Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

20. Reservrutin vid mottagande av flyttning

Denna anvisning om reservrutin tillämpas endast i följande situationer:

 • det elektroniska EMCS-systemet har inte varit i bruk i avsändarlandet då produkterna sändes och har inte börjat användas innan mottagningsrapporten görs i Finland
 • mottagaren kan inte lämna in en elektronisk mottagningsrapport i Finland inom fem vardagar efter att produkterna tagits emot eftersom systemet inte fungerar
 • observera att företagets egna planerade eller oplanerade driftavbrott i informationssystemen (serviceåtgärder, tekniska störningar) inte ger rätt att använda reservrutinen 

Innan reservrutinen inleds kan mottagaren vid behov kontakta EMCS-grupp för att kontrollera om EMCS är ur bruk och om reservrutinen är tillåten. Utanför tjänstetid kan man kontakta Skatteförvaltningens elektroniska servicecentral.

Avsändarlandets system inte i bruk vid sändningstidpunkten

Om EMCS-systemet inte har kunnat användas då produkterna avsänts har avsändaren bifogat ett pappersdokument till försändelsen. Då ska också mottagningsrapporten göras med användning av reservrutinen. Om systemet kan börja användas medan försändelsen ännu är på väg och avsändaren skapar ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD) för försändelsen, får mottagaren information om detta via den e-postadress han eller hon uppgett. Mottagningsrapporten görs elektroniskt under förutsättning att Finlands EMCS-system är i bruk.

Finlands system inte i bruk när produkterna tas emot

Om produkterna flyttats i EMCS-systemet och Finlands EMCS-system varit ur bruk bara en kort tid, kan mottagaren i allmänhet invänta tills EMCS igen fungerar och göra mottagningsrapporten direkt i EMCS-systemet.

Om driftavbrottet i EMCS-systemet redan pågått en längre tid, görs mottagningsrapporten alltid med användning av reservrutinen. 

Mottagaren kan fråga EMCS-gruppen hur länge driftavbrottet uppskattningsvis kommer att pågå. Mottagaren ska också vid behov kontakta EMCS-gruppen för att kontrollera om driftavbrottet förutsätter att reservrutinen används eller om mottagningsrapporten görs i EMCS-systemet först när systemet igen fungerar.

Pappersdokument som ersätter mottagningsrapporten

När mottagandet av produkterna måste rapporteras med användning av reservrutinen, ska mottagaren upprätta ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter som mottagningsrapporten och i vilket det intygas att flyttningen har avslutats.

Mottagaren kan använda blankett Mottagningsrapport/exportrapport för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

Följande uppgifter ska finnas i det ersättande dokumentet:

 • dag och tid för godkännande av mottagningsrapport (myndigheten antecknar detta)
 • ARC-kod för e-AD
 • versionsnummer för e-AD
 • mottagarens identifieringsuppgifter (punktskattenummer)
 • mottagarens namn- och adressuppgifter (inklusive postnummer och -anstalt)
 • plats där varorna frisläpps
 • identifieringsnummer för plats där varorna frisläpps (punktskattenummer)
 • namn- och adressuppgifter för aktören på den plats där varorna frisläpps (inklusive postnummer och -anstalt)
 • bestämmelsekontorets referensnummer (myndighetskod)
 • dag då produkterna anlände
 • anteckning om att försändelsen har godkänts eller avvisats helt eller delvis
 • en förteckning över godkända produkter (antal, typ osv.)
 • en förteckning över avvisade produkter (antal, typ osv.)
 • orsak till avvisande helt eller delvis eller till godkännande med avvikelser

Mottagaren fyller i pappersdokumentet på ett korrekt sätt och skickar det till Skatteförvaltningens EMCS-grupp per e-post (emcs(a)vero.fi). Skatteförvaltningen skickar en kopia av pappersdokumentet till avsändarlandets behöriga myndigheter för avslutande av sändningen.

Viktigt: om mottagaren har lämnat in ett pappersdokument som ersätter den elektroniska mottagningsrapporten på grund av att EMCS-systemet i avsändarlandet eller i Finland inte fungerar, ska mottagaren också alltid lämna in en elektronisk mottagningsrapport när:

 • avsändarlandets EMCS-system igen fungerar och avsändaren har skapat ett e-AD
 • EMCS-systemet i Finland igen fungerar och mottagaren via e-post får en anmälan om att ett e-AD har anlänt.


EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07