Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

14. Uppdelning av försändelse/transport med energiprodukter

När energiprodukter flyttas under ett uppskovsförfarande är det under vissa förutsättningar möjligt för avsändaren att dela upp en pågående flyttning av produkter i två eller flera flyttningar.

Förutsättningar för uppdelning:

  • Totalmängden produkter ändras inte.
  • Uppdelningen sker på en sådan medlemsstats område som tillåter att försändelsen delas. Finland tillåter att försändelser delas upp på sitt område.
  • Platsen där uppdelningen sker anmäls till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där försändelsen delas. I Finland ska platsen där uppdelningen sker anmälas till Skatteförvaltningen.

Om en finsk avsändare ska dela en transport på Finlands eller ett annat lands område, ska detta anmälas till EMCS-gruppen före uppdelningen. Till EMCS-gruppen ska även den plats där uppdelningen fysiskt kommer att ske anmälas. Om anmälan gäller uppdelning av en försändelse på något annat lands område än Finlands område gör EMCS-gruppen nödvändiga anmälningar till den andra medlemsstatens myndigheter.

När det är fråga om en flyttning som startat i Finland ska uppdelningen göras i EMCS-systemet så att original-e-AD återkallas och två eller flera nya e-AD skapas i stället för originalet.

Om till exempel Italien inte tillåter uppdelningar av försändelser på sitt område kan den finska avsändaren inte fysiskt dela försändelsen när produkterna är på Italiens område. En försändelse på väg till Italien kan dock delas om uppdelningen fysiskt sker på Finlands område (eller på någon annan medlemsstats område där uppdelning är tillåten).

När en avsändare belägen i en annan medlemsstat delar en flyttning och resultatet är en eller flera nya mottagare i Finland får de nya mottagarna som normalt ett e-AD i EMCS-systemet. Den ursprungliga mottagaren får ett meddelande i EMCS-systemet om att ifrågavarande e-AD har blivit ersatt med nya. Även den ursprungliga mottagaren kan dock få ett eller flera nya e-AD till följd av uppdelningen.

Uppdelning av en försändelse är en specialåtgärd. Om man planerar att dela upp en försändelse ska man kontakta EMCS-gruppen för ytterligare anvisningar.

EMCS-gruppens kontaktuppgifter

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)

E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07