13. Direkt leverans

Mottagarens åtgärder då direkt leverans används

Med direkt leverans avses att punktskattepliktiga produkter tas emot under ett uppskovsförfarande någon annanstans än i en godkänd upplagshavares skatteupplag eller en registrerad mottagares lokaler. Godkända upplagshavare eller registrerade mottagare kan beviljas rätt till direkt leverans. På Skatteförvaltningens webbplats finns en anmälningsblankett (Skatteförvaltningens blankett nr 1322, Anmälan om vidtagande av åtgärder som avses i 54 § i punktskattelagen) med vilken företag kan meddela Skatteförvaltningen att de inleder en verksamhet där produkter tas emot också annanstans än i skatteupplag eller på en registrerad mottagares mottagningsplats. Anmälan ska skickas till adressen Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, 00052 Vero.

Skatteförvaltningen registrerar rätten till direkt leverans i FINSEED-registret. Den skattskyldige informeras om registreringen och kan efter detta ta emot produkter på platsen för direkt leverans. De platser för direkt leverans som kommer att användas behöver inte anges på förhand.

Då direkt leverans används ska produkterna avsändas från ett skatteupplag i en annan medlemsstat eller från en importplats belägen i en annan medlemsstat eller i Finland. Mottagaren som har rätt till direkt leverans meddelar avsändaren till vilken adress produkten ska levereras. Produkterna kan t.ex. levereras direkt till mottagarens egna kunder.

När produkterna tagits emot på platsen för direkt leverans ska mottagaren som har rätt till direkt leverans lämna en mottagningsrapport i EMCS-tjänsten. Tillståndshavaren är skatteansvarig och har skyldighet att rapportera mottagandet av produkterna på platsen för direkt leverans.

Mottagningsrapporten ska lämnas in utan dröjsmål och senast inom fem vardagar efter att flyttningen avslutats. EMCS-support kan på begäran av den skattskyldige och av grundade skäl förlänga tidsfristen för inlämnandet av mottagningsrapporten.

Direkt leverans kan användas vid mottagande av både harmoniserade punktskattepliktiga produkter och nationellt punktskattepliktiga produkter. När det gäller nationellt punktskattepliktiga produkter används inte EMCS-tjänsten.

Avsändarens åtgärder då direkt leverans används

Avsändaren ska försäkra sig om att mottagaren har tillstånd för direkt leverans. Om detta tillstånd saknas kan man inte skapa ett e-AD i EMCS-tjänsten. 

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07