Yrkande om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen

Aktiebolag och andelslag som bedriver näringsverksamhet får kräva tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU-verksamhet) i beskattningen för 2013 och 2014. Grunden för tilläggsavdraget är löneutgifter i sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs i projektform.

Innan företaget yrkar tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet bör det kontrollera att följande förutsättningar finns:

 • Utvecklings- och forskningsverksamheten ska genomföras i projektform – det behövs en skriftlig plan
  För att företaget ska kunna yrka tilläggsavdrag för sin FoU-verksamhet ska verksamheten genomföras i projektform. Karakteristiskt för projekt är att projektet har en viss varaktighet med en start och ett slut och ett bestämt mål. Projektets villkor, deltagare och deras uppgifter, arbetet som ska utföras i projektet samt kostnadsberäkning ska fastställas på förhand. Ett existerande projektplan bevisar att det är fråga om sådan FoU-verksamhet i projektform som avses i lagen.

 • FoU-projektet har börjat tidigast 1.1.2013
  Om projektet har börjat tidigare än 1.1.2013 får företaget inte yrka tilläggsavdrag.

 • Grunden för avdrag är lönekostnaderna i FoU-projektet och en uppföljningsrapport som visar hur arbetstiden har använts
  Lönerna som utgör beräkningsgrunden för tilläggsavdraget ska vara direkt anknutna till det arbete som utförs för ett FoU-projekt. Avgörande är det huvudsakliga innehållet i arbetsuppgifterna. Lönernas samband med FoU-projektet ska vid behov kunna bevisas t.ex. med en uppföljningsrapport som bevisar den arbetstid som har använts för projektet.

 • Tilläggsavdragsbeloppet ska vara minst 15 000 euro
  Om lönekostnaderna för det eller de projekt som utgör grunden för företagets FoU-tilläggsavdrag underskrider 15 000 euro är företaget inte berättigat till tilläggsavdrag. FoU-tilläggsavdragets maximibelopp är 400 000 euro.

 • Särskilda förutsättningar
  Företaget får inte göra FoU-tilläggsavdrag om
  • det har mottagit statligt stöd för projektet
  • projektet har genomförts i samarbete med en forskningsorganisation eller
  • företaget har ekonomiska svårigheter.

Företaget får inte yrka tilläggsavdrag i beskattningen om det för samma FoU-projekt mottagit annat statligt stöd som även delvis grundar sig lönekostnaderna för samma projekt. Om t.ex. TEKES har finansierat ett FoU-projekt med ett bidrag eller lån får företaget i allmänhet inte yrka tilläggsavdrag för projektet.


Yrkande om FoU-tilläggsavdrag framställs på blankett 67

Till blanketten ska alltid bifogas en fritt formulerad redogörelse för den forsknings- och utvecklingsverksamhet som utgör grunden för avdraget. Av redogörelsen ska framgå bl.a. följande:

 • När har det projekt som utgör grunden för avdraget börjat? Hur länge uppskattas projektet pågå?
 • På vilket sätt hänför sig verksamheten till näringsverksamheten?
 • Hurdana forsknings- och utvecklingsuppgifter ingår i projektet?
 • Hurdan innovation avser projektet att skapa?

 • Begäran om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken