Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst 2018 – Anvisningar för ifyllningen

Denna anvisning gäller postbeskrivningen VSKTVYSL. Uppgifterna måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2019, det finns ingen blankett för att lämna uppgifterna.

Allmänt

Med årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst anmäls räntorna på bankdepositioner, depositioner i intressekontor, betalkonton i betalningsinstitut och masskuldebrevslån.

Räntor som avses i denna årsanmälan är räntor som i Finland betalats på konton för mottagande av depositioner från allmänheten samt av räntor på masskuldebrevslån som riktats till allmänheten. Även indexgottgörelser jämställs med ränta. Årsanmälan lämnas inte om räntor som enligt särskilda bestämmelser är skattefria. I denna årsanmälan anmäls inte heller räntor som betalas i samband med överföring av deposition eller överlåtelse av masskuldebrevslån.

Uppgifter om sådana räntor som betalats till en begränsat skattskyldig mottagare lämnas med Årsanmälan om prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE eller blankett 7809r).

Uppgifterna lämnas i euro i hela tio cent.

Tidsfrist

Årsanmälan lämnas in för kalenderåret senast den 15 februari följande år. Uppgifterna för år 2018 ska lämnas in senast 15.2.2019.

Årsanmälan, korrigering och identifikationsuppgifter

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna.

Korrigering av årsanmälningar har ändrats och gäller uppgifterna som lämnas fr.o.m. 2016. I det nya korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är:

  • postkod
  • typ av ränta
  • betalningsår
  • betalarens FO-nummer
  • Masskuldebrevslånets ISIN-kod
  • Masskuldebrevslånets officiella namn och
  • kontoförvaltarens FO-nummer

Beräkning av skatten

Källskatten på ränteinkomst beräknas för varje betald räntepost i hela tio cent så att överstigande cent utelämnas.

Om räntan betalas i någon annan valuta än euro, skall beloppet vid uträkningen av ränteinkomst räknas om i euro enligt den valutakurs publicerad av den Europeiska centralbanken som gällde då räntan betalades.

Typ av ränta

8A = räntor på bankdepositioner
8B = räntor på masskuldebrevslån
8C = räntor på depositioner i intressekontor och betalningsinstitut samt utländska betalningsinstituts filialer i Finland

Punkt 8A avser räntor som betalats av banker som mottar depositioner från allmänheten och räntor betalats av andelslags sparkassor. Punkt 8B avser räntor på masskuldebrevslån. Punkt 8C avser både räntor på depositioner i intressekontor och räntor som betalats av betalningsinstitut eller utländska betalningsinstituts filialer i Finland. Ange räntorna på depositionerna enligt bank, räntorna på masskuldebrevslån enligt lån, räntorna på depositioner i intressekontor enligt arbetsgivare och räntorna på betalkonton enligt betalningsinstitut.

Räntorna sammanlagt

Ange i denna punkt det sammanlagda beloppet av källskatt som omfattas av källskatt på ränteinkomst. Sådana räntor är räntor som betalats till fysiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland eller till inhemska dödsbon. Om källskatt på ränteinkomst har tagits ut av ett samfund eller en sammanslutning t.ex. till följd av en bristfällig utredning, uppge även dessa räntor i denna punkt.

Källskatt på ränteinkomsterna sammanlagt

I denna punkt anges det sammanlagda beloppet av källskatter som tagits ut på räntorna.
Om Skatteförvaltningen begär det särskilt, ska räntebetalaren uppge namnen på, hemorterna för och räntorna till de allmänt skattskyldiga hos vilka någon källskatt på ränteinkomst inte uttagits.

Uppgifter om räntebetalaren

Ange räntebetalarens FO-nummer.

Med räntebetalare avses sådana depositionsbanker, filialer till utländska kreditinstitut, betalningsinstitut, filialer till utländska betalningsinstitut, intressekontor som inrättats av arbetsgivaren och utfärdare av masskuldebrevslån som betalar räntan.

Ange räntebetalarens typ:

01 Depositionsbank
02 Intressekontor
03 Ett utländskt kreditinstituts filial i Finland
04 Staten
05 Inhemskt betalningsinstitut
06 Annan part som emitterat ett masskuldebrevslån
07 Utländskt betalningsinstituts filial i Finland

Uppgifter om kontaktperson

Om årsanmälan lämnas av t.ex. den bank som förmedlar den betalda räntan i stället för emittenten av ett masskuldebrevslån, uppge bankens namn och kontaktperson samt telefonnummer.

Villkoren för masskuldebrevslån och kontovillkoren som tillämpas för betalkontona behöver inte skickas in till Skatteförvaltningen fr.o.m. uppgifterna som lämnas för år 2017.