Virkesköparens årsanmälan 2016

Denna anvisning gäller både postbeskrivningen (VSPUERIE) och blankett 7807r.

Innehåll

Allmänt
Så här lämnar du in årsanmälan
Korrigering av årsanmälan
Virkesköpare
Ifyllningen
Prestationsslag
Skogsägarens personbeteckning eller FO-nummer
Skogsägargrupp
Förskottsinnehållning

 Allmänt

En virkesköpare lämnar in årsanmälan om sådant virke som han köpt direkt av skogsägaren.

Så här lämnar du in årsanmälan

Årsanmälan om prestationer vid virkesköp lämnas in årligen före utgången av januari följande kalenderår. Om sporadiska virkesköp kan köparen lämna in årsanmälan genast efter att köpesumman betalts i sin helhet.

Från betalningsåret 2016 ska virkesköparen lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem anställda. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Årsanmälan, korrigering och identifikationsuppgifter

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna (skatt.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter).

Korrigeringen av årsanmälningar förändras. I det nya korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är: prestationsslag, betalningsår, Virkesköparens FO-nummer eller personbeteckning, skogsägarens personbeteckning eller FO-nummer, skogsägargrupp och skogsägarens namn.

Virkesköpare

Virkesköpet hänför sig till köparens näringsverksamhet: Virkesköparen lämnar in årsanmälan om alla de virkesköp som hör samman med hans näringsverksamhet. Skyldigheten att lämna in årsanmälan omfattar också sådana prestationer på vilka förskottsinnehållning inte har verkställts, såsom prestationer som betalats till samfällda förmåner, aktiebolag eller andra samfund då samfundet eller den samfällda förmånen sålt virke från sin egen skog.

Försäkringsbolag: Försäkringsbolag lämnar in årsanmälan om de försäkringsersättningar som de betalat till följd av skogsskador.

Skogsvårdsförening:

Skogsvårdsföreningar eller motsvarande organisationer ska verkställa förskottsinnehållningen i stället för den egentliga virkesköparen på sådana virkesköp som de förmedlat såsom gemensamma försäljningar. Föreningarna ska också lämna in årsanmälan om dessa virkesköp.

Om virkesköparen i gemensamma försäljningar däremot betalar in köpesumman direkt på skogsägarens konto, är det virkesköparen som ska verkställa förskottsinnehållningen och lämna in årsanmälan.

Fysiska personer eller dödsbon (hushåll): Hushåll lämnar in årsanmälan om de virkesköp på vilka de verkställt förskottsinnehållningen. Hushåll är skyldiga att verkställa förskottsinnehållning om prestationerna till en och samma virkesförsäljare under kalenderåret överstiger 1 500 euro eller om prestationen hänför sig till betalarens närings- eller annan förvärvsverksamhet.

Specifikation över virkesförsäljare

Rot- och leveransförsäljningar samt försäkringsersättningar kan lämnas i samma anmälan. Prestationer av olika slag som eventuellt betalats till samma mottagare ska emellertid anges på var sin rad.

  Ifyllningen

Prestationsslag

9A = Rotköp
9B = Leverans- eller kontantköp
9C = Försäkringsprestation

Skogsägarens personbeteckning eller FO-nummer

I denna punkt anges i första hand skogsägarens FO-nummer. FO-nummer används också som identifierare för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Om en fysisk person inte har FO-nummer eller om det inte föreslagits till virkesköparen, ska man använda personbeteckning. Om makarna äger skogen i fråga tillsammans, kan som säljarens identifierare användas makarnas gemensamma FO-nummer. Om virkesförsäljaren är en beskattningssammanslutning, används FO-nummer som sammanslutningens identifierare. Hos dödsbon används FO-nummer eller den avlidnes personbeteckning. Delägarnas personbeteckningar får inte användas.

En begränsat skattskyldig ska ha en finsk personbeteckning för årsanmälan.

Skogsägargrupp

1 = enskild skogsägare eller enskilt dödsbo
2 = makar som äger skogen tillsammans
3 = beskattningssammanslutning
4 = näringssammanslutning
5 = samfälld skog, väglag, fiskelag eller skifteslag
9 = aktiebolag, andelslag eller annat samfund

Förskottsinnehållning

Förskottsinnehållningen är 20 % vid rotköp.
Förskottsinnehållningen är 14 % vid leverans- och kontantköp.

Förskottsinnehållningen beräknas på köpesumman exklusive moms. Någon förskottsinnehållning verkställs inte om den sammanlagda köpesumman inte överstiger 100 euro. När säljaren är makar tillsammans tillämpas gränsen på 100 euro vid behov på båda makarna särskilt.

Om säljaren lägger fram ett särskilt skattekort som framställts för inkomst av virkesförsäljning, verkställs förskottsinnehållningen enligt detta skattekort.

Förskottsinnehållningen på en försäkringsprestation som överstiger 100 euro är 20 %.

Förskottsinnehållning verkställs inte om säljaren är ett allmänt skattskyldigt samfund, samfälld skog eller annan samfälld förmån eller en näringssammanslutning.

Mervärdesskattens andel som utbetalats till säljaren

När virkesförsäljaren är momsskyldig, anges till säljaren utbetalat mervärdeskattens andel separat. Om virkesförsäjaren inte är momsskyldig, anges ingenting som mervärdeskattens andel.

Virkesförsäljarens momsskyldighet kan kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemets företagssökning (www.ytj.fi).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken