Specifikationer av pensioner och förmåner 2016

Anvisningar för årsanmälan 7803r

Nytt i år

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar träder i kraft 1.1.2016. Ett nytt prestationsslag som betalas enligt denna lag är rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen ska anges med prestationsslag N. De gamla förmånsslagen (dagpenning, olycksfallspension) används fortfarande och de ska anmälas som tidigare. Dessa förmåner anges fortfarande med prestationsslag I och C.

De ersättningar som betalas med stöd av den nya lagen (lön under undersökningstid och under den tid fysikalisk behandling pågår) anges med prestationsslag S.

Från år 2016 ska årsanmälan om pensioner och förmåner lämnas elektroniskt om den gäller fem eller fler anställda. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Anvisningar för ifyllningen

Allmänt

Med årsanmälan om pensioner och förmåner lämnas uppgifter om sådana pensioner och förmåner som betalats ut i form av pengar samt uppgifter om prestationer som grundar sig på avtal om långsiktigt sparande. Uppgifterna lämnas skilt för varje prestationstagare.

Arbetsgivare som utöver löner själv betalar pensioner direkt till tidigare anställda lämnar uppgifterna med arbetsgivarens/prestationsbetalarens årsanmälan.

Pensioner och förmåner till begränsat skattskyldiga anmäls med årsanmälan om prestationer för begränsat skattskyldiga.

Retroaktiva pensioner som periodiseras i beskattningen ska dessutom specificeras.

Tidsfrist för årsanmälan

Årsanmälan ska nämnas in före utgången av januari det år som följer efter pensionens eller förmånens utbetalningsår.  .

Årsanmälan, korrigering och identifikationsuppgifter 

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna. 

Korrigeringen av årsanmälningar förandras. I det nya korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är

  • Postkod
  • Prestationsslag
  • Betalningsår
  • Betalarens beteckning
  • Pensions- eller förmånstagarens personbeteckning
  • Pensions- eller förmånstagarens namn

Specifikationsuppgifter

Återkrävda förmåner

I denna specifikation (punkt 17) anges också sådan förmån som återkrävts av prestationstagaren under år 2016 och som ursprungligen betalats tidigare än år 2016.

Personbeteckning

Ange alltid prestationstagarens namn och fullständiga personbeteckning. Uppgifter om pensioner och förmåner kan inte lämnas med prestationstagarens FO-nummer. Bristfälliga eller felaktiga årsanmälningar återsänds till utbetalaren av prestationen för komplettering.

Prestationsslag

Mottagaruppgifterna ska lämnas per prestationsslag så att varje prestationsslag anges på egen rad. Ange på varje rad prestationsslagets kod, t.ex. A då du lämnar uppgifter om folkpension.

På samma rad kan lämnas uppgifter om ett enda prestationsslag i taget. Anteckna inte på samma rad t.ex. uppgifter om pensioner och olycksfallsdagpenningar eller försäkringsprestationer som utgör kapitalinkomst och sådana som utgör förvärvsinkomst.

A Folkpension

AA Garantipension

B Arbets-, tjänste- och företagarpension (även generationsväxlingspension, avträdelsepension, avträdelsestöd, familjepension, frontmannaveteranernas förtidspension samt rehabiliteringsstöd)

B6 Pension som betalats till allmänt skattskyldig person som är bosatt utomlands och som endast påförts sjukvårdspremie (t.ex. pensioner inom privata sektorn till en person som bor i Frankrike, Spanien eller Portugal)

C Pension som grundar sig på en obligatorisk olycksfallsförsäkring

CL Pension som grundar sig på en obligatorisk trafikförsäkring

D Pension enligt en patientförsäkring

E Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

F Andra pensioner förutom F1 som utgör förvärvsinkomst, såsom sådana pensioner som tecknats av den skattskyldige själv och arbetsgivaren som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring, skattepliktig statens konstnärspension, extra pension för idrottsutövare, journalistpension och pension som betalats av statens medel för brottsskada samt de med pension jämförbara dagpenningar som betalats för över ett års tid. Med prestationsslag F anges också pensioner som grundar sig på en EU-tjänstemans frivilliga pensionsförsäkring (inte enligt förordningar) som beskattas som förvärvsinkomst samt prestationer som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som beskattas som förvärvsinkomst.

F1 Pension som grundar sig på en EU-tjänstemans frivilliga pensionsförsäkring (inte enligt förordningar) och som ska beskattas som förvärvsinkomst ökad med 20 procent.

W Avträdelseersättning för lantbruksföretagarna

W1 Studiepenning

I Dagpenningar enligt en obligatorisk olycksfalls- och trafikförsäkring samt dagpenningar som betalas med stöd av lagen om skada ådragen i militärtjänst, då dagpenningarna betalas för högst ett års tid

J Återkrävd prestation som saknar eget prestationsslag

K Prestationerna som baserar sig på en frivillig personförsäkring som utgör förvärvsinkomst och som betalas i stället för skattepliktig inkomst eller annars på grund av minskade inkomster och underhåll.

Ersättning för inkomstbortfall som betalats med stöd av patient- eller ansvarsförsäkring.

Annat skadestånd som utgör förvärvsinkomst.

Vårddagsersättning som utbetalas med stöd av sjukhusförsäkring och som inte är beroende på vårddagsavgifterna. Som vårddagsersättning antecknas en prestation minskad med kostnaderna för sjukhusvistelse.

L Dagpenning eller motsvarande ersättning som betalar ut med stöd av en ansvarsförsäkring eller ersättning som betalar ut av statsmedel för brottsskador

M Skattepliktigt strejkunderstöd

N Rehabiliteringspenning och -understöd

O Skattepliktig allmän familjepension som Folkpensionsanstalten betalar

R1 Reservistlön och lön till civiltjänstgörare för kompletterande tjänstgöring

S Ersättningar för inkomstbortfall enligt sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt lagen om smittsamma sjukdomar, ersättningar till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen samt av försäkringskassor utbetalda skattepliktiga förmåner med undantag av kompletteringsdagpenning som anges på blankett Veroh 7801r, samt sådan avkastning av avgångsbidrag som anges med prestationsslag Q.

T Arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd (också om det betalats i form av resebidrag), alterneringsersättning, deltidstillägg

Q Årligen betald pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som utgör kapitalinkomst

Q1 Årlig prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som utgör kapitalinkomst

Q2 Övriga pensioner och förmåner som beskattas som kapitalinkomst. T.ex. en dödsfallsersättning som utgör skattepliktig kapitalinkomst och som erhållits på basis av en livförsäkring (engångsersättning som till följd av dödsfallet erhållits i stället för skattepliktig inkomst utgör dock förvärvsinkomst), skattepliktig sparsumma, återbetalning av försäkringspremier, belopp som erhållits genom återköp, ändringsvärde och avkastning samt avkastning av ett av försäkringskassorna utbetalat avgångsbidrag.

Q3 Vinst från kapitaliseringsavtal

Med prestationsslag Q2 anges de besparingar som betalats till följd av att spararen eller någon annan som är berättigad till besparingarna har avlidit.

U Utbildningsstöd, periodiskt återkommande ersättning och vuxenutbildningsstöd

V1 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent

V2 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

V3 Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som utgör kapitalinkomst ökad med 20 procent

V4 Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som utgör kapitalinkomst ökad med 50 procent

Obs. Med prestationsslag V1, V2, V3 och V4 anges alltid det icke-förhöjda eurobeloppet, även om förskottsinnehållningen verkställs på det förhöjda beloppet.

X Stöd för vård av barn i hemmet och partiell vårdpenning

Kommuntillägget anges med prestationsslag X, om det utgör en del av stödet för privat vård av barn i hemmet. Ett kommuntillägg som utgör stöd för privat vård av barn anmäls med arbetsgivarens/prestationsbetalarens årsanmälan.

Y Startbidrag

Z Återbäring av premier för lagstadgade pensionsförsäkringar och sådana frivilliga pensionsförsäkringar som utgör förvärvsinkomst, skattepliktig återköp och ändringsvärde samt avkastningen av en själv tagen pensionsförsäkring med engångspremie

Med prestationsslag Z anges endast de prestationer som betalats till fysiska personer och dödsbon. Årsanmälan lämnas alltid med prestationstagarens personbeteckning, även om denne har FO-nummer.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken