Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Specifikation av retroaktiva pensioner 2016

Anvisningar för årsanmälan 7817r.

Nytt i år

Inga ändringar.

Allmänt

Specifikation av retroaktiva pensioner används för att lämna uppgifter om retroaktivt utbetalda pensioner för att periodisera pensionsinkomsten enligt 112 § i inkomstskattelagen. Den som betalar pension ska lämna in en specifikation av retroaktiva pensioner om under skatteåret har betalats sådan pension som baserar sig på lagstadgat pensionsskydd och som i fråga om minst tre månader hänför sig till tiden före skatteåret.

Förutom årsanmälan om retroaktiva pensioner ska utbetalaren anmäla den utbetalda pensionen med årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE eller blankett 7803r) eller med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE eller blankett 7809r), beroende på om pensionstagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig.

Uppgifter som lämnas med årsanmälan om retroaktiva pensioner (7817r)

För eventuell periodisering av de retroaktiva pensionerna ska pensionsutbetalaren lämna in den egentliga årsanmälan och dessutom ge en särskild specifikation av de retroaktiva pensionerna. Specifikationen ska lämnas in även om beloppet av den retroaktiva pensionen understiger 500 euro.

Pensionsutbetalaren anmäler på specifikationen av retroaktiva pensioner till vilket år vardera pensionsdelen hänför sig och pensionens totalbelopp. Den andel av pensionen som hänför sig till tidigare år än skatteåret och de två år som föregår skatteåret läggs inte till det äldsta av åren, utan de anmäls så att de endast ingår i totalbeloppet.

Pensionsutbetalaren behöver inte anmäla pensioner färdigt periodiserade. Skatteförvaltningen utför periodiseringen för utbetalaren. En pensionsinkomst ska anmälas även om beloppet per mottagare understiger 500 euro. Utbetalaren ska anmäla med denna årsanmälan även sådana pensioner som betalats till begränsat skattskyldiga.

Årsanmälan (7803r eller 7809r)

I den egentliga årsanmälan antecknas som skattepliktig inkomst för pensionsbetalningsåret hela det retroaktivt betalda pensionsbeloppet samt beloppet av förskottsinnehållning på pensionen.

Inlämningstid för årsanmälan

Specifikationen ska lämnas in tillsammans med årsanmälan före utgången av januari det år som följer efter det år då pensionen utbetalades.

Korrigering av årsanmälan

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna hittar du i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna. Anvisningen finns på adressen www.vero.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter.

Om du lämnat in årsanmälan på papper, korrigera uppgifterna med korrigeringsblankett 7821r för retroaktiva pensioner.

Anvisning för ifyllningen

Uppgifter om utbetalaren

Uppgifterna om utbetalaren av pensionen (namn, adress, FO-nummer) lämnas endast på den första av blanketterna. Om det finns flera blanketter, numrera sidorna.

Specifikationsuppgifter

Uppgifterna om pensionstagarna lämnas per prestationsslag. Prestationsslaget anges i punkt 11.

Pensioner till allmänt skattskyldiga (7803r)

A Folkpension

AA Garantipension

B Arbets-, tjänste- och företagarpension (även generationsväxlingspension, avträdelsepension, avträdelsestöd, familjepension, frontmannaveteranernas förtidspension samt rehabiliteringsstöd)

B6 Pension som betalats till allmänt skattskyldig person som är bosatt utomlands och som endast påförts sjukvårdspremie (t.ex. pensioner inom privata sektorn till en person som bor i Frankrike, Spanien eller Portugal)

C Pension som grundar sig på en obligatorisk olycksfallsförsäkring, också sådana pensioner som grundar sig på en lagstadgad frivillig olycksfallsförsäkring eller olycksfallsskydd, då pensionen är en sådan som avses i EU:s förordning om social trygghet eller grundförordning

CL Pension som grundar sig på en obligatorisk trafikförsäkring och på ett obligatoriskt trafikskydd

D Pension enligt en patientförsäkring

E Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

F Annan pension (annan pension som grundar sig på det lagstadgade pensionsskyddet)

O Skattepliktig allmän familjepension som Folkpensionsanstalten betalar

Pensioner till begränsat skattskyldiga (7809r)

B1 Av offentligt samfund utbetald arbetspension (ej intjänats i rörelseverksamheten)

B2 Annan prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen (t.ex. arbetspension, avträdelsepension och olycksfallspension)

B3 Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än arbetspension

B5 Pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet

B7 Annan än ovan avsedd lagstadgad pension

Uppgifter som lämnas för år 2016

I fråga om retroaktiva pensioner som utbetalats under år 2015 lämnas i samtliga specifikationer följande uppgifter:

 • prestationsslag enligt årsanmälan (Veroh 7803r eller 7809r)
 • pensionstagarens namn, personbeteckning och adress
 • tid för vilken pensionen har influtit (första och sista dagen, t.ex. 1.2.2015 - 15.8.2016)
 • totalbeloppet av och betalningsdagen för den retroaktiva pensionen
 • pensionen specificerad enligt redovisningsår.

Den del av pensionen som influtit före 2014 ska anges så att den endast ingår i totalbeloppet.

Har man betalat retroaktiva pensioner till pensionstagaren på olika dagar, ska man anteckna varje betalning särskilt i specifikationen. Om man t.ex. betalat retroaktiva pensioner till pensionstagaren 31.5.2015 och 3.11.2015, ska man anteckna om båda betalningarna särskilt inflytningstid och pensionsbelopp. Varje prestationsslag – dvs. pensionsslag – ska specificeras särskilt. Man kan dock anmäla pensioner av olika slag med en och samma blankett.

Sammanlagt (punkt 21)

Det sammanlagda beloppet av samtliga specificerade pensionernas totalbelopp (punkterna 19).

Exempel: Pension har flutit in för tiden 1.11.2013‑ 31.3.2016 enligt följande:

för år 2013: 500 euro     

för år 2014: 1 000 euro.

för år 2015: 1 500 euro och

för år 2016: 500 euro, dvs. sammanlagt 3 500 euro

Pensionens totalbelopp är 3 500 euro. För betalningsåret anges 500 euro, för betalningsåret-1 anges 1 500 euro och för betalningsåret-2 anges 1 000 euro. Den del som hänför sig till år 2013 anmäls inte separat, utan den framgår endast av pensionens totalbelopp.

Utredning av retroaktiva pensioner till pensionstagaren

För att pensionstagaren ska kunna yrka periodisering av retroaktivt betalda pensioner, ska han skaffa en utredning över utbetalda pensioner av pensionsutbetalaren. De som betalar ut pensioner sänder på pensionstagarens begäran en detaljerad utredning om de retroaktivt utbetalda pensionerna.

I utredningen ska ingå:

 • pensionstagarens namn, personbeteckning och adress
 • tiden för vilken mottagaren införtjänat pension (noggranna tidsangivelser)
 • hur stor andel av pensionen som hänför sig till respektive år
 • totalbeloppet av och betalningsdagen för den retroaktiva pensionen
 • prestationsslaget specificerad enligt årsanmälan
 • pensionsutbetalaren, dennes ombud och telefonnummer

Pensionstagaren ska alltid självmant yrka att pensionerna periodiseras samt lägga fram en utredning från pensionsutbetalaren till skattebyrån.