Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Specifikation av retroaktiva pensioner, ifyllningsanvisning 2019

Anvisningar för årsanmälan 7817r.

Anvisningen gäller webblanketten. Uppgifterna måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2018. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Ändringar jämfört med fjolåret

Pensionsstöd ska anmälas med det nya prestationsslaget AB.

Allmänt

Specifikation av retroaktiva pensioner används för att lämna uppgifter om retroaktivt utbetalda pensioner för att periodisera pensionsinkomsten enligt 112 § i inkomstskattelagen. Den som betalar pension ska lämna in en specifikation av retroaktiva pensioner om under skatteåret har betalats sådan pension som baserar sig på lagstadgat pensionsskydd och som i fråga om minst tre månader hänför sig till tiden före skatteåret.

Förutom årsanmälan om retroaktiva pensioner ska utbetalaren anmäla den utbetalda pensionen med årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE eller blankett 7803r) eller med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE eller blankett 7809r), beroende på om pensionstagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig.

Uppgifter som lämnas med årsanmälan om retroaktiva pensioner (7817r)

För eventuell periodisering av de retroaktiva pensionerna ska pensionsutbetalaren lämna in den egentliga årsanmälan och dessutom ge en särskild specifikation av de retroaktiva pensionerna. Specifikationen ska lämnas in även om beloppet av den retroaktiva pensionen understiger 500 euro.

Pensionsutbetalaren anmäler på specifikationen av retroaktiva pensioner till vilket år vardera pensionsdelen hänför sig och pensionens totalbelopp. Den andel av pensionen som hänför sig till tidigare år än skatteåret och de två år som föregår skatteåret läggs inte till det äldsta av åren, utan de anmäls så att de endast ingår i totalbeloppet.

Pensionsutbetalaren behöver inte anmäla pensioner färdigt periodiserade. Skatteförvaltningen utför periodiseringen för utbetalaren. En pensionsinkomst ska anmälas även om beloppet per mottagare understiger 500 euro. Utbetalaren ska anmäla med denna årsanmälan även sådana pensioner som betalats till begränsat skattskyldiga.

Årsanmälan (7803r eller 7809r)

I den egentliga årsanmälan antecknas som skattepliktig inkomst för pensionsbetalningsåret hela det retroaktivt betalda pensionsbeloppet samt beloppet av förskottsinnehållning på pensionen.

Inlämningstid för årsanmälan

Specifikationen ska lämnas in tillsammans med årsanmälan före utgången av januari det år som följer efter det år då pensionen utbetalades.

Korrigering av årsanmälan och identifikationsuppgifter

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns på skatt.fi i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna.

När du korrigerar en årsanmälan ersätter den nya anmälan alltid den tidigare. Per motta-gare kan det finnas bara en anmälan som har samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

 • Postkod (endast om årsanmälan lämnas in i filformat)
 • Pensionsutbetalarens beteckning
 • Pensionstagarens personbeteckning
 • Tid som pensionen hänför sig till
 • Pensionens utbetalningsdag
 • Kod för prestationsslag
 • Mottagarens namn (om uppgiften har anmälts i den ursprungliga anmälan)

Pensionsutbetalarens uppgifter

Om pensionsutbetalaren ska anges FO-nummer och namn.

Pensionstagarens uppgifter

Uppgifterna om pensionstagarna lämnas per prestationsslag.

Pensioner till allmänt skattskyldiga (7803r)

A Folkpension

AA Garantipension

AB Pensionsstöd

B Arbets-, tjänste-, företagarpension och arbetslivspension (även partiell förtida ålderspension generationsväxlingspension, avträdelsepension, avträdelsestöd, familjepension, frontmannaveteranernas förtidspension samt rehabiliteringsstöd)

B6 Pension som betalats till allmänt skattskyldig person som är bosatt utomlands och som endast påförts sjukvårdspremie (t.ex. pensioner inom privata sektorn till en person som bor i Frankrike eller Spanien)

C Pension som grundar sig på en obligatorisk olycksfallsförsäkring, också sådana pensioner som grundar sig på en lagstadgad frivillig olycksfallsförsäkring eller olycksfallsskydd, då pensionen är en sådan som avses i EU:s förordning om social trygghet eller grundförordning

CL Pension som grundar sig på en obligatorisk trafikförsäkring och på ett obligatoriskt trafikskydd

D Pension enligt en patientförsäkring

E Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

F Annan pension (annan pension som grundar sig på det lagstadgade pensionsskyddet)

O Skattepliktig allmän familjepension som Folkpensionsanstalten betalar

Pensioner till begränsat skattskyldiga (7809r)

B1 Av offentligt samfund utbetald arbetspension (ej intjänats i rörelseverksamheten)

B2 Annan prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen (t.ex. arbetspension, avträdelsepension och olycksfallspension)

B3 Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än arbetspension

B5 Pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet

B7 Annan än ovan avsedd lagstadgad pension

Uppgifter som lämnas för år 2019

I fråga om retroaktiva pensioner som utbetalats under år 2019 lämnas i samtliga specifikationer följande uppgifter:

 • prestationsslag enligt årsanmälan (Veroh 7803r eller 7809r)
 • pensionstagarens personbeteckning
 • tid för vilken den retroaktiva pensionen har influtit (första och sista dagen, t.ex. 1.2.2018–15.8.2019)
 • pensionens utbetalningsdag
 • pensionens belopp för betalningsåret
 • pensionens belopp för år 2018
 • pensionens belopp för år 2017
 • totalbeloppet av den retroaktiva pensionen

Den del av pensionen som flutit in före 2017 ska anges så att den endast ingår i totalbeloppet.

Har man betalat retroaktiva pensioner till pensionstagaren på olika dagar, ska man an-teckna varje betalning särskilt i specifikationen. Om man t.ex. betalat retroaktiva pensioner till pensionstagaren 31.5.2019 och 3.11.2019, ska man anteckna om båda betalningarna särskilt inflytningstid och pensionsbelopp. Varje prestationsslag – dvs. pensionsslag – ska specificeras särskilt.

Exempel:

Pension har flutit in för tiden 1.11.2015‑ 31.3.2018 enligt följande:

för år 2016                       500 euro     

för år 2017                        1 000 euro.

för år 2018                        1 500 euro och

för år 2019                        500 euro, dvs. sammanlagt 3 500 euro

Den retroaktivt utbetalda pensionens totalbelopp är 3 500 euro. För betalningsåret anges 500 euro, i punkten Pensionens belopp för år 2018 anges 1 500 euro och i punkten Pens-ionens belopp för år 2017 anges 1 000 euro. Den del som hänför sig till år 2016 anmäls inte separat, utan den framgår endast av pensionens totalbelopp.

Utredning av retroaktiva pensioner till pensionstagaren

För att pensionstagaren ska kunna yrka periodisering av retroaktivt betalda pensioner, ska han skaffa en utredning över utbetalda pensioner av pensionsutbetalaren. De som betalar ut pensioner sänder på pensionstagarens begäran en detaljerad utredning om de retroaktivt utbetalda pensionerna.

I utredningen ska ingå:

 • pensionstagarens namn, personbeteckning och adress
 • tiden för vilken mottagaren införtjänat pension (noggranna tidsangivelser)
 • hur stor andel av pensionen som hänför sig till respektive år
 • totalbeloppet av och betalningsdagen för den retroaktiva pensionen
 • prestationsslaget specificerad enligt årsanmälan
 • pensionsutbetalaren, dennes ombud och telefonnummer

Pensionstagaren ska alltid självmant yrka att pensionerna periodiseras samt lägga fram en utredning från pensionsutbetalaren till skattebyrån.

Sidan har senast uppdaterats 19.6.2019