Skattedeklaration över punktskatt på tobak, ifyllningsanvisning

VEROH 1420r

Registrerad mottagare, skatterepresentant, tillfälligt registrerad mottagare och oregistrerad skattskyldig

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Registrerad mottagare

En fysisk eller juridisk person som har fått tillstånd av myndigheten att i sin förvärvsverksamhet ta emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats belägen i Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande (6 § 7 punkten i punktskattelagen). En registrerad mottagare får inte inneha eller avsända skattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande (52 § i punktskattelagen).

Den som har förvärvat läskedrycker skattefritt är skyldig att betala punktskatt på produkterna om de har använts för annat än skattefritt ändamål (13 § punktskattelagen). Skatten påförs produkter som under skatteperioden använts för ett skattepliktigt ändamål. Vid beskattningen tillämpas bestämmelserna om registrerad mottagare (13 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i punktskattelagen).

Skatterepresentant

En i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som myndigheten har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland (6 § 13 punkten i punktskattelagen).

Tillfälligt registrerad mottagare

En fysisk eller juridisk person som av myndigheten fått rätt att i sin affärsverksamhet vid en viss tidpunkt från en viss avsändare ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland.

Oregistrerad skattskyldig

Skattskyldig som inte deklarerar per skatteperiod. (Med skattskyldig som deklarerar per skatteperiod avses godkända upplagshavare, registrerade mottagare, skatterepresentanter och de skattskyldiga som enligt respektive lagar om punktskatt eller accis eller andra lagar omfattas av bestämmelserna om registrerade näringsidkare.)

Oregistrerade skattskyldiga är bland annat personer som frisläpper eller på vars vägnar punktskattepliktiga produkter frisläpps från ett uppskovsförfarande och personer som tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter någon annanstans än i ett skatteupplag. En oregistrerad skattskyldigs skattedeklaration avges också av personer som förvärvat produkter som redan beskattats i ett annat medlemsland och innehar produkterna i kommersiellt syfte i Finland för att levereras och användas här (se till exempel 12 § och 9 kap. i punktskattelagen).

Oregistrerade skattskyldiga är också till exempel privatpersoner som på distans köper en mängd produkter eller mottar en gåvoförsändelse som innehåller mer punktskattepliktiga produkter än vad som är tillåtet.

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begärandena om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod

En registrerad mottagares eller en skatterepresentants skatteperiod är en kalendermånad. Övriga fyller i det datum då produkterna mottogs.

Datum då produkterna mottogs

Ifylls av tillfälligt registrerade mottagare och oregistrerade skattskyldiga

Den dag då produkterna togs emot i Finland.

Säkerhetens referensnummer

Referensnummer på säkerheten som ställts av tillfälligt registrerad mottagare eller oregistrerad skattskyldig.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer (anges i formen 1234567-8) eller personens personbeteckning.

Punktskattebeteckning

Punktskattebeteckningen som fungerar som identifikation för skattedeklarationen finns angiven med fetstil i tillståndsbeslutet angående registrerad mottagare eller skatterepresentant.

I detta fält anger en tillfälligt registrerad mottagare ett punktskattenummer av engångskaraktär.

Kundens referens

Den skattskyldige kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges nationalitet, om inte finsk

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Fakturanummer

Här anges numret på åtminstone en faktura som skattedeklarationen hänför sig till. Att ange fakturanumret gäller enbart för tillfälligt registrerade mottagare och oregistrerade skattskyldiga.  

Förtullningsnummer

Förtullningsnummer som Tullen ger in samband med import.

Inget att deklarera

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Uppgifterna om produkten per produktgrupp:

Skattebelagda mängder

Mängderna anges produktgruppsvis i kolumnen Skattebelagd mängd.

Produktmängd i stycken, kilogram eller gram (beroende på produktgrupp) som under skatteperioden/mottagningsdagen mottagits från en annan medlemsstat eller importerats från ett land utanför unionen.

Dhp = detaljhandelspris

Detaljhandelspriset sammanlagt i euro på de produkter som deklareras som skattebelagda mottagningar och importer. Med detaljhandelspris avses det detaljhandelspris som den skattskyldiga uppger. I vissa fall används  det vägda genomsnittliga detaljhandelspris som Skatteförvaltningen har fastställt.För andra produkter som innehåller tobak (produktgrupp 6) används det detaljhandelspris som Skatteförvaltningen har fastställt.

Skattefria mängder

Mängderna anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod.

Produktmängd i stycken, kilogram eller gram (beroende på produktgrupp) som under skatteperioden/mottagningsdagen mottagits från en annan medlemsstat eller importerats från ett land utanför unionen och som levererats för skattefritt ändamål.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar

190 Proviantering

Produkter som på de villkor som myndigheten fastställer är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

102

Tobaksprodukter som överlåtits till myndigheterna som prov.

Punktskatt på tobak i euro

Skatt/stycken totalt eller skatt/kilogram totalt och skatt/detaljhandelspris totalt i euro med en cents noggrannhet per produktgrupp enligt skattetabellen.

Specifikation över vätskor för elektroniska cigaretter enligt förpackningsstorlek

Bara skattebelagda leveranser.

Antal förpackningar (st.), nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor i var sin kolumn.

Skattebeloppen totalt före avdrag

Den sammanlagda punktskatten på tobaksprodukterna i skattedeklarationen anges i euro med en cents noggrannhet.

Avdrag

Avdragen anges i euro med en cents noggrannhet.

Grunder för avdrag:

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade (kod 16H2 i blanketten)

En registrerad mottagare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller ska betalas för produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts på grund av sin beskaffenhet. Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under myndighetens övervakning eller på ett sätt som den godkänt.

Avdrag som inte dragits av för föregående skatteperioder (kod 16K3 i blanketten)

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder

(Avdrag från skatt, punktskattelagen 16 §).

Uppgifterna om avdrag som inte dragits av under föregående skatteperioder finns i beskattningsbesluten för perioderna i fråga.

Obs! Trots att man i skattedeklarationen inte specificerar avdragen per produkt/produktgrupp och inte anger produktmängder, ska dessa uppgifter dock framgå ur den skattskyldiges bokföring. Ur den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag med motivering framgå.

Avdragen totalt

Det sammanlagda avdraget anges i euro med en cents noggrannhet.

Belopp att betala

Sammanlagt belopp tobaksskatt att betala i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Den skattskyldiges namn, telefonnummer och e-postadress anges.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken