Skattedeklaration över punktskatt på tobak – godkänd upplagshavare, ifyllningsanvisning

VEROH 1417r 

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT                                                      

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begärandena om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod

Skatteperiod för vilken deklarationen avges. En godkänd upplagshavares skatteperiod är en kalendermånad. Kan till exempel anges 1/14 eller januari -14.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer anges i formen 1234567-8. Om tillståndet att verka som godkänd upplagshavare har beviljats till en fysisk person, och inte ett företag, så anges personbeteckningen i detta fält.

Punktskattebeteckning eller beteckning för gemensam deklaration

Punktskattebeteckningen som utfärdats av myndigheten och som fungerar som identifikation för skattedeklarationen. Punktskattebeteckningen finns angiven med fetstil i tillståndsbeslutet angående godkänd upplagshavare.

Kundens referens

Den skattskyldige kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges nationalitet, om inte finsk

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Inget att deklarera             

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Uppgifterna om produkten per produktgrupp: 

Angivande av produktmängder på blanketten                   

Mängderna anges produktgruppsvis i hela enheter utan att ta med de överskjutande delarna.

Skattebelagda mängder

Anges produktgruppsvis i kolumnen Skattebelagd mängd.

Produktmängd i stycken, kilogram eller gram (beroende på produktgrupp) som frisläppts för skattepliktig konsumtion från ett skatteupplag under en skatteperiod.

Dhp = detaljhandelspris

Detaljhandelspriset sammanlagt i euro på de produkter som deklareras som skattebelagda leveranser. Med detaljhandelspris avses det detaljhandelspris som den skattskyldiga uppger.

I vissa fall används  det vägda genomsnittliga detaljhandelspris som Skatteförvaltningen har fastställt. För andra produkter som innehåller tobak (produktgrupp 6) används det detaljhandelspris som Skatteförvaltningen har fastställt.

Skattefria mängder

Anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod.

Produktmängd i stycken, kilogram eller gram (beroende på produktgrupp) som frisläppts för skattefri konsumtion från ett skatteupplag under en skatteperiod.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar

171a

Den mängd produkter i stycken, kilogram eller gram (beroende på produktgrupp) som flyttats under ett uppskovsförfarande.

171b

Den mängd produkter i stycken, kilogram eller gram som hänförts till tullagerförfarande eller exportförfarande.

9H1 Produkter som förstörs inom ramen för ett uppskovsförfarande

Produkter som inom ramen för ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av produkternas egen beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat), force majeure eller oförutsägbara omständigheter (till exempel brand eller skada).

När varor förstörts eller gått förlorade meddelas detta i skattedeklarationen för den skatteperiod då detta har inträffat eller då man upptäckt detta.

Obs! När man i fältet för skattefrihetskoden 9H1 i skattedeklarationen angett att varor förstörts eller gått förlorade, anmäler man inte med en skattedeklaration om dessa varor eventuellt senare förstörs eller blir förstörda i samband med avfallshantering. (Koden 10H1 används alltså inte i dylika situationer).     

10H1 Förstöring av produkter

Produkter som med myndighetens tillstånd har förstörts inom ramen för ett uppskovsförfarande. Förstöringen ska ske under övervakning av myndigheten eller på något annat godtagbart sätt.

Obs! Fråga om annan förstöring än förstöring av fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade produkter.

190 Proviantering

Produkter som på de villkor som myndigheten fastställer är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

180 Befrielse från punktskatt

Produkter levererade till diplomater, internationella organisationer eller andra som anges i 18 § för ett skattefritt ändamål.

101

Tobaksprodukter som används vid tillverkning av produkter som avses i lagen om tobaksaccis.

102

Tobaksprodukter som överlåtits till myndigheterna som prov.

103

Tobaksprodukter som avses i 7 § i lagen om tobaksaccis och som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionens område än i Finland.

Punktskatt på tobak i euro

Skatt/stycken totalt eller skatt/kilogram totalt och skatt/detaljhandelspris totalt i euro med en cents noggrannhet per produktgrupp enligt skattetabellen.

Specifikation över vätskor för elektroniska cigaretter enligt förpackningsstorlek

Bara skattebelagda leveranser.

Antal förpackningar (st.), nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor i var sin kolumn.

Skattebeloppen totalt före avdrag

Den sammanlagda punktskatten på produkterna i skattedeklarationen anges i euro med en cents noggrannhet.

Produkter som returnerats till lagret (kod 16P1 i blanketten)

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den punktskatt som har betalats eller ska betalas på produkter som under skatteperioden i fråga har återförts till skatteupplaget. Avdrag kan inte göras för sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av sin beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat).

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade (kod 16H2 i blanketten)

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalats eller ska betalas på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts på grund av sin beskaffenhet. Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under myndighetens övervakning eller på ett sätt som den godkänt.

Avdrag som inte dragits av för föregående skatteperioder (kod 16K3 i blanketten)

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder

(Avdrag från skatt, punktskattelagen 16 §).

Uppgifterna om avdrag som inte dragits av under föregående skatteperioder finns i beskattningsbesluten för perioderna i fråga.

Obs! Trots att man i skattedeklarationen inte specificerar avdragen per produkt/produktgrupp och inte anger produktmängder, ska dessa uppgifter dock framgå ur den skattskyldiges bokföring. Ur den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag med motivering framgå.

Avdragen totalt

Det sammanlagda avdraget anges i euro med en cents noggrannhet.

Belopp att betala

Sammanlagt belopp tobaksskatt att betala i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Den skattskyldiges namn, telefonnummer och e-postadress anges.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken