Skattedeklaration över punktskatt på dryckesförpackningar – Registrerad mottagare, skatterepresentant och oregistrerad skattskyldig, Ifyllningsanvisning

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Registrerad mottagare

En fysisk eller juridisk person som har fått tillstånd av myndigheten att i sin förvärvsverksamhet ta emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats belägen i Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande (6 § 7 punkten i punktskattelagen). En registrerad mottagare får inte inneha eller avsända skattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande (52 § i punktskattelagen).

Den som har förvärvat läskedrycker skattefritt är skyldig att betala punktskatt på produkterna om de har använts för annat än skattefritt ändamål (13 § punktskattelagen). Skatten påförs produkter som under skatteperioden använts för ett skattepliktigt ändamål. Vid beskattningen tillämpas bestämmelserna om registrerad mottagare i 13 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i punktskattelagen.

Skatterepresentant

En i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som myndigheten har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland (6 § 13 punkten i punktskattelagen).

Oregistrerad skattskyldig

Skattskyldig som inte deklarerar per skatteperiod. (Med skattskyldig som deklarerar per skatteperiod avses godkända upplagshavare, registrerade mottagare, skatterepresentanter och de skattskyldiga som enligt respektive lagar om punktskatt eller accis eller andra lagar omfattas av bestämmelserna om registrerade näringsidkare.)

Oregistrerade skattskyldiga är bland annat personer som frisläpper eller på vars vägnar punktskattepliktiga produkter frisläpps från ett uppskovsförfarande och personer som tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter någon annanstans än i ett skatteupplag. En oregistrerad skattskyldigs skattedeklaration avges också av personer som förvärvat produkter som redan beskattats i ett annat medlemsland och innehar produkterna i kommersiellt syfte i Finland för att levereras och användas här (se till exempel 12 § och 9 kap. i punktskattelagen).

Oregistrerade skattskyldiga är också till exempel privatpersoner som på distans köper en mängd produkter eller mottar en gåvoförsändelse som innehåller mer punktskattepliktiga produkter än vad som är tillåtet.

Att avge skattedeklaration

Registrerade mottagare och skatterepresentanter ska avge en skattedeklaration för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden som följer på skatteperioden (31 § 1 mom. i punktskattelagen). Registrerade mottagare och skatterepresentanter ska betala punktskatten för skatteperioden senast den 27 dagen i kalendermånaden som följer på skatteperioden. Om denna dag är en helgdag eller en helgfri lördag kan punktskatten betalas följande vardag (46 § 1 mom. i punktskattelagen).

Andra skattskyldiga bör avge en skattedeklaration inom fyra vardagar från att produkterna tagits emot eller från att skattskyldigheten på annat sätt uppstått, denna dag medräknad. Helgfria lördagar anses inte vara vardagar  (31 § 2 mom. i punktskattelagen). Skatten måste betalas inom tio dagar från att produkterna tagits emot eller från att skatt­skyldigheten på annat sätt uppstått (46 § 2 mom. i punktskattelagen).

Om en skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet förrän tidsfristen för betalningen gått ut ska punktskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldiges bokföring (46 § 3 mom. i punktskattelagen).

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begärandena om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod (ifylls av registrerade mottagare eller skatterepresentanter)

En registrerad mottagares eller en skatterepresentants skatteperiod är en kalendermånad. Övriga fyller i det datum då produkterna mottogs.

Datum då produkterna mottogs (ifylls av oregistrerade skattskyldiga)

Den dag då produkterna togs emot i Finland.

Punktskattebeteckning (ifylls av registrerade mottagare och skatterepresentanter)

Punktskattebeteckningen som fungerar som identifikation för skattedeklarationen finns angiven med fetstil i tillståndsbeslutet som myndigheten gett angående registrerad mottagare eller skatterepresentant.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer (anges i formen 1234567-8) eller personens personbeteckning.

Kundens referens

Den skattskyldige kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges nationalitet, om inte finsk

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Fakturanummer                          

Här anges numret på åtminstone en faktura som skattedeklarationen hänför sig till. Att ange fakturanumret gäller enbart för oregistrerade skattskyldiga.

Förtullningsnummer

Förtullningsnummer som Tullen ger in samband med import.

Inget att deklarera                      

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Punktskatt på dryckesförpackningar

I lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) föreskrivs om för vilka dryckesförpackningar punktskatt (tidigare accis) ska betalas.

Obs! En tom förpackning är inte en produkt som omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar. Skatt betalas endast på de förpackningar som innehåller drycker som finns angivna i skattetabellen som bifogats till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar.

Lagen om accis på vissa dryckesförpackningar tillämpas inte om drycken har producerats av en tillverkare som är rättsligt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare i samma bransch och vars produktion drycker som förpackningarna innehåller uppgår till högst 50 000 liter under ett kalederår. Över detta bör en tillförlitlig utredning tillställas myndigheten, om myndigheten så kräver (1 § 3 mom. i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar).

Dryckesförpackningar

Med dryckesförpackningar avses detaljhandelsförpackningar som innehåller drycker som finns angivna i skattetabellen som bifogats till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar, om förpackningarna har en volym på högst fem liter. Detaljhandel jämställs med restaurangrörelser.

Punktskatten på dryckesförpackningar är bunden till varukoderna i tulltariffen.

De skattepliktiga förpackningarna kan vara tillverkade av olika material, t.ex. glas, plast eller aluminium. Skattepliktiga är också så kallade ”bag in box”-dryckesförpackningar som tillverkas av kartong eller papp och innehåller en separat påse av plast eller något annat material.

Lagen tillämpas inte på dryckesförpackningar som är tillverkade av vätskekartong. Som dryckesförpackningar anses i detta avseende inte heller förpackningar som fylls med dryck precis före försäljning och vilkas innehåll är avsett att drickas omedelbart efter inköp (till exempel snabbmatsställenas muggar).

Skattebelagda mängder

Mängden skattebelagda mottagningar och importer anges produktgruppsvis i tabellen Skattebelagd mängd. Mängderna anges i hela liter.

Privatpersoner anger dock mängden skattepliktiga produkter med två decimalers noggrannhet (t.ex. 2,25 liter). Dryckesförpackningar som inte hör till något pantbaserat retursystem ska anges under skattebelagda mottagningar och importer vid respektive produktkod.

Skatt på dryckesförpackningar, euro

Punktskatten på dryckesförpackningar anges i euro med en cents noggrannhet.

Punktskatten på dryckesförpackningar är vid tidpunkten för uppdatering av denna anvisning (31.3.2014) 51 cent/liter. Skattesatserna kan ändras i samband med lagändringar. Skatteförvalningen meddelar om eventuella ändringar, men det är på kundens ansvar att kontrollera att gällande skattesatser används vid deklarering.

Skatterna totalt före avdrag

Den sammanlagda punktskatten på dryckesförpackningarna anges i euro med en cents noggranhet.

Avdrag anges nere i tabellen Skattebelagd mängd. Avdragen anges i euro med en cents noggrannhet.

Avdragsgrunder

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade (kod 16H2 i blanketten)                                   

En registrerad mottagare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller ska betalas för produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts på grund av sin beskaffenhet. Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under myndighetens övervakning eller på ett sätt som den godkänt.

Avdrag som inte dragits av för föregående skatteperioder (kod 16K3 i blanketten)

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder

(Avdrag från skatt, punktskattelagen 16 §).

Uppgifterna om avdrag som inte dragits av under föregående skatteperioder finns i beskattningsbesluten för perioderna i fråga.

Obs! Trots att man i skattedeklarationen inte specificerar avdragen per produkt/produktgrupp och inte anger produktmängder, ska dessa uppgifter dock framgå ur den skattskyldiges bokföring. Ur den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag med motivering framgå.

Avdrag totalt

Det sammanlagda avdraget anges i euro med en cents noggrannhet.

Belopp att betala

Totalt skattebelopp att betala anges i euro med en cents noggrannhet.

Skattefria mängder

Anges produktgruppsvis i tabellen Skattefri mängd.

Den sammanlagda mängden skattefria mottagningar och importer anges per produkt i hela liter under respektive produktgrupps skattefrihetskod.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar:

Förpackningar som ingår i ett retursystem (kod 61)

Om dryckesförpackningen ingår i ett pantbaserat fungerande retursystem och den kan påfyllas på nytt eller återvinnas som råmaterial behöver ingen punktskatt betalas för förpackningen (6 § 1 punkten i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar). Då deklareras förpackningen som skattefri under skattefrihetskod 61.

Upprätthållaren av retursystemet ska ha godkänts i ett producentregister som upprätthålls av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland eller i något motsvarande register i enlighet med lagstiftningen för landskapet Åland.

Annan skattefrihet (kod 62)

Grunderna för skattefrihet finns i tabellen nedan.

Obs! Om en dryckesförpackning som ingår i ett retursystem skulle vara skattefri också på någon annan grund, anges skattefria mottagningar och importer av sådana förpackningar under kod 62.

Lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Förpackningar som ingår i ett retursystem, kod 61
6 § 1 punkten Förpackningar som ingår i ett sådant fungerande retursystem som avses i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar.
Annan skattefrihet, kod 62
6 § 3 punkten Förpackningar innehållande drycker om vars skattefrihet det föreskrivs i punktskattelagen.

19 § i punktskattelagen

  • Proviantering

Produkter som på de villkor som myndigheten fastställer är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

6 § 4 punkten Förpackningar innehållande drycker om vilkas skattefrihet föreskrivs i 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994).

8 § 1 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

  • Produkter som används för tillverkning av produkter som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker eller för tillverkning av läskedrycker som avses i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker.

8 § 2 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

  • Produkter som levereras för specialförsäljning enligt alkohollagen.

8 § 3 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

  • Produkter som levereras till kvalitetskontroll enligt alkohollagen.

8 § 4 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

  • Produkter som ingår i aromämnen som används vid tillverkning av livsmedel eller drycker som innehåller högst 1,2 volymprocent etylalkohol.

8 § 5 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

  • Produkter som ingår i läkemedel som avses i läkemedelslagen.

8 § 6 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

  • Produkter som ingår i livsmedel med en alkoholhalt på högst 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad eller 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel.

8 § 7 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Produkter som ingår i specialpreparat som avses i förordningen om specialpreparat.

8 § 2 mom. i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Viner och mellanprodukter som en evangelisk-luthersk eller ortodox församling eller ett enligt religionsfrihetslagen registrerat religiöst samfund använder som nattvardsvin.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Den skattskyldiges namn, telefonnummer och e-postadress anges.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken