Skattedeklaration över punktskatt på alkohol och alkoholdrycker, anvisningar

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Registrerad mottagare

En fysisk eller juridisk person som har fått tillstånd av myndigheten att i sin förvärvsverksamhet ta emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats belägen i Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande (6 § 7 punkten i punktskattelagen). En registrerad mottagare får inte inneha eller avsända skattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande (52 § i punktskattelagen).

Den som har förvärvat alkohol eller alkoholdrycker skattefritt är skyldig att betala punktskatt på produkterna om de har använts för annat än skattefritt ändamål (13 § punktskattelagen). Skatten påförs produkter som under skatteperioden använts för ett skattepliktigt ändamål. Vid beskattningen tillämpas bestämmelserna om registrerad mottagare (13 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i punktskattelagen).

Skatterepresentant

En i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som myndigheten har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland (6 § 13 punkten i punktskattelagen).

Tillfälligt registrerad mottagare

En fysisk eller juridisk person som av myndigheten fått rätt att i sin affärsverksamhet vid en viss tidpunkt från en viss avsändare ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland.

Oregistrerad skattskyldig

Skattskyldig som inte deklarerar per skatteperiod. (Med skattskyldig som deklarerar per skatteperiod avses godkända upplagshavare, registrerade mottagare, skatterepresentanter och de skattskyldiga som enligt respektive lagar om punktskatt eller accis eller andra lagar omfattas av bestämmelserna om registrerade näringsidkare.)

Oregistrerade skattskyldiga är bland annat personer som frisläpper eller på vars vägnar punktskattepliktiga produkter frisläpps från ett uppskovsförfarande och personer som tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter någon annanstans än i ett skatteupplag. En oregistrerad skattskyldigs skattedeklaration avges också av personer som förvärvat produkter som redan beskattats i ett annat medlemsland och innehar produkterna i kommersiellt syfte i Finland för att levereras och användas här (se till exempel 12 § och 9 kap. i punktskattelagen).

Oregistrerade skattskyldiga är också till exempel privatpersoner som på distans köper en mängd produkter eller mottar en gåvoförsändelse som innehåller mer punktskattepliktiga produkter än vad som är tillåtet.

Skattedeklaration och betalning av skatt

Registrerade mottagare och skatterepresentanter ska avge en skattedeklaration för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden som följer på skatteperioden (31 § 1 mom. i punktskattelagen). Registrerade mottagare och skatterepresentanter ska betala punktskatten för skatteperioden senast den 27 dagen i kalendermånaden som följer på skatteperioden. Om denna dag är en helgdag eller en helgfri lördag kan punktskatten betalas följande vardag (46 § 1 mom. i punktskattelagen).

Andra skattskyldiga bör avge en skattedeklaration inom fyra vardagar från att produkterna tagits emot eller från att skattskyldigheten på annat sätt uppstått, denna dag medräknad. Helgfria lördagar anses inte vara vardagar (31 § 2 mom. i punktskattelagen). Skatten måste betalas inom tio dagar

från att produkterna tagits emot eller från att skattskyldigheten på annat sätt uppstått (46 § 2 mom. i punktskattelagen). Om den skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet förrän tidsfristen för betalningen gått ut ska punktskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldigas bokföring (46 § 3 mom. i punktskattelagen). 

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begärandena om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod (ifylls av registrerade mottagare eller skatterepresentanter)

En registrerad mottagares eller en skatterepresentants skatteperiod är en kalendermånad. Övriga fyller i det datum då produkterna mottogs.

Datum då produkterna mottogs (ifylls av tillfälligt registrerade mottagare och oregistrerade skattskyldiga)

Den dag då produkterna togs emot i Finland.

Säkerhetens referensnummer

Referensnummer på säkerheten som ställts av tillfälligt registrerad mottagare eller oregistrerad skattskyldig.

Punktskattebeteckning

Punktskattebeteckningen som fungerar som identifikation för skattedeklarationen finns angiven med fetstil i tillståndsbeslutet angående registrerad mottagare eller skatterepresentant.

I detta fält anger en tillfälligt registrerad mottagare ett punktskattenummer av engångskaraktär.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer (anges i formen 1234567-8) eller personens personbeteckning.

Kundens referens   

Den skattskyldige kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges nationalitet, om inte finsk

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Fakturanummer                  

Här anges numret på åtminstone en faktura som skattedeklarationen hänför sig till. Att ange fakturanumret gäller enbart för tillfälligt registrerade mottagare och oregistrerade skattskyldiga.  

Förtullningsnummer

Förtullningsnummer som Tullen ger in samband med import.                      

Inget att deklarera               

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Produkter

Viner och mellanprodukter

Mottagna och importerade mängder av viner och andra alkoholdrycker och mellanprodukter tillverkade genom jäsning anges i hela liter. Privatpersoner anger dock mängden skattepliktiga produkter med två decimalers noggrannhet (t.ex. 2,25 liter).

Öl

Den överlåtna mängden öl anges i centiliter etylalkohol (eacl = volymprocenten x litermängden; till exempel 4,5 % öl, 10 st. burkar á 0,33 liter = 4,5 x 10 x 0,33 liter = 14,85 eacl = 14 eacl). Den mottagna och importerade mängden öl anges dessutom i hela liter i sitt eget fält.

Ölets produktgruppskod är fyrsiffrig om det rör sig om ett öl som produceras av ett mindre bryggeri (9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker). Ett mindre bryggeri vars årliga produktion överstiger 10 000 000 liter men understiger 15 000 000 liter deklarerar dock den mängd som överstiger 10 000 000 liter i produktgrupp 11 eller 12.

Privatpersoner anger mängden öl i centiliter med två decimalers noggrannhet (t.ex. 14,85 eacl). Privatpersoner anger också litermängden öl med två decimalers noggrannhet (t.ex. 3,30 liter).

Etylalkohol

Den överlåtna mängden etylalkohol anges i centiliter etylalkohol (eacl = volymprocenten x litermängden; till exempel 38 % etylalkohol, 10 st. flaskor á 0,5 liter = 38 x 10 x 0,5 liter = 190 eacl). Den mottagna och importerade dryckesmängden anges dessutom i hela liter i sitt eget fält. Privatpersoner anger mängden etylalkohol i centiliter med två decimalers noggrannhet (t.ex. 101,25 eacl). Privatpersoner anger också litermängden etylalkohol med två decimalers noggrannhet (t.ex. 4,50 liter).

Skattebelagda mängder

Mängderna anges produktgruppsvis i kolumnen Skattebelagd mängd.

De skuggade fälten ska inte fyllas i. Mängderna anges i hela liter (viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker och mellanprodukter) eller i hela centiliter etylalkohol (öl och etylalkohol). Dessutom anges mängderna öl och etylalkohol i hela liter i sitt eget fält. Privatpersoner anger dock de skattebelagda mängderna som mottagits eller importerats med två decimalers noggrannhet.

Skattefria mängder

Mängderna anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod.

Skattefria mottagningar och importer under skatteperioden anges i hela liter i fältet med respektive produktgrupps kod i enlighet med förklaringarna nedan.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar

Lagnamn och paragraf

Kod

Förklaring

Punktskattelagen

 

 

19 §

190

Proviantering

Produkter som på de villkor som myndigheten fastställer är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik. 

Lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

8 § 1 punkten

811

Produkter  som används för tillverkning av i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker avsedda produkter eller ättika.

8 § 2 punkten

812

Produkter  som används för tillverkning av andra produkter, om produkten inte innehåller alkohol som är avsedd att förtäras

8 § 3 punkten

813

Produkter som används för vetenskaplig forskning och undervisning samt för prover och analyser som är nödvändiga inom
laboratorieverksamhet

8 § 4 punkten

814

Produkter  som ingår i sådana aromämnen som används vid tillverkning av livsmedel eller av drycker som innehåller högst 1,2
volymprocent etylalkohol

8 § 5 punkten

815

Produkter som ingår i sådana läkemedel som avses i läkemedelslagen samt produkter som används för tillverkning av
produkter och utrustning som avses i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

8 § 6 punkten

816

Produkter som ingår i livsmedel med en alkoholhalt på högst 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad eller 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel

8 § 7 punkten

817

Produkter som ingår i sådana kosttillskott som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning som utfärdats med stöd av 7 § och 9 § 3 mom. i livsmedelslagen

8 § 8 punkten

818

Produkter som används vid tillverkning av läskedrycker som avses i lagen om punktskatt på läskedrycker

8 § 9 punkten

819

Produkter som levereras till apotek som avses i läkemedelslagen, sjukhus som avses i lagen om specialiserad
sjukvård samt till hälsovårdscentraler som avses i folkhälsolagen förvetenskapliga eller medicinska ändamål

8 § 10 punkten

8110

Produkter som levereras till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård för vetenskapliga eller medicinska ändamål

Med sådan tillverkning som avses i 8 § 1 mom. i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker jämställs kvalitetsövervakning och annan i produktionssammanhang nödvändig användning, produktutveckling samt rengöring som är nödvändig för maskiners och anordningars funktion.

Anvisningar för användningen av skattefrihetskoder i skattedeklarationen:

Kod 811

Den skattskyldige anger mängderna av de produkter som denne har mottagit och som denne själv använder för tillverkning av alkohol och alkoholdrycker eller ättika. Den skattskyldige anger också mängderna av de produkter som denne, efter att ha mottagit produkterna, sänt till någon annan för användning vid tillverkning av alkohol och alkoholdrycker eller ättika.

När den skattskyldige själv använder den mottagna alkoholen eller alkoholdryckerna för tillverkning av produkter som omfattas av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, är det fråga om en situation där den skattskyldige har en godkänd upplagshavares tillstånd för produkterna som tillverkas men inte för de mottagna produkterna (tillståndet för skatteupplag gäller t.ex. för vin, och man har mottagit etylalkohol som används för berikning av vin).

OBS! När produkter överlåts till någon annan för användning: Registrerade mottagare, tillfälligt registrerade mottagare och oregistrerade skattskyldiga kan inte flytta produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande. Om den skattskyldige efter mottagandet överlåter produkterna vidare (till en godkänd upplagshavare), är det fråga om överlåtelse av produkter som frisläppts för konsumtion. En godkänd upplagshavare får inte ta sådana för konsumtion frisläppta produkter till sitt skatteupplag som denne enligt tillståndsvillkoren har rätt att förvara skattefritt i sitt lager.

Kod 818

Med kod 818 deklareras användning eller överlåtelse av produkter till läskedryckstillverkning.

När den skattskyldige själv använder den mottagna alkoholen eller alkoholdryckerna för tillverkning av läskedrycker, är det fråga om en situation där den skattskyldige har en godkänd upplagshavares tillstånd för läskedrycker men inte för den mottagna alkoholen eller alkoholdryckerna.

Punktskatt på alkoholdrycker (euro)

För respektive produktgrupp anges punktskatten på skattebelagt mottagna och importerade mängder alkoholdrycker i euro med en cents noggrannhet.

Obs! I skattetabellen som finns som bilaga till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker har punktskatten angetts i en hundradels cents noggrannhet.

Denna noggrannhet bör användas vid beräkning av skattesatser.

Skatterna totalt före avdrag

Punktskatten på alla skattebelagt mottagna och importerade mängder alkoholdrycker sammanlagt i euro med en cents noggrannhet.

Avdrag

Avdrag anges i slutet av blanketten. Avdragen anges i euro med en cents noggrannhet.

Grunder för avdrag:

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade (kod 16H2 i blanketten)

En registrerad mottagare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller ska betalas för produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts på grund av sin beskaffenhet.

Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under myndighetens övervakning eller på ett sätt som den godkänt.

Avdrag som inte dragits av för föregående skatteperioder (kod 16K3 i blanketten)

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder

(Avdrag från skatt, punktskattelagen 16 §).

Uppgifterna om avdrag som inte dragits av under föregående skatteperioder finns i beskattningsbesluten för perioderna i fråga.

Obs! Trots att man i skattedeklarationen inte specificerar avdragen per produkt/produktgrupp och inte anger produktmängder, ska dessa uppgifter dock framgå ur den skattskyldiges bokföring. Ur den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag med motivering framgå.

Avdragen totalt

Det sammanlagda avdraget anges i euro med en cents noggrannhet.

Belopp att betala

Sammanlagt belopp att betala i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Den skattskyldiges namn, telefonnummer och e-postadress anges.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken