Skattedeklaration över punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på vissa bränslen, ifyllningsanvisningar

Godkända upplagshavare och registrerade mottagare ska avge en skattedeklaration för varje skatte­period senast den 18 dagen i månaden som följer på skatteperioden. Andra skattskyldiga ska avge en skattedeklaration inom fyra vardagar från att produkterna tagits emot (31 § i punktskattelagen).

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00101 SKATT

Den skattskyldiges namn    

Företagets namn enligt handelsregistret.

Fakturanummer                  

Här anges numret på åtminstone en faktura som skattedeklarationen hänför sig till. Att ange fakturanumret gäller enbart för oregistrerade skattskyldiga.

Förtullningsnummer

Förtullningsnummer som Tullen ger in samband med import.

Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsutredning            

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas. I fråga om stenkol kan den skattskyldige även ange adressen till skatteupplaget.

Skatteperiod                                                                                          

Skatteperiod (kalendermånad), för vilken deklarationen avges. Kan till exempel anges 9/18, september -14 eller 1.9–30.9.2018.

Datum då produkterna mottogs (ifylls av registrerade mottagare och oregistrerade skattskyldiga)

Den dag då produkterna togs emot i Finland. Gäller för mottagande av stenkol.

FO-nummer eller personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer (anges i formen 1234567-8) eller personens personbeteckning.

Punktskattebeteckning eller beteckning för gemensam deklaration                                                                                                              

Punktskattebeteckningen som utfärdats av myndigheten och som fungerar som identifikation för skattedeklarationen. Beteckningen finns angiven med fetstil i tillståndsbeslutet angående godkänd upplagshavare och registrerad mottagare av stenkol.

Om såväl naturgas och torv som stenkol ska deklareras, ska separata deklarationer lämnas in för dessa. En separat skattedeklaration ska alltså lämnas in för varje punktskattebeteckning.

Kundens referens               

Företaget kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges nationalitet, om inte finsk

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Inget att deklarera               

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Angivande av produktmängder på blanketten

Mängderna anges produktgruppsvis i hela enheter utan att ta med de överskjutande delarna.

Angivande av skattebelopp på blanketten

Beloppen anges i euro med en cents noggrannhet (genom att trunkera till en cents noggrannhet), dvs. t.ex. 555,55 €.

Uppgifterna om produkten

Stenkol

Godkänd upplagshavare (produktgrupp 1): 

Skattebelagd mängd

Skattebelagt överlåtna mängder och egen användning av stenkol totalt i ton.

OBS! Också den godkända upplagshavarens skattebelagt överlåtna mängder vid kombinerad produktion

Godkänd upplagshavare, Kombinerad produktion (produktgrupp 1): 

Skattebelagd mängd

Skattebelagd egen användning av stenkol totalt i ton.

OBS! Om en godkänd upplagshavare vid kombinerad produktion har överlåtit stenkol för skattebelagd användning, anges dessa mängder under punkten för vanliga godkända upplagshavare.

Här beaktas nedsatt koldioxidskatt vid kombinerad produktion.

Skattefri mängd

171a
Ange i ton den mängd stenkol som flyttats under ett uppskovsförfarande.

171b
Ange i ton den mängd stenkol som hänförts till tullagerförfarande eller exportförfarande. 

9H1
Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande.

Ange i ton den mängd stenkol som blivit förstörd eller gått förlorad på grund av produkternas beskaffenhet (såsom att de blivit gamla eller av någon annan orsak som har samband med deras egenskaper). Ange också svinnet som skett till följd av oförutsägbara omständigheter eller force majeure, såsom eldsvåda, skada eller liknande. (En tillförlitlig utredning över svinnet ska tillställas myndigheten och registreras i bokföringen.)

10H1
Produkter som har förstörts inom ramen för ett uppskovsförfarande, om det har skett med myndighetens tillstånd. Förstöringen ska ske under övervakning av myndigheten eller på något annat godtagbart sätt.

Godkända upplagshavare anger här den mängd stenkol som under myndighetens tillsyn eller på annat godtagbart sätt förstörts under skatteperioden.

121
Ange i ton den mängd stenkol som använts som råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas.

122
Ange i ton den mängd stenkol som godkända upplagshavare har levererat för att frisläppas för konsumtion i något annat område inom unionen än i Finland.

123
Ange i ton den mängd stenkol som använts vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion (gäller inte elproduktion som avses i 5 § 2 mom.). 

124
Ange i ton den mängd stenkol som använts i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar.

Registrerad mottagare och oregistrerad skattskyldig (produktgrupp 1):

Skattebelagd mängd

Ange i ton den mängd stenkol som den registrerade mottagaren eller den oregistrerade skattskyldige tagit emot från ett annat EU-land eller importerat från ett land utanför unionen. 

Naturgas

Naturgasnätsinnehavare och godkänd upplagshavare (produktgrupp 2):

Man anger den mängd naturgas som man har frisläppt för konsumtion och som man själv har använt för ett skattebelagt ändamål.

OBS! Också naturgasnätsinnehavarens eller den godkända upplagshavarens skattebelagt överlåtna mängder vid kombinerad produktion.

Naturgasnätsinnehavare och godkänd upplagshavare, Kombinerad produktion (produktgrupp 2):

Man anger den mängd naturgas som man har frisläppt för konsumtion och som man själv har använt för ett skattebelagt ändamål. Här beaktas nedsatt koldioxidskatt vid kombinerad produktion. 

OBS! Om en naturgasnätsinnehavare eller en godkänd upplagshavare vid kombinerad produktion har överlåtit naturgas för skattebelagd användning, anges dessa mängder under punkten för vanliga godkända upplagshavare.

Registrerad användare av naturgas (produktgrupp 2):

Man anger den mängd naturgas som man själv har använt för ett skattebelagt ändamål samt hela den överlåtna mängden av naturgas (i fråga om registrerade användare är alla överlåtna mängder alltid skattebelagda).

OBS! Också den registrerade användarens skattebelagt överlåtna mängder av naturgas vid kombinerad produktion

Registrerad användare av naturgas, Kombinerad produktion (produktgrupp 2):

Naturgas som använts vid kombinerad produktion för värmeproduktion.

Här beaktas nedsatt koldioxidskatt vid kombinerad produktion. 

OBS! Ifall registrerade användare själv använder naturgas vid annan än kombinerad produktion eller ifall naturgas överlåts vidare, anges dessa mängder i fälten för vanliga registrerade användare.

Skattefri mängd

171a
Ange i MWh den mängd naturgas som flyttats under ett uppskovsförfarande.

171b
Ange i MWh den mängd naturgas som hänförts till tullagerförfarande eller exportförfarande. 

9H1
Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande.

Ange i MWH den mängd naturgas som blivit förstörd eller förlorad på grund av produkternas beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller liknande). Ange också svinnet som skett till följd av oförutsägbara omständigheter eller force majeure, såsom eldsvåda, skada eller liknande. (En tillförlitlig utredning över svinnet ska tillställas myndigheten och registreras i bokföringen.)

10H1 
Produkter som har förstörts inom ramen för ett uppskovsförfarande, om det har skett med myndighetens tillstånd. Förstöringen ska ske under övervakning av myndigheten eller på något annat godtagbart sätt.

Godkända upplagshavare anger här den mängd naturgas som under myndighetens tillsyn eller på annat godtagbart sätt förstörts under skatteperioden.

2111
Ange i MWh den mängd naturgas som använts som råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas.

2112
Ange i MWh den mängd naturgas som använts som energikälla vid oljeraffineringsprocessen.

2113
Ange i MWh den mängd naturgas som använts vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion (gäller inte elproduktion som avses i 5 § 2 mom.). 

2114
Ange i MWh den mängd naturgas som använts i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar.

2120
Ange i MWh den mängd naturgas som en godkänd upplagshavare eller en naturgasnätsinnehavare har överlåtit skattefritt till en registrerad användare.

Tallolja

Den som idkar industriell produktionsverksamhet är skyldig att betala punktskatt för tallolja som använts för uppvärmningsändamål (15 § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen). 

Ange i kilogram den mängd tallolja som använts för uppvärmningsändamål.

Bränntorv

Den som idkar industriell produktionsverksamhet är skyldig att betala punktskatt för bränntorv som använts för uppvärmningsändamål (15 § mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen). 

Ange i MWh den mängd bränntorv som använts för värmeproduktion.

Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift

Beloppet av energiinnehållsskatt, koldioxidskatt eller i energiskatt samt försörjningsberedskapsavgift som ska betalas för produkterna anges i euro med en cents noggrannhet (till exempel 1555,65).

Skattebeloppen totalt före avdrag (anges i euro genom att trunkera till en cents noggrannhet)

Energiinnehållsskatt

Energiinnehållsskatten på stenkol och naturgas anges i euro med en cents noggrannhet.

Koldioxidskatt

Koldioxidskatten på stenkol och naturgas sammanlagt anges i euro med en cents noggrannhet. 

Energiskatt

Energiskatten på tallolja och bränntorv sammanlagt anges i euro med en cents noggrannhet.

Försörjningsberedskapsavgift

Försörjningsberedskapsavgifterna för stenkol och naturgas sammanlagt anges i euro med en cents noggrannhet. 

Avdrag

Beloppet av den skatt och försörjningsberedskapsavgift som ska dras av från de skatter som ska betalas anges i euro med en cents noggrannhet. 

Specifikation över avdrag

Godkänd upplagshavare och registrerad mottagare av stenkol:

Avdrag enligt 16 § i punktskattelagen (produkter som återförts till skatteupplaget, fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade produkter (svinn) samt avdrag som inte gjorts under föregående skatteperioder).

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den punktskatt som har betalats eller ska betalas på produkter som under skatteperioden i fråga har återförts till skatteupplaget. Avdrag kan inte göras för sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av sin beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat).

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller ska betalas på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure.

Avdrag får inte göras för produkter som förstörts på grund av sin beskaffenhet. Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under tullmyndighetens övervakning eller på ett sätt som den godkänt.

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder (16 § i punktskattelagen).

Belopp att betala                 

Skattebelopp att betala i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress