Skattedeklaration över läskedrycker – Registrerad mottagare, skatterepresentant och oregistrerad skattskyldig, Ifyllningsanvisning

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Registrerad mottagare

En fysisk eller juridisk person som har fått tillstånd av myndigheten att i sin förvärvsverksamhet ta emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats belägen i Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande (6 § 7 punkten i punktskattelagen). En registrerad mottagare får inte inneha eller avsända skattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande (52 § i punktskattelagen).

Den som har förvärvat läskedrycker skattefritt är skyldig att betala punktskatt på produkterna om de har använts för annat än skattefritt ändamål (13 § punktskattelagen). Skatten påförs produkter som under skatteperioden använts för ett skattepliktigt ändamål. Vid beskattningen tillämpas bestämmelserna om registrerad mottagare i 13 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i punktskattelagen.

Skatterepresentant

En i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som myndigheten har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland (6 § 13 punkten i punktskattelagen).

Oregistrerad skattskyldig

Skattskyldig som inte deklarerar per skatteperiod. (Med skattskyldig som deklarerar per skatteperiod avses godkända upplagshavare, registrerade mottagare, skatterepresentanter och de skattskyldiga som enligt respektive lagar om punktskatt eller accis eller andra lagar omfattas av bestämmelserna om registrerade näringsidkare.)

Oregistrerade skattskyldiga är bland annat personer som frisläpper eller på vars vägnar punktskattepliktiga produkter frisläpps från ett uppskovsförfarande och personer som tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter någon annanstans än i ett skatteupplag. En oregistrerad skattskyldigs skattedeklaration avges också av personer som förvärvat produkter som redan beskattats i ett annat medlemsland och innehar produkterna i kommersiellt syfte i Finland för att levereras och användas här (se till exempel 12 § och 9 kap. i punktskattelagen).

Andra skattskyldiga är också till exempel privatpersoner som på distans köper produkter eller mottar en gåvoförsändelse som innehåller mer punktskattepliktiga produkter än vad som är tillåtet.

Skattedeklaration och betalning av skatt

Registrerade mottagare och skatterepresentanter ska avge en skattedeklaration för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden som följer på skatteperioden (31 § 1 mom. i punktskattelagen). Registrerade mottagare och skatterepresentanter ska betala punktskatten för skatteperioden senast den 27 dagen i kalendermånaden som följer på skatteperioden. Om denna dag är en helgdag eller en helgfri lördag kan punktskatten betalas följande vardag (46 § 1 mom. i punktskattelagen).

Andra skattskyldiga bör avge en skattedeklaration inom fyra vardagar från att produkterna tagits emot eller från att skattskyldigheten på annat sätt uppstått, denna dag medräknad. Helgfria lördagar anses inte vara vardagar (31 § 2 mom. i punktskattelagen). Skatten måste betalas inom tio dagar från att produkterna tagits emot eller från att skattskyldigheten på annat sätt uppstått (46 § 2 mom. i punktskattelagen).

Om den skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet förrän tidsfristen för betalningen gått ut ska punktskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldiges bokföring (46 § 3 mom. i punktskattelagen).

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begärandena om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod (ifylls av registrerade mottagare eller skatterepresentanter)

En registrerad mottagares eller en skatterepresentants skatteperiod är en kalendermånad. Övriga fyller i det datum då produkterna mottogs.

Datum då produkterna mottogs (ifylls av oregistrerade skattskyldiga)

Den dag då produkterna togs emot i Finland.

Punktskattebeteckning (ifylls av registrerade mottagare och skatterepresentanter)

Punktskattebeteckningen som fungerar som identifikation för skattedeklarationen finns angiven med fetstil i tillståndsbeslutet angående registrerad mottagare eller skatterepresentant.

FO-nummer/Personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer (anges i formen 1234567-8) eller personens personbeteckning.

Kundens referens

Den skattskyldige kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges nationalitet, om inte finsk

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Fakturanummer                  

Här anges numret på åtminstone en faktura som skattedeklarationen hänför sig till. Att ange fakturanumret gäller enbart för oregistrerade skattskyldiga.

Förtullningsnummer

Förtullningsnummer som Tullen ger in samband med import.

Inget att deklarera               

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Punktskatt på läskedrycker

Beskattningen av produkterna är bunden till tulltariffnomenklaturen. De skattepliktiga varukoderna och produktgrupperna som härletts från dem framgår av skattetabellerna i bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010). Läskedrycker deklareras per produkt eller produktgrupp. Lagen om punktskatt på läskedrycker tillämpas inte på småproducenter av läskedrycker vars läskedrycksproduktion är högst 50 000 liter per kalenderår. Med mängden avses färdig utspädd dryck. Det förutsätts också att småproducenten av läskedrycker är rättsligt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare i samma bransch. Importören ska på begäran visa upp en tillförlitlig utredning om den utländska småproducentens oberoende ställning och om produktionen under ett kalenderår för myndigheten (1 § 4 mom. i lagen om punktskatt på läskedrycker). Lagen om punktskatt på läskedrycker tillämpas således inte på produkter som tillverkats av en småproducent som avses i lagen.

Produktindelningen följer tulltariffnomenklaturen

Skattebelagda mängder

Mängderna anges produktgruppsvis i kolumnen Skattebelagd mängd.

Skattebelagda mängder som tagits emot och/eller importerats ska anmälas i fältet för respektive produktgrupp. Mängderna anges i hela liter eller kilogram. Privatpersoner anger mängderna med två decimalers noggrannhet. De skuggade fälten ska inte fyllas i.

Att beakta vid skattedeklarering av produkter som hör till varukod 2009

Varukod 2009 omfattar både drycker som avnjuts som sådana samt saftkoncentrat.

När produkten för vilken skattedeklarationen avges är en dryck som avnjuts som sådan anges den i fältet för produktgrupp 1 eller 1A. Mängden anges i liter.

När produkten för vilken skattedeklarationen avges är ett saftkoncentrat anges den i fältet för produktgrupp 1L eller 1AL. Produktens skattebelagda kvantitet anges enligt den dryckesmängd som fås av saftkoncentratet. Mängden anges i liter. Obs! Själva saftkoncentratmängden anges inte.

Punktskatt på läskedrycker (euro)

För respektive produktgrupp anges skatten för de skattepliktigt mottagna eller importerade mängderna läskedrycker i euro med en cents noggrannhet.

Skattefria mängder

Anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd.

Skattefria mängder som tagits emot och/eller importerats under skatteperioden anges i hela liter eller kilogram i fältet för respektive produktgrupps skattefrihetskod.

Att beakta vid deklarering av skattefria mängder av produkter som hör till varukod 2009

Varukod 2009 omfattar både drycker som avnjuts som sådana samt saftkoncentrat.

När produkten för vilken den skattefria mängden anmäls är en dryck som avnjuts som sådan anges den i fältet för produktgrupp 1 eller 1A, i fältet för ifrågavarande skattefrihetskod. Mängden anges i liter.

När produkten för vilken den skattefria mängden anmäls är ett saftkoncentrat anges den i fältet för produktgrupp 1L eller 1AL, i fältet för ifrågavarande skattefrihetskod. Produktens skattefria kvantitet anges enligt den dryckesmängd som fås av saftkoncentratet. Mängden anges i liter. Obs! Själva saftkoncentratmängden anges inte.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar

Lagnamn och paragraf

Kod

Förklaring

Punktskattelagen

 

 

19 §

190

Proviantering

Produkter som på de villkor som myndigheten fastställer är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

Skattebeloppen totalt före avdrag

Den sammanlagda punktskatten på produkterna i skattedeklarationen anges i euro med en cents noggrannhet.

Avdrag

Avdragen anges i slutet av blanketten i euro med en cents noggrannhet.

Grunder för avdrag:

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade (kod 16H2 i blanketten)

En registrerad mottagare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller ska betalas för produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts på grund av sin beskaffenhet. Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under myndighetens övervakning eller på ett sätt som den godkänt.

Avdrag som inte dragits av för föregående skatteperioder (kod 16K3 i blanketten)

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder

(Avdrag från skatt, punktskattelagen 16 §).

Uppgifterna om avdrag som inte dragits av under föregående skatteperioder finns i beskattningsbesluten för perioderna i fråga.

Obs! Trots att man i skattedeklarationen inte specificerar avdragen per produkt/produktgrupp och inte anger produktmängder, ska dessa uppgifter dock framgå ur den skattskyldiges bokföring. Ur den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag med motivering framgå.

Avdragen totalt

Det sammanlagda avdraget anges i euro med en cents noggrannhet.

Belopp att betala

Sammanlagt belopp punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker att betala i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Den skattskyldiges namn, telefonnummer och e-postadress anges.

 

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken