Skattedeklaration för flytande bränslen – Registrerad mottagare, skatterepresentant, tillfälligt registrerad mottagare och oregistrerad skattskyldig, ifyllningsanvisning

Registrerad mottagare, skatterepresentant, tillfälligt registrerad mottagare och oregistrerad skattskyldig

VEROH 1408r 

När skattedeklarationen lämnas in på papper ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Registrerad mottagare

En fysisk eller juridisk person som har fått tillstånd av myndigheten att i sin förvärvsverksamhet ta emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats belägen i Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande (6 § 7 punkten i punktskattelagen). En registrerad mottagare får inte inneha eller avsända punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande (52 § i punktskattelagen).

Den som har förvärvat punktskattepliktiga produkter för ett skattefritt ändamål är skyldig att betala punktskatt på produkterna om de har använts för annat än skattefritt ändamål (13 § i punktskattelagen). Skatten påförs för produkter som under skatteperioden använts för ett skattepliktigt ändamål. Vid beskattningen tillämpas bestämmelserna om registrerad mottagare (13 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i punktskattelagen).

Skatterepresentant

En i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som myndigheten har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland (6 § 13 punkten i punktskattelagen).

Tillfälligt registrerad mottagare

En fysisk eller juridisk person som av myndigheten fått rätt att i sin affärsverksamhet vid en viss tidpunkt från en viss avsändare ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland.

Oregistrerad skattskyldig

Skattskyldig som inte deklarerar per skatteperiod. (Med skattskyldig som deklarerar per skatteperiod avses godkända upplagshavare, registrerade mottagare, skatterepresentanter och de skattskyldiga som enligt respektive lagar om punktskatt eller accis eller andra lagar omfattas av bestämmelserna om registrerade näringsidkare.)

Oregistrerade skattskyldiga är bland annat personer som frisläpper eller på vars vägnar punktskattepliktiga produkter frisläpps från ett uppskovsförfarande och personer som tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter någon annanstans än i ett skatteupplag. En oregistrerad skattskyldigs skattedeklaration avges också av personer som förvärvat produkter som redan beskattats i ett annat medlemsland och som innehar produkterna i kommersiellt syfte i Finland för att levereras och användas här (se till exempel 12 § och 9 kap. i punktskattelagen).

Oregistrerade skattskyldiga är också till exempel privatpersoner som på distans köper en produkt eller mottar en gåvoförsändelse som innehåller mer punktskattepliktiga produkter än vad som är tillåtet.

Skattedeklaration och betalning av skatt

Registrerade mottagare och skatterepresentanter ska avge en skattedeklaration för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden som följer på skatteperioden (31 § 1 mom. i punktskattelagen). Registrerade mottagare och skatterepresentanter ska betala punktskatten för skatteperioden senast den 27 dagen i den kalendermånad som följer på skatteperioden. Om denna dag är en helgdag eller en helgfri lördag kan punktskatten betalas följande vardag (46 § 1 mom. i punktskattelagen).

Andra skattskyldiga bör avge en skattedeklaration inom fyra vardagar från att produkterna tagits emot eller från att skattskyldigheten på annat sätt uppstått, denna dag medräknad. Helgfria lördagar anses inte vara vardagar (31 § 2 mom. i punktskattelagen). Skatten måste betalas inom tio dagar från att produkterna tagits emot eller från att skatt­skyldigheten på annat sätt uppstått (46 § 2 mom. i punktskattelagen). Om den skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet förrän tidsfristen för betalningen gått ut ska punktskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldigas bokföring (46 § 3 mom. i punktskattelagen). 

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet ska skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod (ifylls av registrerade mottagare eller skatterepresentanter)

Skatteperiod för vilken deklarationen avges. Registrerade mottagares eller skatterepresentanters skatteperiod är en kalendermånad. Kan till exempel anges 1/14 eller januari -14.

(Övriga aktörer fyller i fältet Datum då produkterna mottogs.)

Datum då produkterna mottogs (ifylls av tillfälligt registrerade mottagare och oregistrerade skattskyldiga)

Dagen då produkterna togs emot i Finland.

Säkerhetens referensnummer

Referensnummer på säkerheten som ställts av tillfälligt registrerad mottagare eller oregistrerad skattskyldig.

Punktskattebeteckning

Punktskattebeteckningen som fungerar som identifikation för skattedeklarationen finns angiven med fetstil i tillståndsbeslutet angående registrerad mottagare eller skatterepresentant.

Tillfälligt registrerade mottagare anger i detta fält ett punktskattenummer av engångskaraktär.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer (anges i formen 1234567-8) eller personens personbeteckning.

Kundens referens

Den skattskyldige kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges hemstat, om annan än Finland

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Fakturanummer

Ange numret på åtminstone en faktura som hänför sig till skattedeklarationen. Fakturanummer ska bara anges av tillfälligt registrerade mottagare och oregistrerade skattskyldiga.    

Förtullningsnummer

Förtullningsnummer som Tullen ger in samband med import.    

Inget att deklarera             

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Skattebelagda mängder

Mängderna anges produktgruppsvis i kolumnen Skattebelagd mängd.

Den mängd bränsle i normalliter eller kilogram (tung brännolja, flytgas) som under skatteperioden/mottagningsdagen mottagits från en annan medlemsstat, från ett land utanför gemenskapen eller från en importplats belägen i Finland.

Skattefria mängder

Mängderna anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod.

Mängderna som under skatteperioden mottagits och importerats skattefritt anges i hela liter eller kilogram i fältet med respektive produkt­grupps kod i enlighet med förklaringarna nedan.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar

Lagens namn och paragraf / Kod / Förklaring

Punktskattelagen 19 § / 190 Proviantering / Produkter som på de villkor som myndigheten fastställer är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig interna­tionell trafik.

Lagen om punktskatt på flytande bränslen 9 § 1 punkten / 91 Skattefria och befriade från försörjningsberedskapsavgift är …bränslen som säljs, överlåts eller importeras till statens säkerhetsupplag

Skatt på bränsle och försörjningsberedskapsavgift

Energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och försörjningsberedskapsavgift anges för varje produktgrupp i euro med en cents noggrannhet.

Skattebeloppen totalt före avdrag

Det sammanlagda beloppet av energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och försörjningsberedskapsavgift anges i euro med en cents noggrannhet.

Minimiskattenivåer enligt direktivet

Ifall man som ersättande produkt för motorbensin eller dieselolja till konsumtion överlåter ett sådant bränsle eller en sådan bränsleblandning som inte uppfyller minimiskattenivån enligt direktivet ska det för blandningen tas ut en skatt som åtminstone motsvarar minimiskatten. För motorbensin är minimiskatten 35,90 cent per liter och för dieselolja 33,00 cent per liter. Vid deklareringen delas denna upp i energiinnehållsskatt och försörjningsberedskapsavgift. För motorbensin är skatten 35,22 cent per liter och avgiften 0,68 cent per liter. För dieselolja är skatten 32,65 och avgiften 0,35 cent per liter.

Avdrag

Avdragen anges i slutet av blanketten per skatteslag, dvs. indelade i energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och försörjningsberedskapsavgift. Avdragen anges i euro med en cents noggrannhet.

Grunder för avdrag:

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade (kod 16H2 i blanketten)

Registrerade mottagare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller ska betalas för produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts eller gått förlorade på grund av sin beskaffenhet. Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under myndighetens övervakning eller på ett sätt som denna godkänt.

Avdrag som inte gjorts för föregående skatteperioder (kod 16K3 i blanketten)

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder.

(Avdrag från skatt, punktskattelagen 16 §).

Uppgifterna om avdrag som inte dragits av under föregående skatteperioder finns i beskattningsbesluten för perioderna i fråga.

Obs! Trots att man i skattedeklarationen inte specificerar avdragen per produkt/produktgrupp och inte anger produktmängder, ska dessa uppgifter dock framgå av den skattskyldiges bokföring. Av den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag och grunden för avdraget framgå.

Avdragen totalt

Det sammanlagda avdragsbeloppet anges per skatteslag i euro med en cents noggrannhet.

Belopp att betala

Det sammanlagda beloppet av bränsleskatt, det vill säga av energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och försörjningsberedskapsavgift, anges i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen ifylls samt underskrift av den skattskyldige/den person som befullmäktigats att underteckna deklarationen.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Ange namn, telefonnummer och e-postadress för den skattskyldiges kontaktperson.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken