Skattedeklaration för flytande bränslen – Godkänd upplagshavare, ifyllningsanvisning

VEROH 1405r

Godkända upplagshavare ska avge en skattedeklaration för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden (31 § 1 mom. i punktskattelagen). Godkända upplagshavare ska betala punktskatten för skatteperioden senast den 27 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden. Om denna dag är en helgdag eller en helgfri lördag får punktskatten betalas den första vardagen därefter (46 § 1 mom. i punktskattelagen).

Om den skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet förrän tidsfristen för betalningen gått ut ska punktskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldigas bokföring (46 § 3 mom. i punktskattelagen).

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet ska skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod

Skatteperiod för vilken deklarationen avges. En godkänd upplagshavares skatteperiod är en kalendermånad. Kan till exempel anges 3/14 eller mars -14.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer anges i formen 1234567-8.  Om tillståndet att verka som godkänd upplagshavare har beviljats till en fysisk person, och inte ett företag, så anges personbeteckningen i detta fält.

Punktskattebeteckning eller beteckning för gemensam deklaration

Punktskattebeteckningen som utfärdats av Skatteförvaltningen och som fungerar som identifikation för skattedeklarationen. Punktskattebeteckningen finns angiven med fetstil i tillståndsbeslutet angående godkänd upplagshavare.

Kundens referens

Den skattskyldige kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges hemstat, om annan än Finland

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Inget att deklarera

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Skattebelagda mängder

Anges produktgruppsvis i kolumnen Skattebelagd mängd.

Här anges den sammanlagda mängden av bränsle som den godkända upplagshavaren frisläpper för skattebelagd konsumtion från ett skatteupplag under en skatteperiod samt av bränsle som den godkända upplagshavaren tar ut för egen skattebelagd konsumtion under en skatteperiod. Mängden anges enligt produktgrupp i normalliter eller kilogram (tung brännolja).

Skattefria mängder

Anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod.

Mängder som överlåtits skattefritt från skatteupplaget under skatteperioden anges i hela liter eller kilogram i fältet för respektive produktgruppskod.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar:

Lagens namn och paragraf

Kod

Förklaring

Punktskattelagen (182/2010)

 

 

17 § 1 mom.

171a

Flyttningar under ett uppskovsförfarande

17 § 1 mom.

 

 

171b

Tullagerförfarande/exportförfarande

Produkter som hänförs till tullagerförfarandet som avses i artikel 98 eller till exportförfarandet som avses i artikel 161 i tullkodexen.

9 §

9H1

Produkter som inom ramen för ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av produkternas egen beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat), force majeure eller oförutsägbara omständigheter (till exempel brand eller skada).

Produkter som med myndighetens tillstånd har förstörts inom ramen för ett uppskovsförfarande. Förstöringen ska ske under övervakning av myndigheten eller på något annat godtagbart sätt.

19 §

190

Proviantering

Produkter som på de villkor som myndigheten fastställer är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik samt även på Finlands tullområde

18 §

180

Befrielse från punktskatt

Produkter levererade till diplomater, internationella organisationer eller andra som anges i 18 § för ett skattefritt ändamål.

Lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994)

 

 

Skattefria och befriade från försörjningsberedskapsavgift är

9 § 1 punkten

91

…bränslen som säljs, överlåts eller importeras till statens säkerhetsupplag

9 § 2 punkten

92

…bränslen som används som energikälla vid oljeraffineringsprocessen

9 § 3 punkten

93

…bränslen som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas

9 § 4 punkten

94

…bränslen som används på fartyg som avses i 6 a § i förordningen om punktskatt på flytande bränslen

9 § 5 punkten

95

…bränslen som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag för bränslen som används för ett ändamål som nämns i 5 § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

9 § 6 punkten

96a

… flygpetroleum som används som bränsle för flygtrafik eller flygbensin som används av försvarsmakten för flygtrafik

9 § 8 punkten

98

Flytgas

Skatt på bränsle och försörjningsberedskapsavgift

Energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och försörjningsberedskapsavgift anges för varje produktgrupp i euro med en cents noggrannhet.

Skattebeloppen totalt före avdrag

Det sammanlagda beloppet av energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och försörjningsberedskapsavgift anges i euro med en cents noggrannhet.

Minimiskattenivåer enligt direktivet

Ifall man som ersättande produkt för motorbensin eller dieselolja till konsumtion överlåter ett sådant bränsle eller en sådan bränsleblandning som inte uppfyller minimiskattenivån enligt direktivet ska det för blandningen tas ut en skatt som åtminstone motsvarar minimiskatten. För motorbensin är minimiskatten 35,90 cent per liter och för dieselolja 33,00 cent per liter. Vid deklareringen delas denna upp i energiinnehållsskatt och försörjningsberedskapsavgift. För motorbensin är skatten 35,22 cent per liter och avgiften 0,68 cent per liter samt för dieselolja är skatten 32,65 och avgiften 0,35 cent per liter.

Avdrag

Avdragen anges i slutet av blanketten per skatteslag, dvs. indelade i energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och försörjningsberedskapsavgift. Avdragen anges i euro med en cents noggrannhet.

Produkter som återförts till skatteupplaget (kod 16P1 i blanketten)

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den punktskatt som har betalats eller ska betalas på produkter som under skatteperioden i fråga har återförts till skatteupplaget. Avdrag kan inte göras för sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av sin beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat).

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade (kod 16H2 i blanketten)

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod även dra av den skatt som har betalats eller ska betalas på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts eller gått förlorade på grund av sin beskaffenhet. Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under myndighetens övervakning eller på ett sätt som denna godkänt.

Avdrag som inte gjorts för föregående skatteperioder (kod 16K3 i blanketten)

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder.

(Avdrag från skatt, punktskattelagen 16 §).

Uppgifterna om avdrag som inte dragits av under föregående skatteperioder finns i beskattningsbesluten för perioderna i fråga.

Uppsamling av kolväten både i skatteupplaget och på distributionsstationen (kod 6A1 i blanketten)

Från den punktskatt och den försörjningsberedskapsavgift som ska betalas för en skatteperiod har godkända upplagshavare enligt 6 a § 2 mom. 1 och 2 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen rätt att dra av den punktskatt (accis) och den försörjningsberedskapsavgift som under skatteperioden på basis av överlåtelse till skattebelagd konsumtion och försörjningsberedskapsavgift ska betalas för kolväten som uppsamlats från motorbensin. Beloppen bestäms enligt produktgrupp 10. En förutsättning för avdragsrätten är att de uppsamlade kolvätena kondenseras till bensin i ett skatteupplag. Den godkända upplagshavaren från vars skatteupplag bensinen har överlåtits till konsumtion har rätt att göra avdraget.

Mängden kolväten som berättigar till avdrag utgör 0,14 volymprocent av mängden motorbensin, om de kolväten som frigörs från bensinen uppsamlas både i ett skatteupplag och på en distributionsstation.

Uppsamling av kolväten enbart i skatteupplaget (kod 6A2 i blanketten)

Om kolvätena som frigörs från bensinen uppsamlas enbart i ett skatteupplag utgör grunden för avdraget 0.07 %.

(Till exempel räknas avdraget ut på följande sätt om mängden som överlåtits till konsumtion är 1 000 000 l och om kolvätena enbart har uppsamlats i skatteupplaget och grunden för avdraget således utgör 0,07 %: 700 l x skatten 62,7 cent/l = 438,90 €.)

Obs! Trots att man i skattedeklarationen inte specificerar avdragen per produkt/produktgrupp och inte anger produktmängder, ska dessa uppgifter dock framgå av den skattskyldiges bokföring. Av den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag och grunden för avdraget framgå.

Avdrag totalt

Det sammanlagda avdragsbeloppet anges per skatteslag i euro med en cents noggrannhet.

Belopp att betala

Det sammanlagda beloppet av bränsleskatt, det vill säga energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och försörjningsberedskapsavgift, anges i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen ifylls samt underskrift av den skattskyldige/den person som befullmäktigats att underteckna deklarationen. 

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Ange namn, telefonnummer och e-postadress för den skattskyldiges kontaktperson.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken