Skattedeklaration av en godkänd upplagshavare - Punktskatt på dryckesförpackningar, anvisningar

Godkända upplagshavare ska avge en skattedeklaration för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden (31 § 1 mom. i punktskattelagen). Godkända upplagshavare ska betala punktskatten för skatteperioden senast den 27 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden. Om denna dag är en helgdag eller en helgfri lördag får punktskatten betalas den första vardagen därefter (46 § 1 mom. i punktskattelagen). Om den skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet förrän tidsfristen för betalningen gått ut ska punktskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldigas bokföring (46 § 3 mom. i punktskattelagen).

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begärandena om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod

Skatteperiod för vilken deklarationen avges. En godkänd upplagshavares skatteperiod är en kalendermånad. Kan till exempel anges 3/14 eller mars -14.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer anges i formen 1234567-8. Om tillståndet att verka som godkänd upplagshavare har beviljats till en fysisk person, och inte ett företag, så anges personbeteckningen i detta fält.

Punktskattebeteckning eller beteckning för gemensam deklaration

Punktskattebeteckningen som utfärdats av myndigheten och som fungerar som identifikation för skattedeklarationen. Punktskattebeteckningen finns angiven med fetstil i det av myndigheten beviljade tillståndsbeslutet angående godkänd upplagshavare.

Kundens referens

Den skattskyldige kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges nationalitet, om inte finsk

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Inget att deklarera                                            

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Punktskatt på dryckesförpackningar

I lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) föreskrivs om för vilka dryckesförpackningar punktskatt (tidigare accis) ska betalas.

Obs! En tom förpackning är inte en produkt som omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar. Skatt betalas endast på de förpackningar som innehåller drycker som finns angivna i skattetabellen som bifogats till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar.

Lagen om accis på vissa dryckesförpackningar tillämpas inte om drycken har producerats av en tillverkare som är rättsligt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare i samma bransch och vars

produktion drycker som förpackningarna innehåller uppgår till högst 50 000 liter under ett kalenderår. Över detta bör en tillförlitlig utredning tillställas myndigheten, om myndigheten så kräver (1 § 3 mom. i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar).

Dryckesförpackningar

Med dryckesförpackningar avses detaljhandelsförpackningar som innehåller drycker som finns angivna i skattetabellen som bifogats till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar, om förpackningarna har en volym på högst fem liter. Detaljhandel jämställs med restaurangrörelser.

Punktskatten på dryckesförpackningar är bunden till varukoderna i tulltariffen.

De skattepliktiga förpackningarna kan vara tillverkade av olika material, t.ex. glas, plast eller aluminium. Om det i kartongen eller pappen finns en separat påse av plast eller något annat material, såsom i kranförsedda så kallade "bag in box"-dryckesförpackningar är förpackningen skattepliktig.

Lagen tillämpas inte på dryckesförpackningar som är tillverkade av vätskekartong. Som dryckesförpackningar anses i detta avseende inte heller förpackningar som fylls med dryck precis före försäljning och vilkas innehåll är avsett att drickas omedelbart efter inköp (till exempel snabbmatsställenas muggar).

Skattebelagda mängder

Mängden skattebelagda leveranser anges produktgruppsvis i tabellen Skattebelagd mängd. Mängderna anges i hela liter.

Skatt på dryckesförpackningar, euro

Punktskatten på dryckesförpackningar anges i euro med en cents noggrannhet.

Punktskatten på dryckesförpackningar är vid tidpunkten för uppdatering av denna anvisning (31.3.2014) 51 cent/liter. Skattesatserna kan ändras i samband med lagändringar. Skatteförvaltningen meddelar om eventuella ändringar, men det är på kundens ansvar att kontrollera att gällande skattesatser används vid deklarering.

Skattebeloppen totalt före avdrag

Alla skattepliktiga leveranser sammanräknade. Punktskatten på dryckesförpackningar före avdrag anges i euro med en cents noggrannhet.

Avdrag

Avdrag anges nere i tabellen Skattebelagd mängd. Avdragen anges i euro med en cents noggrannhet.

Grunder för avdrag:

Produkter som returnerats till lagret (kod 16P1 i blanketten)

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den punktskatt som har betalats eller ska betalas på produkter som under skatteperioden i fråga har återförts till skatteupplaget. Avdrag kan inte göras för sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av sin beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat).

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade (kod 16H2 i blanketten)

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalats eller ska betalas på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts på grund av sin beskaffenhet. Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under myndighetens övervakning eller på ett sätt som den godkänt.

Avdrag som inte dragits av för föregående skatteperioder (kod 16K3 i blanketten)

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder

(Avdrag från skatt, punktskattelagen 16 §).

Uppgifterna om avdrag som inte dragits av under föregående skatteperioder finns i beskattningsbesluten för perioderna i fråga.

Eftersom tomma förpackningar inte är skattepliktiga produkter kan avdrag inte göras för tomma förpackningar som returnerats till lager eller för tomma förpackningar som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade.

Obs! Trots att man i skattedeklarationen inte specificerar avdragen per produkt/produktgrupp och inte anger produktmängder, ska dessa uppgifter dock framgå ur den skattskyldiges bokföring. Ur den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag med motivering framgå.

Avdragen totalt

Det sammanlagda avdraget anges i euro med en cents noggrannhet.

Belopp att betala

Totalt skattebelopp att betala anges i euro med en cents noggrannhet. Anges i euro med en cents noggrannhet.

Skattefria mängder           

Anges produktgruppsvis i tabellen Skattefri mängd.

Den sammanlagda mängden skattefria leveranser anges per produkt i hela liter under respektive produktgrupps skattefrihetskod.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar:

Förpackningar som ingår i ett retursystem (kod 61)

Om dryckesförpackningen ingår i ett pantbaserat fungerande retursystem och den kan påfyllas på nytt eller återvinnas som råmaterial behöver ingen punktskatt betalas för förpackningen (6 § 1 punkten i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar). Då deklareras förpackningen som skattefri under skattefrihetskod 61.

Upprätthållaren av retursystemet ska ha godkänts i ett producentregister som upprätthålls av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland eller i något motsvarande register i enlighet med lagstiftningen för landskapet Åland.

Övriga skattefriheter (kod 62)

Grunderna för skattefrihet finns i tabellen nedan.

Obs! Om en dryckesförpackning som ingår i ett retursystem skulle vara skattefri också på någon annan grund, anges skattefria leveranser av sådana förpackningar under kod 62.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar:

Lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

 

Förpackningar som ingår i ett retursystem, kod 61

6 § 1

punkten

Förpackningar som ingår i ett sådant fungerande retursystem som avses i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar.

 

Övriga skattefriheter, kod 62

6 § 2

punkten

Förpackningar innehållande drycker som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionens område än i Finland.

6 § 3

punkten

Förpackningar innehållande drycker om vars skattefrihet det föreskrivs i punktskattelagen.

17 § i punktskattelagen

 • Förpackningar innehållande drycker som flyttas under ett uppskovsförfarande.
 • Förpackningar innehållande drycker som hänförs till tullagerförfarandet som avses i artikel 98 eller till exportförfarandet som avses i artikel 161 i tullkodexen.

9 § i punktskattelagen

 • Förpackningar innehållande drycker som inom ramen för ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av produkternas egen beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat), force majeure eller oförutsägbara omständigheter (till exempel brand eller skada).

När varor förstörts eller gått förlorade meddelas detta i skattedeklarationen för den skatteperiod då detta har inträffat eller då man upptäckt detta.

Obs! När man angett i skattedeklarationen att varor förstörts eller gått förlorade, anmäler man inte med en skattedeklaration om dessa varor eventuellt senare förstörs eller blir förstörda i samband med avfallshantering.

10 § i punktskattelagen

Produkter som med myndighetens tillstånd har förstörts inom ramen för ett uppskovsförfarande. Förstöringen ska ske under övervakning av myndigheten eller på något annat godtagbart sätt.

Obs! Fråga om annan förstöring än förstöring av fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade produkter.

18 § i punktskattelagen

 • Förpackningar innehållande drycker som är avsedda att användas för ett sådant skattefritt ändamål som avses i 18 § i punktskattelagen (produkter levererade till diplomater, internationella organisationer eller andra som anges i 18 §).

 

19 § i punktskattelagen

 • Proviantering

Produkter som på de villkor som myndigheten fastställer är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

6 § 4

punkten

Förpackningar innehållande drycker om vilkas skattefrihet föreskrivs i 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994).

8 § 1 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

 • Produkter som används för tillverkning av produkter som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker eller för tillverkning av läskedrycker som avses i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker.

8 § 2 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

 • Produkter som levereras för specialförsäljning enligt alkohollagen.

8 § 3 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

 • Produkter som levereras till kvalitetskontroll enligt alkohollagen.

8 § 4 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

 • Produkter som ingår i aromämnen som används vid tillverkning av livsmedel eller drycker som innehåller högst 1,2 volymprocent etylalkohol.

8 § 5 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

 • Produkter som ingår i läkemedel som avses i läkemedelslagen.

8 § 6 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

 • Produkter som ingår i livsmedel med en alkoholhalt på högst 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad eller 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel.

8 § 7 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

 • Produkter som ingår i specialpreparat som avses i förordningen om specialpreparat.

8 § 2 mom. i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

 • Viner och mellanprodukter som en evangelisk-luthersk eller ortodox församling eller ett enligt religionsfrihetslagen registrerat religiöst samfund använder som nattvardsvin.

6 § 5

punkten

Förpackningar innehållande drycker om vars skattefrihet det föreskrivs i 4 § 1 mom. 1 och 3–5 punkten i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010).

4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om punktskatt på läskedrycker

 • Läskedrycker som används för tillverkning av läskedrycker.

4 § 1 mom. 3–5 punkten i lagen om punktskatt på läskedrycker

 • Läskedrycker som används för tillverkning av läkemedel, alkoholdrycker, livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning, tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat, synnerligen energifattiga livsmedel för särskilda näringsändamål avsedda för viktkontroll, kosttillskott och sådana läkemedelspreparat som avses i 4 § i läkemedelslagen.

Datum och underskrift                                     

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Den skattskyldiges namn, telefonnummer och e-postadress anges.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken