Skattedeklaration över punktskatt och försörjninigsberedskapsavgift på elström - annan än nätinnehavare, anvisningar

Elproducent / annan än nätinnehavare

VEROH 1373r 1.2017

En skattedeklaration ska avges för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden. Skatteperioden är en kalendermånad.

Småskaliga producenters skatteperiod är ett kalenderår och de ska avge en skattedeklaration för varje år alltid senast den 18 januari följande år.

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

En elskattedeklaration ska avges av

1. Elproducent som i sin förvärvsverksamhet producerar elström

2. Den som inte är nätinnehavare men som i sin förvärvsverksamhet tar emot elström från en annan medlemsstat eller importerar elström från ett område utanför unionen, om elströmmen inte går via ett elnät i Finland

3. Småskalig producent som producerar mindre än 800 000 kWh elström per år.

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret.

Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas.

Kraftverk                            

Elverket anger kraftverkets namn. En skattedeklaration ska avges separat för varje kraftverk.

Skatteperiod

Skatteperiod (kalendermånad), för vilken deklarationen avges. Kan till exempel anges 9/14, september -14 eller 1.9  - 30.9.2014. Småskaliga producenters skatteperiod är ett kalenderår, men år 2015 betraktas produktionen fr.o.m. lagens ikraftträdande, vilket gör att skatteperioden då är 1.5–31.12.2015.

FO-nummer                                              

Företagets företags- och organisationsnummer (anges i formen 1234567-8).

Punktskattebeteckning eller beteckning för gemensam deklaration

Punktskattebeteckningen som utfärdats av Skatteförvaltningen och som fungerar som identifikation för skattedeklarationen.

Kundens referens

Företaget kan ange sin egen referens.

Inget att deklarera             

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Annan än nätinnehavare, kryssruta

Denna ruta kryssas för till exempel då deklarationen gäller import av elström i annan egenskap än som nätinnehavare och man i fortsättningen vill lämna skattedeklarationer via Webbveivi. Om rutan kryssas för, sparar Skatteförvaltningen behövliga uppgifter i punktbeskattningens kundregister och skickar den skatteskyldige den identifikation som behövs vid elektronisk deklarering, dvs. en punktskattebeteckning.

Småskalig producent, kryssruta

Denna ruta ska kryssas i om man lämnar in en årsdeklaration för mängden producerad elström.

Skattefria mängder

Anges på blankettens första sida i kolumnen Skattefri mängd.                 

72

Den mängd elström i kilowattimmar som elproducenten har överlåtit till ett elnät.

731

Den mängd elström i kilowattimmar som elproducenten har överlåtit till ett område utanför unionen.

732

Den mängd elström i kilowattimmar som elproducenten har levererat till förbrukning i något annat område inom unionen än Finland

74

Den mängd elström i kilowattimmar som elproducenten har levererat direkt för att användas inom den eldrivna spårbundna trafiken.

75

Den mängd elström i kilowattimmar som elproducenten har producerat och förbrukat i apparater för egen förbrukning som producerar elström eller elström och värme. I denna punkt anges också den elström som köpts skattefritt från nätet för apparater för egen förbrukning samt elström som överlåtits till ett annat kraftverk för egen förbrukning.

761

Den mängd elström i kilowattimmar som elproducenten har producerat och överlåtit till ett kraftverksnät.

77

Mängden elström som under ett kalenderår producerats av en småskaglig producent och som inte överlåts till ett elnät.

I skattedeklarationen indelas de skattebelagt överlåtna mängderna elström i skatteklass I eller skatteklass II

I skatteklass I deklareras bl.a. elström som levererats till hushåll, offentlig förvaltning, tjänster o.d.

I skatteklass II deklareras elström som levererats till industrin och som kan mätas skilt för sig vid leveransen. Med industri avses brytning av mineraler samt industriell tillverkning och förädling av varor. Med industri jämställs utövande av sådan till industrin icke hörande stödverksamhet av ringa omfattning som utövas vid det industribedrivande företagets produktionsställe och som huvudsakligen hänför sig till företagets egen industriella produktion. Med industri jämställs även yrkesmässig växthusodling.

Elström som förbrukats i datorhallar       

För elström som används i datorhallar betalas fr.o.m. 1.4.2014 punktskatt på elström enligt skatteklass II. Med datorhall avses ett datacenter med en sammanlagd effekt på över 5 MW, där ett företag bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling, uthyrning av serverutrymme och därtill hörande tjänster som sin huvudsakliga näringsverksamhet.

Elproducent

Totalmängd producerad elström

Mängden producerad totalenergi anges i kilowattimmar. Mängden minskas inte med skattefritt eller skattebelagt överlåtna mängder och inte heller med elström som använts i kraftverkets apparater för egen förbrukning.

Skattefritt anskaffad elström

Elström som anskaffats skattefritt till kraftverkets nät.

Skatteperiod

Gamla skatteperioder          

I skattedeklarationen används gamla skatteperioder i regel endast vid betalning av skatt på elström som avlästs i efterhand från mätare och som levererats under den tidsperioden. Enligt 6 § 2 mom. (ändring 1058/2006) i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska punktskatt betalas enligt den punktskatt som gäller vid leveranstidpunkten.

Skattebelagd mängd

Mängden elström som överlåtits till ändamål enligt skatteklass I och II eller som använts själv anges i kilowattimmar.

Annan än nätinnehavare

Skattebelagd mängd

Mängden elström i kilowattimmar som mottagits från en annan medlemsstat eller importerats från en stat utanför unionen.

Energiskatt och försörjningsberedskapsavgift

Beloppet av energiskatt och försörjningsberedskapsavgift anges per skatteklass enligt skattetabellen i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Beloppen anges med en cents noggrannhet.

Skattebelopp totalt före avdrag (anges i euro genom att trunkera till en cents noggrannhet)

Beloppet av energiskatten och beloppet av försörjningsberedskapsavgiften anges separat sammanräknade.

Avdrag från skatt (ifylls av elproducenten)

(anges i euro genom att trunkera till en cents noggrannhet)

Elproducenten har rätt att i sin skattedeklaration göra ett avdrag som motsvarar den punktskatt och försörjningsberedskapsavgift som tidigare uppgetts och betalats utan grund. Avdraget får vara högst lika stort som den punktskatt och försörjningsberedskapsavgift som ska betalas. Avdraget ska göras inom tre år räknat från ingången av det år som följer på den skatteperiod då skatten uppgavs utan grund.

Ur den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag med motivering framgå.

Belopp att betala

Energiskatten och försörjningsberedskapsavgiften sammanlagt anges i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn och kontaktuppgifter)