Skattedeklaration över punktskatt och försörjningsberm på elström - nätinnehavare, anvisningar

Nätinnehavare / Elström som anskaffats med skatt enligt skatteklass II och som använts för ett ändamål enligt skatteklass I

VEROH 1376r 1.2017

En skattedeklaration ska avges för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden. Skatteperioden är en kalendermånad.

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Skyldiga att betala punktskatt för elström (energiskatt) och försörjningsberedskapsavgift för elström är

1. Elproducent som i sin förvärvsverksamhet producerar elström.

2. Den som anskaffat eller själv producerat elström med punktskatt enligt skatteklass II, om elströmmen använts eller överlåtits till ett ändamål som förutsätts i skatteklass I.

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret.

Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod

Skatteperiod (kalendermånad), för vilken deklarationen avges. Kan till exempel anges 9/14, september -14 eller 1.9–30.9.2014.

FO-nummer

Företagets företags- och organisationsnummer (anges i formen 1234567-8).

Punktskattebeteckning eller beteckning för gemensam deklaration

Punktskattebeteckningen som utfärdats av Skatteförvaltningen och som fungerar som identifikation för skattedeklarationen

Kundens referens

Företaget kan ange sin egen referens.

Förtullningsnummer

Förtullningsnummer som Tullen ger in samband med import.

Inget att deklarera

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Skattefria mängder

Anges på blankettens första sida i kolumnen Skattefri mängd.

71

Den mängd elström i kilowattimmar som har överförts mellan elnät (som har elnätstillstånd).

731

Den mängd elström i kilowattimmar som nätinnehavaren har överlåtit till ett område utanför unionen.

732

Den mängd elström i kilowattimmar som nätinnehavaren har levererat till förbrukning i något annat område inom unionen än Finland.

74

Den mängd elström i kilowattimmar som har levererats direkt för att användas inom den eldrivna spårbundna trafiken.

761

Den mängd elström i kilowattimmar som producerats av elproducenten och som nätinnehavaren har överlåtit till ett kraftverksnät.

I skattedeklarationen indelas de skattebelagt överlåtna mängderna elström i skatteklass I eller skatteklass II

I skatteklass I deklareras bl.a. elström som levererats till hushåll, offentlig förvaltning, tjänster o.d.

I skatteklass II deklareras elström som levererats till industrin och som kan mätas skilt för sig vid leveransen. Med industri avses brytning av mineraler samt industriell tillverkning och förädling av varor. Med industri jämställs utövande av sådan till industrin icke hörande stödverksamhet av ringa omfattning som utövas vid det industribedrivande företagets produktionsställe och som huvudsakligen hänför sig till företagets egen industriella produktion. Med industri jämställs även yrkesmässig växthusodling.

Elström som förbrukats i datorhallar

För elström som används i datorhallar betalas fr.o.m. 1.4.2014 punktskatt på elström enligt skatteklass II. Med datorhall avses ett datacenter med en sammanlagd effekt på över 5 MW, där ett företag bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling, uthyrning av serverutrymme och därtill hörande tjänster som sin huvudsakliga näringsverksamhet.

Skatteperiod                      

Gamla skatteperioder

I skattedeklarationen används gamla skatteperioder i regel endast vid betalning av skatt på elström som avlästs i efterhand från mätare och som levererats under den tidsperioden. Enligt 6 § 2 mom. (ändring 1058/2006) i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska punktskatt betalas enligt den punktskatt som gäller vid leveranstidpunkten.

Nätinnehavare

Punktskattedeklarationen har delats in i produktgrupper enligt skatteperioder. Med denna blankett VEROH 1376r kan man endast deklarera elström som har överlåtits till förbrukning efter den 1 januari 2008.

Skattebelagd mängd

Mängden elström som överlåtits till ändamål enligt skatteklass I och II eller som använts själv anges i kilowattimmar.

Energiskatt och försörjningsberedskapsavgift

Beloppet av energiskatt och försörjningsberedskapsavgift anges per skatteklass enligt skattetabellen i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Mängderna anges i euro med en cents noggrannhet.

Elström som anskaffats med skatt enligt skatteklass II och som använts för ett ändamål enligt skatteklass I

Mängden elström i kilowattimmar som anskaffats eller producerats med punktskatt enligt skatteklass II men använts eller överlåtits till ett ändamål som förutsätter skatteklass I.

Energiskatt

Beloppet av energiskatt beräknas enligt den skattetabell som finns som bilaga till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen.

Energiskatten deklareras så att den är lika med skillnaden mellan skatteklass I och skatteklass II och anges med en cents noggrannhet.

Försörjningsberedskapsavgift

Det sammanlagda beloppet av försörjningsberedskapsavgiften som ska betalas anges med en cents noggrannhet.

Skattebeloppen totalt före avdrag (anges i euro genom att trunkera till en cents noggrannhet)

Beloppet av energiskatten och beloppet av försörjningsberedskapsavgiften anges separat sammanräknade.

Avdrag från skatt (ifylls av nätinnehavaren) (anges i euro genom att trunkera till en cents noggrannhet)

Nätinnehavaren har rätt att i sin skattedeklaration göra ett avdrag som motsvarar den punktskatt och försörjningsberedskapsavgift som tidigare uppgetts och betalats utan grund. Avdraget får vara högst lika stort som den punktskatt och försörjningsberedskapsavgift som ska betalas. Avdraget ska göras inom tre år räknat från ingången av det år som följer på den skatteperiod då skatten uppgavs utan grund.

Ur den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag med motivering framgå.

Belopp att betala

Energiskatten och försörjningsberedskapsavgiften sammanlagt anges i euro med en cents noggrannhet (genom att trunkera till en cents noggrannhet).

Datum och underskrift

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn och kontaktuppgifter)

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken