Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här fyller du i den elektroniska överlåtelseskattedeklarationen för fastighetsmäklare och värdepappershandlare

Fyll i webblanketten (lomake.fi) så att du först anger uppgifter om ett egendomsslag och dess säljare en åt gången. Fyll därefter i uppgifter om följande egendomsslag, dess säljare och så vidare.

Med en deklaration kan du bara ange uppgifter om en köpare.

Observera att du inte kan bifoga bilagor till blanketten. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov.

Identifiering och fullmakter

 • Logga in på blanketten med personliga nätbankskoder, mobilidentifiering eller certifikatkort.
 • Du kan lämna en deklaration med fullmakt eller utan fullmakt.
 • När du lämnar en deklaration med fullmakt:
  • i deklarationens övre högra hörn visas det företags namn och FO-nummer som gett fullmakten (uppgiften visas också på utskriften)
  • deklarationen som skickats arkiveras i arkivet Sparade blanketter hos det företag som gett fullmakten och de personer som fått fullmakten av företaget har tillgång till deklarationen
 • När du lämnar en deklaration utan fullmakt:
  • i deklarationens övre högra hörn visas den persons namn och födelsedatum som lämnat deklarationen (uppgiften visas också på utskriften)
  • deklarationen som skickats arkiveras i arkivet Sparade blanketter hos den person som lämnat deklarationen och endast denna person har tillgång till deklarationen
 • Mer information om identifiering och fullmakter på skatt.fi:

Så här fyller du i blanketten

Uppgiftslämnarens uppgifter

 • Först ska du välja om din uppgiftslämnartyp är en fastighetsmäklare eller en värdepappershandlare.
 • Efter valet ska du fylla i uppgifter som gäller din uppgiftslämnartyp.
 • Observera att uppgiftslämnartypen påverkar vilka uppgifter som du kan fylla i.

Namn på köpare eller annan förvärvare

 • Välj först om köparen är en privatperson eller ett samfund. Utgående från detta val kan du fylla i köparens personbeteckning eller FO-nummer. Fyll också i köparens namn.
 • En utländsk köpare måste registrera sig som Skatteförvaltningens kund för att få ett referensnummer för överlåtelseskatt. I samband med detta har köparen tilldelats en konstgjord beteckning. För att överlåtelseskatten ska riktas rätt ska du ange denna konstgjorda beteckning (i fältet för köparens personbeteckning eller FO-nummer) när du lämnar in deklarationen. På detta sätt riktas betalningen automatiskt till köparens betalningsuppgifter.
 • Om du inte vet köparens finländska personbeteckning eller FO-nummer, fyll i den utländska personbeteckningen och födelsedatumet om köparen är en privatperson eller det utländska organisationsnumret om köparen är ett samfund.

Uppgifter om köpebrevet eller ett motsvarande avtal

 • Ange datumet då köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknades i formen dd.mm.åååå.
 • Välj överlåtelsetyp enligt överlåtelseavtalet: köp, byte eller annat.
 • Fråga köparen om Skatteförvaltningen har gett ett förhandsavgörande om avtalet och om köparen yrkar på tillämpning av detta. Välj som svar  ”Nej” eller ”Ja”.

Uppgifter om egendomen som anskaffats

Egendomsslag

 • Utgående från din uppgiftslämnartyp kan du fylla i uppgifter om olika egendomsslag:
  • som fastighetsmäklare kan du deklarera överlåtelser av aktier i ett bostadsaktiebolag, aktier i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag, veckoaktier eller tidsandelsaktier
  • om du är en värdepappershandlare kan du deklarera överlåtelser av affärsaktier, telefonaktier och andra värdepapper än aktier
 • Efter att du har valt Egendomsslag kan du endast fylla i uppgifter om egendomsslaget i fråga. Du kan alltså inte nödvändigtvis fylla i uppgifter i alla fält. De fält som du inte kan fylla i är gråa.
 • Ange objektets FO-nummer och namn.
 • Ange aktiernas nummer när du deklarerar överlåtelse av aktier i ett bostadsaktiebolag eller i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Om du vill kan du ange aktiernas nummer också när du deklarerar överlåtelse av en affärsaktie, vecko- eller tidsandelsaktie eller telefonaktie.
 • Ange antalet aktier när den överlåtelse som du deklarerar gäller en affärsaktie, vecko- eller tidsandelaktie eller telefonaktie.
 • Du kan ange dagen då äganderätten överförs i formen dd.mm.åååå.

Uppgifter om lägenheten, bilplatsen eller annat utrymme

 • Ange beteckningen på lägenheten, bilplatsen eller ett annat utrymme. Du kan använda bokstäver och/eller siffror.
 • Om egendomsslaget är en veckoaktie ange den vecka som överlåtelsen gäller.
 • Ange arean på lägenheten, bilplatsen eller ett annat utrymme såsom den har antecknats i köpebrevet.

Anskaffad andel av hela lägenheten eller utrymmet som bråktal eller i procent

 • Ange köparens andel av den lägenhet eller det utrymme som anskaffats antingen som bråktal (högst 1/1) eller i procent (högst 100 %).
 • Fyll endast i ettdera av alternativen.
 • Uppgiften ska lämnas då överlåtelsen gäller en aktie i ett bostadsaktiebolag, en aktie i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller en vecko- eller tidsandelsaktie.

Köpesumma och övriga vederlag

 • De fält som ska fyllas i under Köpesumma och övriga vederlag bestäms enligt det val som du gjort vid Egendomsslag. Om fältet är grått gäller uppgiften i fråga inte det egendomsslag som ska deklareras.
 • Ange endast köparens andel av köpesumman eller annat vederlag.
 • Om uppgiften saknas, fyll i 0,00 i fältet.
 • Ta ställning till om det i köpebrevet har ingått ett villkor om tilläggsköpesumma genom att välja ”nej” eller ”ja”.
 • Om du väljer ”ja” ska du också fylla i de andra uppgifterna om tilläggsköpesumman i fälten.

Köpare av första bostad

 • Du kan fylla i fälten som gäller köp av första bostad endast om
  • köparen är en fysisk person,
  • köparen är 18 - 39 år vid tidpunkten då köpebrevet undertecknades,
  • egendomsslaget är ”bostad” och
  • köparens ägarandel är minst hälften.
 • Om köparen har meddelat att det är fråga om köp av första bostad och intygat att villkoren uppfylls ska du välja alternativet ”Ja, köparen av första bostad intygar att alla de ovan nämnda villkoren uppfylls”. I annat fall ska du välja alternativet ”Nej, villkoren uppfylls inte”.
 • Om det är fråga om en delvis skattefri anskaffning ska du fylla i den skattepliktiga andelen av köpesumman i punkten ”Den del av köpesumman eller andra vederlag för vilka överlåtelseskatt betalas”. En sådan situation uppstår exempelvis när den köpta lägenheten delvis används för annat ändamål än stadigvarande boende.

Köpesumma sammanlagt och beloppet av överlåtelseskatt

 • I fältet ”Köparens andel av köpesumman och övriga vederlag” räknas den köpesumma och andra vederlag som du deklarerat automatiskt ihop.
 • Fyll i den överlåtelseskatt som köparen har betalat i fältet ”Beloppet av överlåtelseskatt”.
 • Om det är fråga om anskaffning av första bostad och anskaffningen är helt befriad från överlåtelseskatt, fylls i värdet 0,00 automatiskt i fältet ”Beloppet av överlåtelseskatt”. Ändra inte denna uppgift om ingen överlåtelseskatt har betalats på anskaffningen.

Tabellen Egendom

 • När du har fyllt i alla uppgifter om ett egendomsslag ska du trycka på knappen Lägg till rad. Då flyttas de egendomsuppgifter som du matat in till tabellen Egendom som finns under knappen.
 • Innan du börjar fylla i uppgifter om säljare av egendom ska du dubbelklicka med vänster musknapp på det egendomsslag i tabellen Egendom för vilket du vill ange uppgifter om säljare.
 • Du kan få fram olika egendomsslag i tabellen på basis av individualiseringsuppgifterna:
  • Egendomsslag
  • Objektets namn
  • Bokstav/siffra/vecka
 • Observera att säljarna inom varje egendomsslag ska anges separat även om de skulle vara desamma i alla olika egendomsslag.
 • Med knappen Ta bort markerad rad kan du vid behov tömma en hel rad i tabellen Egendom. Aktivera först den rad som du vill ta bort genom att klicka på den.
 • Tabellen Egendom:

Skärmdump av tabellen Egendom på Lomake.fi

Uppgifter om säljaren eller annan överlåtare

Egendomsslag

 • Uppgifter om säljarens egendomsslag uppdateras automatiskt när du först har dubbelklickat på den rad i tabellen Egendom för vilken du vill ange säljaren.
 • Kontrollera att uppgifterna i fälten motsvarar uppgifterna om det egendomsslag för vilket du vill ange en säljare.

Är säljaren en privatperson eller ett samfund

 • Välj först om säljaren är en privatperson eller ett samfund. Utgående från detta val kan du fylla i säljarens personbeteckning eller FO-nummer. Fyll också i säljarens namn.
 • Om du inte vet säljarens finländska personbeteckning eller FO-nummer, fyll i den utländska personbeteckningen och födelsedatumet om säljaren är en privatperson eller det utländska organisationsnumret om säljaren är ett samfund.

Andel som överlåtits av hela lägenheten eller utrymmet som bråktal eller i procent

 • Ange säljarens andel av den lägenhet eller det utrymme som överlåtits antingen som bråktal (högst 1/1) eller i procent (högst 100 %).
 • Fyll endast i ettdera av alternativen.
 • Observera att du på deklarationen endast ska ange den ägarandel som säljaren överlåter till den köpare vars deklaration du håller på att lämna.
 • Den sammanlagda andelen som säljaren/säljarna överlåtit ska vara lika stor som den andel som köparen enligt deklarationen har anskaffat.
 • Exempel på situationer där köpet har skett mellan
  • 2 köpare och 1 säljare: 1/2 till köparen och 1/2 till säljaren
  • 2 köpare och 2 säljare: 1/2 till köparen och 1/4 till de båda säljarna
  • 2 köpare och 3 säljare: 1/2 till köparen och 1/6 till alla säljare
  • 2 köpare och 4 säljare: 1/2 till köparen och 1/8 till alla säljare

Antalet sålda aktier

 • Ange i detta fält antalet aktier som säljaren överlåtit.
 • Uppgiften kan endast fyllas i då egendomsslaget är en affärsaktie.

Tilläggsuppgifter om anskaffningen

 • Svara ”Ja” eller ”Nej” på tilläggsfrågorna om överlåtelsen.
 • Frågorna kan besvaras utgående från om köparna och säljarna är privatpersoner eller samfund. Du kan alltså nödvändigtvis inte besvara alla frågor.

Tabellen Uppgifter om säljaren

 • När du har fyllt i alla uppgifter om en säljare ska du trycka på knappen Lägg till rad. Då flyttas de uppgifter som du matat in till tabellen Uppgifter om säljaren under knappen:
  • Egendomsslag
  • Objektets namn
  • Bokstav/siffra/vecka
  • Säljarens namn
 • Om det finns flera säljare för samma egendomsslag ska du först i tabellen Egendom dubbelklicka med vänster musknapp på den rad för egendomsslag som ska deklareras. Fortsätt sedan att fylla i uppgifter om följande säljare genom att börja med valet ”Är säljaren en privatperson eller ett samfund”.
 • Med knappen Ta bort markerad rad kan du vid behov tömma en hel rad i tabellen Uppgifter om säljaren. Aktivera först den rad som du vill ta bort genom att klicka på den.
 • Tabellen Uppgifter om säljaren:

Skärmdump av tabellen Uppgifter om säljaren på Lomake.fi

Skicka in deklarationen

 • När du har fyllt i alla uppgifter om köparen, egendomsslaget/egendomsslagen och säljaren/säljarna ska du skicka deklarationen till Skatteförvaltningen med knappen Skicka.
 • Uppgifterna i deklarationen sparas samtidigt automatiskt i tjänsten Mina e-tjänster.

Spara deklarationen som halvfärdig

 • Du kan också spara deklarationen som halvfärdig med knappen Spara.
 • Du hittar den halvfärdiga deklarationen i tjänsten Mina e-tjänster.

Mottagningsbekräftelse

 • När du skickar överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen får du en mottagningsbekräftelse.
 • Ge köparen en utskrift av deklarationen där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns (mottagningsnummer och mottagningstid).
 • Den utskrift som du ger till köparen är ett bevis på att överlåtelseskatten på överlåtelsen har betalats och deklarationen lämnats in. Med denna utskrift registrerar köparen sin äganderätt i det bolag som var föremål för köpet.
 • Du kan också spara deklarationen som är försedd med mottagningsbekräftelsen på din egen dator och skriva ut den senare.
 • Du kan skriva ut deklarationen senare också via tjänsten Mina e-tjänster.

Felaktig deklaration

 • Om du upptäcker fel i den överlåtelseskattedeklaration som du skickat kan du korrigera den på två olika sätt:
 1. Genom att lämna en ersättande deklaration i Lomake.fi i vilken du anger alla uppgifter om köpet. Detta sätt att korrigera en deklaration är ett lättare och användarvänligare sätt. 
 2. Genom att som underlag använda den tidigare deklarationen som hämtats från tjänsten Mina e-tjänster. Det här sättet är på grund av tekniska begränsningar ett mera komplicerat sätt.

 

 • Bra att veta: Under Mina e-tjänster i samband med blanketter som du har skickat finns knappen Avlägsna. Genom att klicka på denna knapp raderas blanketten endast ur arkivet i tjänsten men inte ur Skatteförvaltningens databas. Kom ihåg att ge en ersättande deklaration.
Sidan har senast uppdaterats 1.9.2021