Årsanmälan om delägarlån och deras återbetalningar, delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person 2018

Den här anvisningen gäller anmälningar i filformat (VSOSLAIE), webblanketten och blanketten 7851r.

Innehåll

Allmänt 
Tidsfrist
Korrigering av årsanmälan
Delägarlångivaren
Delägarlån som beviljats 2018 (ISkL 53 a §)

Delägarlåntagarens personbeteckning och namn
Delägarlånets belopp
Delägarlån som återbetalats under år 2018 (ISkL 54 c §) 
Namnet och personbeteckningen av delägarlånets återbetalare
Återbetalningens belopp

Allmänt

Tidsfrist

Årsanmälan ska lämnas in senast 24.2.2019. Om den sista inlämningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.

Korrigering av årsanmälan

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna hittar du i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna.

Delägarlångivaren

Om uppgifterna lämnas in elektroniskt, ange delägarlångivarens FO-nummer. Om uppgifterna lämnas på pappersblankett, ange delägarlångivarens namn och FO-nummer, kontaktpersonens namn och telefonnummer samt inlämningsdagen för årsanmälan.

Bestämmelsen i ISkL 53 a § om delägarlån kan också tillämpas på delägarlån från utländska aktiebolag. Detta betyder att penninglån från ett utländskt bolag är skattepliktig kapitalinkomst om kraven i ISkL 53 a § uppfylls. Om delägarlån som räknas som inkomst återbetalas senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes har den skattskyldige rätt till avdrag från kapitalinkomster med stöd av 54 c §.

Delägarlån som beviljats 2018 (ISkL 53 a §)

Prestationsslaget för uppgifter som lämnas in elektroniskt är Beviljat delägarlån (1).

Ett aktiebolag ska anmäla i en årsanmälan om de penninglån som har varit obetalda 31.12.2018 och som delägaren eller hans familjemedlemmar erhållit från aktiebolaget under tiden 1.1.–31.12.2018. Som familjemedlemmar betraktas delägarens make eller maka samt minderåriga barn. Om lån har lyfts under flera år anmäler man inte lånens sammanlagda saldo, utan beloppet av ett sådant nytt lån som lyfts under 2018.

Penninglånen ska anmälas om delägaren eller hans familjemedlemmar eller dessa tillsammans direkt eller indirekt äger minst 10 % av bolagets aktier eller vid årets utgång innehar en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför.

Indirekt andel av aktierna eller röstetalet beräknas proportionellt så att om familjen t.ex. äger 50 % av aktierna i bolaget A och bolaget A för sin del 20 % av aktierna i bolaget B, anses familjen äga indirekt 10 % av bolaget B (50 % x 20 %).

Låntagaren behöver inte äga några aktier alls i bolaget om familjemedlemmarnas ägarandel eller andel av röstetalet är minst 10 %.

Lånet utgör skattepliktig kapitalinkomst för delägaren eller familjemedlemmen. Som kapitalinkomst beskattas endast lyfta lån. Delägarlån som ska beskattas som kapitalinkomst uppstår således inte endast på basis av ett lånebeslut.

Delägarlåntagarens personbeteckning och namn

Ange i denna punkt endast sådana delägarlån som beviljats fysiska personer. Låntagaren kan vara delägare i aktiebolaget, delägarens make eller maka eller ett minderårigt barn. Dödsbon beviljas inte avdrag efter dödsåret.

Om låntagaren anges personbeteckning och namn. 

Delägarlånets belopp

Ange i denna punkt det sammanlagda beloppet av lån som lyfts under 2018 och som ännu 31.12.2018 är obetalda. Om man redan före årets utgång hunnit amortera ett lån man lyft i början av året behöver ändringen inte anmälas, utan man ska anmäla endast det belopp som inte återbetalats på årets sista dag.

Om samma person har lyft delägarlån flera gånger under årets lopp ska dessa belopp räknas ihop och man ska för en person endast anmäla ett nytt lyft delägarlån för år 2018. Detta belopp är summan av delägarlån som lyfts under år 2018 och som inte ännu har återbetalats på årets sista dag. Summan beskattas som kapitalinkomst för personen.

Om delägarlånet betalas i utländsk valuta, ska beloppet räknas om i euro enligt Europeiska centralbankens valutakurs som gällde vid betalningstidpunkten.

Delägarlån som återbetalats under år 2018 (ISkL 54 c §)

Prestationsslaget för uppgifter som lämnas in elektroniskt är Återbetalt delägarlån (2).

Låntagaren har rätt att som utgift för inkomstens förvärvande från sina kapitalinkomster dra av det belopp som han återbetalat av ett delägarlån som räknas som inkomst, förutsatt att återbetalningen har skett senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes. T.ex. ett lån som har räknats som inkomst vid beskattningen för 2013 får dras av senast 2018.

Det återbetalda beloppet kan dras av även om låntagaren eller hans familjemedlemmar eller dessa tillsammans inte längre under återbetalningsåret har en ägarandel eller röstetal på 10 % i långivarbolaget. Det räcker för avdragandet att lånet har tidigare beskattats som låntagarens kapitalinkomst.

När man anmäler delägarlån som återbetalats under 2018 ska man ALLTID ange under vilket år man lyft lånet. Avdragbara är endast sådana återbetalningar av delägarlån som har lyfts under 2013–2017 och beskattats som kapitalinkomst. Om man inte får in en utredning som bevisar annat anser man att amorteringarna gäller det äldsta lånet. När man återbetalar ett delägarlån som lyfts före 2013 behöver lånet inte anges i årsanmälan ef-tersom det inte berättigar till avdrag i beskattningen.

Namnet och personbeteckningen av delägarlånets återbetalare

Om återbetalaren är en fysisk person, ange återbetalarens personbeteckning och namn.

Återbetalningens belopp

I denna punkt anges skilt för varje återbetalare det belopp som återbetalats och räknats som kapitalinkomst i beskattningen åren 2013–2017. Ange dessutom det år under vilken återbetalaningsbeloppet har räknats som kapitalinkomst (2013–2017). Återbetalningen ska ha erlagts under tiden 1.1.2018–31.12.2018.