Ifyllningsanvisning: Blankett 6166r, Ansökan om återbäring av finsk källskatt på annan inkomst än dividend-, ränte- och royaltyinkomst (fysisk person)

Allmänt

Om du är begränsat skattskyldig i Finland tar betalaren ut källskatt på inkomsten (t.ex. lön eller arbetsersättning). Källskatten är i regel 35 %. Enligt skatteavtalet kan skattesatsen dock vara lägre eller inkomsten kan vara helt befriad från skatt.

Om det tagits ut en för stor källskatt eller en obefogad källskatt för inkomst som betalats från Finland kan du ansöka om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen i Finland med den här blanketten. Du kan lämna ansökan efter utbetalningsåret.

Du kan ansöka om återbäring av källskatt som tagits ut till för stort belopp under de tre följande kalenderåren efter året då källskatten tagits ut.

Någon källskatteåterbäring betalas inte ut om beloppet som ska återbäras är mindre än 5 euro per år. Myntenheten för återbäringsbeslutet är euro.

Skicka ansökan till adressen:
Huvudstadsregionens skattebyrå
PB 400
FI-00052 SKATT
FINLAND

I stället för att ansöka om återbäring av källskatten kan du begära att löner eller andra förvärvsinkomster ska beskattas progressivt. Om du yrkar på progressiv beskattning ska du fylla i blankett 6148r (Ansökan om progressiv beskattning).

Läs mer på sidan Beskattning av förvärvsinkomster hos begränsat skattskyldiga: källskatt eller progressiv skatt

Anvisningar

1 Sökande

Fyll i dina person- och kontaktuppgifter här. Om du inte har en finsk personbeteckning ska du ange din födelsetid i punkt 1.3. Fyll alltid i punkt 1.9 där du ombeds ange ditt utländska skatteregistreringsnummer (TIN, dvs. Tax Identification Number). Om du har ansökt om återbäring tidigare ska du ange det tidigare återbäringsbeslutets registreringsnummer i punkt 1.13.

2 Uppgifter om det befullmäktigade ombudet

Om du anlitar ombud för att underteckna ansökan ska du bifoga en fullmakt och kryssa för punkt 2.5.

3 Kontonummer för återbäringen

Ange dina kontouppgifter för betalning av en eventuell återbäring.

4 Uppgifter om inkomsten

Ange här vilken inkomst källskatten har tagits ut på. Fyll också i de detaljerade uppgifterna för inkomsten och källskatten som tagits ut på den.

Du behöver inte till ansökan bifoga verifikationer om att inkomsten har betalats eller att källskatten har tagits ut. Spara alla verifikationer. Skatteförvaltningen kan vid behov be dig presentera dina verifikationer.

Intyg från skattemyndigheten i hemviststaten

När du har fyllt i blanketten ska du be skattemyndigheten i din hemviststat att fylla i punkten "Certificate of Fiscal Residence". Genom att fylla i denna punkt intygar skattemyndigheten att du varit bosatt i landet i fråga då du tog emot den inkomst på vilken källskatten togs ut. Skattemyndigheten kan också ge dig ett separat hemvistintyg. Om skattemyndigheten har fyllt i uppgifterna eller om hemvistintyget finns som en separat bilaga ska du kryssa för punkten ”Ett av skattemyndigheten i hemviststaten utfärdat intyg över skatterättslig hemvist har bifogats denna ansökan”.

Kom också alltid ihåg att underteckna blanketten.

 

 

,

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken