Granska och rätta den förhandsifyllda skattedeklarationen, detaljerade anvisningar 2017

E-tjänsten Skattedeklaration på nätet

Komplettera eller rätta den förhandsifyllda skattedeklarationen på nätet. Tjänsten är öppen till och med den sista returneringsdagen som antecknats på din skattedeklaration. Webbtjänsten handleder dig att deklarera.

Om du deklarerar på nätet behöver du inte fylla i och returnera skattedeklarationsblanketten eller bilageblanketterna.

Allmänna anvisningar

 • Granska de förhandsifyllda uppgifterna i specifikationsdelen. Om uppgifterna är riktiga och inga uppgifter saknas behöver du inte returnera skattedeklarationen. Då anses du ha lämnat in skattedeklarationen i enlighet med de förhandsifyllda uppgifterna.

 • Om du kompletterar eller rättar den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från andra källor får tillgång till uppgifter som påverkar din beskattning får du före utgången av oktober ett ändrat beskattningsbeslut, nya gireringsblanketter och ett nytt beskattningsintyg. Om dina rättelser inte påverkar skattebeloppet skickas dock inget nytt beslut. Spara specifikationsdelen och beskattningsintyget. Du kan behöva dem senare.

 • För en rörelseidkare eller yrkesutövare och dennes make eller maka har slutresultatet i beskattningen inte beräknats på den förhandsifyllda skattedeklarationen eftersom Skatteförvaltningen inte har haft tillgång till uppgifter från näringsverksamheten. Om du hör till denna grupp får du ditt beskattningsbeslut samt gireringsblanketterna och beskattningsintyget före utgången av oktober.

 • Om du är delägare i en sammanslutning och uppgifterna om din inkomstandel saknas på skattedeklarationen men de betalda förskotten ändå har räknats dig till godo, får du ett nytt beskattningsbeslut på hösten.

Innehåll

Adressuppgifter

Förvärvsinkomster
Förskottsinnehållningar på förvärvsinkomsterna
Avdrag från förvärvsinkomsterna
Kapitalinkomster och överlåtelseförluster
Dividender och överskott
Förskottsinnehållningar på kapitalinkomster och dividender
Avdrag från kapitalinkomsterna
Underskottsgottgörelse
Ändringar i familje- eller underhållsförhållanden
10 Utländska inkomster
11 Utländska skatter på utländska inkomster
12 Avdrag från skatten
13 Betalda förskottsskatter och förskottskompletteringar
14 Tillgångar och skulder
15 Tilläggsuppgifter

Deklarerar du på pappersblankett? Läs anvisningarna 
Bilageblanketter
Skogsgåvoavdrag
Begränsat skattskyldiga – vilka uppgifter ska deklareras 
Betalning av kvarskatter och skatteåterbäring 
Kontonummer

  Adressuppgifter

När du flyttar ska du alltid meddela din nya adress till magistraten eller posten. Skatteförvaltningen får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.

Meddela dock en tillfällig adressförändring också direkt till Skatteförvaltningen. Även upphörandet av en tillfällig adressförändring ska anmälas.

Läs mer om adressförändringar

Ombud för dödsbo

Skatteförvaltningen rekommenderar att dödsbodelägarna befullmäktigar ett ombud att sköta dödsboets skatteärenden.

Skriv ut en fullmakt för skötsel av dödsbos ärenden (blankett 3630r)

Ändra dödsboets adressuppgifter skriftligen till skattebyrån.

Om dödsboets adressuppgifter anmäls av någon annan än ett befullmäktigat ombud, ska alla dödsbodelägare godkänna förändringen. Delägarna kan antingen underteckna adressförändringen eller lämna en fullmakt åt den som meddelar ändringen.

Läs mer om skötsel av dödsbos ärenden och beskattningen

1 Förvärvsinkomster

1.1 Löner och naturaförmåner

Deklarera till exempel följande:

 • penninglöner från huvud- eller bisyssla samt från tillfälligt arbete
 • dividend som baserar sig på arbetsinsats och som beskattas som lön
 • prestationer av lönenatur, t.ex. stöd för närståendevård
 • mötesarvoden
 • arbetsersättningar om du inte deklarerar dem på skattedeklarationen för rörelseidkare och yrkesutövare (blankett 5)
 • skattepliktiga kostnadsersättningar (t.ex. kommunala familjedagvårdares kostnadsersättningar)
 • naturaförmåner (t.ex. telefon-, bostads-, kost- och bilförmån, den skattepliktiga andelen av personalbiljetten, garage, fritidsbostad, motorbåt, semester- eller belöningsresa, ränta på personallån som betraktas som lön och försäkringspremier som betraktas som lön samt förmåner från anställningsoptioner)
 • andelen av en frivillig pensionsförsäkring som anses som lön och som tecknats av arbetsgivaren
 • löner för arbete som utförts i Finland men som betalats av utländska arbetsgivare.

Om du rättar dessa uppgifter, uppge då även i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • betalarens namn
 • betalarens FO-nummer eller personnummer
 • betalarens adress
 • lönens och naturaförmånernas belopp.

Rätta vid behov förskottsinnehållningarna i punkt 2.1 (Förskottsinnehållningar) och obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier i punkt 3.2 (Obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier).

Deklarera utländska förvärvsinkomster i punkt 10.2 (Övriga utländska förvärvsinkomster) samt på bilageblankett 16 (Utredning över utlandsinkomster).

Om du yrkar på nedsättning av värdet på bilförmån (mindre än 18 000 km privatkörning per år) ska du uppge antalet körkilometrar i punkt 15 (Tilläggsuppgifter). Spara din kördagbok.

1.2 Pensioner

Deklarera pensioner som fåtts från Finland, till exempel:

 • arbets- och företagarpensioner
 • pensioner enligt folkpensionslagen
 • garantipension
 • pensioner som baserar sig på försäkringar och som beskattas som förvärvsinkomster.

Deklarera utländska pensioner i punkt 10.1 (Pensioner från utlandet) samt på bilageblankett 16 (Utredning över utlandsinkomster).

Du kan yrka på periodisering av pensionsinkomster om

 • du fått minst 500 euro i retroaktiva pensioner under år 2017
 • pensionen riktar sig till tiden före skatteåret för en period på minst 3 månader.

Yrka på en periodisering av pensionsinkomsterna senast 31.12.2018. Gör ditt yrkande i punkt 15 (Tilläggsuppgifter).

Läs mer om periodisering av pensionsinkomster

1.3 Förmåner

Deklarera följande förmåner enligt sjukförsäkringslagen

 • dagpenningar
 • moderskaps- eller faderskapspenningar
 • arbetslöshetsdagpenningar
 • studiepenningar
 • vuxenutbildningsstöd.

Om du rättar dessa uppgifter, uppge då även i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • betalarens namn
 • förmånsbeloppet
 • den verkställda förskottsinnehållningen på förmånen.
1.4 Övriga förvärvsinkomster

Andra förvärvsinkomster än löneinkomster är till exempel:

 • stipendier (överför från blankett 15)
 • dricks
 • inkomster av privatundervisning
 • inkomster av privat familjedagvård
 • förvärvsinkomster av renskötsel
 • inkomster av konstnärlig verksamhet och frilansverksamhet (överför från blankett 15).

Om du rättar dessa uppgifter, uppge då även i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • betalarens namn
 • betalarens FO-nummer eller personnummer
 • betalarens adress
 • lönens och naturaförmånernas belopp.

Rätta vid behov förskottsinnehållningarna i punkt 2.1 och de obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna i punkt 3.2.

Inkomstutjämning

Du kan yrka på inkomstutjämning om du under år 2017 som engångsbetalning fått en förvärvsinkomst på minst 2 500 euro som

 • influtit i efterskott eller på förhand för två eller flera år
 • utgör minst en fjärdedel av totalbeloppet av dina nettoförvärvsinkomster för år 2017 (nettoförvärvsinkomst = alla förvärvsinkomsters sammanlagda belopp med avdrag av kostnaderna för förvärv av inkomst).

Yrka på inkomstutjämning i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) innan beskattningen slutförs (31.10.2018).

2 Förskottsinnehållningar på förvärvsinkomster

2.1 Förskottsinnehållningar

Förskottsinnehållningar som verkställts på förvärvsinkomster.

Om du rättar dessa uppgifter, uppge då även i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • namnet på den som verkställer förskottsinnehållningen
 • FO-nummer eller personnummer för den som verkställer förskottsinnehållningen
 • adress för den som verkställer förskottsinnehållningen
 • förskottsinnehållningens belopp.

Om du fått pensionsinkomster eller andra inkomster från utlandet ska du deklarera dem i punkterna 10.1 (Utländska pensionsinkomster), 10.2 (Övriga utländska förvärvsinkomster) och 11.1 (Utländska skatter) samt på bilageblankett 16 (Utredning över utlandsinkomster).

Förskottsskatter och förskottskompletteringar uppges inte i denna punkt. Deras belopp ser du i punkt 13.1 (Förskott och förskottskompletteringar) och i specifikationsdelen.

3 Avdrag från förvärvsinkomster

Skatteförvaltningen räknar ut följande avdrag:

 • avdraget för inkomstförvärv
 • pensionsinkomstavdraget
 • invalidavdraget
 • sjöarbetsinkomstavdraget
 • studiepenningsavdraget
 • förvärvsinkomstavdraget
 • grundavdraget.

Avdragsbeloppen ser du på beskattningsbeslutet.

Läs mer om avdragen som Skatteförvaltningen gör för dig

3.1 Avgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor Om du rättar uppgifterna i denna punkt, uppge även i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) arbetsmarknadsorganisationens eller arbetslöshetskassans namn och de betalda beloppen.
3.2 Obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetstagarens obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som debiterats av arbetsgivaren samt arbetstagarens egen betalningsandel av premierna för kollektiv pensionsförsäkring.

Premierna för en idrottsmans frivilliga pensions- eller olycksfallsförsäkring.

Om du rättar dessa uppgifter, uppge då även i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • lönebetalarens namn
 • lönebetalarens FO-nummer eller personnummer
 • lönebetalarens adress
 • försäkringspremiernas belopp.

Uppge i denna punkt även obligatoriska pensionsförsäkringspremier (FöPL, LFöPL, stipendiaters obligatoriska LFöPL-premier) som du själv har betalat, om du inte deklarerat dessa på någon av blanketterna 2, 2C eller 5.

Du kan deklarera obligatoriska FöPL- och LFöPL-försäkringspremier antingen på din egen eller på din makas eller makes skattedeklaration. Ange i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) pensionsförsäkringsbolaget och beloppet av de premier som du har betalat. Du ska yrka på att premierna ska avdras i din makas eller makes beskattning innan beskattningen slutförs (31.10.2018).

3.3 Övriga avdrag

I denna punkt kan du yrka på avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga. Avdraget beviljas enligt prövning och förutsätter särskilda skäl, t.ex. sjukdom, arbetslöshet eller underhållsskyldighet. Avdraget är högst 1 400 euro. Meddela i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) på vilka grunder du yrkar på avdraget.

Skatteförvaltningen kan bevilja avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga också bara på basis av stora sjukkostnader om

 • sjukkostnaderna för dig och dina familjemedlemmar är totalt minst 700 euro under skatteåret
 • kostnaderna samtidigt är minst 10 % av dina totala nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster (= alla inkomster minus kostnaderna för förvärv av inkomst).

Dina och dina familjemedlemmars inkomster och förmögenhet inverkar på beviljandet av avdraget.

Om du yrkar på avdrag på grund av sjukkostnader, uppge då även kostnadernas belopp i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) och spara verifikaten.

Läs mer om avdragsbeloppen och -grunderna  (Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisningar för beskattningen för år 2017).

Deklarera även avdrag för återkrävda förmåner, t.ex. studiepenning, i denna punkt.

Ange i den här punkten donationer som du har gett till universitet eller högskolor. Donationsavdraget kan göras för en penningdonation på minst 850 euro och högst 500 000 euro till ett universitet eller en högskola. Om du korrigerar den här punkten ska du dessutom i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) ange

 • gåvotagarens namn
 • gåvotagarens FO-nummer
 • penningdonationens belopp.
3.4 Utgifter för inkomstförvärvet

Om du har löneinkomster får du automatiskt ett avdrag för inkomstförvärv på 750 euro. Avdraget kan dock inte vara större än beloppet av dina löneinkomster.

Ange dina utgifter för inkomstens förvärv i denna punkt endast om de överstiger 750 euro. Utgifterna ska uppges till sitt fulla belopp utan att avdraget för inkomstens förvärv dras av.

Uppge också ditt yrke, specificera utgifterna och utred hur kostnaderna anknyter till förvärvsverksamheten.

I denna punkt kan du deklarera t.ex.

 • ersättningar för utgifter och kostnadsersättningar som betraktats som kommunala familjedagvårdares och närståendevårdares förvärvsinkomster, om dessa inte har beaktats på basis av prestationsutbetalarens anmälan
 • ökade levnadskostnader till följd av resor till tillfälliga arbetsplatser inom bl.a. bygg-, mark- och anläggningsarbete och i skogsbranschen. Deklarera resor i specialbranscher i punkt 3.5.
 • förtroendeuppdragsavgifter
 • motorsågs- och skogshuggaravdrag
 • kostnadsersättningar som betraktas som förvärvsinkomster för medlare
 • kostnadsersättningar som betraktas som förvärvsinkomster från allmännyttiga samfund
 • arbetsrumsavdrag enligt de verkliga utgifterna eller ett schablonmässigt arbetsrumsavdrag enligt beloppen nedan.

 

Arbetsrumsavdrag

Om du inte på annat sätt reder ut utgifterna kan du bli beviljad arbetsrumsavdrag enligt följande:

 1. Om du använder arbetsrummet för att förvärva huvudförvärvsinkomster och din arbetsgivare inte ordnat ett arbetsrum (t.ex. frilansredaktörer) 840 euro
 2. Om du använder arbetsrummet på deltid för att förvärva huvudförvärvsinkomster eller bestående eller betydliga biinkomster (t.ex. lärare) 420 euro
 3. Om du använder bostaden för att förvärva tillfälliga biinkomster 210 euro.

Om båda makarna använder arbetsrummet på deltid för att förvärva huvudförvärvsinkomster eller biinkomster av varaktig natur kan makarna sammanlagt få avdrag på 630 euro.

Om du använder arbetsrummet för distansjobb beror avdragsbeloppet på antalet dagar du jobbar hemifrån. Du kan beviljas arbetsrumsavdrag enligt följande:

 1. om högst 50 % av arbetsdagarna är på distans är avdraget 420 euro
 2. om antalet arbetsdagar på distans överstiger 50 % är avdraget 840 euro.

Att arbetsgivaren har arrangerat med arbetsrum på arbetsplatsen påverkar inte avdragsbeloppet för distansarbetsrum.

Om du också använder arbetsrummet för förvärv av andra inkomster, som t.ex. inkomster från jord- eller skogsbruk eller kapitalinkomster, kan arbetsrumsavdraget också göras från de här inkomsterna. Det sammanlagda avdraget för arbetsrum som beviljas i alla förvärvskällor och inkomstslag kan vara högst 840 euro per år om du inte redogör för större kostnader.

Deklarera specialbranschers resekostnader och resor till sekundära arbetsplatser i punkt 3.5 (Resekostnader).

Deklarera intäkter och kostnader för konstnärlig verksamhet och frilansverksamhet på bilageblankett 15.

Deklarera kostnader som hör till stipendieinkomster på bilageblankett 15.

Deklarera avdraget för bostad på arbetsorten på bilageblankett 19. Du kan dra av hyresbeloppet som du har betalat som avdrag för bostad på arbetsorten. Avdraget kan dock vara högst 250 euro per månad.

Läs mer om kostnader för förvärv av inkomst som dras av från förvärvsinkomsterna

Deklarera kostnaderna för förvärv av kapitalinkomster i punkt 7.1 eller 7.3.

3.5 Resekostnader

Om du har deklarerat resekostnader då du ansökt om skattekort har uppgifterna du lämnat fyllts i på förhand på din skattedeklaration. Kontrollera uppgifterna.

Resekostnaderna minskar de beskattningsbara förvärvsinkomsternas belopp. Kom ihåg att dina skatter inte minskar lika mycket.

  A. Resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Man kan dra av högst 7 000 euro av kostnaderna för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen. Avdraget kan göras endast till den del skatteårets kostnader överstiger självrisken på 750 euro. Om dina resekostnader överstiger självriskandelen ska du anteckna resekostnaderna i punkt 3.5 till sitt fulla belopp utan att dra av självrisken.

Om det finns kollektivtrafik att tillgå för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen ska du göra avdraget enligt det billigaste biljettpriset även om du använder egen bil för resorna. Du kan dra av kostnader endast för arbetsmånaderna. Vid regelbundet förvärvsarbete är antalet arbetsmånader per år i allmänhet högst 11 då semestrar beaktas. En månad har i allmänhet 22 arbetsdagar.

Anteckna den tidsperiod du arbetat, fordonet, resans längd tur och retur och de årliga kostnaderna. Om du använder personalbiljett, anteckna då kostnaderna utan avdrag för personalbiljettens värde. Vi gör avdraget för dig.

Du kan yrka på avdrag beräknat enligt annat fordon än kollektivtrafik i följande situationer:

 • Det inte överhuvudtaget finns någon kollektivtrafik att tillgå.
 • Gångavståndet är minst 3 kilometer i en riktning utan tillgång till kollektivtrafik.
 • Väntetiden under en resa tur och retur (t.ex. vid byte från ett kollektivtrafikmedel till ett annat) är sammanlagt minst 2 timmar.
 • Resan börjar eller slutar på natten (kl. 00.00–05.00).

Om du yrkar på avdrag beräknat enligt annat fordon än kollektivtrafik ska du ange tidsperioden, fordonet, resornas längd under hela året, kostnaderna per kilometer samt de årliga kostnaderna på blanketten.

Exempel: Då här drar du av resekostnader beräknat enligt egen bil då det inte finns tillgång till kollektivtrafik. Det handlar om regelbundet arbete (5 dagar i veckan), 1 månads semester per år, avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är 80 km tur och retur. Anteckna i punkt A, med annan än kollektivtrafik:

 • För tiden dd.mm–dd.mm: 01.01–31.12
 • Fordon: egen bil
 • km: 19 360 (80 km/dag x 22 dagar/mån. x 11 mån.)
 • euro/km: 0,24
 • Sammanlagt: 4 646,40 (19 360 km/år x 0,24 €/km)
Resekostnader med annan än kollektivtrafik
bil 0,24 €/km
tjänstebil 0,19 €/km
motorcykel o. lätt fyrhjuling 0,15 €/km
moped 0,09 €/km
cykel 85,00 €/år
   
Färdbiljetter i huvudstadsregionen
regionbiljett 106,50 €/mån.
närregionbiljett 2 zoner 106,50 €/mån.
närregionbiljett 3 zoner 158,40 €/mån.
   

Biljettpriser för övrig kollektivtrafik hittar du t.ex. på adressen matkahuolto.fi och på kommunernas och åkeriernas webbsidor.

En delägare i ett aktiebolag får dra av kostnader för resor mellan den egentliga bostaden och arbetsplatsen i företaget endast om han eller hon fått lön från detta företag.

Om du varit arbetslös och fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, arbetsmarknadsstöd eller dagpenning för tryggande av utkomst, minskas självriskandelen med 70 euro per varje full ersättningsmånad. Självrisken uppgår dock till minst 140 euro. En full ersättningsmånad anses bestå av 21,5 ersättningsdagar. Antalet ersättningsdagar ser du i specifikationsdelen. Skatteförvaltningen räknar ut självriskandelen på basis av de uppgifter som lämnats av myndigheterna.

  B. Veckoslutsresor

Du kan yrka på avdrag för kostnaderna för veckoslutsresor till din familj, om du arbetar och på grund av arbetet bor på annan ort än din familj. I beskattningen anses du ha familj om du är gift eller lever i registrerat partnerskap eller om du har en sambo med vilken du antingen har eller har haft ett gemensamt barn. Annars beviljas avdraget endast i undantagsfall. Kostnaderna för resor dras av räknat enligt det billigaste färdmedlet. Det billigaste färdmedlet avgörs av möjligheten att besöka hemmet under veckoslutet med kollektivtrafik.

Uppge de kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen som uppkommit på arbetsorten på normalt sätt i punkt A.

Avdrag av resekostnader för veckoslutsresor då du arbetar tillfälligt på annan ort

Om du tillfälligt arbetar på annan ort och ditt hem finns på en annan ort än arbetsplatsen påverkar dina familjeförhållanden inte din rätt att avdra resekostnader för veckoslutsresor.

Du kan dra av veckoslutsresor mellan bostaden och arbetsorten under arbetskommenderingen i allmänhet en gång i veckan, räknat enligt det billigaste färdmedlet.

Om din arbetskommendering på en annan ort avbryts, kan du dra av kostnaderna för veckoslutsresor till din bostad räknat enligt det färdmedel du använt. Arbetskommenderingen kan avbrytas t.ex. för en semesterperiod eller sjukledighet eller då arbetsgivaren inte ordnat logi för veckoslutet. Anteckna då ett kryss i högra kanten av punkt B (Veckoslutsresor), antingen i ruta 1 eller 2.

Uppge resekostnaderna som uppkommit på arbetsorten i punkt D beräknat enligt det fordon du använt.

Läs mer om avdrag av resekostnader

  C. Resor inom specialbranscher

Om du arbetar i en s.k. specialbransch (bygg-, skogs- eller jordbyggnadsbranschen) och du jobbar på olika arbetsställen kan du dra av resekostnaderna enligt det fordon du använt (se tabellen i punkt A). Du kan dra av resekostnaderna endast till den del som din arbetsgivare inte ersatt dem.

Du kan inte beviljas specialbranschavdrag om du hämtar dina arbetsorder eller -redskap från ett visst ställe. Deklarera då kostnaderna i punkt A.

Deklarera de ökade levnadskostnaderna (t.ex. avdrag som svarar mot måltidsersättningens belopp) i punkt 3.4 (Utgifter för inkomstens förvärv).

  D. Resor till sekundära arbetsplatser

Arbetar du i två eller flera kommuner för samma arbetsgivare? Med en sekundär arbetsplats avses ett ställe där du arbetar regelbundet utöver din egentliga fasta arbetsplats. Märk att den sekundära arbetsplatsen måste ligga i en annan kommun än den primära egentliga arbetsplatsen.

Om du regelbundet arbetar på verksamhetsställen i flera kommuner för samma arbetsgivare får du dra av kostnaderna för resorna till de sekundära arbetsplatserna enligt det fordon du använt (se tabellen i punkt A). Du får bara dra av resekostnaderna till den del som din arbetsgivare inte har ersatt dem.

Resekostnader mellan en sekundär arbetsplats och den plats där man övernattar på samma ort dras dock av i punkt A. Detta avdrag görs på samma sätt som avdraget för resekostnaderna mellan bostaden och arbetsplatsen.

4 Kapitalinkomster och överlåtelseförluster

4.1
4.2
Hyresinkomster och förluster från uthyrningsverksamhet

Deklarera hyresinkomster från aktielägenheter på blankett 7H (Hyresinkomster – aktielägenheter)

Deklarera hyresinkomster från fastigheter på blankett 7K (Hyresinkomster – fastigheter)

Överför hyresinkomsterna eller -förlusterna enligt anvisningarna på blanketten till punkt 4.1 i skattedeklarationen (Hyresinkomster) eller 4.2 (Förlust av hyresverksamhet).

Exempel: Hyresinkomsten från bostad A (efter att kostnaderna har dragits av) är 4 500,00 euro och hyresinkomsten från bostad B är 4 000 euro. Förlusten från uthyrningsverksamheten från bostad C är 2 000,00 euro.

 • Fyll i en separat specifikation för varje bostads hyresinkomster och -kostnader på blankett 7H.
 • Ange på blanketten den beskattningsbara hyresinkomsten sammanlagt 8 500,00 euro och förlusten av hyresverksamhet 2 000,00 euro.
 • Anteckna hyresinkomsterna 8 500,00 euro i punkt 4.1 på den förhandsifyllda skattedeklarationen och förlusten av hyresverksamhet 2 000,00 euro i punkt 4.2.

Deklarera uppgifterna även då ingen beskattningsbar hyresinkomst kvarstår efter att kostnaderna dragits av.

Deklarera endast den andel av hyresinkomsterna och -kostnaderna som svarar mot din egen ägarandel. Om du t.ex. äger en aktielägenhet tillsammans med din maka eller make, ska båda makarna deklarera för den egna andelen av inkomsterna och avdragen genom att fylla i var sin blankett 7H.

Uppge de låneräntor som hör till den uthyrda bostaden i punkt 7.6 (Räntor på skuld som har samband med inkomstförvärvet). Dra inte av räntorna på blankett 7H eller blankett 7K.

Deklarera även hyresinkomster från utlandet på blankett 7H eller 7K. Uppge även den skatt du har betalat till utlandet på dessa inkomster och eventuella låneräntor som hör till den uthyrda bostaden i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) på blanketten.

Deklarera hyresinkomster från uthyrning av lös egendom (t.ex. husbil, båt) på blankett 7K.

Hyresinkomster från gårdsbruk (t.ex. åkerarrende) deklareras i gårdsbrukens skattedeklaration (blankett 2).

Läs mer om hyresinkomster och avdrag av kostnader

4.3
4.4
Vinster och förluster vid överlåtelse av värdepapper

På skattedeklarationen har det på förhand fyllts i vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper och inlösen av placeringsfondandelar. Skatteförvaltningen har räknat ut dem på basis av uppgifter från banker, kontoförande institut och andra värdepappersförvarare samt fondbolag. Kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna.

Om du rättar den här punkten ska du deklarera de nya uppgifterna på blankett 9A. Du kan även lämna in uppgifterna med en utredning från banken eller en annan kontoförvaltare om uppgifterna i utredningen svarar mot dem på blankett 9A.

I punkt 4.3 ska du räkna ihop det belopp som fyllts i på förhand och de överlåtelsevinster som du har deklarerat på blankett 9A. Räkna också ihop det belopp som fyllts i på förhand i punkt 4.4 och de överlåtelseförluster som du har deklarerat på blankett 9A. Uppge de sammanlagda beloppen som du beräknat på detta sätt i punkterna 4.3 och 4.4.

Blankett 9A, Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar

Om skattedeklarationens specifikationsdel har texten ”Utred vinsterna och förlusterna från följande värdepappershändelser” ska du deklarera de vinster och förluster som du har fått från dessa händelser. Om det saknas andra uppgifter om värdepappersöverlåtelser eller inlösen av placeringsfondandelar från Finland eller utlandet i de förhandsifyllda uppgifterna ska du också deklarera vinster och förluster till följd av dessa. Deklarera även sådana kapitalåterbäringar som beskattas enligt bestämmelserna om överlåtelsevinst.

Märk att det även i samband med försäljning eller inlösen av masskuldebrevslån kan uppstå en inkomst som beskattas som överlåtelsevinst eller en överlåtelseförlust.

Läs mer om beskattningen av överlåtelsevinster av värdepapper

Kapitalåterbäringar

Kapitalåterbäringar från bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital som betalas på aktier i offentligt noterade bolag beskattas som dividendinkomst. Kontrollera och deklarera dessa uppgifter i punkt 5.1 (Dividender från offentligt noterade bolag).

Kapitalåterbäringar från bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital som betalas på aktier i andra än offentligt noterade bolag beskattas under vissa förutsättningar som överlåtelsevinster även om man inte sålt eller på annat sätt överlåtit aktier i samband med kapitalåterbäringen.

Räkna ut överlåtelsevinsten på kapitalåterbäringen genom att från kapitalåterbäringen dra av den del av aktiens anskaffningsutgift som inte ännu har dragits av. Avdraget kan dock inte överstiga kapitalåterbäringens belopp. Om den oavdragna anskaffningsutgiften är lika stor som kapitalåterbäringen uppstår ingen beskattningsbar överlåtelsevinst. Du får bara dra av den verkliga anskaffningsutgiften från kapitalåterbäringens belopp. Dra alltså inte av den presumtiva anskaffningsutgiften.

Ange också i tilläggsuppgifterna för blankett 9A det datum då du gjort en kapitalinvestering i bolaget.

Om du senare säljer aktierna eller om det betalas mer kapitalåterbäring på aktierna får du inte när du räknar ut överlåtelsevinsten dra av den del av aktiernas anskaffningsutgift som du redan tidigare har dragit av från kapitalåterbäringen.

Läs mer om beskattningen av kapitalåterbäringar

4.5  
4.6
Vinster och förluster till följd av överlåtelse av annan egendom

I punkterna 4.5 och 4.6 har det färdigt antecknats de vinster och förluster till följd av överlåtelse av fastigheter, bostadsaktier och annan egendom som Skatteförvaltningen uträknat på basis av uppgifter du angett tidigare eller man fått från annat håll.

I punkten ”Skattefria eller vid inkomstkällan beskattade överlåtelser” på specifikationsdelen har det fyllts i uppgifter om skattefria överlåtelser av egen bostad och andra skattefria överlåtelser som utretts redan på förhand. I denna punkt har det eventuellt även fyllts i uppgifter om sådana egendomsöverlåtelser som hör till jordbruk eller näringsverksamhet som du bedrivit (överlåtelse som beskattas vid inkomstkällan). Deklarera vinster eller förluster till följd av dessa överlåtelser på din skattedeklaration för jordbruket eller näringsverksamheten. Anteckna inte dessa belopp i den förhandsifyllda skattedeklarationens deklarationsdel.

Kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna. Om du gör rättelser i denna punkt ska du deklarera de nya uppgifterna på blankett 9.

Räkna ihop beloppet som färdigt ifyllts i punkt 4.5 och den överlåtelsevinst som du har deklarerat på blankett 9. Räkna på samma sätt ihop det färdigt ifyllda beloppet i punkt 4.6 och den överlåtelseförlust som du har deklarerat på blankett 9. Anteckna de på detta sätt uträknade sammanlagda beloppen i punkterna 4.5 och 4.6.

Deklarera även andra vinster och förluster till följd av överlåtelser av fastigheter, bostadsaktier och annan egendom (från Finland eller utlandet) som saknas i punkterna 4.5 och 4.6 på blankett 9. Uppge även skattefria överlåtelser, såsom en skattefri överlåtelse av egen bostad eller en generationsväxlingsöverlåtelse som uppfyller villkoren för skattefrihet.

Blankett 9, Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust

4.7 Delägarlån

Delägarlån som lyfts från aktiebolag under år 2017 och som fortfarande var obetalda 31.12.2017.

Om du gör rättelser i denna punkt, ska du i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) även uppge

 • långivarens namn
 • långivarens FO-nummer
 • lånebeloppet och datumet då du lyft lånet
 • din egen och dina familjemedlemmars andel av bolagets aktier och röstetal.

Läs mer om delägarlån som kapitalinkomst.

4.8 Pensioner och prestationer som beskattas som kapitalinkomst

Pensioner på basis av frivilliga pensionsförsäkringar och prestationer enligt avtal för långtidssparande som beskattas som kapitalinkomst.

Om du gör rättelser i denna punkt, ange då i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • inkomstslaget
 • betalaren
 • beloppet.

Uppge även den förskottsinnehållning som verkställts på inkomsten i punkt 6.1.

Deklarera utländska kapitalinkomster i punkt 10.3 (Utländska kapitalinkomster) samt på bilageblankett 16 (Utredning över utlandsinkomster).

4.9 Övriga kapitalinkomster

I denna punkt deklareras t.ex.

 • ränteinkomster (dock inte räntor som är belagda med källskatt på ränteinkomst)
 • mottagen eftermarknadsgottgörelse
 • den årliga avkastning som har betalats på placeringsfonders avkastningsandelar
 • inkomster av försäljning av marksubstanser
 • kapitalinkomster av renskötsel
 • valutakursvinster
 • belopp som dragits av som skattelättnad för investeringsverksamhet som ska läggas till inkomsten.

Om du gör rättelser i denna punkt, ange då i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • inkomstslaget
 • betalaren
 • beloppet.

Uppge även den förskottsinnehållning som verkställts på inkomsten i punkt 6.1.

Deklarera utländska kapitalinkomster i punkt 10.3 (Utländska kapitalinkomster) samt på bilageblankett 16 (Utredning över utlandsinkomster).

5 Dividender och överskott

5.1 Dividender från offentligt noterade bolag

Dividendinkomster som har betalats av inhemska offentligt noterade bolag. Dra inte av förskottsinnehållningar eller skattefria andelar från dividenderna.

Om du rättar uppgifterna i denna punkt ska du deklarera dividendernas bruttobelopp i punkt 5.1. Uppge dessutom i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • dividendens betalare
 • FO-numret för dividendens betalare
 • dividendbeloppet.

​Rätta vid behov förskottsinnehållningarna i punkt 6.1.

Skatteförvaltningen räknar ut dividendernas skattepliktiga belopp. Du ser beloppet på beskattningsbeslutet.

Deklarera dividender som du fått från utlandet i punkt 10.3 på skattedeklarationen samt på bilageblankett 16 (Utredning över utlandsinkomster). Utländska dividender är t.ex. dividender som betalats av Nordea, Telia och Danisco.

Läs om tilläggsuppgifter för beskattningen av dividendinkomster.

5.2 Dividender från andra än offentligt noterade bolag

I denna punkt har det färdigt fyllts i bruttobeloppet för de dividender som du fått från andra inhemska bolag än offentligt noterade bolag. I specifikationsdelen ser du hur dividendbeloppet fördelats på förvärvs- och kapitalinkomst samt hur många aktier du äger och deras matematiska värde. Du ser dividendernas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomstbelopp på beskattningsbeslutet.

Om du rättar uppgifterna i denna punkt ska du deklarera dividendernas bruttobelopp i punkt 5.2. Uppge dessutom i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • dividendens betalare
 • FO-numret för dividendens betalare
 • dividendbeloppet
 • datumet då dividenden kunde lyftas.

Korrigera vid behov förskottsinnehållningarna i punkt 6.1. Skatteförvaltningen fördelar dividenderna på kapital- och förvärvsinkomst och räknar ut dividendernas skattepliktiga belopp. Dividender ska deklareras på skattedeklarationen för det år under vilket dividenderna har kunnat lyftas.

Deklarera på blankett 13 de dividender du fått av andra än offentligt noterade bolag om

 • du är företagardelägare och har använt en bostad som hör till tillgångarna för bolaget som utdelat dividender eller haft ett delägarlån från bolaget
 • du är ägarföretagare och har haft ett delägarlån från bolaget.

Blankett 13, Aktiebolagsdelägarens uppgifter

Läs mer om de rättelser som görs vid beskattningen av ägarföretagares dividendinkomster

Deklarera dividender som betalats av andra utländska bolag än offentligt noterade bolag i punkt 10.3 (Utländska kapitalinkomster) på skattedeklarationen samt på bilageblankett 16 (Utredning över utlandsinkomster).

5.3 Överskott från offentligt noterade andelslag

Överskott som offentligt noterade inhemska andelslag delat ut. Det finns dock tills vidare inga offentligt noterade andelslag i Finland, så lämna den här punkten tom.

5.4

Överskott från andra andelslag, minst 500 medlemmar

Överskott kan t.ex. vara en vinstutdelning som ett andelslag betalar ut (tidigare: ränta på andelskapital).

I denna punkt har det färdigt fyllts i bruttobeloppet för de överskott som du fått från inhemska andelslag med minst 500 medlemmar, som inte är offentligt noterade andelslag. Skatteförvaltningen beräknar överskottens skattepliktiga belopp. Du ser beloppet på beskattningsbeslutet.

Om du korrigerar den här punkten ska du uppge överskottens bruttobelopp i punkt 5.4. Deklarera dessutom i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • överskottets betalare
 • FO-numret för överskottets betalare
 • överskottsbeloppet
 • datumet då överskottet kunde lyftas.

Korrigera vid behov förskottsinnehållningarna i punkt 6.1.

Deklarera överskott som du fått från utlandet i punkt 10.3 på skattedeklarationen samt på bilageblankett 16 (Utredning över utlandsinkomster).

5.5

Överskott från andra andelslag, färre än 500 medlemmar

I denna punkt har det färdigt fyllts i bruttobeloppet för de överskott som du fått från inhemska andelslag med färre än 500 medlemmar, som inte är offentligt noterade andelslag. I specifikationsdelen ser du hur överskottet har fördelats på förvärvs- och kapitalinkomster samt beloppet i euro för dina aktier och andelar som redovisats i eget kapital. Du ser överskottens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomstandelar på beskattningsbeslutet.

Om du korrigerar den här punkten ska du uppge överskottens bruttobelopp i punkt 5.5. Deklarera dessutom i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • överskottets betalare
 • FO-numret för överskottets betalare
 • överskottsbeloppet
 • beloppet i euro för dina andelar och aktier som har redovisats i eget kapital
 • datumet då överskottet kunde lyftas.

Korrigera vid behov förskottsinnehållningarna i punkt 6.1. Skatteförvaltningen indelar överskotten i förvärvs- och kapitalinkomst och beräknar det skattepliktiga beloppet av överskotten.

Läs mer om beskattningen av överskott som andelslag delar ut

Deklarera överskott som du fått från utlandet i punkt 10.3 på skattedeklarationen samt på bilageblankett 16 (Utredning över utlandsinkomster).

6 Förskottsinnehållningar på kapitalinkomster och dividender

6.1 Förskottsinnehållningar

Om du korrigerar uppgifterna i denna punkt ska du dessutom i punkten 15 (Tilläggsuppgifter) ange

 • vem som verkställt förskottsinnehållningen
 • FO-numret för den som verkställt förskottsinnehållningen
 • adressen för den som verkställt förskottsinnehållningen
 • förskottsinnehållningens belopp.

Uppge inte förskottsskatter, förskottskompletteringar och förskottsinnehållning på inkomster av virkesförsäljning i denna punkt. Förskottsskatte- och förskottskompletteringsbeloppen ser du i punkt 13.1.

Förskottsinnehållningarna på inkomsterna av virkesförsäljning ser du i specifikationsdelen.

7 Avdrag från kapitalinkomster

7.1 Utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper

Självrisken för utgifterna för förvaltning och förvaring av värdepapper och -andelar är 50 euro. Om utgifterna överstiger nämnda belopp, uppge utgifterna utan att dra av självriskandelen.

Om du rättar uppgifterna, uppge då även i punkt 15 mottagarna av förvaltnings- och förvaringsavgifterna och avgifternas belopp.

7.2 Återbetalda delägarlån

I denna punkt deklareras de delägarlån som du har återbetalat under år 2017, om dessa lån tidigare räknats till dina inkomster och du har betalat tillbaka lånet eller en del av det senast under det femte skatteåret efter året då lånet lyftes.

Om du korrigerar uppgifterna i denna punkt ska du i punkten 15 (Tilläggsuppgifter) ange

 • kreditgivarens namn
 • kreditgivarens FO-nummer
 • det återbetalda beloppet
 • året eller åren, under vilket lånet beskattats som kapitalinkomst.

Läs mer om delägarlån som betraktas som kapitalinkomst

7.3 Övriga utgifter för inkomstförvärvet

Deklarera här t.ex.

 • debiterad eftermarknadsgottgörelse
 • övriga kostnader än räntor som anknyter till skuld för förvärv av inkomst.

Om du uppger andra kostnader ska du anteckna avdragsbeloppet och grunden för avdraget i punkten 15 (Tilläggsuppgifter).

7.4 Ränta på bostadslån

Ränta på lån som hör till en bostad som är i ditt eller familjens stadigvarande bruk.

I denna punkt deklareras även ränteförmån av bolån som betraktas som lön.

Om du rättar uppgifterna i denna punkt ska du dessutom i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) uppge

 • skuld- och räntebeloppen
 • kreditgivarens namn
 • kreditens nummer
 • din egen andel av skulden och räntan.

Om ändamålet för skulden är felaktigt i skattedeklarationens specifikationsdel ska du anteckna rätt ändamål och kreditens nummer i punkt 15 (Tilläggsuppgifter).

Läs mer om avdrag av räntor på bostadslån

7.5 Räntor på skuld för första bostad

Räntor betraktas som ränta på lån för första bostad om

 • de hänför sig till en stadigvarande bostad som är i din eller din familjs bruk
 • du äger minst hälften av bostaden
 • du inte tidigare har ägt minst hälften av en stadigvarande bostad.

Om du rättar uppgifterna i denna punkt ska du dessutom i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) uppge

 • skuldens och räntornas belopp
 • kreditgivarens namn
 • kreditens nummer
 • din andel av skulden och räntorna.

Om skuldens bruksändamål har angivits fel i specifikationsdelen ska du meddela rätt bruksändamål och kreditens nummer i punkten 15 (Tilläggsuppgifter).

På basis av räntorna på lån för första bostad förhöjs underskottsgottgörelsen (se punkt 8) med 2 procentenheter. Förhöjningen gäller för året då den första bostaden tagits i bruk samt de 9 efterföljande åren.

7.6 Räntor på skuld för inkomstförvärv

Deklarera i den här punkten räntorna på skulder som hänför sig till de skattepliktiga inkomsterna. Till dessa skulder räknas t.ex.

 • skuld som hänför sig till hyresinkomster
 • skuld som hänför sig till skogsbrukets kapitalinkomster
 • skuld som en företagsdelägare tagit för att skaffa aktier i företaget.

Deklarera här också de avdragbara räntorna på borgenslån.

Delägare i beskattningssammanslutningar ska här också ange räntor på skulder som har samband med sammanslutningens jord- eller skogsbruk eller andra inkomster.

Om du rättar uppgifterna i denna punkt, ange då i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • skuldens och räntornas belopp
 • kreditgivarens namn
 • kreditens nummer
 • din andel av skulden och räntorna
 • skuldens användningsändamål.

Om skuldens användningsändamål har angivits fel i specifikationsdelen ska du meddela rätt användningsändamål och kreditens nummer i punkten 15 (Tilläggsuppgifter).

Om du är delägare i en näringssammanslutning och har tagit skulden för förvärv av andel i sammanslutningen eller är delägare i en beskattningssammanslutning och har tagit skulden för jordbruket ska du dessutom i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) ange

 • sammanslutningens namn
 • sammanslutningens FO-nummer
 • skuldens och räntans belopp.

Om du är företagare och korrigerar räntor på lån för anskaffning av aktier ska du då även i punkt 15 (Tilläggsuppgifter) uppge namn och FO-nummer för det bolag vars aktier förvärvats med detta lån.

7.7 Premier på frivillig pensionsförsäkring och avgifter för avtal om långsiktigt sparande (LS-avtal)

I denna punkt deklareras premierna på frivilliga pensionsförsäkringar samt avgifter för LS-avtal.

Beloppet som godkänts som avdrag kan läsas i beskattningsbeslutet. Om du rättar denna punkt ska du lämna tilläggsutredning i punkt 15 (Tilläggsuppgifter).

Endast den maka eller make som är försäkrad eller berättigad till tillgångarna får göra avdraget. Försäkringspremierna kan inte överföras till den andra makan eller maken.

Premier på pensionsförsäkringar som tecknats i försäkringsbolag verksamma inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är avdragsgilla på samma sätt som premierna för inhemska pensionsförsäkringar.

Läs mer om LS-avtal och frivillig pensionsförsäkring

7.8 Förlust från beskattningssammanslutningens jordbruk Om du är delägare i en jordbrukssammanslutning och vill dra av och vill dra av förluster i sammanslutningens jordbruk eller förluster från nedläggning av jordbruket för skatteåret 2017 från dina kapitalinkomster ska du i den här punkten fylla i din andel av förlusten som dras av antingen i procent eller i euro. Uppge även sammanslutningens namn och FO-nummer.

8 Underskottsgottgörelse

Underskott uppstår då de avdrag som görs från kapitalinkomsterna (t.ex. räntor på bostadslån) överstiger kapitalinkomsternas belopp eller då man inte har några kapitalinkomster. Från detta underskott avdras 30 % (på räntor på lån för första bostad 32 %) som underskottsgottgörelse från skatterna på förvärvsinkomsterna.

Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1400 euro. Maximibeloppet är dock större om du har minderåriga barn. Beloppet förhöjs då med en s.k. barnförhöjning som är 400 euro för ett minderårigt barn och sammanlagt 800 euro för två eller fler minderåriga barn.

Om underskottet inte kan beaktas som ett avdrag från skatten, fastställs det som en förlust för kapitalinkomstslaget. Förluster i kapitalinkomstslaget kan dras av endast från kapitalinkomster under de 10 efterföljande skatteåren i takt med att kapitalinkomster uppstår.

Läs mer om underskottsgottgörelsen

8.1 Underskottsgottgörelsens barnförhöjning

Om du yrkar på att barnförhöjningen av underskottsgottgörelsens maximibelopp ska göras i din beskattning, ska du anteckna hur många barn du yrkar på förhöjning för.

Om det finns fler än ett barn kan makarna yrka på att barnförhöjningen halveras så att båda får en barnförhöjning på 400 euro. Om makarna har ett barn kan man inte dela på förhöjningen. Makarna kan välja vem som tillgodogör barnförhöjningen i sin beskattning.

8.2 Överföring av underskottsgottgörelse till maka eller make

Markera med ett kryss om du yrkar på att underskottsgottgörelsen ska överföras till din maka eller make. Du kan yrka på överföring om inga skatter har påförts dig för förvärvsinkomster eller om skatterna inte räcker till för att använda hela underskottsgottgörelsen.

Yrkandet ska framföras innan beskattningen slutförs (31.10.2018).

9 Förändringar i familje- och försörjarförhållandena

9.1 Separation från maka eller make Om du och din maka eller make flyttat permanent isär under år 2017 med avsikten att avsluta ert samliv ska du anteckna datumet för flytten i denna punkt.
9.2 Gemensam vårdnad av barn Kryssa för rutan om du flyttat permanent ifrån din maka eller make under år 2017 och barnen som är i gemensam vårdnad har bott hos dig största delen av skatteåret.

10 Utländska inkomster

Ange i den här punkten de inkomster som du har fått från utlandet (pensionsinkomster, andra förvärvsinkomster och kapitalinkomster). Om du deklarerar eller ändrar på de här uppgifterna ska du dessutom alltid fylla i bilageblankett 16. Deklarera på bilageblanketten noggrannare uppgifter om inkomst som du fått från utlandet och om den skatt som du betalat utomlands. Kom ihåg att också ange den utländska skatt som du har betalat i punkt 11.1 (Utländska skatter) på skattedeklarationen.

Blankett 16, Utredning över utlandsinkomster

10.1 Utländska pensionsinkomster

Ange i den här punkten de pensioner som du fått från utlandet till sitt bruttobelopp. Dra inte av den skatt som du har betalat till utlandet från beloppet. Ange dessutom på bilageblankett 16 noggrannare uppgifter om pensionsinkomsten.

Ange pensionsbeloppen i euro enligt Europeiska centralbankens medelkurs för år 2017. Du kan ange pensionsbeloppet i euro också enligt den kurs som faktiskt användes vid valutaväxlingen.

Uppge den utländska skatt som du betalat i punkt 11.1 (Utländska skatter). Ange skattebeloppet som du har betalat utomlands också på bilageblankett 16.

Blankett 16, Utredning över utlandsinkomster

Svenska pensionsinkomster har beaktats i den förhandsifyllda skattedeklarationen på basis av uppgifter som erhållits från den svenska skattemyndigheten. Kontrollera uppgifterna. Märk att det eventuellt inte tagits ut någon skatt på pensionen i Sverige om pensionen understiger ett visst grundbelopp.

Läs mera om beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer

10.2 Övriga utländska förvärvsinkomster

Andra utländska förvärvsinkomster än pensioner.

Deklarera i den här punkten löner och naturaförmåner som du fått från utländska arbetsgivare och övriga förvärvsinkomster från utlandet. Fyll dessutom i noggrannare uppgifter som gäller utlandstjänstgöring och övriga förvärvsinkomster på bilageblankett 16. Deklarera dina förvärvsinkomster från utlandet i euro räknade enligt Europeiska centralbankens medelkurs för år 2017. Du kan också använda betalningsdagens kurs.

Kontrollera övriga medelkurser för år 2017 (Valutakurser)

Ange den utländska skatt du har betalat i punkt 11.1 (Utländska skatter). Ange skattebeloppet som du har betalat utomlands också på bilageblankett 16.

Blankett 16, Utredning över utlandsinkomster

10.3 Utländska kapitalinkomster

Deklarera t.ex. följande i denna punkt

 • utländska dividendinkomster
 • utländska ränteinkomster
 • avkastningar på placeringsfonders avkastningsandelar.

Utländska dividender är t.ex. dividender som har betalats av Nordea, Telia och Danisco. Om en finländsk förmedlare meddelat beloppet av betalda utländska källskatter ser du dessa i specifikationsdelen. Källskatten har då även beaktats på beskattningsbeslutet.

Om du korrigerar den här punkten ska du fylla i noggrannare uppgifter om dividendinkomster och andra kapitalinkomster från utlandet på bilageblankett 16.

Ange den utländska skatt du har betalat i punkt 11.1 (Utländska skatter). Ange skattebeloppet som du har betalat utomlands också på bilageblankett 16.

Blankett 16, Utredning över utlandsinkomster

Om du har fått överlåtelsevinst eller -förlust från utlandet ska du läsa deklarationsanvisningarna i punkt 4.3, 4.4 eller 4.5 och 4.6. Om du har fått hyresinkomster från utlandet ska du läsa deklarationsanvisningarna i punkt 4.1 eller 4.2.

11 Utländska skatter på utländska inkomster

11.1 Utländska skatter

Deklarera de utländska skatter som du betalat för utlandsinkomsterna i euro. Omvandla beloppet antingen enligt kursen för inkomstens betalningsdag eller enligt medelkursen för 2017. Ange skattebeloppet som du har betalat utomlands också på bilageblankett 16.

Blankett 16, Utredning över utlandsinkomster

Skatt som betalats till utlandet kan avräknas högst till den skattesats som definierats i skatteavtalet. Kontrollera den maximala skattesatsen i skatteavtalet och ange i den här punkten högst skatten som räknats enligt skatteavtalet, även om du har betalat mer skatt till utlandet. Till exempel i det nordiska skatteavtalet är skattesatsen för dividender 15 %. 

Läs mer om gällande skatteavtal

Kontrollera medelkurserna för år 2017 (Valutakurser)

12 Avdrag från skatten

Skatteförvaltningen gör arbetsinkomstavdraget och barnavdraget på förhand. Avdragsbeloppet syns på beskattningsbeslutet.

Läs mer om avdrag som Skatteförvaltningen gör för dig
12.1 Kostnader för hushållsavdrag

Deklarera uppgifterna för hushållsavdraget på bilageblankett 14A (Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag) eller 14B (Hushållsavdrag för lön som betalats till anställd arbetstagare). Överför kostnadsbeloppet till skattedeklarationen enligt anvisningarna på blanketten. Skatteförvaltningen räknar ut den avdragbara andelen av kostnaderna.

Deklarera avdraget i skattedeklarationen för det år under vilket du har betalat den arbetsersättning eller lön som berättigar till avdrag.

Om du vill dela på avdraget med t.ex. din maka eller make ska båda fylla i en egen blankett 14A eller 14B.

Du behöver inte på nytt reda ut de kostnader som berättigar till hushållsavdrag som du har utrett och som är färdigt ifyllda i punkt 12.1 i deklarationsdelen. Kontrollera för säkerhets skull uppgifterna och rätta dem vid behov.

Exempel: Ett par har låtit utföra städarbete en gång per vecka. En städning kostar 100 euro. Under årets lopp har det betalats sammanlagt 5 200 euro åt städföretaget.

 • Makarna delar på kostnaderna: 2 600 euro för vardera (sammanlagt 5 200 euro).
 • Båda fyller i en egen blankett 14A, deklarerar totalbeloppet 5 200 euro och att den egna andelen av detta är 2 600 euro.
 • Båda antecknar kostnadernas belopp (2 600 euro) på deklarationsdelen i punkt 12.1 utan att dra av självriskandelen på 100 euro.

Om arbetet har utförts i en annan EES-stat än i Finland, ska du utöver blankett 14A även lämna in en utredning över hur det utländska företaget skött sina skatteförpliktelser. Du kan lämna utredningen på blankett 14C eller med en motsvarande utredning som du fått av skattemyndigheten i företagets hemstat.

Blankett 14C, Intyg till den finska skattemyndigheten om hur ett utländskt företag sköter sina skatteförpliktelser

Läs mer om hushållsavdraget

12.2 Amorteringar på studielån som FPA anmält

I denna punkt har man fyllt i de amorteringar på studielån som FPA anmält och som berättigar till avdrag. Om du vill rätta uppgifterna bör du kontakta FPA direkt per telefon (020 692 229). Skatteförvaltningen rättar uppgifterna på basis av FPA:s rättelseanmälan.

Läs mer om studielånsavdraget

12.3 Betalda underhållsbidrag

Anteckna hur många minderåriga barn (födda år 2000 eller senare) som du har betalat underhållsbidrag för. Uppge även det totala beloppet underhållsbidrag du har betalat under skatteåret. Avdraget kan beviljas om

 • underhållsbidrag betalas på basis av ett avtal enligt lagstiftningen om underhåll av barn eller på ett domslut
 • barnet inte fyllt 17 år före början av år 2017.

Avdraget är ⅛ av det betalda beloppet, dock högst 80 euro per år per minderårigt barn.

Ange i punkten 15 (Tilläggsuppgifter) namnen på och födelsedatumen för de barn som du har betalat underhållsbidrag för.

Du behöver inte på nytt deklarera underhållsbidrag som du redan uppgett tidigare och som antecknats till rätt belopp i punkt 12.3 på deklarationsdelen.

Läs mer om underhållsskyldighetsavdraget

13 Betalda förskottsskatter och förskottskompletteringar

13.1 Förskott och förskottskompletteringar

I denna punkt har man fyllt i betalda förskott eller förskottskompletteringar som redan beaktats i beskattningsbeslutet.

Om betalningen inte har hunnit beaktas på den förhandsifyllda skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut på hösten. Där kan du kontrollera att betalningen blivit beaktad.

Kom ihåg att deklarera sådana inkomster (t.ex. hyresinkomster) på vilka du har betalat förskott eller förskottskomplettering!

14 Tillgångar och skulder

14.1 Tillgångar

Tillgångar som omfattas av deklarationsplikten är

 • fastigheter, byggnader på arrenderad mark och outbrutna områden
 • aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • aktier i övriga bolag och andelar i andelslag (dock inte sedvanliga andelar i konsumtionsandelslag och andelsbanker)
 • andelar i placeringsfonder och förvaringsinstitut
 • övriga värdepapper och värdeandelar (dock inte masskuldebrev enligt lagen om källskatt på ränteinkomster eller motsvarande masskuldebrev från EES-området)
 • andelar i öppna bolag, kommanditbolag och andra sammanslutningar
 • besittnings- och nyttjanderätter till fastigheter, bostads- eller fastighetsbolagsaktier eller andra värdepapper.

Deklarera också motsvarande tillgångar som finns utomlands. Ange inga andra tillgångar (t.ex. personbilar, båtar eller bohag).

Deklarera tillgångarna enligt situationen 31.12.2017. Tillgångarnas värde har inte angetts i specifikationsdelen och du behöver inte heller själv ange deras värde.

Om du har något att lägga till eller rätta i uppgifterna på specifikationsdelen ska du kryssa för punkt 14.1 och ange rättelserna och tilläggen i punkt 15 (Tilläggsuppgifter). Uppge för varje ändrad tillgång dess slag, antal och andra uppgifter som behövs för att specificera tillgångarna. Tillgångarnas värde behöver inte uppges. För masskuldebrev och andra fordringar ska man dock ange deras nominella värde.

Fastighetsuppgifterna ska bara deklareras om uppgifter saknas eller deklarationen innehåller uppgifter som måste rättas. Gör ändringarna i e-tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet eller på den deklarationsdel som du har fått med fastighetsbeskattningsbeslutet.

Deklarera ändringarna på nätet

Du kan bara använda e-tjänsten om du har fått ett fastighetsbeskattningsbeslut per post. Om du inte har fått ett fastighetsbeskattningsbeslut ska du ange ändringarna på pappersblankett. Fyll i och skriv ut blanketten: Fastighetsbeskattning 2018, deklarationsdel (blankett 3743r).

Tillgångar i rörelse- och yrkesverksamheten ska deklareras på blankett 5 och jordbrukets tillgångar på blankett 2.

14.2 Skulder

Skulder ska uppges endast om kreditgivaren är

 • en bank eller annat kredit- eller finansieringsinstitut
 • staten
 • en kommun
 • en försäkrings- eller pensionsanstalt
 • ett intressekontor
 • din arbetsgivare.

Lån som beviljats av andra än dessa ska uppges endast om låneräntan är avdragbar vid beskattningen.

Närmare uppgifter om dina skulder hittar du i specifikationsdelens punkt 7 där räntor behandlas.

Om du rättar uppgifterna om skulder, uppge då även i punkt 15 (Tilläggsuppgifter)

 • kreditgivarens namn
 • skuldbeloppet
 • skuldens användningsändamål.
 
Skatteåterbäringen får användas till makens/makans förmån Markera rutan om din skatteåterbäring får användas för betalning av din makas eller makes kvarskatter.

15 Tilläggsuppgifter

Om du lägger till eller rättar något på den förhandsifyllda skattedeklarationen ska du lämna en närmare utredning om rättelsen eller tillägget i fältet för tilläggsuppgifter. Du kan också använda detta fält för övriga tilläggsuppgifter, t.ex. för att ange namn och adress på ombud.

Deklarerar du på pappersblankett? Läs anvisningarna

 • Gör anteckningar endast i de vita rutorna på deklarationsdelen.
 • Du kan redogöra rättade uppgifter närmare i punkten Tilläggsuppgifter på skattedeklarationens baksida.
 • Deklarera endast din egen andel av inkomster och avdrag (t.ex. hyresinkomster eller hushållsavdrag).
 • Om du deklarerar på pappersblankett ska du även fylla i de nödvändiga bilageblanketterna (t.ex. hyresinkomster, hushållsavdrag, värdepappershandel, utlandsinkomster).
 • Överför de summor du deklarerat på bilageblanketterna till skattedeklarationen enligt anvisningarna på bilageblanketten. Returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen.
 • Underteckna skattedeklarationens deklarationsdel och posta den till Skatteförvaltningen. Spara de övriga delarna. Postadressen finns färdigt tryckt på deklarationsdelen.

Notera även följande:

 • Anteckna ditt namn och personnummer tydligt på skattedeklarationen och på alla bilagor.
 • Använd bara blanketter som Skatteförvaltningen skickat eller som skrivits ut på skatt.fi. Häfta inte ihop blanketterna.
 • Lämna uppgifterna på blanketter för skatteåret 2017.
 • Bifoga inte kvitton, verifikat eller originalhandlingar. Skatteförvaltningen ber dessa till påseende vid behov.

Bilageblanketter

7H Hyresinkomster - aktielägenheter
7K Hyresinkomster - fastighet 
9 Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust 
9A Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar 
13 Aktiebolagsdelägarens uppgifter 
14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag 
14B Hushållsavdrag för lön som betalats till anställd arbetstagare 
14C Intyg till den finska skattemyndigheten om hur ett utländskt företag sköter sina skatteförpliktelser 
15 Utredning om konstnärs och frilansares inkomster 
16 Utredning över utlandsinkomster 
17 Ålandsbilaga
19 Avdrag för bostad på arbetsorten
2L Skogsgåvoavdrag

Skogsgåvoavdrag

Om du år 2017 har fått skog i gåva eller genom en affär av gåvokaraktär kan du vara berättigad till skogsgåvoavdrag. Du kan yrka på skogsgåvoavdrag på blankett 2L. Yrkandet ska göras innan beskattningen slutförs (31.10.2018).

Läs mer om skogsgåvoavdraget

Blankett 2L, Skogsgåvoavdrag

Begränsat skattskyldiga – vilka uppgifter ska deklareras

På skattedeklarationen deklarerar man endast

 • pensioner från Finland och prestationer som grundar sig på frivillig individuell pensionsförsäkring eller på avtal om långsiktigt sparande samt andra inkomster på vilka källskatt inte tas ut (t.ex. hyresinkomster eller överlåtelsevinster från en fastighet eller bostadsaktie i Finland)
 • fast egendom belägen i Finland, aktier i finländska bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag, besittnings- eller nyttjanderätt som hör till sådan egendom samt andel i en finländsk sammanslutning
 • skulder vars räntor är avdragbara i den beskattning som verkställs i Finland
 • källbeskattad löneinkomst som en uthyrd arbetstagare får från Finland.

Kontrollera att alla uppgifter om dessa inkomster, avdrag och skulder vilka fyllts i på förhand är riktiga och kompletta. Gör rättelser och tillägg enligt behov.

Deklarera jordbrukets uppgifter på blankett 2, skogsbrukets uppgifter på blankett 2C och näringsverksamhetens uppgifter på blankett 5.

Förvärvsinkomster för begränsat skattskyldiga kan beskattas progressivt

Om du i förskottsuppbörden har yrkat på att dina förvärvsinkomster ska beskattas progressivt i stället för med källskatt ska du kontrollera att de inkomster och avdrag som fyllts i på förhand är korrekta. Korrigera och lägg till vid behov.

Du kan ansöka om progressiv beskattning också genom att returnera skattedeklarationen. På skattedeklarationen ska du uppge alla dina förvärvsinkomster i Finland, förvärvsinkomster som beskattas i din hemviststat för 2017 samt avdragen för inkomsterna. 

Läs mer om förvärvsinkomster för begränsat skattskyldiga

Betalning av kvarskatt och skatteåterbäring

 • Du får skatteåterbäring om du betalat mer skatt i förskott än den slutliga skattens belopp. Skatteåterbäringen betalas på ditt konto 11.12.2018.
 • Du får ränta på skatteåterbäringen. År 2018 är återbäringsräntan 0,5 %. Återbäringsräntan är inte skattepliktig inkomst.
 • Du måste betala kvarskatt om skatterna som du har betalat i förskott inte räcker till för att täcka det slutliga skattebeloppet. När kvarskattens belopp uppgår till minst 170 euro delas den i två betalningsrater.
 • Förfallodagen för den första delbetalningen för kvarskatten är 3.12.2018 och för den andra delbetalningen 1.2.2019.
 • Du kan också betala kvarskatten med e-faktura. Beställ e-fakturan i din nätbank.
 • Om du redan tidigare har beställt en e-faktura för förskottsskatten för personkunder eller fastighetsskatten får du också en e-faktura för kvarskatten. Om du inte vill betala kvarskatten med e-faktura kan du avbeställa den. Observera att du då på samma gång också avbeställer e-fakturan som gäller förskottsskatten för personkunder eller fastighetsskatten. Om kvarskattens belopp är mer än ca 4 788 euro måste du betala ränta på kvarskatten. Räntan är 0,5 % om kvarskattebeloppet är högst 10 000 euro. Till den del kvarskatten överskrider 10 000 euro är räntan 2,0 %.
 • Du kan minska kvarskatteräntan genom att senast 30.9.2018 betala förskottskomplettering för skatteåret 2017.
 • En kvarskatt som betalats senast 30.9 likställs med förskottskomplettering. Eftersom 30.9 är en helgdag år 2018 flyttas förfallodagen till följande vardag, dvs. 1.10.2018. Du får före utgången av oktober ett beskattningsbeslut och gireringsblanketter i vilka dessa inbetalningar har beaktats. Om det återstår kvarskatt att betala är förfallodagen för kvarskattens första rat i december.
 • Beskattningen för 2017 slutförs 31.10.2018.

Kontonummer

Anmäl ditt kontonummer till Skatteförvaltningen om du inte har gjort det tidigare eller om numret som du anmält har ändrats. Du kan kontrollera och anmäla ditt kontonummer i e-tjänsten Skattedeklaration på nätet senast på den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration eller efter det i MinSkatt.

I båda alternativen behöver du personliga nätbankkoder eller ett chipförsett identitetskort och läsare.

Du kan också ange kontonumret på blankett 7208r (Personkundens anmälan om kontonummer)

Ange kontonumret i IBAN-format. Ditt kontonummer hittar du i detta format t.ex. på kontoutdraget från banken.

Företagare och andra momsskyldiga privatpersoner måste anmäla sina kontonummer till Skatteförvaltningen elektroniskt i MinSkatt. Anmälan med pappersblankett får göras endast av särskilda skäl.

Kontonummer för dödsbon

Dödsbon kan inte anmäla kontonummer via webben. Det behövs en fullmakt som undertecknats av alla delägare i dödsboet för att kontonumret för ett dödsbo ska kunna ändras.

Fyll i och skriv ut blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer (blankett 7926r)

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken