Försäkringsprestationer som betalts till närings- och jordbruksidkare 2016

Anvisningar för årsanmälan 3928r

Nytt i år

Inga ändringar.

Allmänt

Betalaren eller förmedlaren av en försäkringsersättning lämnar med denna årsanmälan uppgifter om de utbetalda skadeförsäkringsersättningar då mottagaren är öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag eller annat samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen. Dessutom lämnar betalaren eller förmedlaren uppgifter om sådana skadeförsäkringsersättningar som har betalats till fysiska personer eller dödsbon och ersättningen hänför sig till ersättningstagarens rörelse- eller yrkesverksamhet eller jordbruk. Enskilda försäkringsersättningar vars belopp understiger 1 700 euro anmäls inte.

Ersättningen anmäls inte om skadeförsäkringsersättningen betalas till andra än sådana fysiska eller juridiska personer som med stöd av försäkringen har direkt rätt att kräva ersättning.

Försäkringsersättningar som betalats för en skogsskada anmäls med ett eget prestationsslag i virkesköparens årsanmälan.

Med denna årsanmälan anmäls inte sådana försäkringsersättningar eller andra prestationer som grundar sig på en personförsäkring. Om prestationen som grundar sig på en personförsäkring betalas till en fysisk person eller ett dödsbo, ska den anmälas med Årsanmälan om pensioner och förmåner. Prestationer som grundar sig på en personförsäkring men som betalats till samfund anmäls inte överhuvudtaget.

Så här lämnar du in årsanmälan

Årsanmälan lämnas in före utgången av januari året efter utbetalningsåret.

Korrigering av årsanmälan

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna hittar du i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna. Anvisningen finns på adressen www.vero.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter och anvisningar för ifyllningen.

Om du lämnat in årsanmälan på papper, korrigera uppgifterna med korrigeringsblankett 3930r, Försäkringsprestationer som betalts till näringsidkare.

Uppgifter om utbetalaren eller förmedlaren

Ange alltid betalarens eller förmedlarens FO-nummer. Skatteförvaltningen returnerar bristfälliga anmälningar till uppgiftslämnaren för komplettering.

Uppgifter om försäkringsprestationens mottagare

Om försäkringsprestationens mottagare uppges namn, adress samt fullständigt FO-nummer. Personbeteckning används då prestationstagaren är en fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk och inte har FO-nummer.

Försäkringens eller skadans nummer

För att kunna specificera försäkringsprestationen uppge antingen försäkringens eller skadefallets nummer.

Försäkringsprestationens belopp

Uppge försäkringsersättningen om en enskild försäkringsersättning uppgår till minst 1 700 euro. Försäkringsprestationer som understiger 1 700 euro uppges inte.

Försäkringsersättningens typ

Ange ersättningsslaget enligt följande:

2 = skadeförsäkringsersättning

Betalningsdag

Ange som betalningsdag den dag då försäkringsprestationen har utbetalats.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken