Fastighetsbeskattningen 2018 - Anvisningar för ifyllnad av deklarationsdelen

Komplettering och korrigering av fastighetsuppgifter

På blankettsidan hittar du blanketten och ytterligare information.

 • Kontrollera fastighetsuppgifterna som står i fastighetsbeskattningsbeslutets utredningsdel. Dessa uppgifter används som grund för fastighetsbeskattningen 2018.

 • Om uppgifterna är korrekta och inga uppgifter saknas, behöver du inte göra mer. Om du inte anmäler kompletteringar eller korrigeringar, anses du ha deklarerat uppgifterna sådana som de står i fastighetsbeskattningsbeslutets förhandsifyllda utredningsdel.

 • Om du märker fel eller brister i uppgifterna kan du anmäla dessa via webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet. Tjänsten finns på adressen  skatt.fi/fastighetsuppgifter.

 • Om du inte har möjlighet att anmäla uppgifterna i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet kan du lämna in uppgifterna med fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel. Lämna in deklarationsdelen bara om du korrigerar en felaktig uppgift eller deklarerar en fastighet eller byggnad som det saknas uppgifter om i beskattningsbeslutet.

 • Sista inlämningsdatum står i fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel. Inlämningsdagen är 8.5.2018 eller 15.5.2018. Samfund och samfällda förmåner ska lämna in deklarationsdelen senast 30.4.2018.

 • Använd enbart Skatteförvaltningens blanketter. Vid behov kan du skriva ut fler blanketter via skatt.fi/blanketter. Om du använder en tom blankett ska du även fylla i ditt namn och din personbeteckning eller ditt FO-nummer.

 • Denna anvisning förklarar hur du anmäler uppgifter med fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel. Mer information om webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet finns på  skatt.fi/fastighetsuppgifter.

Innehåll:

1 Fastigheter som utgör grunden för fastighetsskatten
2 Uppgifter om ägande och besittning
3 Uppgifter om mark


4 Byggnadsuppgifter om småhus
4.1 Uppgifter som lämnas
4.2 Uppgifter om byggfas och byggkostnader
4.3 Uppgifter om byggnadens egenskaper
4.4 Användningsändamål och ägarandel

5 Byggnadsuppgifter om fritidsbostad 
5.1 Uppgifter som lämnas 
5.2 Uppgifter om byggfas och byggkostnader
5.3 Uppgifter om byggnadens egenskaper
5.4 Användningsändamål och ägarandel
5.5 Uppgift om strand vid en fritidsfastighet

6 Byggnadsuppgifter om ekonomibyggnad, bastu och garage
6.1 Uppgifter som lämnas 
6.2 Uppgifter om byggfas och byggkostnader
6.3 Uppgifter om byggnadens egenskaper
6.4 Användningsändamål och ägarandel

7 Ombyggnader och andra betydande reparationsåtgärder
8 Byggnadsuppgifter om övriga byggnader
9 Areal av en gårdsbruksfastighet eller av ett outbrutet område för en gårdsbruksenhet

1 Fastigheter som utgör grunden för fastighetsskatten

På blanketten står belägenhetskommunen och fastighetsbeteckningen för den fastighet eller det outbrutna området av en fastighet som du äger.

Markera rutan för den fastighet vars uppgifter du vill korrigera. Vid behov kan du specificera fastigheten närmare genom att också anteckna numret för fastighetsdelen och det eventuella arrendeområdet. Om du korrigerar byggnadsuppgifter ska du även uppge byggnadens nummer. Använd som identifikationsuppgift det nummer för fastighetsdelen och byggnaden som står i beskattningsbeslutets utredningsdel.

1 Fastigheter som utgör grunden för fastigshetsskatten

Om det finns utrymme på blanketten kan du även deklarera en nyförvärvad fastighet och en byggnad som finns på den genom att ange fastighetsbeteckningen på en tom rad.

I deklarationsdelen som du får per post står endast de fyra första av de fastigheter eller outbrutna delar av fastigheter som du äger. Om du äger flera än fyra fastigheter och vill korrigera uppgifter för en fastighet som inte nämns på den förhandsifyllda blanketten, ska du skriva ut och fylla i ett nytt, blankt exemplar av deklarationsdelen. Anteckna ditt namn och personbeteckningen eller FO-numret på blanketten du skrivit ut. Blanketten finns på adressen skatt.fi/blanketter.

2 Uppgifter om ägande och besittning

Fyll i avsnitt 2 om något ändrats i ägandet eller besittningen av fastigheten 1.1.2018 eller tidigare och ändringen inte har beaktats i beskattningen. Deklarera här om du exempelvis har

 • köpt en fastighet
 • fått den i arv eller gåva eller på annat motsvarande sätt
 • överlåtit en fastighet.

Kryssa för överlåtelse- eller förvärvssättet och uppge bråktalet för din ägar- eller besittningsandel under Andel av fastigheten.

Redogör också alltid närmare för ändringarna i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter).

Den som äger en fastighet vid ingången av kalenderåret ansvarar för fastighetsskatten. Som ägare betraktas även en innehavare som är likställd med ägare. Fastighetsbeskattningen 2018 påverkas inte av fastighetsuppgifter som ändrats under år 2018, exempelvis om en fastighet säljs i februari 2018. Deklarationsdelen behöver inte returneras enbart för sådana förändringar.

Läs mer om en innehavare som är likställd med ägare: Tillämpningsanvisning för fastighetsskattelagen, punkt 4.4

3 Uppgifter om mark

Ange om markarealen har förändrats. Uppge även eventuella ändringar i markens användningsändamål i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter). Om du deklarerar en fastighet som saknas i beskattningsbeslutet ska du även markera rätt ruta under uppgiften om planläggningen. Ange uppgiften om strand vid fritidsfastigheter i avsnitt 5 (Byggnadsuppgifter om fritidsbostad).

4 Byggnadsuppgifter om småhus

Med småhus avses egnahemshus, parhus eller radhus i vilka bostadslägenheterna i allmänhet nås direkt från marknivån utan separata trappuppgångar.

4 Byggnadsuppgifter om småhus

Byggnad nr/Del nr
Specificera den byggnad vars uppgifter du korrigerar. Specificera byggnaden med det byggnadsnummer som står i fastighetsbeskattningsbeslutet. Nya byggnader behöver inte numreras. Om du deklarerar flera nya byggnader av samma byggnadstyp, fyll i en separat blankett för varje byggnad och specificera byggnaderna med löpande nummer.

4.1 Uppgifter som lämnas

Markera om du deklarerar en ny byggnad, en byggnad som saknas, korrigering av byggnadsuppgifter, rivning av en byggnad eller totalrenovering.

Ny byggnad
Markera rutan endast om du deklarerar uppgifter för en ny byggnad. Med ny byggnad avses här en byggnad som börjat byggas år 2017. Ange även uppgifter om en ny byggnad under respektive punkt.

Byggnad som saknas
Markera rutan om du deklarerar en byggnad som blivit färdig redan före 2017 men som det saknas uppgifter om i beskattningsbeslutet. Markera rutan även om byggnaden börjat byggas före år 2017 men har fortfarande varit halvfärdig vid utgången av år 2017 och uppgifter om byggnaden saknas i beskattningsbeslutet. Ange även uppgifter om byggnad som saknas under respektive punkt.

Korrigering i byggnadsuppgifterna
Markera rutan om du ändrar någon uppgift om byggnaden eller korrigerar en felaktig uppgift. Anmäl endast den ändrade eller korrigerade uppgiften i avsnitt 4. Redogör vid behov i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter) för grunderna till ändringen. Specificera den byggnad vars uppgifter du korrigerar. Specificera byggnaden med det byggnadsnummer som står i fastighetsbeskattningsbeslutet.

Totalrenovering
Markera rutan om en ombyggnad eller betydande underhållsarbeten utförts på byggnaden år 2017. Redogör för ombyggnads- och reparationsåtgärderna och kostnaderna i avsnitt 7 (Ombyggnader och andra betydande reparationsåtgärder). I avsnitt 7 kan du även deklarera en sådan ombyggnad eller betydande reparationsåtgärd som utförts före 2017 och som ännu saknas i dina beskattningsuppgifter.

Om byggnadens användningsändamål eller egenskaper förändrats i samband med ombyggnaden ska du även ange uppgifter om totalrenoveringen under respektive punkt.

4.2 Uppgifter om byggfas och byggkostnader

Byggnaden är halvfärdig
Om byggnaden har varit halvfärdig vid utgången av 2017 ska du markera rutan och uppge den dag då byggandet inletts och procenttalet som motsvarar färdighetsgraden. Ange även byggnadens area och övriga uppgifter under respektive punkt.

Som beskattningsvärdet på en halvfärdig byggnad betraktas den andel av beskattningsvärdet på en färdig byggnad som motsvarar färdighetsgraden.

Byggnadskostnader
Uppge det totala eurobeloppet för byggnadskostnaderna om byggnaden färdigställts år 2017. Om byggnaden är halvfärdig ska du uppge de kostnader som uppstått under år 2017.

Datum då byggnaden blivit färdig
Uppge datumet då byggnaden blev färdig i det fall att byggnaden färdigställts år 2017. Du kan även korrigera året för slutförandet av byggnaden under denna punkt.

Om ombyggnader eller betydande underhållsarbeten har utförts i byggnaden före mitten av 1980-talet efter att byggnaden har blivit färdig, har detta beaktats vid beskattningen så att det år då byggnaden blivit färdig har ändrats till ett senare år i syftet att minska åldersavdraget. I fråga om äldre byggnader kan därför året då byggnaden enligt beskattningsbeslutets utredningsdel blev färdig avvika från det år byggnaden i verkligheten blev färdig. Om avvikelsen beror på detta och du inte har andra uppgifter att korrigera, behöver du varken korrigera byggnadens färdigställningsår eller returnera blanketten.

4.3 Uppgifter om byggnadens egenskaper

Totalarea
Uppge byggnadens area beräknad enligt yttermåtten. Arean räknas då ut genom att sammanräkna areorna av samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. Arean omfattar dock inte balkonger, skyddstak eller utrymmen vars fria höjd understiger 160 cm. Vindsrum och verandor inräknas i totalarean bara om de är värmeisolerade. Med arean för ett radhus eller parhus avses arean för hela byggnaden. Vid behov kan arean räknas ut med byggnadsritningarna som underlag.

Bärande konstruktion
Uppge om byggnadens bärande konstruktion är av trä eller av sten/metall. Byggnadens åldersavdragsprocent bestäms av byggnadstypen och den bärande konstruktionen.

Byggnadens uppvärmningssätt
Markera Centralvärme om byggnaden har ett värmesystem med vattencirkulation där värmekällan är olja, trä, kol, fjärrvärme eller markvärme. Även magasinerande elvärme och luftcirkulationsvärme räknas som centralvärme.

Markera Annan än centralvärme om byggnaden värms upp direkt med värmeelement e.d. som är kopplade direkt till elnätet.

4.4 Användningsändamål och ägarandel

Uppge byggnadens huvudsakliga användningsändamål. Fastighetsskattesatsen bestäms byggnadsvis enligt byggnadens faktiska användning. Om byggnaden används för flera olika ändamål (t.ex. en del av byggnaden används för boende och en del som kontor), bestäms skatteprocenten enligt byggnadens huvudsakliga användning.

Deklarera separata ekonomi-, bastu eller garagebyggnader i avsnitt 6 (Byggnadsuppgifter). På en separat ekonomi-, bastu- och garagebyggnad tillämpas samma fastighetsskattesats som på huvudbyggnaden. Om en separat ekonomi-, bastu eller garagebyggnad ansluter till en byggnad som i huvudsak används för stadigvarande boende tillämpas skattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnad. Om en separat ekonomi-, bastu eller garagebyggnad ansluter till en byggnad som i huvudsak är i annat bostadsbruk tillämpas skattesatsen för andra bostadsbyggnader.

I stadigvarande bostadsbruk
Markera rutan om över hälften av arean av lägenheterna används för stadigvarande boende. Markera rutan även om byggnaden är halvfärdig och har börjat byggas huvudsakligen för stadigvarande boende.

I annat bostadsbruk
Markera rutan om över hälften av arean av lägenheterna huvudsakligen används för annat än stadigvarande boende som t.ex. fritidsboende. Markera rutan även om byggnaden är halvfärdig och har börjat byggas huvudsakligen för annat än stadigvarande boende.

I annat bruk
Markera rutan om över hälften av lägenheternas area är i annat bruk än stadigvarande bostadsbruk eller annat bostadsbruk. Markera även om

 • över hälften av arean av lägenheterna används för yrkesmässig inkvarteringsverksamhet
 • över hälften av arean av lägenheterna används för inkvarteringsverksamhet i samband med gårdsbruk.

Andel av byggnaden
Uppge din ägarandel av ett småhus som ett bråktal, om din ägarandel ändrats och du äger olika andelar av byggnaden respektive fastighetsmarken. Uppge den andel som din make äger samt byggnadens övriga ägare i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter).

Om byggnaden inte har andra ägare än du och din make räcker det med att ni kompletterar och lämnar in den enas deklarationsdel. Om byggnaden har även andra ägare ska dessa deklarera uppgifterna om byggnaden på sina egna blanketter.

5 Byggnadsuppgifter om fritidsbostad

Med fritidsbostad avses en byggnad som i huvudsak byggts för fritidsbruk, exempelvis en sommarstuga. Om en bostadsbyggnad till sin storlek, sitt användningssätt eller sin byggnads- eller utrustningsstandard väsentligt avviker från sedvanliga fritidsbostäder anses den vara ett småhus. Anmäl uppgifterna för en sådan byggnad på samma sätt som för ett egnahemshus i fritidsbruk i avsnitt 4 (Byggnadsuppgifter om småhus).

5 Byggnadsuppgifter om fritidsbostad

Byggnad nr/Del nr
Specificera den byggnad vars uppgifter du korrigerar. Specificera byggnaden med det byggnadsnummer som står i fastighetsbeskattningsbeslutet. Nya byggnader behöver inte numreras. Om du deklarerar flera nya byggnader av samma byggnadstyp, fyll i en separat blankett för varje byggnad och specificera byggnaderna med löpande nummer.

5.1 Uppgifter som lämnas

Markera om du deklarerar en ny byggnad, en byggnad som saknas, korrigering av byggnadsuppgifter, rivning av en byggnad eller totalrenovering.

Ny byggnad
Markera rutan endast om du deklarerar uppgifter för en ny byggnad. Med ny byggnad avses här en byggnad som man börjat bygga år 2017. Ange även de övriga uppgifterna om byggnaden under respektive punkt.

Byggnad som saknas
Markera rutan om du deklarerar en byggnad som blivit färdig före 2017 men som det saknas uppgifter om i beskattningsbeslutet. Markera rutan också om byggnaden börjat byggas före år 2017 men har fortfarande varit halvfärdig vid utgången av år 2017 och uppgifter om den saknas i beskattningsbeslutet. Ange även de övriga uppgifterna om byggnaden under respektive punkt.

Korrigering i byggnadsuppgifterna
Markera rutan om du ändrar någon uppgift om byggnaden eller korrigerar en felaktig uppgift. Anmäl endast den ändrade eller korrigerade uppgiften i avsnitt 5. Redogör vid behov i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter) för grunderna till ändringen. Specificera den byggnad vars uppgifter du korrigerar. Specificera byggnaden med det byggnadsnummer som står i fastighetsbeskattningsbeslutet.

Totalrenovering
Markera rutan om en ombyggnad eller betydande underhållsarbeten har utförts på byggnaden under 2017. Redogör för ombyggnads- och reparationsåtgärderna och kostnaderna för dem i avsnitt 7 (Ombyggnader och andra betydande reparationsåtgärder). I avsnitt 7 kan du även deklarera en sådan ombyggnad eller betydande reparationsåtgärd som utförts före 2017 och ännu inte beaktats i dina beskattningsuppgifter.

5.2 Uppgifter om byggfas och byggkostnader

Byggnaden är halvfärdig
Om byggnaden har varit halvfärdig vid utgången av 2017 ska du markera rutan och uppge den dag då byggandet inletts och procenttalet som motsvarar färdighetsgraden. Ange även byggnadens area och övriga uppgifter under respektive punkt.

Som beskattningsvärdet på en halvfärdig byggnad betraktas den andel av beskattningsvärdet på en färdig byggnad som motsvarar färdighetsgraden.

Byggnadskostnader
Deklarera det totala eurobeloppet för byggnadskostnaderna för en byggnad som färdigställts år 2017. Uppge de kostnader som uppstått under år 2017 för den halvfärdiga byggnaden.

Datumet då byggnaden blev färdig
Uppge datumet då byggnaden blev färdig i det fall att byggnaden färdigställts år 2017. Under denna punkt kan du även korrigera året då byggnadens slutfördes.

Om ombyggnader eller betydande underhållsarbeten har utförts i byggnaden före mitten av 1980-talet efter att byggnaden har blivit färdig, har detta beaktats vid beskattningen så att det år då byggnaden blivit färdig har ändrats till ett senare år för att minska åldersavdraget. I fråga om äldre byggnader kan därför året då byggnaden enligt beskattningsbeslutets utredningsdel blev färdig avvika från det år byggnaden i verkligheten blev färdig. Om avvikelsen beror på detta och du inte har andra uppgifter att korrigera, behöver du inte korrigera byggnadens färdigställningsår och inte heller returnera blanketten.

5.3 Uppgifter om byggnadens egenskaper

Totalarea
Uppge byggnadens area beräknad enligt yttermåtten. Arean räknas då ut genom att sammanräkna areorna av samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. Arean omfattar dock inte balkonger, skyddstak eller utrymmen vars fria höjd understiger 160 cm. Vindsrum och verandor inräknas i totalarean bara om de är värmeisolerade.

Loft inne i byggnaden räknas in i byggnadens area till den del deras fria höjd överstiger 160 cm.

Fritidsbostäders verandor räknas inte in i totalarean. Verandans yta uppges separat under Verandans area. Vid behov kan arean räknas ut med byggnadsritningarna som underlag.

Verandans area
Ange arean för fritidsbostadens veranda. Med veranda avses ett till byggnaden fast anslutet och takförsett utrymme, genom vilket man kommer ut ur bostaden och som är så stort att man kan vistas i det.

Bärande konstruktion
Ange om byggnadens bärande konstruktion är av trä eller av sten/metall. Byggnadens åldersavdragsprocent bestäms enligt byggnadstypen och den bärande konstruktionen.

Byggnaden är vinterbonad
Kryssa för om fritidsbyggnaden är vinterbonad eller inte. Med en vinterbonad fritidsbostad avses en byggnad med uppvärmning och tillräcklig isolering eller väggtjocklek för att byggnadens temperatur ska hållas vid minst +15 grader. Värmekällan kan exempelvis vara en värmelagrande eldstad, en kamin eller elvärmeelement. Att en byggnad är vinterbonad är inte det samma som att den lämpar sig för stadigvarande boende.

Fritidsbostadens utrustning 
Uppge fritidsbostadens utrustning. Kryssa för Ja eller Nej för respektive utrustning.

Byggnaden har elektricitet om den anslutits till ett elnät eller om elström på 230 V leds till byggnaden oberoende av hur elenergin produceras.

Som vattenledning anses ett sådant till byggnaden fast anslutet vattenledningssystem vars vatten kommer från ett regionalt vattenledningsnätverk eller en brunn (ring- eller borrbrunn) med hjälp av tryck eller en pump.

Som avlopp betraktas ett sådant till byggnaden fast anslutet avloppssystem som slutar i ett regionalt avloppsnätverk, en slambrunn, en sluten brunn eller ett minireningsverk. Som avlopp betraktas inte en grop i marken som är avsedd för behandling av s.k. gråvatten.

Som wc-utrustning i en fritidsbostad betraktas ett system med vattenspolning som är anslutet till ett avlopp. Kemisk toalett eller elektrisk torrtoalett räknas inte som wc-utrustning.

Med bastu avses i detta avsnitt en bastu innanför byggnadens bärande konstruktion.  Separata bastubyggnader deklareras i avsnitt 6 (Byggnadsuppgifter).

5.4 Användningsändamål och ägarandel

Uppge byggnadens huvudsakliga användningsändamål. Fastighetsskatteprocentsatsen bestäms byggnadsvis utgående från byggnadens faktiska användning.

Deklarera uppgifterna om en separat ekonomi-, bastu eller garagebyggnad i avsnitt 6 (Byggnadsuppgifter). På en separat ekonomi-, bastu- och garagebyggnad tillämpas samma fastighetsskattesats som på huvudbyggnaden. Om en separat ekonomi-, bastu eller garagebyggnad ansluter till en byggnad som i huvudsak används för stadigvarande boende tillämpas skattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnad. Om en separat ekonomi-, bastu eller garagebyggnad ansluter till en byggnad som i huvudsak är i annat bostadsbruk tillämpas skattesatsen för andra bostadsbyggnader.

I annat bostadsbruk
Markera rutan om över hälften av arean av byggnadens lägenheter huvudsakligen används för annat än stadigvarande boende som t.ex. fritidsboende. Markera rutan även om det är en halvfärdig byggnad som börjat byggas huvudsakligen för annat boende än stadigvarande boende.

I stadigvarande bostadsbruk
Markera rutan om minst hälften av arean av byggnadens lägenheter används för stadigvarande boende. Markera rutan även om det är fråga om en halvfärdig byggnad som börjat byggas huvudsakligen för stadigvarande boende.

I annat bruk
Markera rutan om över hälften av arean av lägenheterna används för annat än boende. Markera rutan även om över hälften av arean av byggnadens lägenheter används för yrkesmässig inkvarteringsverksamhet eller enbart för inkvarteringsverksamhet i samband med gårdsbruk.

Andel av byggnaden
Uppge din ägarandel som ett bråktal, om din ägarandel ändrats och du äger olika andelar av byggnaden respektive fastighetsmarken. Uppge den andel som din make äger samt byggnadens övriga ägare i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter).

Om byggnaden inte har andra ägare än du och din make räcker det med att ni kompletterar och lämnar in den enas deklarationsdel. Om byggnaden har även andra ägare ska dessa deklarera uppgifterna om byggnaden på sina egna blanketter.

5.5 Uppgift om strand vid en fritidsfastighet

Markera rutan om fritidsfastigheten har egen strand eller strandrätt eller saknar strand.

6 Byggnadsuppgifter om ekonomibyggnad, bastu och garage

En separat bastubyggnad och en separat ekonomi- och garagebyggnad räknas som ekonomi- och garagebyggnad.

Markera den byggnadstyp vars uppgifter du lämnar.

6 Byggnadsuppgifter om ekonomibyggnad, bastu och garage

Byggnad nr/Del nr
Specificera den byggnad vars uppgifter du korrigerar. Specificera byggnaden med det byggnadsnummer som står i fastighetsbeskattningsbeslutet. Nya byggnader behöver inte numreras. Om du deklarerar flera nya byggnader av samma byggnadstyp ska du dock fylla i en separat blankett för varje byggnad och specificera byggnaderna med löpande nummer.

6.1 Uppgifter som lämnas

Markera rutan om du deklarerar en ny byggnad, en byggnad som saknas, korrigering av byggnadsuppgifter, rivning av en byggnad eller totalrenovering.

Ny byggnad
Markera rutan endast om du deklarerar uppgifter för en ny byggnad. Med ny byggnad avses här en byggnad som börjat byggas år 2017. Ange även övriga uppgifter under respektive punkt.

Byggnad som saknas
Markera rutan om du deklarerar en byggnad som blivit färdig redan före 2017 men som det saknas uppgifter om i beskattningsbeslutet. Markera rutan även om byggnaden börjat byggas före år 2017 men har fortfarande varit halvfärdig vid utgången av år 2017 och uppgifter om den saknas i beskattningsbeslutet. Ange även övriga uppgifter under respektive punkt.

Korrigering i byggnadsuppgifterna
Markera rutan om du ändrar någon uppgift om byggnaden eller korrigerar en felaktig uppgift. Anmäl endast den ändrade eller korrigerade uppgiften. Redogör i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter) vid behov för grunderna till ändringen. Specificera den byggnad vars uppgifter du korrigerar. Specificera byggnaden med det byggnadsnummer som står i fastighetsbeskattningsbeslutet.

Totalrenovering
Markera rutan om en ombyggnad eller betydande underhållsarbeten utförts på byggnaden år 2017. Redogör för ombyggnads- och reparationsåtgärderna och kostnaderna för dem i avsnitt 7 (Ombyggnader och andra betydande reparationsåtgärder). I avsnitt 7 kan du även deklarera en sådan ombyggnad eller betydande reparationsåtgärd som utförts före 2017 och som saknas i dina beskattningsuppgifter.

6.2 Uppgifter om byggfas och byggkostnader

Byggnaden är halvfärdig
Om byggnaden har varit halvfärdig vid utgången av 2017 ska du markera rutan och uppge den dag då byggandet inletts och procenttalet som motsvarar färdighetsgraden. Ange även byggnadens area och övriga uppgifterna under respektive punkt.

Som beskattningsvärdet på en halvfärdig byggnad betraktas den andel av beskattningsvärdet på en färdig byggnad som motsvarar färdighetsgraden.

Byggnadskostnader
Ange här byggnadskostnaderna för byggnaden eller konstruktionen, uppskattade enligt den färdiga byggnaden eller konstruktionen. Ange även byggnadens färdighetsgrad i slutet av kalenderåret.

Datumet då byggnaden blev färdig
Uppge datumet då byggnaden blev färdig i det fall att byggnaden färdigställts år 2017. Här kan du även korrigera året för slutförandet av byggnaden om det antecknats fel.

6.3 Uppgifter om byggnadens egenskaper

Totalarea
Uppge här byggnadens area beräknad enligt yttermåtten. Arean räknas då ut genom att räkna samman areorna av samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. Arean omfattar dock inte balkonger, skyddstak eller utrymmen vars fria höjd understiger 160 cm. Vindsrum och verandor inräknas bara om de är värmeisolerade.

Bärande konstruktion
Uppge om byggnadens bärande konstruktion är av trä eller av sten/metall. Byggnadens åldersavdragsprocent bestäms enligt byggnadstypen och den bärande konstruktionen.

Byggnadssätt
Markera Värmeisolerad om byggnaden är värmeisolerad och även till övrigt byggsätt är en byggnad avsedd för långvarigt bruk. Exempelvis en bastu anses vara avsedd för långvarigt bruk och till sina byggnadskostnader värdefullare än en byggnad av lätt konstruktion.

Byggnad av lätt konstruktion syftar på en byggnad som inte är avsedd för långvarigt bruk.

6.4 Användningsändamål och andel av byggnaden

Fastighetsskattesatsen bestäms byggnadsvis utgående från byggnadens faktiska användning. På en separat ekonomi-, bastu- och garagebyggnad tillämpas samma fastighetsskattesats som på huvudbyggnaden. Om en separat ekonomi-, bastu eller garagebyggnad ansluter till en byggnad som i huvudsak används för stadigvarande boende tillämpas skattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnad. Om en separat ekonomi-, bastu eller garagebyggnad ansluter till en byggnad som i huvudsak är i annat bostadsbruk tillämpas skattesatsen för andra bostadsbyggnader.

Om byggnaden är i annat bruk än det ovan nämnda, uppge byggnadens huvudsakliga användningsändamål i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter).

Andel av byggnaden
Uppge din ägarandel som ett bråktal, om din ägarandel ändrats och du äger olika andelar av byggnaden respektive fastighetsmarken. Uppge den andel din make äger samt byggnadens övriga ägare i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter).

Om byggnaden inte har andra ägare än du och din make räcker det med att ni kompletterar och lämnar in den enas deklarationsdel. Om byggnaden har även andra ägare ska dessa deklarera uppgifterna om byggnaden på sina egna blanketter.

7 Ombyggnader och andra betydande reparationsåtgärder

7 Ombyggnader och andra betydande reparationsåtgärder

Fastighetsbeteckning/byggnadens nr
Specificera den byggnad vars uppgifter du korrigerar. Specificera byggnaden med det byggnadsnummer som står i fastighetsbeskattningsbeslutet. Om du har flera fastigheter ska du uppge även fastighetsbeteckningen för fastigheten där byggnaden finns.

Totalrenovering som motsvarar nybyggnad eller tillbyggnad
Markera om byggnaden totalrenoverats och motsvarar nybyggnad eller om byggnaden byggts till. Uppge dessutom byggnadens totalarea med totalrenoveringen eller tillbyggnaden inräknad. Om även andra åtgärder som nämns i avsnitt 7 utförts i samband med att byggnaden byggts till eller totalrenoverats (om exempelvis uppvärmnings- eller avloppssystemet förnyats) ska du deklarera även dessa reparationsåtgärder genom att markera respektive punkt. Redogör närmare för reparationsåtgärderna i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter).

Läs mer om ombyggnader och andra betydande reparationsåtgärder: Beskattningsvärde på fastighet vid fastighetsbeskattningen/avsnitt 3.6.3 om åldersavdragen

8 Byggnadsuppgifter om övriga byggnader

Om byggnaden inte är ett småhus eller en fritidsbostad, bastubyggnad eller ekonomi- och garagebyggnad deklarera uppgifterna om byggnaden med blankett 3A (Fastighetsbeskattning 2018/bostadshöghus och byggnader som används i näringsverksamhet).

9 Areal av en gårdsbruksfastighet eller av ett outbrutet område för en gårdsbruksenhet

Uppge under denna punkt ändringar i arealuppgifter som gäller olika slag av markanvändning på en gårdsbruksfastighet eller ett outbrutet område för en gårdsbruksenhet. Om du exempelvis överlåtit en tomt eller ett outbrutet område från en gårdsbruksfastighet och förändringen ännu inte beaktats i beskattningen kan du deklarera den här.

Uppge här även övriga förändringar av bestående karaktär som gäller markanvändningen om dessa inte redan tidigare deklarerats till Skatteförvaltningen. Markanvändningen kan förändras exempelvis på grund av beskogning av åker, planläggning, grundande av ett naturskyddsområde eller ett miljöstödsavtal för skogsbruket. Redogör vid behov för ändringarna i avsnitt 10 (Tilläggsuppgifter).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken