Ersättning som erhållits och betalats i stället för andel i placeringsfond och korrigering av uppgifterna 2017

Anvisningar för årsanmälan 7849r och korrigering av uppgifterna

Allmänt

Årsanmälan om ersättningar som mottagits eller betalats i stället för avkastning från placeringsfondsandelar lämnas in på blankett 7849r.

Ersättningar till begränsat skattskyldiga mottagare anmäls inte med blankett 7849r, utan i årsanmälan 7809r. I sammanfattningsuppgifterna på blankett 7849r skall dock antecknas de sammanlagda summor som gäller begränsat skattskyldiga.

Ersättningar som betalats på fondandelar på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (L om bundet långsiktigt sparande) anmäls inte. Ersättningar som betalats på begränsat skattskyldigas placeringsfondandelar på konton för långsiktigt sparande anmäls med årsanmälan 7809r.

Uppgiftsskyldig (uppgiftslämnare)

Skyldig att lämna in årsanmälan om ersättningar som mottagits och betalats i stället för avkastning från placeringsfond är clearingorganisation samt värdepappersföretag, utländskt värdepappersföretag och annan tillhandahållare av investeringstjänster (clearingmedlem) som avtalat om värdepapperslånet för mottagarens räkning (förmedlare för långivaren) eller för utbetalarens räkning (förmedlare för låntagaren).

Uppgifter om mottagarna och utbetalarna lämnas skilt för varje avtal.

Tidsfrist

Årsanmälan om ersättningar som utbetalats eller erhållits under kalenderåret ska lämnas in varje år senast före utgången av januari följande år. Skicka in blanketten till den adress som står på blanketten.

Anvisning för ifyllningen

Uppgiftslämnare (punkterna 11–14)

Uppgifterna lämnas för eventuella kontakter från Skatteförvaltningen.

Sammandragsuppgifter (punkterna 21–26)

Du behöver inte upprepa sammandragsuppgifterna på efterföljande sidor om du numrerar sidorna.

Låntagarens förmedlare anmäler

  • det sammanlagda beloppet av ersättningar som låntagarna har utbetalat (punkt 21).

Långivarens förmedlare anmäler

  • det sammanlagda beloppet av ersättningar som långivarna har mottagit (punkt 22)
  • det sammanlagda beloppet av ersättningar som mottagits av allmänt skattskyldiga långivare (punkt 23)
  • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts hos allmänt skattskyldiga (punkt 24)
  • det sammanlagda beloppet av ersättningar som mottagits av begränsat skattskyldiga långivare (punkt 25)
  • det sammanlagda beloppet av källskatter som tagits ut hos begränsat skattskyldiga (punkt 26).

Värdepapperslånets referensnummer (punkt 31)

I punkt 31 antecknas avtalets det referensnummer som är gemensamt för långivaren och låntagaren.

Uppgifter om betalare/mottagare (punkterna 32–33)

Fyll i punkt 32 antingen 1 eller 2 om det är fråga om utbetalare (låntagare) eller mottagare (långivare) av ersättningen.

FO-nummer eller personbeteckningar anges alltid i fullständig form. Om t.ex. en stiftelse saknar FO-nummer, ange stiftelsens namn och adress.

Uppgifter om ersättningar som mottagits och betalats i stället för avkastning från placeringsfondsandelar (punkterna 34–41, 44)

Betalningsdagen för en ersättning som mottagits och betalats i stället för avkastning från placeringsfondsandelar antecknas i punkt 34 och ersättningsbeloppet i punkt 35. Beloppet av förskottsinnehållning antecknas i punkt 41.

Med antalet placeringsfondsandelar (punkt 44) avses det antal av placeringsfondsandelar på basis av vilka ersättningen har utbetalats.

Uppgifter om betalarfonden (punkterna 42–43)

Fyll i namnet på och FO-numret av den fond som betalar avkastning.

Verifikation till mottagaren

Det finns inte en särskild blankett som Skatteförvaltningen har fastställt för verifikation till ersättningstagaren.

Av verifikationen som ges till mottagaren ska emellertid framgå att det är fråga om en ersättning som mottagits i stället för avkastning från placeringsfondsandelar. Av verifikationen ska dessutom framgå följande:

  • ersättningstagarens namn och FO-nummer eller personbeteckning
  • antalet placeringsfondsandelar på basis av vilka ersättningen har utbetalats
  • ersättningsbelopp och betalningsdag samt förskottsinnehållning som verkställts
  • förmedlarens namn och FO-nummer.

Korrigering av uppgifterna

Om uppgifter du lämnat med blankett 7849r ändras kan du anmäla om ändringarna med en fritt formulerad anmälan som skickas in till Skatteförvaltningen.