2018 - Ersättning i pengar som betalas i stället för dividend

Om dividenden felaktigt har betalats till fel mottagare och rätt dividendtagare får ersättningen i pengar bör betalaren eller förmedlaren anmäla de betalda ersättningarna till Skatteförvaltningen.

Allmänt skattskyldiga i Finland

Ersättningar i pengar som betalas i stället för dividend utgör annan skattepliktig kapitalinkomst för mottagaren.

Enligt 33 a § och 33 b § i inkomstskattelagen utgör en del av dividendinkomsten skattefri inkomst. Därför är även en motsvarande andel av de penningersättningar som betalats i stället för dividender skattefria. På det skattepliktiga beloppet verkställs förskottsinnehållning när ersättningen betalas ut eller införs på prestationstagarens konto (11 § i lagen om förskottsuppbörd).

a) penningersättning som betalats till en fysisk person

 • Prestationsbeloppet och förskottsinnehållningen deklareras på skattedeklarationen för arbetsgivarprestationer (tidigare periodskattedeklarationen) och betalas t.ex. i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.
  • Det skattepliktiga penningbeloppet deklareras i punkt Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning (Uppgifter om arbetsgivarprestationer).
  • Förskottsinnehållningen deklareras i punkten Verkställd förskottsinnehållning (Uppgifter om arbetsgivarprestationer).

Läs mer om hur man deklarerar och betalar arbetsgivarprestationer och övriga skatter på eget initiativ.
Att deklarera skatter på eget initiativ, detaljerade anvisningar

Årsanmälan lämnas in före utgången av januari året efter betalningsåret antingen elektroniskt i form av en fil enligt postbeskrivningen för arbetsgivarens årsanmälan (VSPSERIE), på en webblankett eller på en blankett (VEROH 7801r, Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan).

 • Prestationsslaget är G1.
 • Det skattepliktiga ersättningsbeloppet uppges i punkt 114 (postbeskrivning) eller 14 (blankett).
 • Förskottsinnehållningen uppges i punkt 115 (postbeskrivning) eller 15 (blankett).

b) penningersättning som betalats till samfund

 • Ingen förskottsinnehållning, skattedeklaration för arbetsgivarprestationer eller årsanmälan..

Ersättning i pengar som betalats till en begränsat skattskyldig

Enligt skatteavtal beskattas dessa inkomster i allmänhet i mottagarens hemviststat och då påförs inte någon källskatt. Om inkomsten enligt skatteavtalet ska beskattas i källstaten (i dessa fall i Finland), påförs källskatten.

 • Prestationsbeloppet och källskatten som tagits ut deklareras på skattedeklarationen för arbetsgivarprestationer och betalas t.ex. i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.
  • Det skattepliktiga penningbeloppet deklareras i punkt Källskattepliktiga löner och andra prestationer (Uppgifter om arbetsgivarprestationer).
  • Källskatten ska deklareras i punkten Källskatt på löner osv. (Uppgifter om arbetsgivarprestationer).

Läs mer om hur man deklarerar och betalar arbetsgivarprestationer och övriga skatter på eget initiativ.
Att deklarera skatter på eget initiativ, detaljerade anvisningar

Årsanmälan lämnas in före utgången av januari året efter betalningsåret antingen elektroniskt i form av en fil enligt postbeskrivningen Prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE), på webblankett eller på blankett (VEROH 7809r, Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga).

Årsanmälan lämnas även om någon källskatt inte har påförts.
Prestationsslaget är D1.
Det skattepliktiga ersättningsbeloppet uppges i punkt 317 (postbeskrivning) eller 17 (blankett).
Den eventuellt uttagna källskatten uppges i punkt 318 (postbeskrivning eller 18 (blankett).