Försäkringsprestationer som betalts till närings- och jordbruksidkare 2018

Anvisningar för årsanmälan 3928r

Denna anvisning gäller postbeskrivningen och webblanketten. Uppgifterna måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2018. Det finns ingen blankett för att lämna uppgifterna.

Nytt för i år

Uppgifterna i den här årsanmälan ska från skatteåret 2018 lämnas också om försäkrings-prestationer som underskrider 1 700 euro.

Allmänt

Utbetalaren eller förmedlaren av en försäkringsersättning lämnar med denna årsanmälan uppgifter om skadeförsäkringsersättningarna om mottagaren är ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag eller annat samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen. Dessutom lämnar utbetalaren eller förmedlaren uppgifter om skadeförsäkringsersättningar som har betalats till fysiska personer eller dödsbon och ersättningen hänför sig till mottagarens rörelse- eller yrkesverksamhet eller jordbruk.
Ersättningen anmäls inte om skadeförsäkringsersättning betalas till andra än sådana fysiska eller juridiska personer som med stöd av försäkringen har direkt rätt att kräva ersättning.
Försäkringsersättningar som har betalats för en skogsskada anmäls med ett eget prestationsslag i virkesköparens årsanmälan.
Med denna årsanmälan anmäls inte sådana försäkringsersättningar eller andra prestationer som grundar sig på en personförsäkring. Om prestationen som grundar sig på en personförsäkring betalas till en fysisk person eller ett dödsbo, ska den anmälas med Årsanmälan om pensioner och förmåner. Prestationer som grundar sig på en personförsäkring men betalas till samfund anmäls inte överhuvudtaget.

Tidsfrist för årsanmälan

Årsanmälan ska lämnas in före utgången av januari året efter betalningsåret.

Korrigering av årsanmälan

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna.
Korrigeringen av årsanmälningar ändras. I det nya korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan som har samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

  • Postkod (endast om årsanmälan lämnas in i filformat)
  • Betalningsår
  • Utbetalarens FO-nummer
  • Försäkringsprestationstagarens personbeteckning eller FO-nummer
  • Försäkringens eller skadans nummer
  • Försäkringsersättningens typ
  • Betalningsdag

Utbetalarens eller förmedlarens uppgifter

Ange alltid betalarens eller förmedlarens FO-nummer. 

Uppgifter om försäkringsprestationens mottagare

Om försäkringsprestationens mottagare uppges personbeteckning eller FO-nummer. Personbeteckning används då prestationstagaren är en fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk och inte har FO-nummer.

Uppgifter om försäkringsprestationen

Försäkringsersättningens typ

Försäkringsersättningens typ är antingen skadeförsäkringsersättning, näringsverksamhet eller skadeförsäkringsersättning, jordbruk.

Försäkringens eller skadans nummer

För att kunna specificera försäkringsprestationen ska du uppge antingen försäkringens eller skadefallets nummer.

Försäkringsprestationens belopp

I den här punkten ska du ange beloppet av försäkringsprestation som har betalats ut.

Betalningsdag

Som betalningsdag ska du ange den dag då försäkringsprestationen har betalats ut.