Detaljerad deklarationsanvisning för blankett 2C, år 2017

Skogsbrukets skattedeklaration lämnas av fysiska personer, dödsbon och av dessa bildade beskattningssammanslutningar som idkar skogsbruk.

Läs även den tryckta deklarationsanvisningen för blankett 2C (pdf). Där behandlas bland annat följande frågor:

 • sista inlämningsdag för skattedeklarationen
 • behövliga deklarationsblanketter
 • anteckningar och verifikationer
 • skattedeklaration av makar som idkar skogsbruk tillsammans

I Uträkning över skogsbrukets kapitalinkomst

603
604
613
1 Inkomster av virkesförsäljning

Specificera här inkomsterna av virkesförsäljning under 2017

 • punkt 1.1: inkomster av rotförsäljning
 • punkt 1.2: inkomster av leverans- och kontantförsäljning
 • punkt 1.3: inkomster av brännved och julgranar som sålts direkt till hushåll

Anteckna i slutet av raden det sammanlagda beloppet av inkomster av virkesförsäljning.

Du har inkomst av virkesförsäljning om du från egen skog säljer

 • stockar
 • stolpar
 • massaved
 • ved
 • småved
 • flis eller annat energivirke
 • julgranar, prydnadskvistar eller motsvarande

Som inkomst av virkesförsäljning räknas också alla pristillägg (t.ex. bonusar) som du har fått i form av pengar eller pengarnas värde.

Om du har kommit överens med ett bolag som köper virke om en sådan finansieringstjänst för virkeshandel där virkesförsäljningsfordran överförs till banken, utgör den köpesumma av virkesförsäljningsfordran som banken betalat in på ditt konto inkomst av rotförsäljning.

Ange alltid försäljningsinkomsterna exklusive moms. Dra inte av från försäljningsinkomsten den förskottsinnehållning som virkesköparen verkställer.

Exempel: En skogsägare har 20.12.2016 ingått ett avverkningsavtal, dvs. en rotförsäljning, med ett skogsbolag. Skogsbolaget har betalat köpesumman i januari 2017. I betalningsverifikationen har summan specificerats enligt följande:

Inkomst av virkesförsäljning 10 000 e
Mervärdesskatt                  + 2 400 e
Förskottsinnehållning          - 1 900 e
Betalas                               10 500 e

I punkt 1.1. ska du anteckna 10 000 euro som rotförsäljningsinkomst. Mervärdesskattens andel 2 400 euro anges separat i anteckningarna och den räknas med i momspliktiga försäljningar för kalenderår 2017.

605
625
2 Värdet av leveransarbete

Anteckna det i punkt 17 uträknade sammanlagda värdet av leveransarbete som avdrag från försäljningsinkomst av virke i slutet av raden i punkt 2.

Ange i punkt 2.2 den del av leveransarbetets värde som hänför sig till brännved och julgranar som sålts direkt till hushåll. Ange i punkt 2.1 det leveransarbetets värde som hänför sig till andra inkomster av leverans- och kontantförsäljningar.

Leveransarbetets värde kan inte vara större än motsvarande inkomst av virkesförsäljning. Till exempel kan värdet av leveransarbete för brännved och julgranar vara högst lika stort som den försäljningsinkomst som du har fått på dem.

Om avverkningen eller transporten av det virke som har sålts genom leveransförsäljning utförs av en utomstående person eller t.ex. en skogsvårdsförening, betraktas arbetet inte som leveransarbete. Ange i punkt 7 Årsutgifter de utgifter som uppstått då du har låtit utomstående utföra arbetet.

607
608
609
3 Försäkrings- och älgskadeersättningar samt skogsbrukets understöd

Punkt 3.1: försäkringsersättningar som du har fått på grund av skogsskada. Dra inte av den förskottsinnehållning som försäkringsbolaget har verkställt.

Punkt 3.2: ersättningar som fåtts för älgskador och andra eventuella skadeersättningar som hänför sig till skogsbruket.

Punkt 3.3: skogsbrukets alla understöd som betalats till dig under 2017. Även stöd som har fåtts med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk utgör skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk.

Räkna ut totalbeloppet av försäkringsersättningar, älgskadeersättningar och stöd för skogsbruk och anteckna det i slutet av raden.

614 4 Virke som tagits från egen skog

Anteckna värdet av virke som tagits från egen skog enligt användningsändamål:

 • punkt 4.1: för jordbruk
 • punkt 4.2: för näringsverksamhet
 • punkt 4.3: för privat bruk.

Ange summan av dessa i slutet av raden.

Foga till anteckningarna en redogörelse för användningen av virket och dess värde. Värdet av virke som tagits för näringsverksamhet bestäms enligt dess gängse värde, dvs. enligt leveransförsäljningsvärdet. Räkna ut värdet av virke som tagits för jordbruk eller privat bruk med hjälp av rotprisvärdet.

Även vederlagsfri överlåtelse av avverkningsrätt utan mark betraktas som skattepliktigt uttag för eget bruk som ska deklareras i punkt 4.3 och vars värde beräknas utgående från rotprisvärdet.

Värdet av brännved för uppvärmning av bostadshus och annat gagnvirke från egen skog är skattefritt och behöver inte deklareras i skattedeklarationen för skogsbruk.

När man från egen skog tar virke för att bygga och reparera produktionsbyggnader inom jordbruk eller näringsverksamhetens produktionsbyggnader, tillämpas i beskattningen så kallad tyst kvittning. Detta betyder att virkets värde inte antecknas som inkomst av skogsbruk, men det kan inte heller dras av i beskattningen av jordbruk eller näringsverksamhet.

615
616
617
5 Skogsavdrag och reserveringar

Redovisa detaljerade uppgifter om skogsavdraget i anteckningarna och i punkterna 18–24.

Punkt 5.1: beloppet av skogsavdrag som görs under skatteår 2017 och som räknas ut i punkt 23.

Punkt 5.2: beloppet av utgiftsreservering som görs under skatteår 2017.

Med hjälp av utgiftsreserveringen kan du överföra en del av skogsbrukets kapitalinkomster som du fått under skatteåret så att de intäktsförs under påföljande år. Utgiftsreserveringen kan då användas för att täcka utgifter som under dessa år förorsakas av skogsbruket. Utgiftsreserveringen kan vara högst 15 % av skogsbrukets kapitalinkomster som fåtts under skatteåret. Dra först av värdet på eventuellt leveransarbete samt skogsavdraget från kapitalinkomsten.

Dra av från kapitalinkomsten först värdet av eventuellt leveransarbete och
skogsavdraget.

Exempel: Ett skogsbolag har år 2017 betalat till skogsägaren en köpesumma från leveransköp enligt följande betalningsspecifikation:

Inkomst av leveransförsäljning 10 000 e
Mervärdesskatt                         +2 400 e
Förskottsinnehållning                -1 300 e
Betalas                                     11 100 e

Skogsägaren ska i punkt 1.2. anteckna 10 000 euro som inkomst av leveransförsäljning. Mervärdesskattens andel 2 400 euro anges separat i anteckningarna, och den räknas med i mervärdebeskattningens momspliktiga försäljningar för kalenderår 2017.

Skogsägaren upparbetade och transporterade virket själv till skogsvägskanten. Enligt hans redogörelse är det sammanlagda värdet av leveransarbete 2 000 euro. Värdet antecknas på blankettens omstående sida i punkt 17 och motsvarande avdrag i punkt 2.1.

Eftersom inkomster av leveransförsäljning har fåtts från skog som hör till skogsavdragssystemet, gör skogsägaren utgående från kapitalinkomst av skogsbruk ett skogsavdrag till maximibelopp dvs. 60 % x 8 000 = 4 800 euro. Han anger skogsavdragets uppföljningsuppgifter på blankettens omstående sida och antecknar skogsavdragsyrkandet för skatteåret i punkt 5.1.

Utgiftsreserveringen räknas på följande sätt: 15 % x (10 000 – 2 000 – 4 800) = 480 euro. Skogsägaren kan i punkt 5.2. yrka på en utgiftsreservering vars belopp är högst 480 euro.

Punkt 5.3: beloppet av skadereservering som görs skatteår 2017.

Du kan göra en skadereservering om du mottagit en försäkrings- eller skadeersättning på grund av en skogsskada. Skadereserveringen kan vara högst lika stor som utgifterna för förnyelse av den skadade skogen. Foga till anteckningarna en tillförlitlig utredning om beloppet på dessa förnyelseutgifter.

Räkna ut beloppet av reserveringar och skogsavdrag och anteckna det i slutet av raden.

619
620
6 Andra poster som betraktas som kapitalinkomst

Punkt 6.1: den del av utgifts- och skadereserveringar som gjorts under tidigare år och som du beaktar som intäkt för skatteår 2017.

Reserveringarna för skogar som finns i före detta Uleåborgs och Lapplands län ska beaktas som intäkt under de sex skatteåren som följer på det år under vilket reserveringen gjordes. I övriga delar av landet ska reserveringarna beaktas som intäkt under de fyra skatteåren som följer på året under vilket reserveringen gjordes. Anteckna det resterande reserveringsbeloppet i sin helhet som inkomst senast under det sista året av reserveringens användningsfrist, även om motsvarande årsutgifter och avdrag som hänför sig till skogsbruket inte mera skulle finnas.

Du kan inte göra ett nytt skogsavdrag eller en ny utgiftsreservering på basis av en reservering som ska beaktas som intäkt.

Dra av de utgifter som ska täckas med reserveringen som beaktas som intäkt till fullt belopp i varje avdragspunkt.

Punkt 6.2: poster som betraktas som kapital­inkomst från skogsbruk men inte antecknas i någon av punkterna ovan. Sådana kan exempelvis vara betalningskrediteringar eller återbetalningar som hänför sig till utgifter som dragits av redan tidigare skatteår.

Räkna ut summan av punkterna 6.1 och 6.2 i slutet av raden.

622
623
624
7 Årsutgifter

Med årsutgifter avses de årliga utgifter som förorsakas av trädodling och skogsbrukets administration men inte anskaffningsutgifter för långfristiga investeringar.

Redovisa årsutgifterna i detalj i anteckningarna.

Anteckna årsutgifterna för skatteåret:

 • punkt 7.1: avlöningsutgifter
 • punkt 7.2: resekostnader
 • punkt 7.3: övriga årsutgifter.

Ange i slutet av raden summan av alla årsutgifter.

Punkt 7.1: löneutgifter med lönebikostnader som hänför sig till skogsbruket.
Lönen kan inte dras av om den har betalats till maken eller till eget barn som under skatteåret har fyllt högst 14 år.

Du kan dra av lön till andra familjemedlemmar, om arbetsersättningen inte överstiger den lön som du skulle ha betalat en anställd utomstående person.

Du får dra av alla sådana kostnader för anställning av utomstående som hänför sig till skogsbruket. Avdragsgilla är också exempelvis försäkringspremier och andra lönebikostnader.

Punkt 7.2: resekostnader som hänför sig till skogsbruk.

Bifoga till anteckningarna en redogörelse för resekostnader som hänför sig till skogsbruket. Det rekommenderas att man för körjournal över användning av egen bil inom skogsbruket.

 • Anteckna i körjournalen tidpunkten för när du började och avslutade körningen, rutten, resans ändamål samt antalet kilometer. Som utgift för användning av egen bil i skogsbruket kan du dra av 0,24 euro/km.
 • Resor till en egen skogslägenhet berättigar inte till avdrag av dagtraktamenten med motiveringen att levnadskostnaderna har varit större än vanligt på grund av resan. Däremot får man under vissa förutsättningar göra avdrag för dagtraktamente som gäller resor för annat ändamål än resor till egen skog (t.ex. resor till kurser). Redogör i sådana fall för förutsättningarna för dagtraktamente i anteckningarna och räkna in avdraget av dagtraktamente i resekostnaderna som du anger i punkt 7.2.

Läs mer om resekostnader inom skogsbruket

Punkt 7.3: övriga årsutgifter i skogsbruk är t.ex.:

 • skogsförsäkringspremier som betalats under skatteåret
 • egna och familjemedlemmarnas obligatoriska pensions-, olycksfalls- och grupp­livförsäkrings­premier som hänför sig till skogsbruket
 • skogsvårdsföreningarnas medlemsavgifter och serviceavgifter
 • bidrag som i samband med virkesköp betalats till Finlands Skogsstiftelse
 • prestationer som betalats till en entreprenör för avverkning, jordbearbetning, skogsgödsling, vård av plantbestånd och övriga skogsvårdsarbeten
 • utgifter för underhåll av skogsvägar och -diken
 • utgifter för förnödenheter inom skogsbruket, mindre redskap samt bränslen och smörjmedel
 • prenumerationsavgifter för facktidningar och -tidskrifter om skogsbruket
 • kostnader som banken debiterat för handel med virkesförsäljningsfordran och eventuell andel av köpesumma som återbetalas till banken
 • expeditionsavgifter som hänför sig till skulder inom skogsbruket, kredit­reserverings­provisioner o.d. associerade låneutgifter.

 

645
646
642
643
644
626
627
628

8–12 Utredning om utgifter som ska dras av såsom avskrivningar

Som avskrivningar kan du dra av anskaffningsutgifter för sådana förnödenheter, vars sannolika ekonomiska brukstid är över 3 år. Redogör i anteckningarna separat för varje sådan förnödenhet

 • den oavskrivna anskaffningsutgiften
 • avskrivningens storlek under skatteåret
 • utgiftsresten efter avskrivningen.

Avskrivningar börjar man göra under det år då respektive förnödenhet tas i bruk. Om förnödenhetens anskaffningsutgift eller utgiftsrest är högst 200 euro, ska den avskrivas på en gång.

De årliga avskrivningarna är högst:

 • maskiner och anordningar 25 %
 • byggnader 10 %
 • skogsvägar och -diken 15 %.
Exempel: En maskin som sommaren 2017 anskaffades för skogbruket kostade 5 000 euro. I anteckningarna för skatteåret 2017 kan man göra en avskrivning om 25 %, dvs. 1 250 euro på maskinen. Resterande 3 750 euro utgör utgiftsrest, på vilken följande skatteårs avskrivning räknas.

Anteckna i punkten "Utredning om utgifter som ska dras av såsom avskrivningar" (underpunkterna 8-12) en sammanfattning av respektive grupper (maskiner och redskap, byggnader samt skogsvägar och -diken):

 • utgiftsrest vid ingången av skatteåret (punkt 8)
 • den sammanlagda anskaffningsutgiften för förnödenheter som införskaffats under skatteåret (punkt 9)
 • den sammanlagda utgiftsresten för förnödenheter som överlåtits under skatteåret (punkt 10)
 • de sammanlagda avskrivningarna av förnödenheter som ägdes vid slutet av skatteåret (punkt 11)
 • utgiftsrest vid utgången av skatteåret (punkt 12).

Om du har överlåtit en förnödenhet under skatteåret kan du inte längre göra några avskrivningar på den. Anteckna utgiftsresten av den överlåtna förnödenheten i punkt 10 och anmäl överlåtelsevinsten eller –förlusten med blankett 9.

Om en maskin som har bokförts som redskap inom skogsbruket har använts för annat än skogsbruksarbete, ska du anteckna värdet på sådan användning som utgiftskorrigering i punkt 14.

Läs mer om avdrag för anskaffningsutgifter för skogsbruksmaskiner

630 13 Utgifter som överförs från en annan inkomstkälla De utgifter som hänför sig till skogsbruket och som har behandlats i anteckningarna om jordbruket eller i näringsverksamhetens bokföring. Minska jordbrukets eller näringsverksamhetens utgifter med en lika stor korrigeringspost.
634 14 Utgifter för annan verksamhet som ingått i skogsbrukets anteckningar

Den del av utgifterna som behandlats i anteckningarna om skogsbruket och av utgifterna som ingår i avdragen i punkt 7 eller 11, som hänför sig till annan verksamhet än skogsbruk. Den här del en av utgifterna kan inte dras av i beskattningen av skogsbruk.
Utgifter för annan verksamhet bildas, då maskiner som skaffats för skogsbruket eller arbetsinsatsen av personer som anställts för skogsbruket används

 • inom jordbruk (punkt 14.1)
 • inom näringsverksamhet (punkt 14.2)
 • inom privata hushåll, till exempel för att hugga brännved (punkt 14.3).
635
636

15 Skogsbrukets nettokapitalinkomst

eller

16 Skogsbrukets förlustbringande kapitalinkomst

 

15 Skogsbrukets nettokapitalinkomst:

räkna ihop inkomsterna från punkterna 1, 3, 4 och 6 samt utgiftskorrigeringen från punkt 14 enligt anvisningarna på blanketten. Dra av leveransarbetets värde från summan tillsammans skogsavdraget, reserveringarna och utgifterna från punkterna 2, 5, 7, 11 och 13.

Om beloppet av avdrag som hänför sig till skogsbruket under skatteåret har varit större än skogsbrukets kapitalinkomster, anteckna skogsbrukets förlustbringande kapitalinkomst som beräkningen visar i punkt 16.

Uppgifter som har lämnats i skattedeklarationen för skogsbruk behöver inte överföras till personkundens förhandsifyllda skattedeklaration. Skatteförvaltningen tar skogsbrukets nettokapitalinkomst eller skogsbrukets förlustbringande resultat med i beskattningsberäkningen direkt från deklarationsblanketten för skogsbruk.

Inkomstskatten på beskattningsbara kapitalinkomster är 30 % år 2017. Skatten är dock 34 % till den del kapitalinkomsten överstiger 30 000 euro.

II Utredning över leveransarbete under år 2017

  17 Leveransarbetets värden sammanlagt

Anteckna i tabellen uppgifterna om leveransarbete för var och en av arbetstagarna. Ange endast en arbetstagare per rad. Räkna ihop värdet av samtliga arbetstagares leveransarbete och anteckna summan i punkt 17. Dra av detta värde av leveransarbete i punkt 2 från försäljningsinkomst av virke från leverans- och kontantförsäljningen eller försäljningen av brännved och julgranar. Leveransarbetets värde kan inte vara större än motsvarande inkomst av virkesförsäljning.

Leveransarbete är upparbetning och transport av virke som du i samband med leveransförsäljning eller kontantförsäljning har utfört i egen skog. Leveransarbetet kan också ha utförts av din make eller av ett hemmaboende eget barn som före skatteåret fyllt 14 år. I fråga om dödsbon och beskattningssammanslutningar betraktas delägarna, inklusive familjemedlemmar, som utförare av leveransarbetet.

Beredning eller transport av brännved och julgranar kan anses som leveransarbete endast om du säljer virket på ett sätt som kan jämställas med leveransförsäljning. Virket som ska överlåtas måste specificeras i överlåtelsedokumenten så att värdet av leveransarbetet kan räknas per kubikmeter fast mått.

Om avverkningen eller transporten av det virke som har sålts i form av leveransarbete har utförts av en utomstående person eller t.ex. en skogsvårdsförening, betraktas arbetet inte som leveransarbete. Dra av utgifter som du betalat vid leverans- och kontantförsäljning till utomstående som årsutgifter i punkt 7.

Redogör för uppgifterna om leveransarbetet i anteckningarna och i del II i skattedeklarationen för det skatteår under vilket arbetet har utförts. Om du ännu inte under det år då leveransarbetet utförts har fått betalningar för leverans- eller kontantförsäljningar, kan du dra av det värde av leveransarbete som du deklarerat under arbetsåret från skogsbrukets kapitalinkomster under det påföljande skatteåret, efter att köparen har betalat dig för virkesaffären. Dra av värdet av leveransarbete från virkesförsäljningsinkomsten i punkt 2.

Räkna ihop i anteckningarna värdet av leveransarbete per gårdsbruksenhet och separat för varje arbetstagare som utfört leveransarbete. Värdet av leveransarbete räknas på basis av de arbetslöner per virkesslag som har betalats vid motsvarande arbetsprojekt på orten. Arbetets värde innehåller inte utgifter för be­arbet­ning eller transport av virke.

Räkna ut leveransarbetets värde med följande genomsnittliga taxor, om inga andra utredningar står till förfogande:

 

upparbetning
euro/m3

transport
euro/m3

tallstockar 5,48 2,15
tallmassaved 12,64 2,22
granstockar 7,05 2,17
granmassaved 13,23 2,36
björkstockar 5,21 2,46
björkmassaved 11,69 2,59
energivirke (okvistat träd) 7,80 4,05
ved och klabbar 26,50 2,59
flisning 4,14  
flis   2,59
15 Leveransarbetets skattepliktiga värde Värdet av leveransarbete utgör skattepliktig förvärvsinkomst. Till leveransarbetet hänför sig likväl en skattelättnad, enligt vilken värdet av arbetet är skattefritt upp till 125 m3. Skattefriheten för leveransarbete tillämpas skilt för varje gårdsbruksenhet. Om det till exempel i skogar som ett dödsbo äger utförs leveransarbete, har delägarna och deras familjemedlemmar tillsammans rätt till 125 kubikmeters skattefrihet per varje gårdbruksenhet.

Anteckna i tabellen leveransarbetets skatte­pliktiga värde för varje sådan arbetare somhar deltagit i leveransarbete som överskrider den skattefria mängden. Räkna ut det skattepliktiga värdet genom att multiplicera leveransarbetets värde med en koefficient som kan beräknas enligt följande formel. Räkna ut koefficienten separat för upparbetat och transporterat virke, om mängderna är olika stora.

koefficient = upparbetas / transporterats m³ – 125 m³
                         upparbetats / transporterats m³

III Uppföljning av skogsavdraget

655
656
657
18–24 Uppföljning av skogsavdraget, alla skogsavdragsskogar sammanlagt

Punkt 18: skogsavdragets sammanlagda grund av alla de skogar som du ägde vid utgången av 2017 och som berättigar till skogsavdrag.

Skogsavdragets grund bildas på basis av anskaffningsutgiften för skog som skaffats mot vederlag 1.1.1993 eller senare. Avdragets grund utgör 60 % av den del av fastighetens anskaffningsutgift som hänför sig till skogen. Om fastighetsköpet utöver skog även har omfattat andra egendomsposter, uppskatta vid behov skogens andel av hela fastighetens anskaffningsutgift. Uppskatta andelen utgående från vad som är de olika egendomsposternas gängse värden och förhållandet mellan de gängse värdena. Om du har fått skog i arv eller som gåva och arvlåtaren eller gåvogivaren har haft outnyttjad skogsavdragsrätt, kan du dessutom från denna avdragsrätt föra över åt dig själv den del som motsvarar den mottagna skogsegendomen.

Punkt 19: det sammanlagda skogsavdraget som använts under tidigare år (= punkt 24 på blanketten för skatteåret 2016).

Punkt 20: om du har överlåtit skogsegendom efter 2008 och skogsavdrag som du använt har lagts till överlåtelsevinsterna, anteckna här det kumulativa totalbeloppet av sådana skogsavdrag.

Punkt 21: skogsavdraget som kan användas under skatteåret. Räkna ut beloppet så att du från det tidigare använda skogsavdraget (punkt 19) drar av det skogsavdrag (punkt 20) som beaktats som intäkt i samband med beskattning av överlåtelsevinsterna. Dra av resultatet från skogsavdragsgrunden (punkt 18).

Punkt 22: det sammanlagda beloppet av de skattepliktiga kapitalinkomster inom skogsbruket som du under skatteåret 2017 har fått av skogar som berättigar dig till skogsavdrag (punkterna 1, 3 och 4 från vilka motsvarande värde på leveransarbete i punkt 2 avdragits).

Punkt 23: skogsavdragets belopp skatteåret 2017. Skogsavdraget som görs för skatteåret får utgöra högst 60 % av inkomsten som antecknats i punkt 22 och avdraget får inte vara större än beloppet i punkt 21. Avdraget ska också vara minst 1 500 euro. För att få göra skogsavdrag krävs det alltså att man under skatteåret 2017 har fått minst 2 500 euro som skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk ifrån sådana skogar som berättigar till skogsavdrag.

Överför skogsavdraget som ska göras för skatteåret från punkt 23 till punkt 5.1.

Punkt 24: det sammanlagda skogsavdraget som har använts (= punkterna 19 + 23).

Fyll i uppföljningsuppgifter om skogsavdraget även om du inte skulle utnyttja skogsavdragsrätten under 2017.

Läs mer om skogsavdraget

IV Reserveringar som inte inkomstförts

637
638
639
640
641

25 och 26 Återstående reserveringar i slutet av år 2017 efter reserveringar som gjorts åren 2012–2017

Anteckna i punkt 25 i tabellens del IV beloppet av de utgiftsreserveringar som inte ännu har beaktats som intäkt. Anmäl beloppet av skadereserveringar i punkt 26 i samma tabell.

Anteckna alltid den del av reserveringarna som inte beaktats som intäkt vid det år under vilket reserveringen ursprungligen har gjorts. Resterande beloppet av utgiftsreserveringen som gjorts år 2017 är samma som den utgiftsreservering som antecknats i punkt 5.2 och det resterande beloppet av 2017 års skadereservering är samma som skadereserveringen som antecknats i punkt 5.3.

Anteckna uppföljningsuppgifter om reserveringarna i punkterna 25 och 26 även om du inte under 2017 beaktar reserveringarna som intäkt.

Annat att observera

928

Kompletterande uppgifter för deklarationen lämnas av, e-postadress

Underskrift

Skuldräntor som hänför sig till skogsbruk

 

Ange namnet och telefonnumret på den person som vid behov kan lämna uppgifter som kompletterar skattedeklarationen.

Om du lämnar skattedeklarationen in på papper ska du underteckna blanketten.

Anmäl skulder som ansluter sig till skogsbruket och räntorna på dem i din personliga förhandsifyllda skattedeklaration. En delägare i en beskattningssammanslutning ska också deklarera i sin förhandsifyllda skattedeklaration de skulder och räntor som hänför sig till sammanslutningens skogsbruk. Anteckna de skogsbrukets skulder som eventuellt saknas i de förhandsifyllda uppgifterna i punkt 14.2 (Skulder) och räntorna i punkt 7.7 (Räntor på skuld för inkomstens förvärvande) i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

 

Företagaravdrag

Från skogsbrukets positiva resultat görs under skatteår 2017 ett företagaravdrag på 5 %. Skatteförvaltningen gör företagaravdraget för dig. Du behöver alltså inte räkna och deklarera avdraget i din skattedeklaration.

 

Skogsgåvoavdrag

Om du år 2017 har fått skog i gåva eller genom en affär av gåvokaraktär kan du vara berättigad till skogsgåvoavdrag. Yrka på skogsgåvoavdrag på blankett 2L.

Läs mer om skogsgåvoavdraget

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken