Deklaration för oljeskyddsavgift, ifyllningsanvisning

VEROH 1402r 

När avgiftsdeklarationen lämnas in på papper ska den skickas till adressen

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Oljeskyddsavgift tas ut för olja som importeras till eller som transporteras genom Finland (Lagen om oljeskyddsfonden 1406/2004). Avgiften är 0,50 euro för varje fullt ton fr.o.m. 1.1.2016. Avgiften kan ändras; det är på kundens ansvar att kontrollera att han använder gällande avgifter vid deklarering. Oljeskyddsavgiften tas ut till det dubbla beloppet om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna.

Oljeskyddsavgift tas ut för flytande produkter enligt varukoderna 27.07, 27.09 och 27.10 i tulltariffen.

Blankett VEROH 1402r används vid deklarering av olja som importeras till Finland från en medlemsstat i Europeiska gemenskapen eller från ett land utanför Europeiska gemenskapen eller av olja som transporteras genom Finland. Skyldig att betala oljeskyddsavgift för gemenskapsolja är den som tar emot oljan i Finland. Skyldig att betala oljeskyddsavgift för olja som kommer från ett land utanför gemenskapen är den som hänför oljan till en godkänd tullbehandling.

En avgiftsdeklaration ska avges för varje avgiftsperiod (kalendermånad) senast den 18 dagen i den kalendermånad som följer på avgiftsperioden. En deklaration behöver inte avges för avgiftsperioder under vilka man inte har mottagit oljeprodukter. Avgiftsdeklarationen behöver inte ha bilagor, om myndigheten inte särskilt begär dem.

Den avgiftsskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den avgiftsskyldige vill att beslutet skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Avgiftsperiod

Avgiftsperiod för vilken den avgiftsskyldige avger avgiftsdeklarationen. Oljeskyddsavgiften deklareras kalendermånadsvis (t.ex. 1/14, januari -14 eller 1.1–31.1.2014).

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer (anges i formen 1234567-8) eller personens personbeteckning.

Punktskattebeteckning

Beteckning som utfärdats till deklaranten av myndigheten och som fungerar som identifikation för deklarationen. Punktskattebeteckningen behövs vid elektronisk deklarering via Punktskattedeklaration. Punktskattebeteckningen utfärdas bara på begäran och den behövs bara om man vill lämna avgiftsdeklarationer via Punktskattedeklaration. Om den avgiftsskyldige har en punktskattebeteckning men lämnar inte sin deklaration via Punktskattedeklaration utan på papper, ska den avgiftsskyldige ange sin punktskattebeteckning i blanketten.

Kundens referens

Den avgiftsskyldige kan ange sin egen referens.

Den avgiftsskyldiges hemstat, om annan än Finland

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid avgiftsdeklarering.

Förtullningsnummer

Förtullningsnummer som Tullen ger in samband med import.

Kryssruta gällande inlämnande av deklarationer till Punktskattedeklaration

Sätt ett kryss här om Ni i fortsättningen vill lämna deklarationer för oljeskyddsavgift elektroniskt via Punktskattedeklaration. Om rutan kryssas för, sparar Skatteförvaltningen behövliga uppgifter i punktbeskattningens kundregister och skickar den avgiftsskyldige den identifikation som behövs vid elektronisk deklarering, dvs. en punktskattebeteckning.

Mängder som mottagits från Europeiska unionen

Produktmängden och oljeskyddsavgiften anges produktgruppsvis i tabellen.

Olja som transporteras med ett tankfartyg som är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna

 • Ton: Ange hela ton
 • Oljeskyddsavgift i euro: Ange oljeskyddsavgiften för den mottagna mängden (Z ton x Y euro).

Olja som transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna (dubbel avgift)

 • Ton: Ange hela ton
 • Oljeskyddsavgift i euro: Ange oljeskyddsavgiften till dubbelt belopp för den mottagna mängden (Z ton x Y euro x 2).

Övriga transportsätt (olja som inte transporterats med ett fartyg)

 • Ton: Ange hela ton
 • Oljeskyddsavgift i euro: Ange oljeskyddsavgiften för den mottagna mängden (Z ton x Y euro).

Avgifter totalt

Ange det sammanlagda avgiftsbeloppet i euro med en cents noggrannhet.

Mängder som importerats från ett land utanför Europeiska unionen

Produktmängden och oljeskyddsavgiften anges produktgruppsvis i tabellen.

Olja som transporteras med ett tankfartyg som är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna

 • Ton: Ange hela ton
 • Oljeskyddsavgift i euro: Ange oljeskyddsavgiften för den mottagna mängden (Z ton x Y euro).

Olja som transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna (dubbel avgift)

 • Ton: Ange hela ton
 • Oljeskyddsavgift i euro: Ange oljeskyddsavgiften till dubbelt belopp för den mottagna mängden (Z ton x Y euro x 2).

Övriga transportsätt (olja som inte transporterats med ett fartyg)

 • Ton: Ange hela ton
 • Oljeskyddsavgift i euro: Ange oljeskyddsavgiften för den mottagna mängden (Z ton x Y euro).

Avgifter totalt

Ange det sammanlagda avgiftsbeloppet i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen ifylls samt underskrift av den avgiftsskyldige/den person som befullmäktigats att underteckna deklarationen.

Den som fyllt i avgiftsdeklarationen / ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Namn, telefonnummer och e-postadress för den avgiftsskyldiges kontaktperson anges.