Begäran om omprövning av överlåtelseskatt (blankett 6018r), blankettanvisning

Med den här blanketten kan du begära omprövning av överlåtelsebeskattningen hos skatterättelsenämnden om beslutet om att påföra skatt eller det beslut som meddelats med anledning av en återbäringsansökan har fattats 1.1.2017 eller senare. Varje skattskyldig ska lämna en separat omprövningsbegäran.

Om beslutet har fattats 1.11.2019 eller senare kan omprövning också begäras i MinSkatt.

Tidsfrist för att begära omprövning

Kontrollera alltid tiden för sökande av ändring i beskattningsbeslutet.

Tidsfristen för begäran om omprövning är 3 år från skatteårets utgång. Med skatteår avses det kalenderår under vilket en fastighet, en byggnad eller ett värdepapper har överlåtits eller skattskyldigheten annars har börjat. Omprövning kan dock alltid begäras inom 60 dagar från att den skattskyldige tagit del av beslutet.

En begäran om omprövning ska vara framme senast på den sista dagen av tiden för sökande av ändring, under Skatteförvaltningens kontorstid. Om den sista dagen för begäran om omprövning är en helgdag eller lördag, kan begäran om omprövning lämnas till Skatteförvaltningen följande vardag.


1 Den skattskyldige

Ange ändringssökandens namn och person- eller FO-nummer samt adress och telefonnummer.

Om du har ett ombud som besvarar frågor om begäran om omprövning eller om du vill att beslutet skickas till ombudets adress, ska du ange ombudets namn, telefonnummer och adress. Bifoga vid behov en fullmakt. Bifoga antingen en fritt formulerad fullmakt eller Skatteförvaltningens blankett 3818r (Fullmakt för skatteärenden).

2 Skatteförvaltningens beslut i vilket ändring söks

Ange alltid i begäran om omprövning numret på det beslut i vilket du söker ändring.

3 Yrkande

Ange alltid på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.

Om du begär omprövning av ett beslut som gäller en återbäringsansökan, ska du ange det belopp som du yrkar på ska återbäras.

Om du begär omprövning av ett beslut med vilket Skatteförvaltningen har påfört överlåtelseskatt, dröjsmålsförhöjning eller skatteförhöjning, ska du ange det belopp till vilket du yrkar på att skatten eller förhöjningen ska sänkas. Om det genom beslutet har påförts både skatt och förhöjning, ska du ange det belopp till vilket du yrkar på att totalbeloppet av skatter och förhöjningar ska sänkas. Ange i motiveringen (punkt 4.) till vilken del yrkandet gäller överlåtelseskatten och till vilken del det gäller höjningen.

Annat yrkande

Skriv ditt yrkande här om det gäller

  • en förseningsavgift
  • ett samfunds ansökan om befrielse från överlåtelseskatt som betalas i samband med en verksamhetsöverlåtelse
  • ett samfunds ansökan om befrielse från överlåtelseskatt som betalas på en överlåtelse i enlighet med 43 c § i lagen om överlåtelseskatt.

Ange också det yrkade beloppet.

4 Varför begär du eller samfundet du representerar omprövning? Skriv en motivering till yrkandet.

En begäran om omprövning ska alltid motiveras.

Verkställighetsförbud eller -avbrott: Om skatten redan har betalats kan man inte ansöka om verkställighetsförbud mot eller -avbrott i indrivningen av skatten.

Under tiden för ett verkställighetsförbud eller -avbrott löper dröjsmålsränta på skatten. Om Skatteförvaltningen avslår begäran om omprövning helt eller delvis, ska du förutom överlåtelseskatten också betala den upplupna dröjsmålsräntan.

Datum och underskrift

Kom ihåg att underteckna din begäran om omprövning.

Bilagor

Till begäran om omprövning ska du bifoga kopior av de handlingar som du åberopar i begäran. Till begäran om omprövning behöver dock inte bifogas Skatteförvaltningens beslut eller sådana handlingar som redan tidigare har lämnats in till Skatteförvaltningen.


Var ska begäran om omprövning lämnas in?

Skicka din begäran om omprövning med bilagor till adressen Skatteförvaltningen, PB 650, 00052 SKATT. Du kan också lämna in din begäran om omprövning på vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.