Att deklarera arbetsgivarprestationer – detaljerade anvisningar 2018

Anvisningen redogör för hur du ska lämna och rätta uppgifter om arbetsgivarprestationer för 2018 eller för tidigare år.
Abetsgivarprestationer måste deklareras elektroniskt t.ex. i MinSkatt. En pappersblankett kan användas endast om det inte är möjligt att lämna uppgifterna elektroniskt.

 • När du deklarera arbetsgivarprestationer antingen elektroniskt eller på papper, lämna deklarationen enligt anvisningen för 2018.
 • Om du deklarerar både arbetsgivarprestationer och moms på papper kan du lämna uppgifterna om moms på samma blankett. Att deklarera moms: läs anvisningen för 2019.
 • Anvisningarna för arbetsgivarprestationer som ska deklareras till Skatteförvaltningen finns i denna anvisning och anvisningarna för moms i anvisningen för 2019.
 • Om du deklarerar endast moms med en pappersblankett, använd blanketten och anvisningen för 2019.
 • Om du deklarerar andra skatter på eget initiativ (t.ex. förskottsinnehållning på dividender), använd blanketten och anvisningen för rätt år.

Deklarerar du löner för 2019?

Deklarering har ändrats – lämna en anmälan till inkomstregistret. Ytterligare information om ändringen och om inkomstregistret

Följande uppgifter ska lämnas till inkomstregistret, de ska alltså inte längre lämnas med deklarationen av skatter på eget initiativ:

 • löner och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
 • förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller annat samfund
 • källskatt på royaltyer.

Med deklarationen av skatter på eget initiativ deklareras pensionerna och förmånerna som betalats år 2019 samt skatterna som ska betalas på dem.

Innehåll

Ändringar som trädde i kraft vid ingången av år 2017
Vem ska deklarera arbetsgivarprestationer?
Betalning av skatter på eget initiativ
Detaljerade deklarationsanvisningar
  Gemensamma uppgifter för skatter på eget initiativ
  Uppgifter om arbetsgivarprestationer
  Löneutbetalningen är säsongbetonad eller den avbryts
  Specialgrupper (t.ex. redovisningsenheter, kontoförande institut, skattetagare)
  Uppgifter om andra skatter som ska betalas på eget initiativ
Hur ska uppgifter rättas?
Försenad deklaration medför en förseningsavgift

Tidigare ändringar

Deklarationsförfarandet för skatter på eget initiativ ändrades när lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ trädde i kraft 1.1.2017. Ändringarna gäller i huvudsak skatteperioder som började 1.1.2017 eller därefter. När du deklarerar arbetsgivarprestationer, ta i beaktande:

 • Skatteperioderna och hur de väljs omarbetades.
 • Termen "arbetsgivares sjukförsäkringsavgift" ersatte termen "arbetsgivares socialskyddsavgift".
 • Det är obligatoriskt att deklarera elektroniskt i fråga om skatteperioder som börjat 1.1.2017 eller senare. Deklarationen kan lämnas in på pappersblankett endast av särskilda skäl. Du behöver dock inte ansöka om särskilt tillstånd för att deklarera på pappersblankett.
 • Uppgifterna kan lämnas och skatterna inbetalas exempelvis i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.

Läs mer: Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

 • Om det finns ett fel i deklarationen ska det rättas så att man lämnar in en ny, ersättande deklaration för samma skatteperiod.
 • Felet kan rättas på ett förenklat sätt om dess ekonomiska betydelse är obetydlig. Felet ska då beaktas senast i den deklaration vars sista inlämningsdag infaller på den månad som följer efter den månad då felet upptäcktes.
 • Deklarationen fick en ny punkt: Orsak till korrigeringen. Fyll i punkten när du 1.1.2017 eller därefter rättar uppgifter om moms och arbetsgivarprestationer som redan deklarerats tidigare.

Läs mer 
Hur ska uppgifter rättas?
Hur rättas ett fel i en deklaration av skatter på eget initiativ?

 • Om uppgifterna om skatter på eget initiativ lämnas försent, är påföljden fortfarande en förseningsavgift. Förseningsavgiftens belopp och beräkningsätt ändrades dock. En deklaration anses vara försenad också i det fallet att deklarationen lämnas in efter beskattningen enligt uppskattning och uppskattningen upphävs.

Läs mer:
Försenad deklaration medför en förseningsavgift
Förseningsavgift för en deklaration av skatter på eget initiativ

Vem ska deklarera arbetsgivarprestationer?

Förskottsinnehållning, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och källskatt är arbetsgivarprestationer. Uppgifterna om dessa prestationer ska deklareras för 2018 och för tidigare år av ett företag eller annan aktör som är

 • en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning
 • en arbetsgivare med tillfällig löneutbetalning
 • en pensionsbetalare
 • en redare som betalar sjöarbetsinkomster
 • en redovisningsenhet (om en arbetsgivare har flera olika driftställen kan den ha s.k. redovisningsenheter som har införts i Skatteförvaltningens register).

Andra skatter på eget initiativ samt vem som ska deklarera dem:

 • lotteriskatt: den som anordnar lotterier
 • försäkringspremieskatt: den försäkringspremieskattskyldige
 • förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning: virkesköpare
 • förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller annat samfund (arbetsersättningar och bruksavgifter): den som betalar arbetsersättningar och bruksavgifter.
 • förskottsinnehållning på räntor och andelar: den som utbetalar i inkomstskattelagen (ISkL) avsedda räntor och andra motsvarande prestationer
 • förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag: den som utbetalar dividender eller överskott
 • källskatt på dividender och överskott från andelslag hos begränsat skattskyldiga: den som utbetalar dividender eller överskott
 • källskatt på ränteinkomst och royaltyer hos begränsat skattskyldiga: den som betalar räntor
 • källskatt på ränteinkomst hos allmänt skattskyldig: den som betalar räntor
 • apoteksskatt: apoteksskattskyldiga (uppgifterna lämnas elektroniskt).
  Läs mer: Apoteksskatt

Betalning av skatter på eget initiativ

Läs mer Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Detaljerade deklarationsanvisningar

Gemensamma uppgifter för skatter på eget initiativ

Den skattskyldiges namn

Företag och samfund: firmanamnet som anmälts till handelsregistret eller föreningsregistret.
Andra skattskyldiga: det fullständiga namnet.

FO-nummer eller personbeteckning

Uppgiften ska alltid anges. Ange personbeteckningen endast om FO-nummer inte har tilldelats. Med hjälp av FO-numret eller personbeteckningen kopplar Skatteförvaltningen uppgifterna till den rätta skattskyldige.

Datum och underskrift

Datera och underteckna deklarationen. I elektroniska deklarationer motsvaras underskriften av den elektroniska autentiseringen.

Telefon

Telefonnumret för den person som vid behov kan lämna tilläggsuppgifter om deklarationen.

Skatteperiod

Numret på skatteperioden.

 • Om skatteperioden är en kalendermånad, anteckna månadens nummer som skatteperiod (1–12). Exempel: Om du deklarerar uppgifter för mars, anteckna 3 som skatteperiod.
 • Om skatteperioden är ett kalenderkvartal, anteckna skatteperioden som siffra (1, 2, 3 eller 4). Exempel: Om du deklarerar uppgifter för det andra kvartalet (april–juni), anteckna 2 som skatteperiod.
 • Om skatteperioden är ett kalenderår, lämna punkten tom.

År

Året för skatteperioden med fyra siffror.

Uppgifter om arbetsgivarprestationer

Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning

Bl.a. följande förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalats under skatteperioden:

 • löner, arvoden, förmåner och ersättningar som betalats till personer i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande (13 § i L om förskottsuppbörd)
 • mötesarvoden, personliga föreläsnings- och föredragsarvoden, arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan, verkställande direktörs arvoden, löner som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller i ett kommanditbolag samt ersättningar för förtroendeuppdrag (13 § i L om förskottsuppbörd)
 • sjöarbetsinkomster
 • pensioner, sociala förmåner, försäkringsprestationer m.m. (även pensioner som betalats till begränsat skattskyldiga)
 • arbetsersättningar och bruksavgifter (25 § i L om förskottsuppbörd)
 • löner och arvoden till idrottsman samt prestationer som betalats ur idrottsutövarfonden
 • försnabbad lönegaranti som utbetalas av arbetskraftsmyndighet
 • försnabbad lönegaranti som utbetalas av konkursbo
 • löner utbetalda av ställföreträdande betalare
 • lön för vilken det inte utgår någon socialskydds- eller sjukförsäkringsavgift med stöd av ett avtal om social trygghet eller EU/EES-förordningen om social trygghet

Ange alla dessa prestationer oberoende av om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas på grund av dem eller inte.

 • Om det i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning" finns endast sådana prestationer för vilka man inte behöver betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, anteckna nollor i punkterna "Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift" och "Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala".

Ange i denna punkt även sådana förskottsinnehållningspliktiga löner och andra sådana prestationer till begränsat skattskyldiga som ska anmälas i årsanmälan om prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r) med prestationsslagen AR, R2, R5, R6, RM och RE.

Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Ange lönen också i det fallet att förskottsinnehållning inte verkställs på den t.ex. på grund av följande orsaker:

 • lönens ringa belopp
 • lönen betalas endast i form av naturaförmåner
 • förskottsinnehållningssatsen är noll (s.k. nollskattekort).

Om ett hushåll under ett kalenderår har betalat ut högst 1 500 euro i lön till en arbetstagare och om förskottsinnehållning därför inte har verkställts behöver deklarationen av skatter på eget initiativ inte lämnas in. Uppgifterna ska dock lämnas in om förskottsinnehållning har verkställts. Om lönen överskrider 200 euro måste årsanmälan alltid lämnas in.

Läs mer:
Hushållen som löneutbetalare
Deklaration och betalning av arbetsgivarprestationer – hushåll

Poster som räknas som lön
Inräkna i lönebeloppet bl.a. följande poster som ska betraktas som lön:

 • till lönen tillagda bil-, bostads-, kost- eller andra naturaförmåner
 • skattepliktiga andelar av resekostnadsersättningar som har betalats för arbetsresor: om arbetsgivaren har betalat ersättning för kostnaderna för arbetsresor enligt lindrigare grunder eller till ett större belopp än vad som bestäms i Skatteförvaltningens beslut om dem, anteckna den skattepliktiga andelen som arbetstagarens lön.
  Se villkoren för och maximibeloppen på ersättningarna (Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar).
 • löner som har betalats för sjukdomstid, även om ersättning för dem fåtts från FPA eller från ett försäkringsbolag
 • betjäningsavgifter som fåtts i anställningsförhållande
 • av arbetsgivaren utbetalda pensionsförsäkringspremier som har betraktats som lön
 • kompletterande dagpenningar som en sjukkassa har betalat
 • försäkringslöner när man tillämpar den s.k. sexmånadersregeln – eller förskottsinnehållningspliktiga löner om man inte kommit överens om försäkringslöner
 • förmåner av anställningsoptioner och personallån
 • föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som inte baserar sig på anställnings- eller tjänsteförhållande – det har ingen betydelse om arbetstagarens pensionsavgift ska betalas på basis av dem eller inte
 • ersättningar eller andra skadestånd som har betalats med anledning av att ett arbetsavtal eller ett tjänsteförhållande upphävts
 • i personalfondslagen (814/1989) avsedda vinstpremier som har betalats kontant.

Som lön räknas inte

 • skattefria resekostnadsersättningar om de har betalats till löntagaren enligt Skatteförvaltningens s.k. kostnadsersättningsbeslut
 • skattepliktiga kostnadsersättningar om de har ersatts utan skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (t.ex. ersättning för telefonkostnader eller för arbetsredskap)
 • skattefria personalförmåner som getts hela personalen (ISkL 67 §, 69 §)
 • sådana kostnader som förorsakats löntagaren för arbetets utförande (t.ex. avdrag för motorsåg) och som har dragits av från lönen innan förskottsinnehållningen verkställdes
 • skattefria kostnadsersättningar till familjevårdare.

Läs mer: Lön och arbetsersättning i beskattningen

Arbetsersättningar och bruksavgifter

Man ska verkställa förskottsinnehållning på arbetsersättningar och bruksavgifter som man betalat till fysiska personer eller sammanslutningar (t.ex. öppna bolag eller kommanditbolag) om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret. Deklarera dessa arbetsersättningar och bruksavgifter i denna punkt. Ange arbetsersättningarna och bruksavgifterna till bruttobelopp utan att dra av momsen eller arbetsresekostnaderna.

Man ska verkställa förskottsinnehållning också på arbetsersättningar och bruksavgifter som har betalats till aktiebolag, andelslag eller annat samfund om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Om du använder pappersblankett, ange dessa förskottsinnehållningar i punkten "Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ". Ange 25 som skattens kod.

Prestationer som har betalats som dividender ska inte anges i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning". Ange förskottsinnehållningarna på dividender endast i punkten "Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ". Ange 92 som skattens kod.

Se även punkten Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ

Verkställd förskottsinnehållning på löner och andra prestationer

Förskottsinnehållningarna som verkställts på

 • löner
 • arbetsersättningar och bruksavgifter där mottagaren är en fysisk person, ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller annan sammanslutning
 • pensioner (även pensioner som utbetalats till begränsat skattskyldiga), livräntor, sociala förmåner, sytning, strejkunderstöd och motsvarande prestationer
 • lön eller arvode till idrottsman eller prestation som betalats ur idrottsutövarfonden och som har betalats till en begränsat skattskyldig och som har angetts i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning".

Om du använder pappersblankett, ange förskottsinnehållningarna på dividender i punkten "Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ". Ange 92 som skattens kod.
Läs mer: Verkställande av förskottsinnehållning

Källskattepliktiga löner och andra prestationer

De källskattepliktiga löner och andra prestationer som under skatteperioden har betalats till begränsat skattskyldiga. Ange lönerna och prestationerna utan källskatteavdraget (se 6 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst).

Exempel på prestationer som ska anges i denna punkt:

 • källskattepliktiga löner (se kostnadsersättningar)
 • löner som ett offentligrättsligt samfund har betalat
 • ersättningar som har betalats för en uppträdande artists eller idrottsmans personliga verksamhet (skatt 15 % eller en lägre källskatt enligt källskattekort)
 • lön som ett utländskt koncernbolag eller motsvarande har betalat till en begränsat skattskyldig som arbetar utomlands men som är försäkrad i Finland
 • anställningsoptioner och aktiepremier som grundar sig på arbete som utförs i Finland
 • arbetsersättningar (ange ersättningar som betalats till samfund endast om källskatt har tagits ut på dem)
 • sådana förskottsinnehållningspliktiga prestationer som har betalats till begränsat skattskyldiga och som inte ska deklareras i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning".

Ange här också löner till en allmänt skattskyldig s.k. nyckelperson (minst 5 800 €/mån.). (Se lagen om källskatt för löntagare från utlandet (www.finlex.fi))

 • Om ett finländskt företag betalar lön till en begränsat skattskyldig som arbetar utomlands och inte är försäkrad i Finland deklareras inkomsten inte med deklarationen av skatter på eget initiativ. Årsanmälan ska likväl lämnas in.

Vem betraktas som begränsat skattskyldig?

Beränsat skattskyldiga är:

 • en i utlandet fast bosatt utländsk medborgare som vistas i Finland i högst sex månaders tid
 • en finsk medborgare som flyttat utomlands betraktas som begränsat skattskyldig i allmänhet efter att tre kalenderår gått sedan utflyttningsåret och hen inte längre har några väsentliga band till Finland.

Kostnadsersättningar till begränsat skattskyldiga
Om det egentliga arbetsstället för en person som kortvarigt vistas i Finland är i utlandet (t.ex. föreläsare och experter) räknas skattefria resekostnadsersättningar enligt inkomstskattelagen och skattefria ersättningar till dem som får sjöarbetsinkomst inte till lönen. Se närmare exemplet "Som lön räknas inte" i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning".

Naturaförmåner som hör till lönen värderas enligt inkomstskattelagen.

Om en begränsat skattskyldig däremot arbetar i huvudsyssla i Finland t.ex. i en affär, ett ämbetsverk eller en produktionsinrättning som finns här, kan denna plats betraktas som personens egentliga arbetsplats. Kostnaderna kan då inte ersättas skattefritt.

Om arbetsgivaren under skatteperioden har betalat endast källskattepliktiga prestationer och inte alls några prestationer som omfattas av förskottsinnehållning och sjukförsäkringsavgift, anteckna noll

 • i punkterna "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning" och "Verkställd förskottsinnehållning", vilka gäller förskottsinnehållningen
 • och i punkterna "Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift" och "Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala", vilka gäller sjukförsäkringsavgiften.

Källskatt på löner och andra prestationer

Anteckna i denna punkt

 • källskatter som innehållits på löner och arbetsersättningar, även källskatt som tagits ut på arbetsersättning hos ett utländskt samfund
 • den försäkrades sjukförsäkringspremier (sjukvårdspremie och dagpenningspremie)
 • källskatt som tagits ut på ersättning som grundar sig på artistens eller idrottsmannens personliga verksamhet
 • källskatt på s.k. nyckelpersoners löneinkomst.

Anteckna här dessutom den skatt som tagits ut på de förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (punkten "Källskattepliktiga löner och andra prestationer").

Beräkna källskatten utgående från lön eller prestation från vilken man gjort avdraget som avses i 6 § i källskattelagen (510 €/mån. eller 17 €/dag).

Om du använder pappersblankett, ange källskatten på räntor och royaltyer som betalats till begränsat skattskyldiga i punkten "Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ". Ange 69 som skattens kod. Skattens kod för källskatten på dividender är 39 och skattens kod för källskatten på ränteinkomst 84.

Läs mer: Uppgifter om andra skatter som ska betalas på eget initiativ

Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

De löner och andra prestationer som omfattas av sjukförsäkringsavgiften och som betalats under skatteperioden. Sådana är bl.a.

 • i 13 § i lagen om förskottsuppbörd nämnda förskottsinnehållningspliktiga löner, arvoden och ersättningar med de undantag som bestäms i sjukförsäkringslagen – se förteckningen i punkten "Som lön antecknas inte"
 • kompletteringsdagpenningar som betalats av en sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor
 • betjäningsavgifter som fåtts i anställningsförhållande
 • försäkringslön när man tillämpar den s.k. sexmånadersregeln eller förskottsinnehållningspliktig lön om man inte kommit överens om försäkringslön
 • lön till en begränsat skattskyldig om arbetstagaren är försäkrad i Finland (se punkten "Källskattepliktiga löner och andra prestationer")
 • månadslön på minst 5 800 euro som har betalats till en s.k. nyckelperson (se lagen om källskatt för löntagare från utlandet (www.finlex.fi)
 • ersättning som grundar sig på en begränsat skattskyldig artists personliga verksamhet
 • sjöarbetsinkomster
 • fordran som betalats enligt lönegaranti
 • prestation som betalats till idrottsutövarfonden.

Ange lönen också i det fallet att förskottsinnehållning inte verkställs på den. Orsaken kan vara t.ex. någon av följande: lönens ringa belopp, lönen betalas endast i form av naturaförmåner eller förskottsinnehållningssatsen är noll (s.k. nollskattekort). Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas också när förskottsinnehållning inte verkställs på lönen.

Vilka poster ska inräknas i lön som omfattas av sjukförsäkringsavgift?

Inräkna i lönebeloppet bl.a. följande poster:

 • till lönen tillagda bil-, bostads-, kost- och andra naturaförmåner
 • skattepliktiga andelar av resekostnadsersättningarna som har betalats för arbetsresor (om resekostnadsersättningarna betalats enligt lindrigare grunder eller till ett större belopp än vad som i Skatteförvaltningens s.k. kostnadsersättningsbeslut har bestämts, antecknas den skattepliktiga delen av ersättningarna som arbetstagarens lön)
 • löner som har betalats för sjukdomstid, även om arbetsgivaren hade fått ersättning från FPA eller från ett försäkringsbolag
 • betjäningsavgifter som fåtts i anställningsförhållande
 • av arbetsgivaren betalda pensionsförsäkringspremier som ska betraktas som lön.

Prestationer p.g.a. vilka man inte betalar sjukförsäkringsavgift

Om man inte ska betala sjukförsäkringsavgift på grund av utbetalda löner och andra prestationer, anteckna noll i punkterna "Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift" och "Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala".

Följande poster räknas inte med i lön som omfattas av sjukförsäkringsavgift:

 • löner som betalats till arbetstagare som är yngre än 16 år eller som fyllt 68 år. Sjukförsäkringsavgift måste betalas från ingången av den månad som följer på den månad då arbetstagaren fyller 16 år. Betalningsskyldigheten upphör vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 68 år.
 • poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen. Sådana är bl.a. personalförmån som getts hela personalen, även om förmånen är skattepliktig
 • förmåner av anställningsoptioner och personallån
 • förmån av en på anställningsförhållande grundad rättighet att teckna samfundets aktier eller andelar mot ett värde som är lägre än det gängse värdet
 • lön för väntedagarna på grund av fördröjd betalning av en lönefordran (14 § 1 mom. i arbetsavtalslagen)
 • ersättningar eller andra skadestånd som har betalats med anledning av att ett arbetsavtal eller ett tjänsteförhållande upphävts
 • föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan om arvodet inte baserar sig på anställnings- eller tjänsteförhållande och om det enligt de arbetspensionslagar som ska tillämpas på personen i fråga inte behöver betalas arbetstagares arbetspensionsavgift
 • i personalfondslagen (814/1989) avsedda vinstpremier som har betalats kontant
 • kostnader som förorsakats löntagaren för arbetets utförande (t.ex. avdrag för motorsåg) och som har dragits av från lönen innan förskottsinnehållningen verkställdes
 • skattefria resekostnadsersättningar som arbetsgivaren har ersatt till löntagaren enligt Skatteförvaltningens s.k. kostnadsersättningsbeslut
 • löner utbetalda av ställföreträdande betalare

Begränsat skattskyldig arbetstagare som är försäkrad i Finland
Arbetsgivaren betalar arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och tar ut den försäkrades sjukförsäkringspremie, om den begränsat skattskyldiga arbetstagaren är försäkrad i Finland. En begränsat skattskyldig är försäkrad i Finland om hen arbetar ombord på ett finskt fartyg eller kommer till Finland för att arbeta här i minst fyra månader och inte för detta arbete har hemstatens intyg A1 eller annat intyg för utsänd arbetstagare.

Arbetsgivaren behöver varken betala sjukförsäkringsavgiften eller ta ut sjukförsäkringspremien hos arbetstagaren om den begränsat skattskyldiges lön är mindre än ett årligen fastställt belopp. År 2017 är lönegränsen 1 173 euro/månad eller arbetstiden kortare än 18 timmar/vecka. Kolla lönegränsen för 2018 i anvisningen Fastställande och beskattning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Även om arbetstagaren inte skulle arbeta i Finland kan hen vara försäkrad i Finland på basis av minst fyra månaders anställning, om hen

 • hör till ett finskt flygbolags flygande personal
 • är bosatt inom EES-området eller i Schweiz och hör till en finsk transportfirmas resande personal och hen arbetar ombord på ett trafikmedel.

Läs mer i anvisningen Fastställande och beskattning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift från vilken du först dragit av rättelserna.

 • Beräkna sjukförsäkringsavgiften utgående från det sammanlagda beloppet av löner som du deklarerat i den föregående punkten. Beräkna sjukförsäkringsavgiften genom att med sjukförsäkringsavgiftsprocenten multiplicera lönerna som omfattas av sjukförsäkringsavgiften.
  Kolla procenten för 2018
 • Subtrahera vid behov rättelsen av sjukförsäkringsavgiften från den beräknade sjukförsäkringsavgiften om t.ex. FPA eller försäkringsbolaget har betalat dagpenningar eller moderskapspenningar till arbetsgivaren. Räkna rättelsen så här: Multiplicera dagpenningen med sjukförsäkringsavgiftens procentsats som använts vid den ursprungliga löneutbetalningen.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som överdeklarerats

Arbetsgivaren kan på basis av utbetalda löner få ersättning från FPA i form av dagpenningar. Arbetsgivaren har rätt att från Skatteförvaltningen få tillbaka den sjukförsäkringsavgift arbetsgivaren betalat för sådana löner som ersatts för arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren får ersättning för de löner den betalat har den rätt att få det överbetalda beloppet tillbaka som återbäring av sjukförsäkringsavgift. Om sjukförsäkringsavgiften har överdeklarerats kan du rätta de deklarerade uppgifterna. Lämna en ersättande deklaration för den skatteperiod som felet gäller. Om felets ekonomiska betydelse är obetydlig kan man i stället för att lämna en ersättande deklaration använda ett förenklat sätt. Du kan rätta den överbetalda sjukförsäkringsavgiften också på ett alternativt sätt: Dra av den överbetalda sjukförsäkringsavgiften från avgiften som du betalar senare under samma kalenderår.

Gör rättelserna på eget initiativ efter att arbetsgivaren fått beslutet om förmånen eller ersättningen. Återbäringen av sjukförsäkringsavgift gäller den del av den betalda sjukförsäkringsavgiften som motsvarar en dagpenning, pension eller annan förmån som betalats till arbetsgivaren. Om arbetsgivaren har betalat lön till arbetstagaren exempelvis under dennes föräldradagpenningstid kan arbetsgivaren dra av den överbetalda sjukförsäkringsavgiften från följande skatteperioders sjukförsäkringsavgift efter att ha fått ersättningsbeslutet av FPA.

Exempel: En arbetsgivare har i augusti 2016 betalat lön och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. I februari 2017 har arbetsgivaren fått dagpenningsförmån på grundval av lönen den betalat i augusti 2016. Beloppet av sjukförsäkringsavgiften har alltså varit för stort. När det gäller rättelser i skatteperioder som utgått före 1.1.2017 kan rättelserna efter kalenderårets utgång hänföras till den sista skatteperioden i kalenderåret. Arbetsgivaren lämnar in en ersättande deklaration för december 2016 och lämnar alla uppgifter om skatteperiodens arbetsgivarprestationer på nytt. Också årsanmälan som ska lämnas in för 2016 ska rättas.

Exempel: En arbetsgivare har i februari 2018 fått dagpenningsförmån på grundval av lönen den betalat i maj 2017. Beloppet av sjukförsäkringsavgiften har alltså varit för stort. Arbetsgivaren lämnar in en ersättande deklaration för maj 2017. I deklarationen lämnar arbetsgivaren alla uppgifter om arbetsgivarprestationer på nytt. Också årsanmälan som ska lämnas in för 2017 ska rättas.

En felaktigt deklarerad arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift har deklarerats felaktigt, rätta uppgifterna. Se närmare instruktioner: Hur ska uppgifter rättas? Det finns ett fel i en deklaration exempelvis om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift har angetts i deklarationen som 70 euro trots att det rätta beloppet borde ha varit 700 euro.

9 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

25 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Löneutbetalningen är säsongbetonad eller den avbryts

Om arbetsgivaren har införts i registret över arbetsgivare som betalar löner regelbundet ska uppgifterna om skatter på eget initiativ lämnas om alla skatteperioder.

Om det inte har betalats några löner under skatteperioden, anteckna noll i dessa punkter på pappersdeklarationen: Verkställd förskottsinnehållning, Källskatt på löner osv. och Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala.

I MinSkatt ska anmälan lämnas separat för varje skatteperiod. Välj punkten "ingen löneutbetalning under skatteperioden" i deklarationen för respektive skatteperiod.

Efter att företaget anmält att det inte förekommer någon löneutbetalning behöver man inte lämna uppgifter om arbetsgivarprestationer beträffande avbrottsperiodens skatteperioder. Undantaget är om löner ändå betalas.

Om företagets affärsverksamhet eller lönebetalning har upphört helt, lämna in en separat anmälan med Företags och organisationsdatasystemets blankett för nedläggningsanmälan (YTJ). Deklarationen av arbetsgivarprestationer måste lämnas in ännu för den skatteperiod under vilken registreringen som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning har slutat.

Specialgrupper

Redovisningsenhet

Om arbetsgivaren har flera driftställen kan den ha s.k. redovisningsenheter som införts i Skatteförvaltningens register. Lämna uppgifterna om redovisningsenhetens arbetsgivarprestationer med redovisningsenhetens egen kod. Uppgifterna om moms och andra skatter som betalas på eget initiativ ska däremot lämnas bara av huvudredovisaren. De ska deklareras med huvudredovisarens FO-nummer. Skatteförvaltningen registrerar arbetsgivarprestationerna och betalningarna som redovisningsenheterna deklarerat på huvudredovisarens konto.

Redare som betalar sjöarbetsinkomster

Man behöver inte lämna in en separat deklaration av sjölöner. Deklarera och betala förskottsinnehållningarna, källskatterna och sjukförsäkringsavgifterna som verkställts på sjöarbetsinkomst på samma sätt som andra arbetsgivarprestationer, dvs. senast den 12:e i den månad som följer efter kalendermånaden. Deklarationen ska lämnas in elektroniskt exempelvis i MinSkatt, där du även kan betala skatterna.

Kontoförvaltare som uppgiftslämnare

En kontoförvaltare (t.ex. en bank som sköter börsbolagets ärenden som avser dividendutbetalning) kan i stället för prestationsbetalaren lämna uppgifterna om skatter på eget initiativ beträffande följande skatteslag:

 • 68 förskottsinnehållning på räntor och andelar
 • 92 förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag
 • 39 källskatt på dividender och på överskott från andelslag (från begränsat skattskyldiga)
 • 69 källskatt på räntor och royaltyer (från begränsat skattskyldiga)
 • 84 källskatt på ränteinkomst (från allmänt skattskyldiga)

Förutsättningen är att kontoförvaltaren har fått prestationsbetalarens (t.ex. från det bolag som delar ut dividender) fullmakt att lämna in dessa uppgifter om skatter på eget initiativ elektroniskt. Även uppgiften om FO-numret för kontoförvaltare som fungerat som uppgiftslämnare förmedlas till Skatteförvaltningen.

Kommuner, församlingar och Folkpensionsanstalten (= skattetagarna)

Kommunerna, församlingarna och FPA (dvs. skattetagarna) behöver inte betala förskottsinnehållningar, sjukförsäkringsavgifter och källskatter till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen drar av dem från de utdelningar som följande månad redovisas till skattetagarna. Skatteförvaltningen gör avdraget på basis av de uppgifter som skattetagaren lämnar. Moms och de andra skatterna på eget initiativ kan inte skötas genom att dra dem av från betalningarna.

Uppgifter om andra skatter som ska betalas på eget initiativ

Skattens kod

Koderna för skatterna:

10 = Lotteriskatt
16 = Försäkringspremieskatt
24 = Förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning: virkesköpare
25 = Förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller annat samfund
68 = Förskottsinnehållning på räntor och andelar
92 = Förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag
39 = Källskatt på dividender och överskott från andelslag (från begränsat skattskyldiga)
69 = Källskatt på räntor och royaltyer (från begränsat skattskyldiga)
84 = Källskatt på ränteinkomst (från allmänt skattskyldiga)
(40 = Apoteksskatt (ska alltid deklareras elektroniskt.)

10 Lotteriskatt
Skatteperioden för lotteriskatten är alltid en kalendermånad.

Deklarera och betala lotteriskatten på varulotterier och andra lotterier senast den 12 dagen i den andra månaden efter kalendermånaden.

Till exempel lotteriskatten på ett lotteri som anordnats i januari måste deklareras och betalas senast den 12 mars.

Lotteriskatten ska betalas till staten på lotterier som anordnas i Finland. Ansvarig för lotteriskatten är den som anordnar lotteriet. Om det finns flera anordnare, ansvarar var och en för hela skattebeloppet.

Med lotteri avses

 • penning- och varulotterier, gissningstävlingar, bingospel
 • tippning, vadhållning och totospel
 • hållande av penningautomater och varuvinstautomater till allmänhetens förfogande
 • anordnande av kasinospel, kasinoverksamhet och hållande av spelautomater och spelanordningar till allmänhetens förfogande.

Lotterier beskrivs mera ingående i lotteriskattelagen.

Lotteriskattelagen gäller också för offentligt anordnade lottningar, gissningstävlingar, vadhållningar eller andra därmed jämförbara förfaranden som helt eller delvis baserar sig på slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte betraktas som lön eller ersättning för någon prestation.

Läs mer: Lotteriskatt

16 Försäkringspremieskatt
Skatteperioden för försäkringspremieskatten är alltid en kalendermånad.

Deklarera och betala försäkringspremieskatten för kalendermånaden senast den 12 dagen i den månad som följer efter kalendermånaden (t.ex. premierna för juni den 12 juli).

Försäkringspremieskattskyldiga är i allmänhet försäkringsgivare som driver försäkringsrörelse i Finland. I vissa fall kan försäkringstagaren, antingen en privatperson eller ett företag, vara försäkringspremieskattskyldig. Försäkringstagaren är skattskyldig i det fallet att försäkringspremieskattepliktig försäkringspremie betalas till en försäkringsgivare som inte driver försäkringsrörelse i Finland.

Försäkringspremieskatten utgör 24 %. Skatten beräknas på basis av antingen influtna eller betalda försäkringspremier (3 § och 4 § i försäkringspremieskattelagen). I brandförsäkringar inräknas även en brandskyddsavgift om 3 % i skattegrunderna.

Läs mer: Anvisning om försäkringspremieskatt

24 Förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning: virkesköpare
Skatteperioden för förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning är i allmänhet en kalendermånad. Du kan lämna uppgifterna kvartalsvis endast om du har fått ett separat meddelande eller beslut från Skatteförvaltningen om en längre deklarationsperiod.

Deklarera och betala förskottsinnehållningen på inkomst av virkesförsäljning senast

 • den 12 dagen i månaden som följer efter skatteperioden, om skatteperioden är en kalendermånad
 • den 12 dagen i den andra månaden efter skatteperioden, om skatteperioden är ett kalenderkvartal. Dvs. om det handlar om deklarationen för det första kalenderkvartalet (januari–mars) ska deklarationen lämnas in senast den 12 maj.

Virkesköparen måste i allmänhet verkställa förskottsinnehållningen på betalningen till skogsägaren i samband med virkesköp. Obs. Förskottsinnehållning ska verkställas även på de prestationer vid virkesköp som betalas till utomlands stadigvarande bosatta begränsat skattskyldiga.

Förskottsinnehållning behöver inte verkställas om

 • totalpriset för virkesköpet är högst 100 euro (om säljarna är makar, tillämpas gränsen om 100 euro separat på båda makarna)
 • skogsägaren som säljer virke är ett samfund eller en samfälld förmån
 • förädlade virkesprodukter utgör föremål för köpet.

Fysiska personer och dödsbon ska dock verkställa förskottsinnehållningen på köpesumman på virket som de köpt endast i följande fall:

 • Köparen har till en och samma virkesförsäljare betalat sammanlagt över 1 500 euro under kalenderåret.
 • Virkesköpen anknyter till betalarens näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet.

Om en skogsförening fungerar i samband med gemensamma försäljningar som förmedlare i ett virkesköp är föreningen skyldig att verkställa förskottsinnehållningen i stället för virkesköparen. Om virkesköparen dock i samband med en gemensam försäljning betalar köpesumman direkt på skogsägarens konto ska virkesköparen verkställa förskottsinnehållningen.

Virkesköparen ska även lämna in en årsanmälan. Den ska lämnas in före utgången av januari det år som följer efter året då förskottsinnehållningen verkställdes.
Läs mer: Virkesköpares skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

25 Förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller annat samfund
Deklarationsperioden för förskottsinnehållning som verkställts på aktiebolag, andelslag eller annat samfund är i allmänhet en månad. Uppgifterna kan lämnas kvartalsvis endast om företaget har fått ett separat meddelande eller beslut från Skatteförvaltningen om en förlängd skatteperiod.

Betala och deklarera förskottsinnehållningen från ett aktiebolag, andelslag eller annat samfund senast

 • den 12 dagen i månaden som följer efter skatteperioden, om skatteperioden är en kalendermånad
 • den 12 dagen i den andra månaden efter skatteperioden, om skatteperioden är ett kalenderkvartal. Dvs. om det handlar om deklarationen för det första kalenderkvartalet (januari–mars) ska deklarationen lämnas in senast den 12 maj.

Förskottsinnehållning ska verkställas på arbetsersättningar eller bruksavgifter som har betalats till ett aktiebolag, andelslag eller annat samfund om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Obs. Ange arbetsersättningar och bruksavgifter som har betalats till en fysisk person eller sammanslutning (t.ex. till ett öppet bolag eller kommanditbolag) i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning". Ange förskottsinnehållningen som verkställts på dem i punkten "Verkställd förskottsinnehållning". Gör så här om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Anmäl arbetsersättningarna och bruksavgifterna samt förskottsinnehållningarna på dem också med årsanmälan. Lämna årsanmälan före utgången av januari det år som följer efter året då förskottsinnehållningen verkställdes.

Läs mer:
Verkställande av förskottsinnehållning
Så här lämnar du årsanmälan

68 Förskottsinnehållning på räntor och andelar
Förskottsinnehållningen på räntor och andelar ska verkställas bl.a. på ränta, vinstandel och eftermarknadsgottgörelse som har betalats till en fysisk person.

Skatteperioden för förskottsinnehållningen som verkställs på räntor och andelar är i allmänhet en kalendermånad. Uppgifterna kan lämnas kvartalsvis endast om företaget har fått ett separat meddelande eller beslut från Skatteförvaltningen om en längre skatteperiod.

Deklarera och betala förskottsinnehållningen på räntor och andelar senast

 • den 12 dagen i månaden som följer efter skatteperioden, om skatteperioden är en kalendermånad
 • den 12 i den andra månaden efter skatteperioden, om skatteperioden är ett kalenderkvartal. Dvs. om det handlar om deklarationen för det första kalenderkvartalet (januari–mars) ska deklarationen lämnas in senast den 12 maj.

Använd denna kod för att deklarera endast de förskottsinnehållningar som verkställts på räntor och andelar som betalats till en i Finland allmänt skattskyldig mottagare. Skattens kod för källskatterna som innehållits på räntor och andelar som betalats till begränsat skattskyldiga mottagare är 69.

Anmäl förskottsinnehållningarna även med årsanmälan. Lämna årsanmälan före utgången av januari det år som följer efter året då förskottsinnehållningen verkställdes.

Läs mer:
Verkställande av förskottsinnehållning
Så här lämnar du årsanmälan

92 Förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag
Skatteperioden för förskottsinnehållningen som har verkställts på dividender och på överskott från andelslag är i allmänhet en månad. Uppgifterna kan lämnas kvartalsvis endast om företaget har fått ett separat meddelande eller beslut från Skatteförvaltningen om en längre skatteperiod.

Deklarera och betala förskottsinnehållningen senast

 • den 12 dagen i månaden som följer efter skatteperioden, om skatteperioden är en kalendermånad
 • den 12 i den andra månaden efter skatteperioden, om skatteperioden är ett kalenderkvartal. Dvs. om det handlar om deklarationen för det första kalenderkvartalet (januari–mars) ska deklarationen lämnas in senast den 12 maj.

Förskottsinnehållningen på dividender verkställs på dividend och dividendersättning som både ett offentligt noterat bolag och annat än offentligt noterat bolag betalat till en fysisk person eller ett dödsbo (se ISkL 33 a och 33 b §). Förskottsinnehållningen på överskott från andelslag verkställs på överskott och överskottsersättning som både ett offentligt noterat och annat andelslag betalat till en fysisk person eller ett dödsbo (se ISkL 33 e §).

 • Förskottsinnehållningen på dividender och överskott ska deklareras för den skatteperiod under vilken dividenden eller överskottet stått att lyfta. Det är endast beloppet på förskottsinnehållningen som ska anges på deklarationen av skatter på eget initiativ, inte hela dividend- eller överskottsbeloppet.

Anmäl förskottsinnehållningarna på dividender och på överskott från andelslag även med årsanmälan. Lämna årsanmälan senast vid utgången av januari det år som följer efter året då förskottsinnehållningen verkställdes.

Läs mer:
Förskottsinnehållning på dividender och anmälningar till Skatteförvaltningen
Verkställande av förskottsinnehållning
Så här lämnar du årsanmälan

39 Källskatt på dividender och på överskott från andelslag (från begränsat skattskyldiga)

69 Källskatt på räntor och royaltyer (från begränsat skattskyldiga)
Skatteperioden för källskatt som tagits ut på begränsat skattskyldigas dividender, räntor och royaltyer är i allmänhet en månad. Uppgifterna kan lämnas kvartalsvis endast om företaget har fått ett separat meddelande eller beslut från Skatteförvaltningen om en längre skatteperiod.

Deklarera och betala källskatten senast

 • den 12 dagen i månaden som följer efter skatteperioden, om skatteperioden är en kalendermånad
 • den 12 i den andra månaden efter skatteperioden, om skatteperioden är ett kalenderkvartal. Dvs. om det handlar om deklarationen för det första kalenderkvartalet (januari–mars) ska deklarationen lämnas in senast den 12 maj.

Utländska samfund och utomlands bosatta utländska medborgare är begränsat skattskyldiga i Finland. Om de får dividend, ränta eller royalty från Finland ska betalaren innehålla slutlig källskatt i samband med utbetalningen.

 • Förskottsinnehållningen på dividender (39) ska deklareras för den skatteperiod under vilken dividenden stått att lyfta. Det är endast beloppet på källskatten som tagits ut på dividenden som ska anges på deklarationen av skatter på eget initiativ, inte hela dividendbeloppet.

Även källskatt som tagits ut på överskott som andelslag betalat till en begränsat skattskyldig ska anges med skattens kod 39.

Utdelning av tillgångar ur fonden för fritt eget kapital likställs med dividend. Också den källskatt som tagits ut på dem ska anges med skattens kod 39.

Obs. Anteckna källskatt som tagits ut från löner och motsvarande prestationer i punkten "Källskatt på löner och andra prestationer" på deklarationen av skatter på eget initiativ.

Anmäl de källskattepliktiga prestationerna även med årsanmälan. Lämna in årsanmälan före utgången av januari det år som följer efter året då källskatten togs ut.

Man tar inte ut någon källskatt på inkomst av virkesförsäljning som betalats till begränsat skattskyldiga, utan man verkställer i stället förskottsinnehållning på den. Anteckna 24 (Förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning) som kod för dessa förskottsinnehållningar.

84 Källskatt på ränteinkomst (från allmänt skattskyldiga)
Skatteperioden för källskatten som tas ut på allmänt skattskyldigas ränteinkomst är i allmänhet en kalendermånad. Uppgifterna kan lämnas kvartalsvis endast om företaget har fått ett separat meddelande eller beslut från Skatteförvaltningen om en längre skatteperiod.

Deklarera och betala källskatten senast

 • den 12 dagen i månaden som följer efter skatteperioden, om skatteperioden är en kalendermånad
 • den 12 i den andra månaden efter skatteperioden, om skatteperioden är ett kalenderkvartal. Dvs. om det handlar om deklarationen för det första kalenderkvartalet (januari–mars) ska deklarationen lämnas in senast den 12 maj.

Källskattepliktiga räntor är de räntor som betalats till fysiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland eller till inhemska dödsbon:

 • skattepliktiga räntor på depositioner som penninginrättningar och andelslagens sparkassor har betalat och som inbetalas i Finland på konton avsedda för mottagande av allmänhetens depositioner
 • räntor på arbetsgivarnas depositioner i intressekontor och skattepliktiga räntor på masskuldebrevslån.

Anmäl räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst även med årsanmälan. Lämna in årsanmälan senast den 15 februari det år som följer efter året då källskatten togs ut.

Läs mer:
Verkställande av förskottsinnehållning
Så här lämnar du årsanmälan

Skatteperiod

Numret på skatteperioden.

Skatteperioden är i allmänhet en kalendermånad. Uppgifterna kan lämnas kvartalsvis endast om företaget har fått ett separat meddelande eller beslut från Skatteförvaltningen om en längre skatteperiod.

 • Om skatteperioden är en kalendermånad, anteckna månadens nummer som skatteperiod. Exempel: Om du deklarerar uppgifter för mars, anteckna 3 som skatteperiod.
 • Om skatteperioden är ett kalenderkvartal, anteckna skatteperioden som siffra (1, 2, 3 eller 4). Exempel: Om du deklarerar uppgifter för det andra kvartalet (april–juni), anteckna 2 som skatteperiod.

Obs. Deklarera försäkringspremieskatten och lotteriskatten alltid per månad.

År

Året för skatteperioden med fyra siffror.

Skatt att betala

Skattebeloppet som ska betalas för skatteperioden.

Om det inte förekommer någon försäkringspremieskattepliktig verksamhet under skatteperioden

Om den försäkringspremieskattepliktiga verksamheten är säsongbetonad eller avbryts för flera månader kan avbrottet anmälas på förhand med deklarationen av skatter på eget initiativ. Om det inte förekommit någon försäkringspremieskattepliktig verksamhet under skatteperioden, anteckna noll i punkten "Skatt att betala".

I MinSkatt ska anmälan lämnas separat för varje skatteperiod. Välj punkten "Ingen verksamhet under skatteperioden" i deklarationen.

Sådana deklarationer kan lämnas in på förhand för högst 6 följande månader. Sedan du anmält avbrottet behöver du inte lämna in någon deklaration för denna period, förutom i det fallet att verksamhet ändå har idkats.

Om den försäkringspremieskattepliktiga verksamheten har upphört helt ska du lämna in en separat anmälan med Företags- och organisationsdatasystemets nedläggningsanmälan (YTJ). I fråga om försäkringspremieskatter måste deklarationen av skatter på eget initiativ lämnas in ännu för den skatteperiod under vilken registreringen som försäkringspremieskyldig har upphört.


Hur ska uppgifter rättas?

Om du upptäcker ett fel i deklarationen, rätta felet utan dröjsmål. De felaktiga uppgifterna måste rättas även om skattebeloppet inte skulle ändras.

Rätta felet genom att lämna in en ersättande deklaration för den skatteperiod som felet gäller.

Man ska göra rättelsen på samma sätt oberoende av om skattebeloppet ökar eller minskar till följd av rättelsen. Det har alltså ingen betydelse om man på den ursprungliga deklarationen har till exempel deklarerat den skatt som ska betalas till ett för stort belopp eller den skatt som ska återbäras till ett för litet belopp.

Den nya ersättande deklarationen ersätter uppgifterna i samma skatteslag på deklarationen, exempelvis uppgifterna om moms. Därför ska man i fråga om uppgifterna för skatteslaget ange både de rättade uppgifterna och de uppgifter som inte innehöll några fel. Alla arbetsgivarprestationer räknas som ett skatteslag. Därför ska man i rättelsedeklarationen på nytt deklarera uppgifterna om både förskottsinnehållningarna, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och källskatten, om det funnits fel i någon av dessa.

Detta nya rättelseförfarande har varit i bruk sedan 1.1.2017. Man måste lämna in en ersättande deklaration också i det fallet att man rättar uppgifter för skatteperioder som gått ut före 1.1.2017.

Exempel: Skatteperioden är en kalendermånad. Du vill i maj 2018 rätta uppgifter om arbetsgivarprestationer för skatteperiod 12/2016. Rätta uppgifterna genom att lämna in en ny, ersättande deklaration av arbetsgivarprestationer för skatteperiod 12/2016.

Exempel: Ett företags skatteperiod för arbetsgivarprestationer är en kalendermånad och företagets räkenskapsperiod är 1.7.2016–30.6.2017. I oktober 2016 har företaget haft 2 000 euro i förskottsinnehållning att betala. I maj 2018 upptäcker företaget emellertid att det i sin deklaration för oktober 2016 har deklarerat 2 500 euro i förskottsinnehållning, dvs. 500 euro för mycket. Företaget rättar felet genom att lämna in en ersättande deklaration för oktober 2016.

Obetydliga fel kan rättas på ett förenklat sätt

Ett fel i uppgifterna om skatter på eget initiativ är av obetydlig ekonomisk betydelse om den överdeklarerade eller odeklarerade skatten är högst 500 euro per skatteperiod och skatteslag.

Du kan rätta ett obetydligt fel senast med den deklaration vars sista inlämningsdag infaller på den månad som följer efter den månad då felet upptäcktes. Felet ska rättas även om det inte skulle finnas annat att deklarera.

Du kan rätta ett obetydligt fel på det förenklade sättet även om du skulle upptäcka felet först efter kalenderårets utgång. Det förenklade rättelseförfarandet för obetydliga fel kan tillämpas under hela den tid det är möjligt att rätta skatteperiodens uppgifter.

Det förenklade rättelseförfarandet gäller inte skatteperioder som gått ut före 1.1.12017.

Observera att det förenklade sättet att rätta obetydliga fel tillämpas inte på uppgifterna som lämnas in till inkomstregistret.

Exempel: En arbetsgivares skatteperiod är en kalendermånad. Arbetsgivaren upptäcker i november 2018 att det har funnits ett obetydligt fel i förskottsinnehållningsuppgifterna i deklarationen för oktober 2017. Arbetsgivaren har överdeklarerat förskottsinnehållningen. Arbetsgivaren behöver inte hänföra rättelsen av det obetydliga felet till oktober 2017, utan arbetsgivaren kan rätta felet senast i den deklaration vars sista inlämningsdag är den allmänna förfallodagen i december 2018. Eftersom felet har upptäckts först efter kalenderårets utgång måste också uppgifterna i årsanmälan som lämnats in för 2017 rättas.

Närmare anvisningar om hur fel rättas finns i deklarationsanvisningen för 2019

Läs mer:
Hur rättas ett fel i deklarationen?
Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i en skattedeklaration

Ange också orsaken till rättelsen

Om du redan har lämnat uppgifterna om skatter på eget initiativ men du upptäcker fel i uppgifterna, lämna en ersättande deklaration.

Ange varför du rättar uppgifterna om moms eller arbetsgivarprestationer:

Räknefel/Ifyllningsfel

Kryssa för denna punkt när du rättar deklarationens uppgifter till följd av ett räknefel eller något annat fel i samband med ifyllningen som du upptäckt efter att du lämnat in deklarationen.

Ändrad rättspraxis

Välj detta alternativ om det skett en sådan ändring i rättspraxis p.g.a. vilken du rättar uppgifter i deklarationen.

Handledning i samband med skatterevision

Kryssa för denna punkt om du rättar deklarationen på grund av handledning du fått i samband med en skatterevision.

Felaktig lagtolkning

Sätt kryss i den här rutan om du ursprungligen har tolkat lag fel. Det handlar om felaktig lagtolkning exempelvis om du först har deklarerat försäljning enligt skattesatsen om 24 % och rättar den som försäljning enligt skattesatsen om 10 %.

Du kan rätta ett obetydligt fel i en deklaration för en kommande skatteperiod och då behöver du inte lämna någon ersättande deklaration. Någon orsak för en rättelse av ett obetydligt fel behöver därför inte heller anges.

Försenad deklaration medför en förseningsavgift

Om du inte lämnar deklarationen inom utsatt tid eller om du rättar den först efter den utsatta tiden måste du betala en förseningsavgift. Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift separat för varje för sent deklarerat skatteslag. Förskottsinnehållningar som anknyter till arbetsgivarprestationer, arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och källskatter anses dock utgöra ett enda skatteslag.

Om den första deklarationen för en skatteperiod lämnas in för sent
Om uppgifterna om skatter på eget initiativ lämnas för sent är förseningsavgiften 3 euro per dag för de första 45 dagarna. Dagarna räknas fr.o.m. dagen efter sista inlämningsdagen för deklarationen t.o.m. den dag då deklarationen lämnas in. Också för den dag då deklarationen lämnas in utgår förseningsavgift. Med en dag avses en kalenderdag, dvs. också veckoslut och söckenhelger.

Om deklarationen är högst 45 dagar försenad påverkar det deklarerade skattebeloppet inte förseningsavgiftens storlek. Förseningsavgiften för 45 dagar är alltså 135 euro (45 dagar x 3 euro). Eftersom förseningsavgiften inte är beroende av skattebeloppet som ska betalas kan förseningsavgiften vara större än den deklarerade skatten. Om skatten är exempelvis 50 euro är förseningsavgiften 135 euro.

Om deklarationen är över 45 dagar försenad blir förseningsavgiften 135 euro plus 2 % av den skatt som ska betalas enligt den försenade deklarationen. Den förseningsavgift som påförs enligt skattebeloppet är högst 15 000 euro för varje skatteslag per skatteperiod.

Förseningsavgift för en rättelsedeklaration, m.a.o. för en ersättande deklaration
Det påförs ingen förseningsavgift om du lämnar in en ersättande deklaration inom 45 dagar från den sista inlämningsdagen för den ursprungliga deklarationen. Om du lämnar in den ersättande deklarationen först senare och beloppet på den skatt som ska betalas växer, beräknas en förseningsavgift för skatten.

Förseningsavgiften utgör 2 % av den skatt som ska betalas och som deklarerats för sent.

Den förseningsavgift som ska påföras enligt skattebeloppet påförs inte, om

 • man i den ersättande deklarationen inte deklarerar mera skatt som ska betalas
 • beloppet på skatten minskar.

Läs mer:
Förseningsavgift för en deklaration av skatter på eget initiativ
Påföljdsavgifter för skatter på eget initiativ