Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga 2017

Denna anvisning gäller både postbeskrivningen (VSPSERIE och VSPSVYHT) och blankett 7809r.

Innehåll

Nytt i år
Allmänt

Så här lämnar du in årsanmälan
Korrigering av årsanmälan
Ytterligare information
Uppgifter om betalaren
Uppgifter om lön-/prestationstagaren
Mottagarens namn och adressuppgifter (7-11)
Mottagarens finska personbeteckning, FO-nummer eller födelsetid (12)
Personbeteckning, FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer i hemviststaten (TIN) (13)
Hemviststatens landskod (14)
Prestationsslag (16)
Belopp på vilket källskatt har tagits ut eller förskottsinnehållning på pension verkställts (17)
Uttagen källskatt/verkställd förskottsinnehållning (18)
Penninglön (19)
Naturaförmån (20)
Källskatteavdrag (510 euro/månad eller 17 euro/dag) (21)
Skattefria dagtraktamenten och kostnadsersättningar (22)
Försäkringslön för utlandstjänstgöring (23)
Uttagen sjukförsäkringspremie (24)
Den faktiska förmånstagarens kontonummer i fråga om prestationsslag S1 och S3 (25)
Den faktiska förmånstagarens BIC-kod i fråga om prestationsslag S1 och S3 (28)
Pension som återkrävts (26)
Antalet arbetstagare i fråga om prestationsslag A9 (27)
Av arbetstagaren uttagna pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter sammanlagt (29)
Prestationens ISIN-kod eller produktnamn (097)

Nytt i år

Allmänt:

Den allmänna delen har uppdaterats.

Pension som återkrävts (26)

Årtalet har uppdaterats.

Allmänt

Betalaren ska lämna årsanmälan om de prestationer som de betalat under kalenderåret. Årsanmälan ska lämnas före utgången av januari året som följer efter betalningsåret. Årsanmälan lämnas om löner, ersättningar för arbete, pensioner, skattepliktiga socialförmåner, dividender, räntor, royaltyer och andra betalningar.

Årsanmälan kan lämnas elektroniskt via Ilmoitin eller Tyvi eller på Skatteförvaltningens webblanketter. Årsanmälan kan också lämnas in på utskrivbara pappersblanketter. Betalaren ska lämna årsanmälan elektroniskt om den gäller minst fem anställda. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

En elektronisk årsanmälan ska lämnas in senast 3.2.2018. Om du lämnar anmälan på papper, ska den lämnas tidigare, senast 31.1.2018.

Ytterligare information om anmälningssätten finns i anvisningen  Så här lämnar du in årsanmälan.

Årsanmälan, korrigering och identifikationsuppgifter

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna (skatt.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter).

När man korrigerar årsanmälan ersätter den nya anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är:

 • Postkod
 • Prestationsslag
 • Betalningsåret
 • Betalarens beteckning
 • Mottagarens finska personbeteckning eller FO-nummer
 • Mottagarens födelsetid
 • Mottagarens efternamn eller företagets hela namn
 • Mottagarens förnamn
 • Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer (TIN) i hemviststaten
 • Hemviststatens landskod
 • Kontoförvaltarens FO-nummer
 • Prestationens ISIN-kod eller produktnamn

Begränsad skattskyldighet

Begränsat skattskyldiga är personer som vistas i Finland i högst sex månader oavbrutet. Ett samfund anses vara begränsat skattskyldigt om det inte har grundats enligt Finlands lagstiftning eller om dess registrerade hemort inte är i Finland.

Årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga ska lämnas in oavsett om källskatt eller förskottsinnehållning borde ha tagits ut på prestationen. Årsanmälan ska således lämnas in bl.a. om sådana till begränsat skattskyldiga betalda ränteinkomster som i allmänhet är skattefria med stöd av 9 § i inkomstskattelagen. Årsanmälan ska lämnas också på en prestation som har betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som har utförts utomlands.

Utbetalaren av en arbetsersättning ska lämna in årsanmälan också om arbetsersättningar som betalats till företag då utbetalaren har tagit ut källskatt. Arbetsersättningar till fysiska personer ska anmälas alltid, oberoende av om någon källskatt har tagits ut eller inte.

Med begränsat skattskyldigas årsanmälan anmäls dessutom s.k. nyckelpersoners löner, även om personen vistas över sex månader i Finland (s.k. nyckelpersonslagen eller lagen om källskatt för löntagare från utlandet 1551/1995).

Personer som vistas över sex månader i Finland

Om en person har vistats i Finland oavbrutet över sex månader, anses hen vara allmänt skattskyldig. Tillfälliga utlandsbesök anses inte avbryta vistelsen i Finland. Som tillfälligt utlandsbesök betraktas t.ex. semester som man tillbringar i hemlandet. Prestationer till allmänt skattskyldiga anges i andra årsanmälningar. T.ex. löner till allmänt skattskyldiga anges i årsanmälan 7801r.

Om det är oklart hur länge en person kommer att vistas i Finland kan det vara så att källskatt har tagits ut på lönen i början av året. Om en person har vistats i landet över sex månader och hen har blivit allmänt skattskyldig, ska lönerna och den uttagna skatten för hela året anmälas med årsanmälan 7801r, även om den uttagna skatten i början av året har varit källskatt.

Prestationer enligt spardirektivet

Spardirektivet 2004/48/EG har upphävts i slutet av 2015 och det internationella informationsutbyte som gäller investeringsinkomster kommer stegvis att omfattas av direktivet 2014/107/EU. S-prestationer enligt spardirektivet har tagits bort i årsanmälan för 2017. Från 2017 ska prestationer till begränsat skattskyldiga anmälas med prestationsslag C.

Ytterligare information

Läs mer om beskattningen av personer som kommer från utlandet till Finland och om årsanmälningsförfarandet.

Uppgifter om betalaren

614 Totalbeloppet av källskattepliktiga löner och ersättningar som omfattas av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (inkl. belopp som betraktas som lön av naturaförmånerna)

Om en begränsat skattskyldig löntagare är försäkrad i Finland ska arbetsgivaren betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för de utbetalda lönerna. Ange det sammanlagda beloppet av löner som betalats till alla i Finland försäkrade begränsat skattskyldiga löntagare (inklusive belopp som ska betraktas som lön av naturaförmånerna).

Läs mer: Sjukförsäkringsavgifter – skattedeklaration av arbetsgivarprestationer och årsanmälan 2017

Uppgifter om betalaren ska alltid anges också i sammandraget (7801Y eller VSPSVYHT). För lönernas del ska man i punkt 614 i sammandraget ange antingen de inkomster som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller noll.

Uppgifter om lön-/prestationstagaren

Betalningsår

Betalningsåret är det kalenderår under vilket prestationen har betalats eller mottagaren har kunnat lyfta dividenden eller överskottet.

Ytterligare information om anmälan av dividender och överskott finns i anvisningen Förskottsinnehållning på dividender och uppgifter som ska lämnas till Skatteförvaltningen. Anvisningen gäller också begränsat skattskyldiga.

Mottagarens namn och adressuppgifter (7-11)

Ange prestationstagarens fullständiga namn och adress i den utländska hemviststaten (inte i Finland). Ange företagets namn i sin helhet (7). Fysiska personers efternamn (7) och förnamnen (8) anges i olika punkter. Som hemviststat betraktas den stat där inkomsttagaren har sin stadigvarande bostad och familj. Hos andra än fysiska personer betraktas som hemviststat den stat där företaget har sin verkliga ledning.

Den utländska adressen är viktig också när man anmäler dividender, räntor och royaltyer. För att betalaren ska kunna använda lägre skattesatser ska betalaren ha mottagarens specifikationsuppgifter (10 § i den s.k. källskattelagen eller lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst).

Om betalaren eller det kontoförande institut som sköter utbetalningen eller institutets representant inte före utbetalningen vet inkomsttagarens namn, hemviststat, adress samt födelsetid om mottagaren är en fysisk person, ska betalaren ta ut källskatt enligt 30 %. Om det enda man vet om mottagaren av en förvaltarregisterdividend innan den betalas ut är den skatteavtalsenliga hemviststaten (prestationsslag E3), ange landskoden för den skatteavtalsenliga staten i punkt 14, men den utländska förvaltarens uppgifter i punkt namn och adress.

skatteavtalsenliga staten i punkt 14, men den utländska förvaltarens uppgifter i punkt namn och adress.

Läs mer om beskattningen av räntor och royaltyer som betalats till begränsat skattskyldiga.

Mottagarens finska personbeteckning, FO-nummer eller födelsetid (12)

Om mottagaren är en fysisk person, ange dennes finska personbeteckning. Mottagarens finska personbeteckning är en obligatorisk uppgift för prestationsslagen AR, R2, R5, R6, RE, RM, A7–A9, B1–B0 och P4–P7. Om prestationsslaget är något annat och personen inte har en finländsk personbeteckning, ange mottagarens födelsetid. Personbeteckningar anges i form ddmmåå-NNNT och födelsetider i form ddmmåååå.

Om mottagaren är ett företag som har ett finskt FO-nummer, ange FO-nummer (på blanketten i kolumnen finsk personbeteckning). Du kan ange ett FO-nummer endast om prestationsslaget är A4, C2–C5, D1, E1–E5 och S1–S4. FO-numret är en obligatorisk uppgift för prestationsslag E3 då mottagaren har införts i registret över utländska egendomsförvaltare (Foreign Custodian Register) och har finskt FO-nummer. FO-numret anges i formen 0123456-2. 

Personbeteckning, FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer i hemviststaten (13)

Ange skatteregistreringsnumret som den utländska hemviststaten tilldelat (= Tax Identification Number eller TIN). 

Hemviststatens landskod (14)

Ange landskoden för mottagarens hemviststat. Hemviststagen för en begränsat skattskyldig kan inte vara Finland (FI)

Kontrollera landskoder enligt ISO 3166.
(http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/
country_names_and_code_elements.htm)

Du kan också kontrollera landskoderna för skatteavtalsstater i förteckningen över gällande skatteavtal.

Om prestationsslaget är E3 och du inte vet hemviststaten, ange XX i stället för landskod.

Om prestationsslaget är A7 är landskoden undantagsvis FI, eftersom nyckelpersoner är allmänt skattskyldiga i Finland.

Prestationsslag (16)

Ange prestationsslaget i punkt 16. Om du har betalat olika slags prestationer till samma mottagare, lämna en separat årsanmälan för varje prestationsslag.

Löner och arbetsersättningar

Källskattepliktiga prestationsslag

A1 Lön från andra utbetalare än offentliga samfund (andra prestationsslag än AS och AD) samt fondandel i personalfond

Prestationsslaget för löner inom den privata sektorn är A1. Med lön avses varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som betalas till personer i arbets- eller tjänsteförhållande, samt mötesarvode, personligt föreläsnings- eller föredragsarvode, verkställande direktörs arvode, lön som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag samt ersättning för förtroendeuppdrag. Lön är också bostads-, kost- och motsvarande naturaförmåner samt skattepliktiga personalförmåner och skattepliktiga kostnadsersättningar. Dividender som grundar sig på en arbetsprestation utgör lön och anges med prestationsslag A1.

Anmäl fondandelar från personalfonder med prestationsslag A1, även om förskottsinnehållningen har tagits ut enligt grunderna i skattekortet för en begränsat skattskyldig.

Finska utbetalare ska också anmäla lönerna till utländska personer med permanent bostad och arbete utomlands, även om Finland inte har rätt att beskatta lönen.

Prestationsslaget A1 får inte användas om personens vistelse i Finland har varat över sex månader och hen har blivit allmänt skattskyldig. Då ska lönen i sin helhet anges i årsanmälan 7801r med prestationsslag P, även om man tagit ut källskatt i början av året.

A2 Lön som utbetalats av ett offentligt samfund

Offentliga samfund är staten, kommunerna och församlingarna.

Gränsgångare

Enligt det nordiska skatteavtalet beskattas s.k. gränsgångares arbete endast i arbetstagarens hemviststat. Man är gränsgångare då man bor stadigvarande i Sverige eller Norge i en kommun vid Finlands landgräns och arbetar i en motsvarande kommun på finska sidan av gränsen. Då inkomstbeskattas lönen inte i Finland.

Gränskommunerna vid gränsen mellan Finland och Sverige är i Finland Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå och i Sverige Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. Gränskommunerna vid gränsen mellan Finland och Norge är i Finland Enontekis, Enare och Utsjoki och i Norge Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana.

Även om någon inkomstskatt inte tas ut i Finland ska betalaren trots det lämna årsanmälan om lönerna. Befrielsen från inkomstskatt gäller inte övriga inkomster, såsom pensioner och förmåner. På basis av den utbetalda lönen ska den finska arbetsgivaren betala arbetsgivarens socialskyddsavgift och ta ut den försäkrades sjukförsäkringsavgift. Skyldigheten att ta ut försäkringspremier gäller inte arbetsförhållanden som varar under 4 månader eller arbetstagare som har A1-intyg (E101) eller en motsvarande utredning. Lönen anges med prestationsslag A1 om gränsgångarens lön betalas från privatsektorn, och med prestationsslag A2 om lönen betalas av ett offentligt samfund.

AS Anställningsoption och aktiepremie som baserar sig på arbete som utförts i Finland

Ange med prestationsslag AS sådana anställningsoptioner eller aktiepremier som en begränsat skattskyldig fått under sin tjänstgöring i Finland.

Bestämmelser om anställningsoptioner finns i 66 § 3 mom. i inkomstskattelagen. Enligt detta lagrum är skattepliktig förvärvsinkomst också en på ett arbetsförhållande baserad rätt att skaffa eller förvärva aktier eller andelar i ett samfund till ett pris som är lägre än det gängse priset. En sådan rätt kan grunda sig på ett konverteringslån, ett optionslån, en optionsrätt eller någon annan med dessa jämförbar överenskommelse eller förbindelse (anställningsoption).

Som premie kan också användas aktier. Om det är fråga om ett arrangemang som hör till tillämpningsområdet för 66 § 3 mom. i inkomstskattelagen, ska även aktiepremier anmälas på samma sätt som anställningsoptionerna. Om betalaren av en aktiepremie betalar en del av premien i pengar, anges penningbeloppet på samma sätt som den övriga aktiepremien.

Såsom förmånens värde betraktas aktiens eller andelens gängse värde vid den tidpunkt då anställningsoptionen används. Från förmånens värde dras av det pris som arbetstagaren betalar sammanlagt för aktien eller andelen och anställningsoptionen. Förmånen anses utgöra inkomst för det år under vilket anställningsoptionen används.

AM Sjöarbetsinkomst

Sjöarbetsinkomsten har ett eget prestationsslag, eftersom det i allmänhet finns egna bestämmelser för den i skatteavtalet.

AD Direktörsarvode

Detta prestationsslag används när arvodet betalas på basis av medlemskap i ett samfunds styrelse eller annat motsvarande förvaltningsorgan. Arvoden för uppdrag som verkställande direktör anses utgöra lön och anmäls exempelvis med prestationsslag A1.

A3 Royalty (t.ex. ersättning för upphovsrätt)

Med royalty avses ersättning som betalas för användning av, nyttjanderätt till eller försäljning av nyttjanderätten till upphovsrätt (såsom litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk), rätt som baserar sig på fotografi och industriell äganderätt såsom patent eller varumärke.

A4 Ersättning för arbete (ersättningar till andra än fysiska personer anmäls endast om källskatt har tagits ut)

Som arbetsersättning anges en ersättning som betalats till en fysisk person för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst, förutsatt att ersättningen inte är lön. Betalaren ska lämna årsanmälan också om arbetsersättningar som betalats till företag då betalaren har tagit ut källskatt. Arbetsersättningar som betalats till fysiska personer ska alltid anmälas, oberoende av om någon källskatt har tagits ut eller inte.

Den som betalar arbetsersättningar till utländska företag (aktiebolag, andra samfund och sammanslutningar) ska ta ut en källskatt på 13 %. Källskatten är dock 35 % om arbetet har utförts i Finland (näringsidkare). Någon källskatt behöver inte tas ut om det utländska företaget eller den utländska näringsidkaren har införts i förskottsuppbördsregistret eller lägger fram ett skattekort med där skattesatsen är 0 % eller en annan utredning gör att skatt inte kan tas ut. 

Dividender som grundar sig på en arbetsprestation utgör arbetsersättning och anges med prestationsslag A4.

A5 Ersättning för en uppträdande artists personliga verksamhet

Källskatt ska tas ut enligt 15 % eller enligt en lägre skattesats i källskattekortet.

Prestationsslaget för ersättningar för en uppträdande artists personliga verksamhet i Finland är A5. Uppträdande artister är exempelvis teater- och filmskådespelare, musiker samt personer som framträder på radio eller teve.

A6 Ersättning för en idrottares personliga verksamhet

Källskatt ska tas ut enligt 15 % eller enligt en lägre skattesats i källskattekortet.

Prestationsslaget för ersättningar för en idrottares personliga verksamhet i Finland är A6. Personlig verksamhet betyder att idrottaren personligen spelar eller tävlar i Finland. 

A7 Lön enligt den s.k. nyckelpersonslagen

Prestationsslaget för löner till en utländsk nyckelperson är A7 (s.k. nyckelpersonslagen eller lagen om källskatt för löntagare från utlandet 1551/1995).

Nyckelpersonslagen kan på ansökan tillämpas på lönen till en nyckelperson som kommer från utlandet om de följande kriterierna uppfylls: ,

personen undervisar eller forskar vid en högre undervisningsinrättning i Finland eller personens penninglön under hela vistelsen i Finland är minst 5 800 euro per månad och hans eller hennes arbetsuppgifter kräver specialkunnande.

 • Personen blir allmänt skattskyldig i Finland när hen börjar arbeta i Finland.
 • Penninglönen för befattningen som nyckelperson är minst 5 800 euro i månaden under tjänstgöringstiden. Naturaförmåner ingår inte i penninglönen. Om personen däremot kommer till Finland för att utföra undervisnings- eller forskningsarbete vid en högre undervisningsinrättning, finns det inga minimikrav på penninglönen.
 • Arbetsuppgifterna hos arbetsgivaren i Finland förutsätter specialkunnande.
 • Personen är inte finsk medborgare och har inte varit allmänt skattskyldig i Finland under de fem kalenderår som föregår det år då arbetet började.

Lönen anmäls som inkomst enligt nyckelpersonslagen endast då Skatteförvaltningen har fastställt att arbetstagarens löneinkomst berättigar personen till beskattning enligt nyckelpersonslagen och detta har antecknats i skattekortet. Prestationsslag A7 används endast för lön enligt nyckelpersonslagen. Om personens status som nyckelperson upphör mitt under året och hen fortsätter sin tjänstgöring i Finland ska lönen till denna del anges med Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r).  Prestationsslaget är då P Lön från huvudsyssla eller 1 Lön från bisyssla. Om nyckelpersonen har ett avtal om nettolön är inkomstslaget dock A7. Nyckelpersonens personbeteckning ska anges i årsanmälan.

Exempel: En arbetstagare har arbetat som nyckelperson 1.1–31.3. Hennes månadslön var 10 000 euro, vilket betyder att hon under de tre månaderna tjänat sammanlagt 30 000 euro. Hon fortsätter att arbeta hos samma arbetsgivare resten av året som en vanlig arbetstagare. Hennes lön är fortfarande 10 000 euro i månaden.

Uppgifterna lämnas enligt följande:

Årsanmälan 7809r

 • I punkt 16 anges prestationsslaget A7
 • I punkt 17 anges det sammanlagda bruttobeloppet av penninglön (30 000 €).
 • I punkt 18 anges den uttagna källskatten (10 500 €)
 • I punkt 19 anges det sammanlagda bruttobeloppet av penninglön (30 000 €)

Årsanmälan 7801r

 • Punkt 10 (110): Prestationsslaget för den utbetalda lönen (P eller 1).
 • I punkt 14 (114) anges det sammanlagda bruttobeloppet av penninglön (90 000 €).
 • Punkt 15 (115): Förskottsinnehållning som verkställts (t.ex. 37 000 €).punkt 16 (116): arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som uttagits för hela året

A8 Lön från ett utländskt koncernföretag e.d. till en begränsat skattskyldig som arbetar utomlands och är försäkrad i Finland

Årsanmälan lämnas av det finska företaget som anmäler lönen med prestationsslag A8 om arbetstagaren är försäkrad i Finland, begränsat skattskyldig i Finland och arbetar utomlands för det utländska koncernbolaget.

Lönen som betalas till en begränsat skattskyldig för utlandstjänstgöring inom privatsektorn utgör inte skattepliktig inkomst i Finland. Om arbetstagaren är försäkrad i Finland ska man trots detta ta ut arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetstagarens sjukförsäkringspremie på lönen. Om det finska företaget har sänt ut arbetstagaren utomlands och tillsammans med arbetstagaren ansökt om Pensionsskyddscentralens, FPA:s eller Social- och hälsovårdsministeriets intyg eller beslut om försäkringen, ska det finska företaget betala socialskyddsavgiften för det utländska koncernföretaget och fakturera den hos det utländska företaget. Det finska företaget är skyldigt att lämna årsanmälan så länge som arbetstagaren är försäkrad i Finland.

Läs mer om den finska arbetsgivarens förfarande då det utländskt koncernföretag betalar lön till en begränsat skattskyldig.

A9 Löneinkomsten av en utländsk hyrd arbetstagare då arbetstagaren har varit högst sex månader i Finland (anmälan lämnas av arbetsgivare som inte har fast driftställe i Finland)

Årsanmälan ska lämnas endast om sådana hyrda arbetstagare som kommer från något av följande länder eller områden: Island, Norge, Sverige, Danmark, Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Moldavien, Vitryssland, Polen, Turkiet, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey och Caymanöarna. Årsanmälan krävs också för hyrda arbetstagare som kommer från ett land som inte ingått ett skatteavtal med Finland. 

Läs mer om beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft i Finland.

Exempel: En arbetstagare som har kommit från Estland arbetar i Finland 15.3–22.5. Arbetstagaren har fått sammanlagt 4 000 euro i lön. Arbetstagaren har ansökt om fastställande av förskottsskatt på sin lön i Finland. Skattebyrån har beaktat källskatteavdraget redan innan något förskott har fastställts. Det inbetalda förskottet beaktas automatiskt i beskattningen och arbetsgivaren får inte anmäla den som uttagen källskatt, även om arbetsgivaren har betalat förskottet i stället för arbetstagaren.

Uppgifterna lämnas enligt följande:

 • punkt 16: prestationsslag A9
 • punkt 17: 4 000 euro
 • punkt 27: antalet arbetsdagar 69

Uppgiften om antalet arbetsdagar är viktig på grund av ett avdrag som beviljas arbetstagaren vid den slutliga beskattningen.

Förskottsinnehållningspliktiga prestationsslag

AR Förskottsinnehållningspliktig lön till begränsat skattskyldig (annan betalare än offentligt samfund)

Anmäl med prestationsslag AR de löner som betalats av annan betalare än ett offentligt samfund (t.ex. lönerna inom den privata sektorn) om förskottsinnehållning har verkställts på den begränsat skattskyldiges lön enligt ett skattekort för begränsat skattskyldig.

R2 Förskottsinnehållningspliktig lön som offentligt samfund betalat till begränsat skattskyldig

Anmäl med prestationsslag R2 de löner som betalats av ett offentligt samfund om förskottsinnehållning har verkställts på begränsat skattskyldigs lön enligt ett skattekort för begränsat skattskyldig.

RM Förskottsinnehållningspliktig sjöarbetsinkomst till begränsat skattskyldig

Prestationsslaget för sjöarbetsinkomst är RM om förskottsinnehållning har verkställts på den begränsat skattskyldiges lön enligt ett skattekort för begränsat skattskyldig.

R5 Förskottsinnehållningspliktig ersättning för personlig verksamhet till en begränsat skattskyldig uppträdande artist

Ange prestationsslag R5 för ersättningar som betalats för begränsat skattskyldiga uppträdande artisters personliga verksamhet om du verkställt förskottsinnehållning på ersättningen enligt ett skattekort för begränsat skattskyldig. Uppträdande artister är exempelvis teater- och filmskådespelare, musiker samt personer som framträder på radio eller teve.

R6 Förskottsinnehållningspliktig ersättning för personlig verksamhet till en begränsat skattskyldig idrottare

Ange prestationsslag R6 för ersättningar som betalats för begränsat skattskyldiga uppträdande artisters personliga verksamhet om du verkställt förskottsinnehållning på ersättningen enligt ett skattekort för begränsat skattskyldig. Med personlig verksamhet avses att idrottaren personligen spelar eller tävlar i Finland. 

Prestationsslaget för anställningsoptioner eller aktiepremier (AS), direktörsarvoden (AD), royaltyer (A3), arbetsersättningar (A4) och löner till hyrda arbetstagare (A9) är alltid detsamma som för källskattepliktiga prestationer, även om förskottsinnehållning har verkställts på prestationerna enligt ett skattekort för begränsat skattskyldig.

Pensioner

B1 av offentligt samfund utbetald arbetspension (ej intjänats i rörelseverksamheten)

B2 Annan prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen (t.ex. arbetspension, avträdelsepension eller olycksfallspension)

B3 Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än arbetspension

B4 Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. själv eller av arbetsgivaren tecknade pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring)

B5 Pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet

B7 Annan pension än sådana som avses i punkt B1-B5 eller B8 (t.ex. pension som grundar sig på trafikförsäkring och annan riskförsäkring)

B8 Köpt pension som utgör kapitalinkomst (bl.a. själv tecknade pensioner som grundar sig på en individuell pensionsförsäkring)

B9 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent

B0 Pension eller annan prestation som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

Förmåner

AE Förmån (källskattepliktig)

Ange AE som prestationsslag för förmånen (t.ex. studiepenning, arbetslöshetsersättning) om källskatt tagits ut på förmånen.

RE Förskottsinnehållningspliktig förmån till begränsat skattskyldig

Ange RE som prestationsslag för förmånen (t.ex. studiepenning, arbetslöshetsersättning) om förskottsinnehållning tagits ut på förmånen enligt ett skattskort för begränsat skattskyldig.

Räntor

C2 Depositionsränta

C3 Ränta på masskuldebrevslån eller betald eftermarknadsgottgörelse

C4 Årlig intäkt av placeringsfond

C5 Depositionsränta

C7 Upplupen ränta på tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande

Övriga prestationer

D1 Annan prestation (t.ex. stipendium, understöd, livförsäkringsersättning, betalning från lönegaranti e.d.)

D2 Annan avkastning från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande

Dividender och överskott från andelslag

Närmare information om beskattningen av begränsat skattskyldigas dividender och källbeskattningen hittar du i anvisningen Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga.

E1 Direktinvesteringsdividend enligt moder-dotterbolagsdirektivet eller skatteavtalet

E2 Dividend då aktien är förvaltarregistrerad men i årsanmälan lämnas uppgifter om den slutliga dividendtagaren, dvs. ägaren

E3 Dividend då aktien är förvaltarregistrerad men man tillämpar det s.k. förenklade förfarandet och i årsanmälan lämnas uppgifter om den registrerade kontoförvaltaren, eller man lämnar inte den slutliga dividendtagarens uppgifter och tar ut allmän källskatt.

Om man har tagit ut allmän källskatt och den slutliga mottagarens uppgifter inte lämnas (prestationsslag E3), ange den utländska egendomsförvaltarens namn och adress.

FO-numret är en obligatorisk uppgift om prestation E3 betalas till en mottagare i registret över utländska egendomsförvaltare (Foreign Custodian Register) som har finskt FO-nummer.

Om källskatten på dividenden har återbetalats, ange prestationen endast med prestationsslag E5.

E4 Andra dividender eller överskott från andelslag än de ovan nämnda

E5 Till den slutliga mottagaren betald dividend vars källskatt utbetalaren har återbetalat

Prestationsslag E5 används i stället för E3 om den uttagna källskatten har återburits. I samband med prestationsslag E5 anges endast det belopp av källskatten som återstår efter återbäringen.

E6 Dividend från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande

Prestationsslag för dividend används också av andelslag som delat ut överskott.

Utdelning av tillgångar ur fonden för fritt eget kapital likställs med dividend. Prestationsslag för dividend används i årsanmälan också för sådana utdelningar av medel.

Prestationer som grundar sig på avtal om långsiktigt sparande

Anmälan av betalningar på konton för långsiktigt sparande

Betalningar som en begränsat skattskyldig sparare gjort årligen enligt ett avtal om långsiktigt sparande anmäls med årsanmälan om premier för frivilliga pensionsförsäkringar som tagits av privatpersoner och inbetalningar som grundar sig på långsiktiga sparavtal (948/71/2009). Uppgifterna kan lämnas endast elektroniskt.

Anmälan av intäkter under spartiden med årsanmälan 7809r

Intäkter som en begränsat skattskyldig erhållit under spartiden på basis av ett sparavtal ska anmälas årligen. Intäkterna under spartiden kan utgöra dividend, ränta, överlåtelsevinst e.d. Dessa prestationer ska anges i årsanmälan och de har var sitt prestationsslag (C7, D2 eller E6). Finland beskattar inte de spartida intäkterna men lämnar uppgifter om intäkterna till den begränsat skattskyldiges hemviststat.

Begränsat skattskyldigas dividendintäkter som anmälts med prestationsslag E6 ska också anges i årsanmälan om dividender 7812r i sammandraget (punkt 24).

Betalningar som grundar sig på avtal om långsiktigt sparande i årsanmälan 7809r

Betalningar till begränsat skattskyldiga efter att ett avtal om långsiktigt sparande gått ut ska anges i årsanmälan 7809r. Prestationsbeloppet för prestationsslag P6 och P7 ska anges utan förhöjning, dvs. någon förhöjningsprocent enligt prestationsslaget beräknas inte. Förhöjningen beräknas i samband med den slutliga beskattningen.

P4 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst

P5 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst

P6 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent

P7 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

Belopp på vilket källskatt har tagits ut eller förskottsinnehållning på pension verkställts (17)

I denna punkt anges inkomstbeloppet (t.ex. lön, pension eller dividend) på vilket källskatten eller förskottsinnehållningen har uttagits eller på vilket skatten skulle ha uttagits, om inte skatteavtal, direktiv eller intern lagstiftning (t.ex. källskatteavdrag på lönen) hindrade beskattningen. Som lön räknas penninglön och naturaförmåner, dvs. det sammanlagda beloppet av punkterna 19 och 20. Av detta belopp betalas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, förutsatt att arbetstagaren inte är försäkrad någon annanstans än i Finland eller annat följer av socialskyddsavtalet.

Exempel: Arbetstagaren har arbetat 5 månader och månadslönen har varit 4 000 euro. Under de 5 månaderna har hen sammanlagt intjänat 20 000 euro i lön. Dessutom har hen haft en telefonförmån vars värde är 20 euro i månaden, alltså sammanlagt 100 euro. Arbetstagaren har också mottagit sammanlagt 500 euro i skattefria dagtraktamenten. Arbetstagaren har haft ett källskattekort enligt 35 % och hen har beviljats 510 euro/månad i källskatteavdrag, dvs. sammanlagt 2 550 euro. På det sammanlagda beloppet av löner och naturaförmåner togs ut källskatt och beviljades källskatteavdrag (20 000 e + 100 e – 2 550 e = 17 550 e).

 • I punkt 17 antecknas 20 100 euro.
 • I punkt 18 antecknas 6142,25 euro.
 • I punkt 19 antecknas 20 000 euro.
 • I punkt 20 antecknas 100 euro.
 • I punkt 21 antecknas 2 550 euro.

Prestationsbeloppet för prestationsslag B9, B0, P6 och P7 ska anges utan förhöjning, dvs. någon förhöjningsprocent enligt prestationsslaget beräknas inte. Skatteförvaltningen beräknar förhöjningen i samband med den slutliga beskattningen

Uttagen källskatt/verkställd förskottsinnehållning (18)

Ange den uttagna källskatten eller förskottsinnehållningen. Lämna punkt 18 blankt om betalaren faktiskt inte tagit ut skatten och redovisat den till Finland.

Skatterna antecknas inte i punkt 18 om t.ex. den utländska arbetsgivaren betalar de förskottsskatter som fastställts för arbetstagaren i Finland. Skatteförvaltningen beaktar automatiskt de inbetalda förskottsskatterna. Det uttagna skattebeloppet anges i punkt 18 endast då arbetsgivaren har registrerats som arbetsgivare som betalar löner regelbundet i Skatteförvaltningens register och då arbetstagaren i verkligheten har tagit ut skatt på arbetstagarens lön enligt skattekortet och redovisat den i Finland.

Penninglön (19)

Ange bruttobeloppet av lön som betalats ut i pengar i euro. Du ska inte dra av källskatteavdrag från penninglönen. Ange källskatteavdraget separat i punkt 21. Till penninglönen räknas skattepliktiga dagtraktamenten och kostnadsersättningar. Skattefria dagtraktamenten och kostnadsersättningar räknas inte med. Ange dessa i punkt 22.

Om en enskild inkomstpost har betalats ut i annan valuta än i euro, räkna om beloppet i euro enligt betalningsdagens kurs.

Naturaförmån (20)

Ange penningvärdet på naturaförmånerna minskat med den ersättning som eventuellt tagits ut hos arbetstagaren. Skatteförvaltningen fastställer årligen penningvärden för naturaförmånerna.

Kontrollera penningvärdet i Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner.

Källskatteavdrag (510 euro/månad eller 17 euro/dag) (21)

Det sammanlagda beloppet av avdrag som för hela året gjorts på lönen enligt 6 § i källskattelagen. Du får göra källskatteavdrag endast om prestationsslaget är A1, A2, A4, A9, AS, AM, AE eller D1.

När man tar ut källskatt drar man av 510 euro per månad från det sammanlagda beloppet av sådan inkomst på vilken källskatt ska tas ut enligt 35 %. Har inkomst flutit in under kortare tid än en månad uppgår avdraget till 17 euro per dag. Avdraget kan dock inte vara högre än löneinkomsterna. Avdraget förutsätter att den skattskyldige visar upp ett källskattekort till utbetalaren av prestationen.

Exempel: Arbetstagaren arbetar i Finland 1.7–15.8. Lönen för hela denna tid är 3 000 euro. Arbetstagaren har lagt fram ett skattekort med anteckningar om källskatteavdraget. Källskatten beräknas på lönen efter källskatteavdraget på 765 euro källskatt (510 euro för juli + 15 x 17 e för augusti). Således ska arbetstagaren ta ut en källskatt på 2 235 euro (3 000 e – 765 e). Källskatten är 35 % (förutsatt att det inte anges en lägre skattesats på källskattekortet). Beloppet av källskatt är 782,25 euro (2 235 e x 35 % ).

 • I punkt 17 antecknas 3 000 euro.
 • I punkt 18 antecknas 782,25 euro.
 • I punkt 19 antecknas 3000 euro.
 • I punkt 21 antecknas 765 euro.

Skattefria dagtraktamenten och kostnadsersättningar (22)

Skattefria resekostnadsersättningar får betalas till begränsat skattskyldiga i samma omfattning och under samma förutsättningar som till allmänt skattskyldiga mottagare.

De utbetalda resekostnadsersättningarna som betalats till löntagaren är skattefri inkomst endast till den del som ersättningarna har betalats enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

Resekostnadsersättningar som betalats till löntagaren på basis av en transportörs verifikation (t.ex. tågbiljett) är skattefria och behöver således inte anges i årsanmälan.

Om däremot resekostnadsersättningarna har betalats utan att iaktta de tids- och kilometergränser som nämns i Skatteförvaltningens beslut är ersättningarna skattepliktiga till hela beloppet. Då anses ersättningarna utgöra lön och de ska således uppges som lön i punkt 19. Då ska ersättningarna inte anges i punkt 22.

Om resekostnadsersättningarnas belopp överskrider det skattefria beloppet enligt Skatteförvaltningens beslut men i övrigt enligt beslutet, utgör en del av ersättningarna lön och en del skattefri ersättning. Som lön betraktas den del av ersättningen som överskrider maximibeloppet enligt Skatteförvaltningens beslut. Ange den här delen av ersättningen som lön i punkt 19. Ange i punkt 22 endast de skattefria ersättningarna.

Exempel: Arbetstagaren har fått sammanlagt 300 euro i dagtraktamente. Det skattefria beloppet enligt Skatteförvaltningens beslut är 200 euro. Till arbetstagarens lön i punkt 19 läggs 100 euro. I punkt 22 antecknas 200 euro.

Försäkringslön för utlandstjänstgöring (23)

Löner som betalas på privata sektorn till en begränsat skattskyldig för utlandstjänstgöring utgör inte skattepliktig inkomst i Finland. Om arbetstagaren är försäkrad i Finland ska arbetstagaren emellertid betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och ta ut den försäkrades sjukförsäkringsavgift. Sjukförsäkringspremien och -avgiften betalas på basis av försäkringslönen. Om man inte avtalat om försäkringslön, betalas sjukförsäkringspremien och socialskyddsavgiften på den förskottsinnehållningspliktiga lönen.

Ange försäkringslönen till sådana arbetstagare som arbetar utomlands men är försäkrade i Finland. Försäkringslönen för utlandstjänstgöring anges i punkt 23.

Uttagen sjukförsäkringspremie (24)

Om en begränsat skattskyldig arbetstagare är försäkrad i Finland, ange i punkt 24 beloppet av den försäkrades sjukförsäkringspremie som tagits ut på prestationen.

Om förskottsinnehållningen tas ut enligt ett begränsat skattskyldigs skattekort ingår sjukförsäkringspremien i förskottsinnehållningssatsen. Då behöver sjukförsäkringspremien inte anges separat i punkt 24, utan den ingår i förskottsinnehållningen i punkt 18.

Läs mer om fastställande av sjukförsäkringspremien i anvisningen Beskattningen av arbetstagare som kommer till Finland.

Socialavgifter och motsvarande som tagits ut av arbetstagaren i hemviststaten anges inte i årsanmälan.

Pension som återkrävts (26)

Ange i punkt 26 en återkrävd pension som ursprungligen utbetalats under år 2016 eller tidigare.

Antalet arbetstagare i fråga om prestationsslag A9 (27)

Om prestationsslag A9, ange som tjänstgöringstid i Finland antalet arbetsdagar arbetstagaren under kalenderåret arbetat i Finland, alla veckoslut och lediga dagar medräknade.

Se exemplet för prestationsslag A9.

Av arbetstagaren uttagna pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter sammanlagt (29)

Ange det sammanlagda beloppet av pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut hos arbetstagaren.

Pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut i hemviststaten anges inte i årsanmälan.

Prestationens ISIN-kod eller produktnamn (097)

Kontoförvaltare lämnar uppgiften elektroniskt enligt postbeskrivningen VSRAERIE.

Ange Prestationens ISIN-kod eller produktnamn. Uppgiftens längd får vara högst 25 tecken. Namnet ska förkortas antingen från början eller slutet så att det bäst lämpar sig för att identifiera fonden eller prestationen. När man korrigerar uppgiften, ska man kontrollera att namnet i det korrigerade materialet är detsamma som i det ursprungliga materialet.

Om det är fråga om en förvaltarregistrerad dividend, ska man efter ISIN-koden eller produktnamnet lägga till numret på den rad som individualiserar anmälan. I stället för ISIN-koden eller produktnamnet kan man också ange någon annan uppgift som individualiserar uppgiften, t.ex. radnumret