Årsanmälan om dividendersättningar och korrigering av uppgifterna 2017

Årsanmälan om dividendersättningar (blankett 7847r) och korrigering av uppgifterna

Allmänt

Årsanmälan om dividendersättningar lämnas med blankett 7847r. Med samma blankett och enligt denna anvisning lämnas motsvarande uppgifter om överskottsersättningar.

Med samma blankett anmäls också de dividendersättningar som betalats till samfund med hemort inom EES-området på grundval av sådana aktier som hör till tillgångarna av samfundets fasta driftställe i Finland.

Dividendersättningar som betalats till begränsat skattskyldiga mottagare anmäls inte med blankett 7847r, utan i årsanmälan 7809r. I sammanfattningsuppgifterna på blankett 7847r ska dock antecknas de sammanlagda summor som gäller begränsat skattskyldiga.

Dividendersättningar som betalats på aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (L om bundet långsiktigt sparande) anmäls inte. Dividendersättningar som betalats på begränsat skattskyldigas konton för långsiktigt sparande anmäls med årsanmälan 7809r.

Uppgiftslämnare (anmälare)

Skyldig att lämna in årsanmälan om dividendersättningar är clearingorganisation samt värdepappersföretag, utländskt värdepappersföretag och annan tillhandahållare av investeringstjänster (clearingmedlem) som avtalat om värdepapperslånet för mottagarens räkning (= förmedlare för låntagaren) eller för dividendersättningstagarens räkning (= förmedlare för låntagaren).

Uppgifter om mottagarna och utbetalarna lämnas skilt för varje avtal.

Tidsfrist för årsanmälan

Årsanmälan om dividendersättningar som utbetalats under kalenderåret ska lämnas in varje år senast före utgången av januari följande år. Blanketten skickas in till den adress som har antecknats på blanketten.

Anvisningar för ifyllningen

Uppgifter om uppgiftslämnaren (punkterna 11−14)

Uppgifterna lämnas för eventuella kontakter från Skatteförvaltningen.

Sammandragsuppgifter (punkterna 21−26)

Sammandragsuppgifterna behöver inte upprepas på efterföljande sidor om sidorna är numrerade.

Låntagarens förmedlare anmäler

 • det sammanlagda beloppet av dividendersättningar som låntagarna har utbetalat (punkt 21).

Långivarens förmedlare anmäler

 • det sammanlagda beloppet av dividendersättningar som långivarna har mottagit (punkt 22 = punkt 23 + punkt 25)
 • de sammanlagda dividendersättningar som mottagits av allmänt skattskyldiga långivare (punkt 23)
 • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts hos allmänt skattskyldiga (punkt 24)
 • det sammanlagda beloppet av dividendersättningar som mottagits av begränsat skattskyldiga långivare (punkt 25)
 • det sammanlagda beloppet av källskatter som tagits ut hos begränsat skattskyldiga (punkt 26).

Värdepapperslånets referensnummer (punkt 31)

I punkt 31 antecknas avtalets det referensnummer som är gemensamt för långivaren och låntagaren.

Uppgifter om betalare/mottagare (punkterna 32−33)

Fyll i punkt 32 antingen 1 eller 2 om det är fråga om dividendersättningens betalare (låntagare) eller mottagare (långivare).

FO-nummer eller personbeteckningar anges alltid i fullständig form. Om t.ex. en stiftelse saknar FO-nummer, ange namn och adress.

Uppgifter om dividendersättningar (punkterna 34−36)

Anteckna betalningsdagen för dividendersättningen i punkt 34, dividendersättningens belopp i punkt 35 och förskottsinnehållningsbeloppet i punkt 36.

Uppgifter om bolaget som delar ut dividend / Uppgifter om andelslaget som delar ut överskott (punkterna 41−44)

Ange FO-nummer, typ av bolag och räkenskapsperiod om dividendutdelaren, dvs. bolaget vars aktier det är fråga om. Motsvarande uppgifter lämnas också om det är fråga om andelslag.

Typ av bolag (punkt 42) anges med sifferkod enligt följande:

1 = offentligt noterat bolag (ISkL 33 a § 2 mom.)
0 = Annat bolag

Typ av andelslag (punkt 42) anges med sifferkod enligt följande:

2 = Offentligt noterat andelslag
3 = Annat än offentligt noterat andelslag med minst 500 medlemmar
4 = Annat än offentligt noterat andelslag som har under 500 medlemmar

Enligt 33 a § i inkomstskattelagen avses med ett offentligt noterat bolag ett sådant bolag vars aktier (eller någon av aktieserierna), när beslut om dividendutdelning fattas, är föremål för offentlig handel:

 • På NASDAQ OMX Helsinki Ab:s börslista eller Pre-lista
 • på en annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och på en annan reglerad och av myndigheterna övervakad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • i multilateral handel i Finland eller annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att bolagets aktie har tagits upp till offentlig handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke.

I punkt 44 anges antingen

antalet aktier (dividendersättningar)

 • antalet aktier betyder antalet sådana aktier på basis av vilka dividendersättningen har betalats.

eller om vissa krav uppfylls, anges om andelar i andelslag och aktierna endast det belopp som upptagits i det egna kapitalet (endast överskottsersättningar)

 • Andra än offentligt noterade andelslag som vid slutet av den räkenskapsperiod som föregick beslutet om utdelning av överskott hade färre än 500 medlemmar ska i fråga om dem som får överskottet uppge antalet andelar och aktier som tagits upp i andelslagets eget kapital vid slutet av den räkenskapsperiod som föregick beslutet om utdelningen.

  Beloppet av eget kapital behöver inte anmälas om mottagaren av överskottsersättningen är ett samfund eller en samfälld förmån.  

Verifikation som ges till dividendersättningstagaren

Det finns inte en särskild blankett som Skatteförvaltningen har fastställt för verifikation till dividendersättningstagaren.

Av verifikatet som gäller en dividendersättning ska dock framgå att det är fråga om dividendersättning. Av verifikationen ska dessutom framgå

 • dividendersättningstagarens namn och FO-nummer eller personbeteckning
 • de aktier på basis av vilka dividendersättning betalts (namnet och FO-numret på bolaget som delar ut dividender, antalet och typ av aktier samt den räkenskapsperiod för vilken dividend har utdelats)
 • dividendersättningens belopp och betalningsdag samt förskottsinnehållning som verkställts
 • förmedlarens namn och FO-nummer.

Korrigering av uppgifterna

Om uppgifter man lämnat på blankett 7847r måste korrigeras, framställ en fritt formulerad anmälan och lämna in den till Skatteförvaltningen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken