Årsanmälan om delägarlån och deras återbetalningar, delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person 2017

Denna anvisning gäller både postbeskrivningen (VSOSLAIE) och blankett 7851r.

Innehåll

Allmänt 
Tidsfrist
Korrigering av årsanmälan
Delägarlångivaren
Delägarlån som beviljats 2017 (ISkL 53 a §)

Delägarlåntagarens personbeteckning eller FO-nummer och namn
Delägarlånets belopp
Andel av aktierna eller röstetalet
Delägarlån som återbetalats under år 2017 (ISkL 54 c §) 
Namnet och personbeteckningen/FO-numret av delägarlånets återbetalare
Återbetalningens belopp

Allmänt

Tidsfrist

Årsanmälan ska lämnas in senast 26.2.2018. Om den sista inlämningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag..

Korrigering av årsanmälan

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna hittar du i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna

Delägarlångivaren

Om uppgifterna lämnas in elektroniskt, ange delägarlångivarens FO-nummer. Om uppgifterna lämnas på pappersblankett, ange delägarlångivarens namn och FO-nummer, kontaktpersonens namn och telefonnummer samt inlämningsdagen för årsanmälan.

Bestämmelsen i ISkL 53 a § om delägarlån kan också tillämpas på delägarlån från utländska aktiebolag. Detta betyder att penninglån från ett utländskt bolag är skattepliktig kapitalinkomst om kraven i ISkL 53 a § uppfylls. Om delägarlån som räknas som inkomst återbetalas senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes har den skattskyldige rätt till avdrag från kapitalinkomster med stöd av 54 c §.

Delägarlån som beviljats 2017 (ISkL 53 a §)

Prestationsslaget för uppgifter som lämnas in elektroniskt är Beviljat delägarlån (1).

Ett aktiebolag ska anmäla i en årsanmälan om de penninglån som har varit obetalda 31.12.2017 och som delägaren eller hans familjemedlemmar erhållit från aktiebolaget under tiden 1.1.–31.12.2017. Som familjemedlemmar betraktas delägarens make eller maka samt minderåriga barn. Om lån har lyfts under flera år anmäler man inte lånens sammanlagda saldo, utan beloppet av ett sådant nytt lån som lyfts under 2017.

Penninglånen ska anmälas om delägaren eller hans familjemedlemmar eller dessa tillsammans direkt eller indirekt äger minst 10 % av bolagets aktier eller innehar en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför.

Lånet utgör skattepliktig kapitalinkomst för delägaren eller familjemedlemmen. Som kapitalinkomst beskattas endast lyfta lån. Delägarlån som ska beskattas som kapitalinkomst uppstår således inte endast på basis av ett lånebeslut.

Delägarlåntagarens personbeteckning eller FO-nummer och namn

Ange i denna punkt endast sådana delägarlån som beviljats fysiska personer. Låntagaren kan vara delägare i aktiebolaget, delägarens make eller maka eller ett minderårigt barn.  Dödsbon beviljas inte avdrag efter dödsåret.

Om låntagaren anges personbeteckning och namn. I stället för personbeteckningen kan man ange FO-nummer om den fysiska personen har ett sådant.

Delägarlånets belopp

Ange i denna punkt det sammanlagda beloppet av lån som lyfts under 2016 och som ännu 31.12.2016 är obetalda.Om man redan före årets utgång hunnit amortera ett lån man lyft i början av året behöver ändringen inte anmälas, utan man ska anmäla endast det belopp som inte återbetalats på årets sista dag.

Om delägarlånet betalas i utländsk valuta, ska beloppet räknas om i euro enligt Europeiska centralbankens valutakurs som gällde vid betalningstidpunkten.

Andel av aktierna eller röstetalet

Ange i denna punkt ägarandelen eller andelen av röstetalet, om någondera går upp till minst 10 %.

Andelen av aktierna eller röstetalet antecknas i procent med två decimalers noggrannhet enligt läget 31.12.2017.

Indirekt andel av aktierna eller röstetalet beräknas proportionellt så att om familjen t.ex. äger 50 % av aktierna i bolaget A och bolaget A för sin del 20 % av aktierna i bolaget B, anses familjen äga indirekt 10 % av bolaget B (50 % x 20 %).

Låntagaren behöver inte äga några aktier alls i bolaget om familjemedlemmarnas ägarandel eller andel av röstetalet är minst 10 %.

Delägarlån som återbetalats under år 2017 (ISkL 54 c §)

Prestationsslaget för uppgifter som lämnas in elektroniskt är Återbetalt delägarlån (2).

Låntagaren har rätt att som utgift för inkomstens förvärvande från sina kapitalinkomster dra av det belopp som han återbetalat av ett delägarlån som räknas som inkomst, förutsatt att återbetalningen har skett senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes. T.ex. ett lån som har räknats som inkomst vid beskattningen för 2012 får dras av senast 2017.

Det återbetalda beloppet kan dras av även om låntagaren eller hans familjemedlemmar eller dessa tillsammans inte längre under återbetalningsåret har en ägarandel eller röstetal på 10 % i långivarbolaget. Det räcker för avdragandet att lånet har tidigare beskattats som låntagarens kapitalinkomst.

När man anmäler delägarlån som återbetalats under 2017 ska man ALLTID ange under vilket år man lyft lånet. Avdragbara är endast sådana återbetalningar av delägarlån som har lyfts under 2012–2016 och beskattats som kapitalinkomst. Om man inte får in en utredning som bevisar annat anser man att amorteringarna gäller det äldsta lånet. När man återbetalar ett delägarlån som lyfts före 2012 behöver lånet inte anges i årsanmälan eftersom det inte berättigar till avdrag i beskattningen.

Namnet och personbeteckningen/FO-numret av delägarlånets återbetalare

Om återbetalaren är en fysisk person, ange återbetalarens personbeteckning och namn. I stället för personbeteckningen kan man ange FO-nummer om den fysiska personen har ett sådant.

Återbetalningens belopp

I denna punkt anges skilt för varje återbetalare det belopp som återbetalats och räknats som kapitalinkomst i beskattningen åren 2012–2016. Ange dessutom det år under vilken återbetalaningsbeloppet har räknats som kapitalinkomst (2012–2016). Återbetalningen ska ha erlagts under tiden 1.1.2017–31.12.2017.