Arbetsmarknadsorganisationers och arbetslöshetskassors årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassaavgifter 2017

Anvisningar för årsanmälan 3766r

Så här lämnar du in årsanmälan

Arbetsmarknadsorganisationer lämnar uppgifter om de medlemsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter som medlemmarna betalat in under det föregående året. Arbetslöshetskassorna anmäler sådana arbetslöshetskassaavgifter som arbetsmarknadsorganisationen inte direkt anmäler till Skatteförvaltningen.

Avgifter som betalats under samma år anges som en totalsumma.

Arbetsgivare lämnar inte uppgifter om uttagna medlemsavgifter till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna lämnas in för kalenderåret senast den 20 februari följande år.

Korrigering av årsanmälan

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna hittar du i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna.

Anvisningen har publicerats på adressen www.skatt.fi > Om Skatteförvaltningen > Blanketter > Årsanmälningsblanketter och anvisningar > Korrigering av årsanmälan.

Ifyllning

FO-nummer

Ange alltid uppgiftslämnarens FO-nummer i årsanmälan. Skatteförvaltningen kan inte ta emot bristfälliga anmälningar.

Sidnummer

På pappersblanketter antecknas blankettsidornas löpande nummer.

Medlemmens personbeteckning eller den fysiska personens FO-nummer

Ange alltid namnet på den som betalat medlemsavgiften och medlemmens fullständiga personbeteckning eller FO-nummer. Skatteförvaltningen kan inte ta emot bristfälliga anmälningar.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken