Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anvisningar för ifyllningen – Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga 2019

Denna anvisning gäller både postbeskrivningen (VSRAERIE och VSOSVYHT) och blankett 7809r.

Innehål

Nytt i år
Allmänt
Uppgifter om betalaren
Uppgifter om prestationstagaren
 Mottagarens namn och adressuppgifter (7-11)
 Mottagarens finska personbeteckning, FO-nummer eller födelsetid (12)
 Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer i hemviststaten (13)
 Hemviststatens landskod (14)
 Prestationsslag (16)
 Belopp på vilket källskatt uttagits eller förskottsinnehållning verkställts (17)
 Uttagen källskatt/förskottsinnehållning (18)
 Källskatteavdrag (510 euro/månad eller 17 euro/dag) (21)
 Uttagen sjukförsäkringspremie (24)
 Pension som återkrävts (26)

Nytt i år

Löner och arbetsersättningar som har betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. I denna anvisning har vi beaktat de ändringar som inkomstregistret medfört för begränsat skattskyldigas årsanmälningar.

Dessutom har vi uppdaterat följande punkter:

Allmänt

Den allmänna delen har uppdaterats.

Mottagarens namn och adressuppgifter (7-11)

Anvisningen för prestationsslag C6 har uppdaterats.

Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer i hemviststaten (13)

Ohjeistusta on päivitetty suorituslajin C6 osalta.

Pension som återkrävts (26)

Årtalet har uppdaterats.

Prestationens ISIN-kod eller produktnamn (097)

Årtalet har uppdaterats.

Allmänt

Betalaren ska lämna årsanmälan om de prestationer som de betalat under kalenderåret. Årsanmälan ska lämnas före utgången av januari året som följer efter betalningsåret. Årsanmälan ska lämnas om pensioner, skattepliktiga socialförmåner, dividender, räntor och andra betalningar.

Årsanmälan ska lämnas in oavsett om källskatt eller förskottsinnehållning borde ha tagits ut på prestationen. Årsanmälan ska således lämnas in bl.a. om sådana till begränsat skattskyldiga betalda ränteinkomster som i allmänhet är skattefria med stöd av 9 § i inkomstskattelagen.

Årsanmälan kan lämnas elektroniskt via Ilmoitin eller Tyvi eller på Skatteförvaltningens webblanketter. Årsanmälan kan också lämnas in på utskrivbara pappersblanketter. Betalaren ska lämna uppgifterna elektroniskt, om årsanmälan gäller 5 eller flera prestationstagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

En elektronisk årsanmälan ska lämnas in senast 3.2.2020. Om du lämnar anmälan på papper, ska den lämnas tidigare, senast 31.1.2020. Om den utsatta dagen för att lämna in en anmälan infaller på en lördag, söndag eller en annan helgdag, ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen under följande vardag.

Ytterligare information om anmälningssätten finns i anvisningen Så här lämnar du in årsanmälan.

Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna (skatt.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter).

När du korrigerar en årsanmälan ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Det kan finnas bara en anmälan som har samma mottagare och samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

 • Postkod
 • Prestationsslag
 • Betalningsår
 • Betalarens beteckning
 • Mottagarens finska personbeteckning eller FO-nummer
 • Mottagarens födelsetid
 • Mottagarens efternamn eller företagets hela namn
 • Mottagarens alla förnamn
 • Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer (TIN) i hemviststaten
 • Bosättningsstatens landskod  
 • Kontoförvaltarens FO-nummer
 • Prestationens ISIN-kod eller produktnamn

Begränsad skattskyldighet

Begränsat skattskyldiga är personer som inte bor i Finland. Ett samfund anses vara begränsat skattskyldigt om det inte har grundats enligt finsk lag eller om dess registrerade hemvist inte är Finland.

Läs mer om allmänt och begränsat skattskyldighet.

Uppgifter om betalaren

Betalarens uppgifter ska alltid anges också i sammandraget VSOSVYHT.

Uppgifter om prestationstagaren

Betalningsår

Betalningsåret är det kalenderår under vilket prestationen har betalats eller mottagaren har kunnat lyfta dividenden eller överskottet.

Ytterligare information om anmälan av dividender och överskott finns i anvisningen Förskottsinnehållning på dividender och uppgifter som ska lämnas till Skatteförvaltningen. Anvisningen gäller också begränsat skattskyldiga.

Mottagarens namn och adressuppgifter (7-11)

Ange prestationstagarens fullständiga namn och adress i den utländska hemviststaten (inte i Finland). Ange företagets namn i sin helhet (7). Fysiska personers efternamn (7) och förnamnen (8) anges i olika punkter. Som hemviststat betraktas den stat där inkomsttagaren har sin fasta bostad och familj. Som hemviststat för andra än fysiska personer betraktas den stat därifrån företag företaget de facto leds.

Den utländska adressen är viktig också när man anmäler dividender och räntor. För att betalaren ska kunna använda lägre skattesatser ska betalaren ha mottagarens specifikationsuppgifter (10 § i den s.k. källskattelagen eller lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst).

Om betalaren eller det kontoförande institut som sköter utbetalningen eller institutets representant inte före utbetalningen vet inkomsttagarens namn, hemviststat, adress samt födelsetid om mottagaren är en fysisk person, ska betalaren ta ut källskatt enligt 30 %. Om det enda man vet om mottagaren av en förvaltarregisterdividend innan den betalas ut är den skatteavtalsenliga hemviststaten (prestationsslag E3), ange landskoden för den skatteavtalsenliga staten i punkt 14, men den utländska förvaltarens uppgifter i punkt namn och adress.

Närmare instruktioner för prestationsslag C6 finns i anvisningen under Prestationsslag (16) > Räntor > Ränta för vars vidkommande det inte lämnas några uppgifter om slutlig mottagare.

Läs mer om beskattningen av räntor och royaltyer som betalats till begränsat skattskyldiga.

Mottagarens finska personbeteckning, FO-nummer eller födelsetid (12)

Om mottagaren är en fysisk person, ange dennes finska personbeteckning. Mottagarens finska personbeteckning är en obligatorisk uppgift för prestationsslagen RE, B1–B0 och P4–P7. Om prestationsslaget är något annat och personen inte har en finländsk personbeteckning, ange mottagarens födelsetid. Personbeteckningar anges i form ddmmåå-NNNT och födelsetider i form ddmmåååå.

Om mottagaren är ett företag som har ett finskt FO-nummer, ange FO-nummer (på blanketten i kolumnen finsk personbeteckning). FO-nummer får användas endast för prestationsslag C2–C6, D1 och E1–E5. FO-numret är en obligatorisk uppgift för prestationsslag E3 då mottagaren har införts i registret över utländska egendomsförvaltare (Foreign Custodian Register) och har finskt FO-nummer. FO-numret anges i formatet 0123456-2bb.

Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer i hemviststaten (13)

Ange skatteregistreringsnumret som den utländska hemviststaten tilldelat (= Tax Identification Number eller TIN) om du har uppgiften.

Närmare instruktioner för prestationsslag C6 finns i anvisningen under Prestationsslag (16) > Räntor > Ränta för vars vidkommande det inte lämnas några uppgifter om slutlig mottagare.

Hemviststatens landskod (14)

Ange landskoden för mottagarens hemviststat. Begränsat skattskyldigas hemviststat kan inte vara Finland (FI).

Kontrollera landskoderna enligt ISO 3166 (www.iso.org).

Du kan också kontrollera landskoderna för skatteavtalsstater i förteckningen över gällande skatteavtal.

Om prestationsslaget är E3 eller C6 och du inte vet hemviststaten, ange XX i stället för landskod.

Prestationsslag (16)

Ange prestationsslaget i punkt 16. Om du har betalat olika slags prestationer till samma mottagare, lämna en separat årsanmälan för varje prestationsslag.

Pensioner

B1 Arbetspension som betalats ut av ett offentligt samfund (ej intjänad i rörelseverksamhet)
B2 Annan prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen (t.ex. arbetspension, avträdelsepension eller olycksfallspension)
B3 Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än arbetspension
B4 Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. själv eller av arbetsgivaren tecknade pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring)
B5 Pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet
B7 Annan pension än sådana som avses i punkt B1–B5 eller B8 (t.ex. pension som grundar sig på trafikförsäkring och annan riskförsäkring)
B8 Köpt pension som utgör kapitalinkomst (bl.a. själv tecknade pensioner som grundar sig på en individuell pensionsförsäkring)
B9 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent
B0 Pension eller annan prestation som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

Förmåner

AE Förmån (källskattepliktig)

Ange AE som prestationsslag för förmånen (t.ex. studiepenning, arbetslöshetsersättning) om källskatt tagits ut på förmånen.

RE Förskottsinnehållningspliktig förmån till begränsat skattskyldig

Ange RE som prestationsslag för förmånen (t.ex. studiepenning, arbetslöshetsersättning) om förskottsinnehållning tagits ut på förmånen enligt ett skattekort för begränsat skattskyldig.

Räntor

C2 Depositionsränta
C3 Ränta på masskuldebrevslån eller betald eftermarknadsgottgörelse
C4 Årlig intäkt av placeringsfond
C5 Annan ränta
C6 Ränta för vars vidkommande det inte lämnas några uppgifter om slutlig mottagare

Ange depositionsräntorna alltid med prestationsslag C2.

I fråga om räntor på masskuldebrevslån och eftermarknadsgottgörelser som har betalats till en begränsat skattskyldig kan i stället för prestationsmottagaren anmälas individualiseringsuppgifter om det rapporterande finansinstitut i en deltagande stat eller det rapporterande amerikanska finansinstitut enligt FATCA-avtalet mellan Finland och Förenta staterna som har det finansiella konto där de medel finns på basis av vilka räntorna eller eftermarknadsgottgörelserna har betalats.

Ange då det rapporterande finansinstitutets namn, adress i hemviststaten, GIIN-nummer eller i brist på det skatteregistreringsnumret i hemviststaten samt landskod för räntetagarens hemviststat. Med finansinstitut avses här att räntetagaren förvarar sitt masskuldebrevslån på ett finanskonto.

C7 Upplupen ränta på tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande

Övriga prestationer

D1 Annan prestation (t.ex. stipendium, livförsäkringsersättning e.d.)
D2 Annan avkastning från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande

Dividender och överskott från andelslag

Närmare information om beskattningen av begränsat skattskyldigas dividender och källbeskattningen hittar du i anvisningen Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga.

E1 Direktinvesteringsdividend enligt moder-dotterbolagsdirektivet eller skatteavtalet
E2 Dividend då aktien är förvaltarregistrerad men i årsanmälan lämnas uppgifter om den slutliga dividendtagaren, dvs. ägaren
E3 Dividend då aktien är förvaltarregistrerad men man tillämpar det s.k. förenklade förfarandet och i årsanmälan lämnas uppgifter om den registrerade kontoförvaltaren, eller man lämnar inte den slutliga dividendtagarens uppgifter och tar ut allmän källskatt.

Om man har tagit ut allmän källskatt och den slutliga mottagarens uppgifter inte lämnas (prestationsslag E3), ange den utländska egendomsförvaltarens namn och adress.

FO-numret är en obligatorisk uppgift om prestation E3 betalas till en mottagare i registret över utländska egendomsförvaltare (Foreign Custodian Register) som har finskt FO-nummer.

Om källskatten på dividenden har återbetalats, ange prestationen endast med prestationsslag E5.

E4 Andra dividender eller överskott från andelslag än de ovan nämnda
E5 Till den slutliga mottagaren betald dividend vars källskatt utbetalaren har återbetalat

Prestationsslag E5 används i stället för E3 om den uttagna källskatten har återburits. I samband med prestationsslag E5 anges endast det belopp av källskatten som återstår efter återbäringen.

E6 Dividend från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande

Också överskott som andelslag utdelat ska anges med dessa prestationsslag.

Utdelning av tillgångar ur fonden för fritt eget kapital likställs med dividend. Prestationsslag för dividend används i årsanmälan också för sådana utdelningar av medel.

Prestationer som grundar sig på ett långsiktigt sparavtal

Anmälan av betalningar på konton för långsiktigt sparande

Betalningar som en begränsat skattskyldig sparare gjort årligen enligt ett avtal om långsiktigt sparande anmäls med årsanmälan om premier för frivilliga pensionsförsäkringar som tagits av privatpersoner och inbetalningar som grundar sig på långsiktiga sparavtal (948/71/2009). Uppgifterna kan lämnas endast elektroniskt.

Anmälan av intäkter under spartiden med årsanmälan 7809r

Intäkter som en begränsat skattskyldig erhållit under spartiden på basis av ett sparavtal ska anmälas årligen. Intäkterna under spartiden kan utgöra dividend, ränta, överlåtelsevinst e.d. Dessa prestationer ska anges i årsanmälan och de har var sitt prestationsslag (C7, D2 eller E6). Finland beskattar inte de spartida intäkterna men lämnar uppgifter om intäkterna till den begränsat skattskyldiges hemviststat.

Begränsat skattskyldigas dividendintäkter som anmälts med prestationsslag E6 ska också anges i årsanmälan om dividender 7812r i sammandraget (punkt 24).

Betalningar som grundar sig på avtal om långsiktigt sparande i årsanmälan 7809r

Betalningar till begränsat skattskyldiga efter att ett avtal om långsiktigt sparande gått ut ska anges i årsanmälan 7809r. Prestationsbeloppet för prestationsslag P6 och P7 ska anges utan förhöjning, dvs. någon förhöjningsprocent enligt prestationsslaget beräknas inte. Förhöjningen beräknas i samband med den slutliga beskattningen.

P4 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst
P5 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst
P6 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent
P7 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

Belopp på vilket källskatt uttagits eller förskottsinnehållning verkställts (17)

I denna punkt anges inkomstbeloppet (t.ex. pension eller dividend) på vilket källskatten eller förskottsinnehållningen har uttagits eller på vilket skatten skulle ha uttagits, om inte skatteavtal, direktiv eller intern lagstiftning (t.ex. källskatteavdrag på förmånsinkomst) hindrade beskattningen.

Prestationsbeloppet för prestationsslag B9, B0, P6 och P7 ska anges utan förhöjning, dvs. någon förhöjningsprocent enligt prestationsslaget beräknas inte. Skatteförvaltningen beräknar förhöjningen i samband med den slutliga beskattningen.

Uttagen källskatt/förskottsinnehållning (18)

Ange den uttagna källskatten eller förskottsinnehållningen. Lämna punkt 18 blankt om betalaren faktiskt inte tagit ut skatten och redovisat den till Finland.

Källskatteavdrag (510 euro/månad eller 17 euro/dag) (21)

Det sammanlagda beloppet av avdrag som för hela året gjorts på betalningen enligt 6 § i källskattelagen. Du får göra källskatteavdrag endast om prestationsslaget är, AE eller D1.

Från den totala inkomsten görs ett avdrag om 510 euro per månad från det totala beloppet av en sådan inkomst på vilken källskatten är 35 %. Från inkomst som flutit in under kortare tid än en månad dras av 17 euro per dag. Avdraget kan dock inte vara högre än inkomsten. Avdraget förutsätter att den skattskyldige visar upp ett källskattekort till utbetalaren av prestationen.

Uttagen sjukförsäkringspremie (24)

Om en begränsat skattskyldig person är försäkrad i Finland, ange i punkt 24 beloppet av den försäkrades sjukförsäkringspremie som tagits ut på prestationen.

Om förskottsinnehållningen tas ut enligt ett begränsat skattskyldigs skattekort ingår sjukförsäkringspremien i förskottsinnehållningssatsen. Då behöver sjukförsäkringspremien inte anges separat i punkt 24, utan den ingår i förskottsinnehållningen i punkt 18.

Pension som återkrävts (26)

Ange i punkt 26 en återkrävd pension som ursprungligen utbetalats under år 2018 eller tidigare.

Prestationens ISIN-kod eller produktnamn (097)

Prestationens ISIN-kod eller produktnamn kan anmälas elektroniskt enligt VSRAERIE-postbeskrivningen.

Uppgiftens längd får vara högst 25 tecken. Namnet ska förkortas antingen från början eller slutet så att det bäst lämpar sig för att identifiera fonden eller prestationen. När man korrigerar uppgiften, ska man kontrollera att namnet i det korrigerade materialet är detsamma som i det ursprungliga materialet.

Om det är fråga om en förvaltarregistrerad dividend, ska man efter ISIN-koden eller produktnamnet lägga till numret på den rad som individualiserar anmälan. I stället för ISIN-koden eller produktnamnet kan man också ange någon annan uppgift som individualiserar uppgiften, t.ex. radnumret.

Transaktionskod (049)

Koden individualiserar en affärstransaktion där prestationen betalas t.ex. till en dividend- eller räntemottagare. Koden skapas i värdepapperscentralens värdeandelssystem, varför den inte anmäls med en pappersanmälan.

Sidan har senast uppdaterats 17.2.2020