Ansökan om återbäring av finsk källskatt på dividend-, ränte- och royaltyinkomst (annan än fysisk person, t.ex. samfund), ifyllningsanvisning - blankett 6163r och bilageblankett 6167r

Du hittar blanketten på blankettsidan

Allmänna anvisningar

Välj rätt blankett

Denna ifyllningsanvisning gäller blanketten för ansökan om återbäring av finsk källskatt (blankett 6163r) och dess bilageblankett (6167r). Du hittar de detaljerade anvisningarna för bilageblankett 6167r i slutet av sidan.

  • Använd blankett 6163r bara om sökanden är ett utländskt samfund, som ansöker om återbäring på källskatt för en dividend-, ränte- eller royaltyinkomst som ett finländskt bolag har betalat.
  • Använd blankett 6164r om sökanden är en fysisk person.
  • Bilageblankett 6167r används som bilaga både för blankett 6163r och för blankett 6164r.
  • Det går dock inte att använda någon av dessa blanketter om sökanden har ett fast driftställe i Finland. Om ett fast driftställe bildas för sökanden i Finland ska dividendinkomster och källskatten som tagits ut på dem deklareras på inkomstskattedeklarationen 6U. Mer information om hur ett fast driftställe bildas
  • Inte heller finländska samfund som ansöker om återbäring av källskatt från utlandet kan använda dessa blanketter. Återbäring av källskatt ansöks av den stat som också ursprungligen har tagit ut källskatten. 

Fyll i behövliga punkter och kom ihåg bilagorna

Kom ihåg att fylla i alla de punkter på blanketten som anknyter till situationen.

Välj blankettens språk beroende från vilket språk du vill ha beslutet och eventuella begäranden om tilläggsutredningar på:

Fyll i alla blankettens penningbelopp i euro. Euron används också på beslutet som Skatteförvaltningen fattar.

Bifoga till ansökan

  • de bilagor som nämns på blanketten
  • en redogörelse för att personerna som har undertecknat ansökan eller fullmakten har firmateckningsrätt
  • kvitto eller verifikation på dividendbetalningen. Skatteförvaltningen kan vid behov be sökanden att visa upp hela verifikationskedjan från betalaren till den slutliga mottagaren.

Om du ansöker om återbäring av källskatt eftersom du anser att sökanden ska jämställas med en finländsk aktör som är befriad från skatt ska du dessutom bifoga följande bilagor till din ansökan:

  • en motivering till varför sökanden ska jämställas med en motsvarande finländsk aktör som är befriad från skatt
  • blankett 6161e (Intyg om dividendens behandling i beskattningen på utlandet) eller annat intyg från skattemyndigheten i hemviststaten om att den finska källskatten inte i sin helhet kan avräknas i hemviststaten.

Återbäring av källskatt kan sökas under de tre följande kalenderåren efter året då skatten tagits ut. Ingen återbäring betalas ut om beloppet som ska återbäras är mindre än 5 euro per år.

Tilläggsanvisningar om beskattningen av dividender, räntor och royaltyer till begränsat skattskyldiga

Viktiga anvisningar om hur du ska fylla i blanketten

Uppgifterna på ansökningsblanketten läses optiskt, dvs. skannas, på Skatteförvaltningen och omvandlas till digitalt format. Därför är det inte tillåtet att lägga till stämplar, text eller andra markeringar runt QR-koden som finns på ansökningsblanketten.

Du kan skriva ut ansökningsblanketten antingen enkel- eller dubbelsidigt och du kan också fylla i den för hand.

Ange i varje fält på blanketten bara de uppgifter som det frågas om i den punkten. Till exempel adressen måste antecknas så att gatuadressen, postnumret och postkontoret anges i sina egna fält. Uppgifterna (t.ex. adress- eller bankuppgifter) kan också antecknas med en dekal på blanketten, bara dekalen inte går över fältets kanter. Ett undantag är sökandens officiella namn: i fältet som är reserverat för det får texten eller dekalen vid behov gå över blankettfältets kanter.

Skicka ansökan till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 560
FI-00052 SKATT
FINLAND

Detaljerade ifyllningsanvisningar: blankett 6163r punkt för punkt

1: Sökande (inkomsttagare)

Ange i den här delen uppgifterna om sökanden.

1.1: Sökandens officiella namn

Sökanden kan bara vara inkomstens faktiska förmånstagare (se punkten ”Övriga punkter och sådant som ska beaktas” i ifyllningsanvisningen). Ange sökandens namn i dess officiella form, dvs. så som det har skrivits på sökandens hemortsintyg eller i ett annat officiellt dokument.

1.2–1.3: Räkenskapsperioden för betalning av ränta

Ange i denna punkt sökandens räkenskapsperiod under vilken inkomsten har betalats till sökanden. Om du med samma ansökan t.ex. ansöker om återbäring av källskatter på dividender som tagits ut under flera olika räkenskapsperioder ska du på denna blankett ange endast en av dessa räkenskapsperioder och de dividendposter som betalats under den. Ange de övriga räkenskapsperioderna och deras respektive dividenduppgifter på bilageblankett 6167r. Fyll i en separat bilageblankett för var och en av räkenskapsperioderna.

Exempel 1: Sökandens räkenskapsperiod börjar vid ingången av april och går ut i slutet av mars. Sökanden har mottagit dividend 29.3.2018. Ange som räkenskapsperiod 1.4.2017–31.3.2018.

Exempel 2: Sökandens två räkenskapsperioder går ut under samma kalenderår. Den första räkenskapsperioden är 1.4.2017–31.3.2018 och den andra 1.4.2018–31.12.2018. Sökanden har mottagit dividend 15.3.2018 och 1.5.2018. Anmäl räkenskapsperioderna separat. Ange på blankett 6163r som räkenskapsperiod 1.4.2017–31.3.2018 och fyll i uppgifterna som gäller dividenden som betalats ut 15.3.2018 i punkterna 5.9–5.15. Ange på bilageblankett 6167r som räkenskapsperiod 1.4.2018–31.12.2018 och fyll i uppgifterna som gäller dividenden som betalats ut 1.5.2018 på bilageblanketten.

1.4–1.5: Är sökanden ett offentligt noterat bolag eller inte?

Ett bolag är offentligt noterat om någon av dess aktieserier är offentligt noterad och handeln sker på en reglerad marknad som övervakas av en myndighet. Kryssa för punkt 1.4 i enlighet med om sökanden var ett offentligt noterat eller ett icke-noterat bolag då dividenden betalades ut. Ange i fältet 1.5 sökandens ISIN-kod, inte dividendutbetalarens kod. Lämna punkten tom om sökanden inte har en ISIN-kod.

1.6–1.8: Adress

Om sökanden inte har ett ombud (se punkt 2) skickar Skatteförvaltningen beslutet och eventuella utredningsbegäranden till den adress som du meddelar i den här punkten. Ange postadress, postnummer och postkontor i respektive fält.

1.11–1.12: Hemviststat

Meddela alltid landskoden för sökandens hemviststat. Observera att hemviststaten för en begränsat skattskyldig inte kan vara Finland (FI).

Använd landskoder enligt standarden ISO 3166.

Du kan kontrollera landskoden på sidan Gällande skatteavtal. Märk ändå att bara de länder med vilka Finland har ett gällande skatteavtal räknas upp på sidan.

1.13–1.15: Skatteregistreringsnummer i hemviststaten (TIN)

Hemviststatens skatteregistreringsnummer identifierar sökanden och är en obligatorisk uppgift. Om sökanden inte har ett skatteregistreringsnummer i hemviststaten ska du meddela om detta med en fritt formulerad tilläggsutredning och fylla i något annat registernummer från hemviststaten i punkt 1.14. Du kan lämna punkt 1.15 tom om sökanden inte har ett finländskt FO-nummer.

1.16–1.17: Juridisk form

Välj i punkt 1.16 sökandens juridiska form. Ange i punkt 1.17 vilken typ av samfund sökanden är i sin hemviststat och den exakta juridiska formen, om en sådan uppgift finns. Om inget av de angivna alternativen passar ska du välja ”någon annan” och beskriva sökandens exaktare juridisk form i punkt 1.17.

Exempel 1: Sökanden är ett aktiebolag. I punkt 1.16 ska du kryssa för alternativet 1 (Juridisk person med bolagsform) och i punkt 1.17 skriva att samfundet är ett aktiebolag.

Exempel 2: Sökanden är en placeringsfond. Kryssa för alternativ 6:”fondföretag som avses i fondföretagsdirektivet (fond)" eller alternativ 7:”annat fondföretag (fond)”. I punkt 1.17 kan du precisera att det t.ex. är fråga om ett ”investeringsbolag med växlande kapital”.

1.18–1.19: Tidigare återbäringar

Kryssa för alternativet ja, om sökanden tidigare har ansökt om återbäring av källskatt av Skatteförvaltningen. Ange också det tidigare beslutets registrerings- eller beslutsnummer, om sökanden har fått tidigare beslut.

1.20: Grunden för yrkandet

Om återbäringen av källskatt baserar sig på ett skatteavtal mellan sökandens hemviststat och Finland ska du kryssa för alternativet ”på basis av skatteavtalet mellan sökandens hemviststat och Finland”. Ur sökandens hemortsintyg ska det framgå att sökanden är skattskyldig i sin hemviststat på det sätt som skatteavtalet avser.

Om sökanden åberopar de grundläggande friheterna inom EU, som kapitalets fria rörlighet och etableringsfriheten och anser att sökanden blivit diskriminerad vid källbeskattningen ska du kryssa för alternativet ”på basis av EU-rätten”. Kryssa för det här alternativet också om sökandens yrkande baserar sig på ett EU-direktiv. Ange noggrannare motiveringar på en fritt formulerad bilaga.

I andra fall ska du kryssa för alternativet ”på annan grund”. Bifoga en fritt formulerad motivering till varför källskatten ska återbäras.

2: Uppgifter om det befullmäktigade ombudet

När sökanden har ett ombud skickar Skatteförvaltningen beslutet och eventuella utredningsbegäranden till den adress som du meddelar i den här punkten. Om sökanden representeras av flera ombud ska du i den här punkten ange uppgifterna för det ombud till vars adress sökanden vill ha beslut och utredningsbegäranden, även om ansökan skulle ha undertecknats av ett annat ombud.

Bifoga också till ansökan den fullmakt som har getts åt ombudet. Undertecknaren av fullmakten ska ha firmateckningsrätt för samfundet.

3: Bankkontouppgifter (kontonummer för återbäringen)

Ange i den här punkten bankkontot till vilket sökanden vill ha återbäringen.

Vid betalningar inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) ska du ange kontoinnehavarens namn, kontonumret i IBAN-format samt bankens BIC-kod.

Vid betalningar utanför SEPA-området ska du förutom kontoinnehavaren och kontonumret ange den landsspecifika clearingkoden samt mottagarbankens namn och adress.

Du kan vid behov också ange en referens som du vill ha, Skatteförvaltningen uppger referensen då återbäringen betalas. Med hjälp av referensen är det lättare för sökanden att identifiera en återbäring som Skatteförvaltningen betalat t.ex. på kontoutdraget.

4: Uppgifter om inkomsten

Ange i den här punkten uppgifter om dividend-, ränte- eller royaltyinkomster. Kryssa för i punkt 4 vilken inkomst ansökan gäller. Om ansökan gäller källskatt på dividendinkomst, gå efter det till punkt 5. Om ansökan gäller källskatt på ränte- eller royaltyinkomst, gå till punkt 6. Om det handlar om en återbäring av kapital ska du kryssa för punkten ”på dividend” och till ansökan bifoga en fritt formulerad utredning om återbäringen av kapital.

5.1: Direkt innehav, via en fond eller som sammanslutningsdelägare

Om dividenden har mottagits på basis av aktier sökanden äger direkt ska du kryssa för alternativet ”på basis av sökandens direkta aktieinnehav”. Fortsätt ifyllandet av blanketten i punkt 5.7. Om samfundet har mottagit dividenden via en fond eller sammanslutning ska du kryssa för rätt punkt och fylla i fondens eller sammanslutningens uppgifter i punkterna 5.3–5.6. Om sammanslutningen eller fonden har bytt namn ska du också ange det nuvarande namnet. Bifoga till ansökan en redogörelse för sökandens ägarandel i fonden eller sammanslutningen.

Exempel 1: Sökanden är andelsägare i en österrikisk placeringsfond. Fonden anses enligt Österrikes lagstiftning vara en genomgångsenhet. Sökanden och den verkliga förmånstagaren är andelsägaren i fonden, inte placeringsfonden som är genomgångsenhet. Kryssa i 5.1 för ”via en fond” och fyll i uppgifterna som gäller fonden som är genomgångsenhet i punkterna 5.3–5.6.

Exempel 2: Sökanden är delägare i en amerikansk sammanslutning av typen LP. Om dividenden har betalats till delägaren via sammanslutningen ska du i punkt 5.1 kryssa för ”som sammanslutningsdelägare” och i punkterna 5.3–5.6 fylla i uppgifterna som gäller sammanslutningen. Om sökanden å andra sidan är sammanslutningen av typen LP ska du till ansökan bifoga en lista över sammanslutningens delägare. 

5.7: Investeringstillgångar

Som investeringstillgångar räknas värdepapper som penninginstitut och försäkrings- eller pensionsanstalter har skaffat för investering av medel (lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 11 §). Kryssa för punkten bara om sökanden är ett penninginstitut, en försäkringsanstalt eller en pensionsanstalt och dividenderna som avses i ansökan hör till sökandens investeringstillgångar.

5.8: Direktivet om moder- och dotterbolag

Kryssa för punkten om dividendtagaren är ett bolag enligt EU:s moder-dotterbolagsdirektiv (90/435/EEG). Om ansökan grundar sig på EU:s moder-dotterbolagsdirektiv ska du till ansökan bifoga utbetalarbolagets intyg över sökandens ägarandel på dividendens avstämningsdag.

5.9–5.15: Uppgifter om dividendbetalningen

Ange dividenderna i euro. Om det finns flera dividendposter ska du använda bilageblankett 6167r. Fyll endast i uppgifterna för en räkenskapsperiod på en bilageblankett. Du kan fylla i så många bilageblanketter som behövs. Observera att den dividendpost du antecknat på den egentliga blanketten (blankett 6163r) inte ska anges på nytt på bilageblankett 6167r. Formen för betalarens namn ska vara enligt listan i slutet av denna ifyllningsanvisning. I listan har det räknats upp finländska dividendutbetalare. Om dividendutbetalarens namn inte finns på listan ska du skriva in namnet i den form som det har skrivits på det kvitto eller kontoutdrag som anknyter till dividendutbetalníngen. Kom också ihåg att ange om betalaren är ett offentligt noterat bolag eller inte. När du anger uppgifter om dividendutbetalningen ska du observera att betalningsdagen avser den dag som bolaget har meddelat som betalningsdag på sin bolagsstämma. Med betalningsdagen avses alltså inte dagen då pengarna har betalats till dividendtagarens konto. Ange också dividendens bruttobelopp, den skatt som ursprungligen har tagits ut på dividenden samt det skattebelopp som ansökan om återbäring gäller. Om sökanden redan har fått tillbaka en del av skatten som har tagits ut ska du i punkt 5.14 ändå ange hela den skatt som ursprungligen har tagits ut.

Exempel: En källskatt på 30 % har tagits ut på sökandens inkomst. Källskatten belopp har varit 1 000 euro. Betalaren har redan under utbetalningsåret rättat ärendet och betalat hälften av skatten, dvs. 500 euro, i återbäring. Nu ansöker sökanden av Skatteförvaltningen om en återbäring på den källskatt som finns kvar (500 euro dvs. 15 % av inkomsten). Anteckna 1 000 euro som beloppet som tagits ut i skatt och 500 euro som beloppet som ansöks som återbäring.

5.16: Förmedlarbanker

Ange i denna punkt alla banker som förmedlat dividend till den slutliga mottagaren, dvs. sökanden. Om det finns flera olika förmedlarbankskedjor i dividendposterna för samma återbäringsansökan ska du utreda kedjorna i en fritt formulerad bilaga separat för varje aktiesats.

Exempel: Bank C betalar ut dividend till den slutliga mottagaren dvs. sökanden. Bank C har mottagit dividenden från den utländska kontoförvaltaren Bank B. Bank B har mottagit dividenden från den finländska kontoförvaltaren Bank A som betalar ut dividenden i stället för det utbetalande bolaget. Sökanden ska i blankettens punkt 5.16 ange namnen på alla förmedlarbanker. Sökanden antecknar som förmedlarbanker: Bank A, Bank B och Bank C. 

5.17: Bilageblankett 6167r

Du ska lämna uppgifter i detalj om varje enskild dividendpost. Om du ansöker om återbäring av källskatt för flera olika dividendposter ska du fylla i bilageblankett 6167r. Det finns en separat ifyllningsanvisning för bilageblanketten i slutet av sidan. Dividendposterna ska alltid deklareras på blanketterna 6163r och 6167r.

6: Ränte- eller royaltyinkomst

Fyll i den här punkten om det i stället för en dividendinkomst handlar om en ränte- eller royaltyinkomst. Följ samma principer som när du anmäler uppgifter om dividendbetalning (se anvisningarna i punkterna 5.9–5.15).

Övriga punkter och sådant som ska beaktas

I blankettens slutdel ber man att sökanden bekräftar att denne är inkomstens faktiska förmånstagare och att ingen återbäring på källskatt har fåtts av en finländsk utbetalare eller Skatteförvaltningen. Kryssa för de här punkterna enligt sökandens situation.

Har det på basis av inkomsten redan tagits emot eller ansökts om återbäring på källskatt i Finland?

Kryssa för alternativet ”sökanden inte ansökt om eller tagit emot återbäring av källskatt från den finska inkomstbetalaren eller Skatteförvaltningen” bara om återbäring på källskatt inte har ansökts eller tagits emot från en finsk inkomstbetalare, dennes kontoförvaltare eller Skatteförvaltningen.

Är sökanden inkomstens faktiska förmånstagare?

Kryssa också för punkten ”sökanden är den som har rätt till inkomsten" enligt sökandens situation.

Om inkomsten är dividend

Kryssa för punkten om sökanden var den faktiska förmånstagaren för de dividender som nämnts i ansökan och aktierna inte var en del av ett avtalsarrangemang. Om aktierna eller en del av aktierna som avses i ansökan om återbäring på dividend har varit t.ex. en del av en totalavkastningsswap, en futur eller ett annat derivatarrangemang eller om aktierna har lånats eller de varit en del av något annat avtalsarrangemang ska du bifoga en fritt formulerad utredning över på vilka grunder sökanden anser sig vara den faktiska förmånstagaren för dividenden. Utredningen behövs oberoende av på vilka grunder sökanden ansöker om återbäring av källskatt (punkt 1.20).

Om inkomsten är ränta

Kryssa för den här punkten om sökanden var den faktiska förmånstagaren för de räntor som nämnts i ansökan. Bifoga vid behov en fritt formulerad utredning över på vilka grunder sökanden anser sig vara den faktiska förmånstagaren för de räntor som nämnts i ansökan.

Om inkomsten är royalty

Kryssa för den här punkten om sökanden var den faktiska förmånstagaren för de royaltyer som nämnts i ansökan. Bifoga vid behov en fritt formulerad utredning över på vilka grunder sökanden anser sig vara den faktiska förmånstagaren för de royaltyer som nämnts i ansökan.

Firmateckningsrätt

Kryssa för punkten ”Genom fullmakt” om sökanden har bemyndigat ett ombud att underteckna ansökan. Bifoga fullmakten till ansökan. Kryssa för punkten ”Undertecknaren har firmateckningsrätt” om rätten att underteckna handlingar grundar sig på en firmateckningsrätt som införts i ett register som motsvarar handelsregistret i Finland. Ange i följande punkt undertecknarens ställning, t.ex. ”verkställande direktör” eller ”styrelseordförande”. Ge också en utredning över namnteckningsrätten för den person eller de personer som undertecknat ansökan eller fullmakten, t.ex. ett handelsregisterutdrag, en stiftelseurkund eller ett annat dokument.

Hemortsintyg

Bifoga alltid ett hemortsintyg för sökanden till ansökan. Kryssa bara för punkten ”Ett av skattemyndigheten i hemviststaten utfärdat intyg över skatterättslig hemvist har bifogats denna ansökan” om bilagan är ett intyg som utfärdats av en skattemyndighet. Om sökanden av någon orsak inte får ett hemortsintyg av skattemyndigheten ska du inte kryssa för punkten utan i stället bifoga en fritt formulerad tilläggsutredning och ett annat officiellt registreringsintyg.

Tilläggsanvisningar för special situationer

Paraplyfonder

Med en paraplyfond avses en fond som delar upp sig på flera underandelsserier eller underordnade fonder, men så att de underordnade fonderna juridiskt är en del av huvudfonden. Juridiskt finns det alltså bara en fond.

Sett utifrån är en paraplyfond en juridisk helhet. Därför är utgångspunkten att återbäringen av källskatt betalas till huvudfonden. Fyll dock i ansökan om återbäring av källskatt på de underordnade fondernas nivå. Detta underlättar handläggningen av ärendet och underlättar identifieringen av kunden på Skatteförvaltningen.

Fyll i alla ansökans uppgifter från den underordnade fondens synvinkel. Bifoga till varje ansökan från en underordnad fond en utredning och lista över huvudfonden samt andra andelsserier eller underordnade fonder som hör till samma paraplyfond. Ange på ansökan för varje underordnad fond bara de inkomstposter som har betalats till denna underordnade fond. Observera speciellt punkt 5.16 (förmedlarbanker): fyll också i den här punkten från den underordnade fondens synvinkel som är sökanden. Om den underordnade fonden juridiskt sett är en del av huvudfonden fattar Skatteförvaltningen beslutet om återbäring av källskatt i huvudfondens namn. Gör trots det också eventuella kommande ansökningar i den underordnade fondens namn.

Pensionsanstalter och livförsäkringsbolag

Om sökanden är en utländsk pensionsanstalt eller ett utländskt livförsäkringsbolag ska du fylla i alla andra uppgifter på blankett 6163r, men lämna punkterna som gäller dividendposten tomma. Fyll däremot i totalbeloppet som söks i skatteåterbäring i punkt 5.15. Det här är det belopp som finns kvar efter avdrag. Använd inte bilageblankett 6167r, utan specificera i den fritt formulerade bilagan alla inkomstposter och källskatter som tagits ut. Gör separat en kalkyl över källskattebeloppet som det ansöks om återbäring på: Läs Skatteförvaltningens anvisning för kalkylen.

Se också Skatteförvaltningens nyhet om HFD:s beslut som gäller ärendet

Kom dock ihåg att fylla i frågan om förmedlarbanker i punkt 5.16. Om det finns flera olika förmedlarbankskedjor i dividendposterna ska du utreda kedjorna i en fritt formulerad bilaga.

Depåbevis (t.ex. ADR)

Depåbevis (på engelska ”depositary receipt”) är ett separat värdepapper som representerar rätt till aktien enligt ett relationstal. Depåbevis är föremål för handel på börsen såsom andra aktier. Exempelvis American Depositary Receipt (ADR) är depåbevis som säljs och köps på vissa amerikanska börser (vanligtvis AMEX, NYSE och Nasdaq).

Om ansökan gäller dividendinkomst som har betalats på basis av ett depåbevis ska du till ansökan bifoga en fritt formulerad redogörelse för ärendet. Bifoga till ansökan även en verifikation på att dividenden har betalats till innehavaren av depåbeviset. Observera att Skatteförvaltningen betalar återbäring i euro, även om dividenden har betalats ut i någon annan valuta.

Detaljerade anvisningar för bilageblankett 6167r

1: Uppgifter om sökanden

1.1: Sökandens officiella namn

Fyll i sökandens namn. Skriv sökandens namn i samma form som det var på ansökningsblankett 6163r.

1.2–1.3: Sökandens räkenskapsperiod

Ange sökandens räkenskapsperiod under vilken dividenderna har betalats till sökanden. Ange på blanketten bara sådana dividender vars betalningsdag har infallit under denna räkenskapsperiod. Om du ansöker om återbäring av källskatt för dividender som betalats ut under flera räkenskapsperioder ska du fylla i uppgifterna för en räkenskapsperiod på den egentliga ansökningsblanketten (6163r) och lämna en egen bilageblankett 6167r för alla övriga räkenskapsperioder. Fyll i så många bilageblanketter som behövs.

Exempel: Dividend har betalats till sökanden 1.5.2014, 1.5.2015 och 3.5.2016. Sökandens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Sökanden fyller i blankett 6163r och anger på den uppgifterna för den dividendpost som betalades 1.5.2014. Sökanden anger 1.1.2014–31.12.2014 som räkenskapsperiod. Dessutom fyller sökanden i två bilageblanketter 6167r. På den ena anmäler sökanden den dividendpost som betalades 1.5.2015 och anger att räkenskapsperioden är 1.1.2015–31.12.2015. På den andra anmäler sökanden den dividendpost som betalades 3.5.2016 och anger att räkenskapsperioden är 1.1.2016–31.12.2016.

2: Specifikation av dividendposter

Följ samma anvisning som i punkterna 5.9–5.15 i ifyllningsanvisningen för blankett 6163r.

Finländska utbetalare av dividender

Afarak Group Oyj (tidigare Ruukki Group Oyj)

Affecto Apb

Ahlstrom-Munksjö Apb

Aktia Bank Abp

Alma Media Apb

Amer Sports Oyj

Apetit Apb (tidigare Lännen Tehtaat Oyj)

Asiakastieto Group Oyj

Aspo Apb

Atria Apb

Basware Apb

Bittium Oyj (tidigare Elektrobit Oyj)

CapMan Apb

Cargotec Oyj

Caverion Apb

Citycon Oyj

Componenta Finland Apb

Comptel Apb

Consti Yhtiöt Apb

Cramo Oyj

Digia Oyj

DNA Oyj

Efore Oyj

Elisa Apb

Etteplan Oyj

Exel Composites Oyj

Finnair Apb

Finnlines Apb

Fiskars Oyj Abp

Fortum Apb

F-Secure Oyj

Geberit Production Oy (tidigare Sanitec Abp)

Glaston Oyj Abp

Oy Hartwall Ab

HKScan Apb

Honkarakenne Oyj

Huhtamäki Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Instrumentarium Oyj

Kemira Oyj

Kesko Abp

KONE Oyj

Konecranes Abp

Lassila & Tikanoja Oyj

Lemminkäinen Oyj

Lite-On Mobile Oyj (tidigare Perlos Oyj)

Marimekko Oyj

Martela Oyj

Metos Oy Ab (tidigare Hackman Oy Ab)

Metso Abp

Metsä Board Oyj (tidigare M-real Oyj)

Neo Industrial Abp (tidigare Neomarkka Abp)

Neste Abp

Nokia Abp

Nokian Renkaat Oyj

Nordea Bank Abp (från 1.10.2018)

Nordic Aluminium Abp

Norvestia Abp

Okmetic Oyj

Olvi Oyj

OP Företagsbanken Abp (tidigare Pohjola Bank Abp)

Oriola Abp

Orion Oyj

Outokumpu Oyj

Outotec Oyj

Partek Oy Ab

PKC Group Oyj

Ponsse Oyj

Powerflute Group Holdings Oy

Pöyry Oyj

Raisio Abp

Ramirent Oyj

Rapala VMC Oyj

Rautaruukki Abp

Raute Abp

Revenio Group Oyj

Salcomp Oyj

Saga Furs Oyj

Sampo Abp

Sanoma Abp

Sievi Capital Oyj

Siili Solutions Oyj

Sponda Oyj

SRV Yhtiöt Oyj

Stockmann Oyj Abp

Stora Enso Oyj

Spar Finland Oy

Supercell Oy

Talentum Oy

Technopolis Oyj

Tecnotree Abp

Teleste Oyj

Tieto Abp

Tikkurila Oyj

Trainers' House Abp

Trimble Solutions Oy (tidigare Tekla Abp)

Tulikivi Oyj

UPM-Kymmene Oyj

Uponor Oyj

Vacon Ab

Vaisala Oyj

Valmet Abp

Verkkokauppa.com Oyj

Viking Line Abp

Wulff-Yhtiöt Oyj

Wärtsilä Oyj Abp

Yara Suomi Oy (tidigare Kemira GrowHow Oyj)

YIT Abp

Ålandsbanken Abp