Ansökan om skatteåterbäring för Energiintensivt företag, ifyllningsanvisning

VEROH 1450r

Sökandens namn

Företagets namn enligt handelsregistret.

Adress

Adress till vilken återbäringssökanden vill att beslutet om återbäring ska skickas. 

Företagets räkenskapsperiod

Företagets räkenskapsperiod för vilket återbäring söks. Kan till exempel anges 1.1–31.12.2015.

FO-nummer

Företagets organisationsnummer. Numret anges i formen 1234567-8.

IBAN-kontonummer

Företagets IBAN-kontonummer för det konto dit sökanden vill att återbäringen betalas.

BIC-kod

BIC-kod för företagets kontoförande bank.

Kundens referens

Företaget kan ange sin egen referens.

Uppgifter enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, s.k. gruppundantagsförordning

Företag i svårigheter

En förutsättning för beviljande av de stöd som avses i gruppundantagsförordningen är att stöd inte beviljas till företag som har ekonomiska svårigheter. Sökanden ska försäkra att den inte har sådana svårigheter som avses i bilaga 1 nedan.

Företagets storlek

Med små och medelstora företag (SMF-kategorin) avses i regel företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Om 25 % eller mer av ett företags kapital eller röstandel kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses företaget vara ett stort företag. Definitionen av små och medelstora företag finns t.ex. i bilaga I till den allmänna grupp­undantagsförordningen samt i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, K(2003) 1422 (EUT L 124, 20.5.2003).

Region där den stödda verksamheten sker

Ange den storregion där företaget är beläget (bilaga 2 där kommunerna anges i den vänstra kolumnen och den region kommunen tillhör i den högra kolumnen). Om företaget har verksamhet inom flera storregioner, ange den storregion där stödet eller största delen av det används.

Koncernstruktur

Om sökanden hör till en koncern ange koncernens namn.

Den som upprättat ansökan

Namn och kontaktuppgifter för den som fyllt i ansökan, om myndigheten behöver begära tilläggsuppgifter eller redogörelser.

Ansökt återbäringsbelopp

Det beräknade beloppet av återbäring på sidan 3 ska även anges på ansökningens första sida.

Datum och underskrift

Datum samt underskrift av den person som har rätt att underteckna för företagets räkning.

Industriell näringsgren för det företag som söker återbäring

Se i bilaga 3 nedan vilken är företagets huvudsakliga näringsgren och fyll endast i koden för den näringsgrenen.

Beräkning av förädlingsvärde

Förädlingsvärdet beräknas enligt bokslutet som fastställts för räkenskapsperioden. Förädlingsvärdet består av rörelsevinst (- förlust) samt summan av avskrivningar, nedskrivningar och personalkostnader enligt bokslutet. Återbäringen som söks nu får subtraheras från förädlingsvärdet om en summa för denna finns angiven i bokslutet.

Ifyllande av uppgifter gällande mängden elström och bränsle, sidan 2 på blanketten.

Elström

Endast företagets elförbrukning enligt skatteklass 2 uppges. Elförbrukning enligt skatteklass 1 tas inte i beaktande i återbäringen. Både skattebelagt anskaffad elström och själv producerad och förbrukad elström, eller elström levererad direkt åt någon annan till förbrukning, anges i den första kolumnen. Här uppges inte om elström som producerats själv har levererats till en nätinnehavare. I den andra kolumnen anges om skattebelagt anskaffad elström eller elström som producerats själv har levererats direkt till någon annan till förbrukning. I den tredje kolumnen anges den egna konkreta användningen av elström, dvs. differensen mellan kolumn ett och två.

Stenkol

I den första kolumnen på första raden uppges om stenkol har anskaffats skattebelagt eller om stenkol tagits för förbrukning från det egna skatteupplaget. I den andra kolumnen uppges om skattebelagt anskaffat stenkol eller stenkol från det egna skatteupplaget levereras till en annan konsument. I den tredje kolumnen uppges mängden skattebelagt stenkol man själv använt, dvs. differensen mellan kolumn ett och två.

I första kolumnen på andra raden uppges den del av det anskaffade skattebelagda stenkolet som används vid kombinerad produktion och för vilket man ansöker om nedsatt koldioxidskatt samt dessutom uppges stenkol som tagits ur det egna skatteupplaget för egen användning vid kombinerad produktion och som har deklarerats med en lägre skattenivå i beskattningen. Den andra kolumnen ifylls endast om värme som producerats i det egna kombinerade kraftverket levereras någon annanstans till förbrukning, följaktligen uppges i denna kolumn stenkolet som använts till denna värmeproduktion. I praktiken är den tredje kolumnen differensen mellan den första och den andra kolumnen.

På den tredje raden uppges endast mängden skattefritt stenkol som man själv använt.

Naturgas

I första kolumnen på första raden uppges om naturgasen har anskaffats skattebelagt, eller om man som registrerad användare av naturgas anskaffat den skattefritt och använt den för ett skattebelagt ändamål, dvs. att punktskatt har betalats för naturgasen. I den andra kolumnen uppges om man anskaffat skattebelagd naturgas, eller om man som registrerad användare av naturgas har levererat den som skattebelagd till någon annan. I den tredje kolumnen uppges mängden skattebelagd naturgas man själv använt, dvs. differensen mellan de två tidigare kolumnerna.

I första kolumnen på den andra raden uppges den del av den skattebelagt anskaffade naturgasen som används vid kombinerad produktion och för vilken man ansöker om nedsatt koldioxidskatt samt dessutom naturgas som man som registrerad användare av naturgas mottagit skattefritt och som man redan deklarerat med en lägre skattenivå i beskattningen. Den andra kolumnen ifylls endast om värme som producerats i det egna kombinerade kraftverket levereras någon annanstans till förbrukning. Här uppges följaktligen den naturgas som används till den värmeproduktionen. I praktiken är den tredje kolumnen differensen mellan den första och den andra kolumnen.

På den tredje raden uppges endast mängden skattefri naturgas som man själv använt.

Bränntorv

Ange den mängd använd bränntorv som man betalat punktskatt för under räkenskapsperioden.

Tallolja

Ange den mängd använd tallolja som man betalat punktskatt för under räkenskapsperioden.

Biobrännoljor

Ange de mängder biobrännolja som använts, var för sig i sin egen kategori beroende på hållbarheten och dubbelräkningen, om man använt biobrännolja som sådan eller om man blandat den med lätt brännolja så att andelen biobrännolja varit mer än 7 volymprocent. I övriga fall uppges biobrännoljan tillsammans med den lätta brännoljan utan uppdelning och som skattenivåer används återbäringsnivåer som Skatteförvaltningen fastställt. Dessa finns i slutet av denna anvisning. OBS! Här uppges inte biobrännolja som använts som trafik- eller arbetsmaskinbränsle.

Lätt brännolja

Gällande den lätta brännoljan uppges på de två första raderna om biobrännolja har blandats med den lätta brännoljan och som återbäringsnivå används genomsnittliga återbäringsnivåer som fastställts av Skatteförvaltningen. På den tredje och fjärde raden fylls i om man avskilt mängden biobrännolja från den lätta brännoljan och redovisat den separat ovan i punkten för biobrännolja.

I den första kolumnen på första raden uppges om lätt brännolja har anskaffats skattebelagt eller om lätt brännolja tagits från det egna skatteupplaget för förbrukning och använts för ett skattebelagt ändamål, dvs. att punktskatt har betalats för den. I den andra kolumnen uppges om lätt brännolja som anskaffats skattebelagt eller lätt brännolja som tagits från det egna skatteupplaget levererats skattebelagt till någon annan. I den tredje kolumnen uppges mängden skattebelagd lätt brännolja man själv använt, dvs. differensen mellan de två tidigare kolumnerna.

I den första kolumnen på andra raden uppges den del av den skattebelagt anskaffade lätta brännoljan som används vid kombinerad produktion och för vilken man ansöker om nedsatt koldioxidskatt samt dessutom lätt brännolja som tagits från det egna skatteupplaget och som redan deklarerats med en lägre skattenivå i beskattningen. Den andra kolumnen ifylls endast om värme som producerats i det egna kombinerade kraftverket levereras någon annanstans till förbrukning. I kolumnen uppges den lätta brännoljan som använts till denna värmeproduktion. I praktiken är den tredje kolumnen differensen mellan den första och den andra kolumnen.

OBS! Här uppges inte lätt brännolja som använts som trafik- eller arbetsmaskinbränsle.

Tung brännolja

I den första kolumnen på första raden uppges om tung brännolja har anskaffats skattebelagt eller om tung brännolja tagits från det egna skatteupplaget för förbrukning och använts för ett skattebelagt ändamål, dvs. att punktskatt har betalats för den. I den andra kolumnen uppges om tung brännolja som anskaffats skattebelagt eller tung brännolja som tagits från det egna skatteupplaget levererats skattebelagt till någon annan. I den tredje kolumnen uppges mängden skattebelagd tung brännolja som man själv har använt, dvs. differensen mellan de två tidigare kolumnerna.

I den första kolumnen på andra raden uppges den del av den skattebelagt anskaffade tunga brännoljan som används vid kombinerad produktion och för vilken man ansöker om nedsatt koldioxidskatt samt dessutom tung brännolja som tagits från det egna skatteupplaget och deklarerats med en lägre skattenivå i beskattningen. Den andra kolumnen ifylls endast om värme som producerats i det egna kombinerade kraftverket levereras någon annanstans till förbrukning, följaktligen uppges i denna kolumn den tunga brännoljan som använts till denna värmeproduktion. I praktiken är den tredje kolumnen differensen mellan den första och den andra kolumnen.

På den tredje raden uppges endast mängden tung brännolja som man själv använt skattefritt.

Köpvärme

Gällande köpvärmen ska det specificeras med vilket bränsle den producerats. Om värmeproducenten meddelar fördelningen av bränslena direkt till Skatteförvaltningen, kan denna punkt lämnas tom, men bredvid den skrivs en kommentar om att redogörelsen över köpvärmen kommer direkt från producenten.

Återbetalningskalkyl, sid 3 på blanketten.

Beloppen av alla punktskatter som ingått i inköpspriset och som betalats för elström och alla bränslen ska specificeras. Också eventuella avdrag från betalda skatter ska anges för elström och alla bränslen.

OBS! Försörjningsberedskapsavgift ska inte ingå i kalkylerna.

I fråga om elström ska även kraftverket som producerat köpvärmen uppges.

I kalkylen anses ett negativt förädlingsvärde vara noll.

Beräknade återbäringsnivåer för lätt brännolja har fastställts enligt anskaffningstidpunkt (när skatter betalats). I fråga om återbäring till energiintensiva företag har försörjningsberedskapsavgift dragits av från de kalkylerade återbäringsnivåerna.

Europeiska unionens officiella tidning  (L 187/19 26.6.2014)

18. företag i svårigheter: företag för vilka minst en av följande omständigheter råder:

a) I fallet med aktiebolag (utom små eller medelstora företag som funnits i mindre än tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansieringsstöd, små eller medelstora företag inom sju år från deras första kommersiella försäljning som berättigar till riskfinansieringsinvesteringar enligt sunda marknadsprinciper tillämpade av de finansiella intermediärer som valts ut), om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för ackumulerade förluster från reserver (och alla andra element som vanligtvis betraktas som en del av företagets egna medel) leder till ett negativt ackumulerat belopp som överstiger hälften av det tecknade aktiekapitalet. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med ”aktiebolag” särskilt de typer av företag som nämns i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU([1]), och ”aktiekapital” omfattar överkurs om så är relevant.

b) I fallet med ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets skuld (utom små eller medelstora företag som funnits i mindre än tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansieringsstöd, små eller medelstora företa inom sju år från deras första kommersiella försäljning som berättigar till riskfinansierings-investeringar enligt sunda marknadsprinciper tillämpade av de finansiella intermediärer som valt ut), om över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med ”ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets skuld” särskilt de typer av företag som nämns i bilaga II till direktiv 2013/34/EU

c) Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina fordringsägares begäran.

d) Om företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte betalat tillbaka lånet eller avslutat garantin, eller har fått omstruktureringsstöd och fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan.

e) i fallet med ett företag som inte är ett litet eller medelstort företag, där, för de senaste två åren,

(1) företagets bokföringsmässiga skuldsättningsgrad har varit större än 7,5 och

(2) företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA, har legat under 1,0

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken