Ansökan om skatteåterbäring - Flytande bränslen, stenkol och naturgas, ifyllningsanvisning

VEROH 1455r

Då skatteåterbäring söks med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Sökandens namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begärandena om tilläggsuppgifter

Adress till vilken återbäringssökanden vill att beslutet om återbäring skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Period för vilken återbäring söks

Återbäring kan sökas för bränsle som använts under ett helt kalenderår eller separat för bränsle som använts under perioden januari-juni respektive juli-december.

Tidsfrist för sökande av återbäring

Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av användningsperioden för bränslet. Ansökan ska lämnas inom nämnda tidsfrist antingen med blankett VEROH 1455r eller via Punktskattedeklaration.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer, anges i formen 1234567-8, eller personbeteckningen av en fysisk person.

Sökandens referens

Sökanden kan ange sin egen referens.

IBAN-kontonummer

Återbäringssökandens kontonummer i IBAN-format. Bankkonto dit sökanden vill att återbäringen betalas.

BIC-kod

Bankens identifieringskod.

Produktionsanläggningens adress

Adressen till det kraftverk eller den anläggning för industriell produktion där bränsle har använts för ett ändamål som berättigar till skatteåterbäring.

Uppgifter i den s.k. allmänna gruppundantagsförordningen enligt kommissionens förordning (EU) Nr 651/2014 (den begärda informationen vid denna punkt, dvs. information gällande företagets svårigheter, storlek, region där den stödda verksamheten sker, och om företaget söker återbäring - företagets huvudsakliga näringsgren, gäller endast de företag som ansöker om återbäring av koldioxidskatt för kombinerad produktion av elström och värme. Aktörer som ansöker om andra återbäringar behöver inte fylla i dessa punkter).

Företag i svårigheter

En förutsättning för beviljande av stöd enligt gruppundantagsförordningen är att stödet inte beviljas åt företag i ekonomiska svårigheter. Sökanden ska intyga att företaget inte befinner sig i ekonomiska svårigheter som nämns i bilaga 1 i denna anvisning.

Företagets storlek

Med små och medelstora företag menas huvudsakligen företag som har färre än 250 arbetstagare och vilkas årsomsättning är högst 50 miljoner euro eller vilkas balansomslutning är högst 43 miljoner euro. Om minst 25 procent av företagets kapital/röstandel är direkt kontrollerat av ett eller ett gemensamt offentligt organ, anses företaget vara ett storföretag. Definitionen på små och medelstora företag har presenterats t.ex. i bilaga 1 gällande den allmänna gruppundantags-förordningen samt i definitionsrekommendationen gällande mikroföretag och små och medelstora företag utfärdad av kommissionen den 6 maj 2003 K(2003) 1422 slutgiltig (EUT L 124, 20.5.2003).

Region där den stödda verksamheten sker

Delområdet där företaget är beläget fylls i (bilaga 2, där kommunerna finns i den vänstra kolumnen och till höger det delområde dit kommunen hör). Om företaget verkar i flera delområden, fylls det delområde i där stödet eller största delen av stödet används.

Industriell näringsgren för det företag som söker återbäring

Granska bilagelistan för att se vilken är företagets huvudsakliga näringsgren och fyll endast i koden för den näringsgrenen.

Att ansöka om återbäring

Andra än godkända upplagshavare eller registrerade naturgasanvändare som använt flytande bränslen, stenkol eller naturgas vid elproduktion eller som råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion, direkt vid första användningen då en vara tillverkas eller som energikälla vid oljeraffineringsprocessen kan ansöka om återbetalning av punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för det bränsle som de skaffat till skattebelagt pris. Därtill kan andra än godkända upplagshavare eller registrerade användare av naturgas ansöka om sänkning av koldioxidskatten på stenkol, naturgas, lätt brännolja, tung brännolja, biobrännolja och flytgas som använts vid kombinerad produktion av el och värme.

Återbäring kan endast fås för skatt som betalats för bränsle som använts efter den 1 januari 2011 och sänkning av koldioxidskatt kan fås för koldioxidskatt som betalats efter den 1 januari 2011.

Med en och samma ansökan kan återbäring sökas för bränslemängder som förbrukats på en och samma plats. Om sökanden har flera kraftverk eller anläggningar för industriell produktion där bränsle använts för ett ändamål som berättigar till skatteåterbäring, ska återbäring sökas för varje kraftverk eller anläggning med en egen ansökan. Men om brännolja använts vid ett kraftverk eller en anläggning både vid elproduktion och såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen eller vid oljeraffineringsprocessen, ska skatteåterbäring sökas med en och samma ansökan. I ansökan ska man specificera den mängd bränsle som använts för skattefritt ändamål på användningsplatsen.

Mängd bränsle som använts skattefritt

Mängden som använts för skattefritt ändamål ska anges produktgruppsvis och fördelat enligt tidpunkten då punktskatten betalats. Om sökanden inte kan påvisa när skatten betalats för bränslet ska mängden skattefri användning anges för den period då bränslet anskaffats.

Vid beräkning av återbäringen anses bränslepartierna ha använts i den ordning de anskaffats. Återbäring betalas inte för en större mängd än vad som anskaffats.

Datum och underskrift

Datum då ansökan ifylls samt underskrift av sökanden/den person som befullmäktigats att underteckna ansökan.

Den som fyllt i ansökan/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Namn, telefonnummer och e-postadress för återbäringssökandens kontaktperson anges.

Bilagor till ansökan

Elproduktion

  • Redogörelse (exempelkalkyl) för hur mängderna av de bränslen som använts vid elproduktion har beräknats. Av kalkylen ska också framgå användningsmängderna för alla bränslen.
  • Fakturor, fraktsedlar eller andra verifikat gällande anskaffade bränslemängder.

Idkare av industriell produktionsverksamhet

  • Processbeskrivning och -schema gällande den industriella produktionen.
  • Redogörelse för hur den mängd bränsle som använts för skattefritt ändamål har beräknats på varje användningsplats
  • Fakturor, fraktsedlar eller andra verifikat gällande anskaffade bränslemängder.

Oljeraffineringsprocess

  • redogörelse för vilken oljeraffineringsprocess bränsle använts till
  • redogörelse för hur den mängd bränsle som använts för skattefritt ändamål har beräknats på varje användningsplats
  • fakturor, fraktsedlar eller andra verifikat gällande anskaffade bränslemängder.

Produktion av värme berättigad till sänkt koldioxidskatt

  • redogörelse (exempelkalkyl) för hur mängderna av de bränslen som berättigar till sänkningen har beräknats. Av kalkylen ska också framgå användningsmängderna för alla bränslen.
  • fakturor, fraktsedlar eller andra verifikat gällande anskaffade bränslemängder.

På myndighetens begäran ska sökanden också lämna uppgifter om andra handlingar som ligger till grund för återbäringen.

Handlingarna som ligger till grund för ansökan ska förvaras i fyra kalenderår efter att återbäringen sökts.

Återbäringsbelopp

Ingen återbäring betalas ut om återbäringsbeloppet understiger 330 euro.

Återbäringsbeloppet är lika med beloppet av skatten och försörjningsberedskapsavgiften vid tidpunkten då bränslet överlåtits.

Europeiska unionens officiella tidning  (L 187/19 26.6.2014)

18. företag i svårigheter: företag för vilka minst en av följande omständigheter råder:

a) I fallet med aktiebolag (utom små eller medelstora företag som funnits i mindre än tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansieringsstöd, små eller medelstora företag inom sju år från deras första kommersiella försäljning som berättigar till riskfinansieringsinvesteringar enligt sunda marknadsprinciper tillämpade av de finansiella intermediärer som valts ut), om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för ackumulerade förluster från reserver (och alla andra element som vanligtvis betraktas som en del av företagets egna medel) leder till ett negativt ackumulerat belopp som överstiger hälften av det tecknade aktiekapitalet. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med ”aktiebolag” särskilt de typer av företag som nämns i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU([1]), och ”aktiekapital” omfattar överkurs om så är relevant.

b) I fallet med ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets skuld (utom små eller medelstora företag som funnits i mindre än tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansieringsstöd, små eller medelstora företa inom sju år från deras första kommersiella försäljning som berättigar till riskfinansierings-investeringar enligt sunda marknadsprinciper tillämpade av de finansiella intermediärer som valt ut), om över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med ”ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets skuld” särskilt de typer av företag som nämns i bilaga II till direktiv 2013/34/EU

c) Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina fordrinsägares begäran.

d) Om företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte betalat tillbaka lånet eller avslutat garantin, eller har fått omstruktureringsstöd och fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan.

e) i fallet med ett företag som inte är ett litet eller medelstort företag, där, för de senaste två åren.

Bilagor:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken