Ansökan om punktskattetillstånd, ifyllningsanvisning

Skatteförvaltningens blanketten VEROH 1300r och bilagorna 1301r,1302r, 1303r, 1303r, 1305r och 1306r

Tillverkning, bearbetning, innehav, avsändning och mottagning av punktskattepliktiga produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande kräver tillstånd. Tillståndet beviljas av Skatteförvaltningen på ansökan. Tillverkning, bearbetning och innehav av produkter för vilka punktskatt inte betalats ska ske i ett skatteupplag. För ett skatteupplag behövs också tillstånd av Skatteförvaltningen.

Villkor för beviljande av tillstånd

Tillståndet att verka som godkänd upplagshavare beviljas sökande som i sin affärsverksamhet

 • tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter
 • kontinuerligt och i en betydande omfattning bedriver partihandel med punktskattepliktiga produkter
 • kontinuerligt och i en betydande omfattning använder eller levererar punktskattepliktiga produkter för ändamål som enligt lagstiftningen om punktbeskattning är skattefria
 • driver en skattefri butik för punktskattepliktiga varor
 • hyr ut lagerlokaler och lagertjänster för ovan nämnda verksamhet
 • bedriver annan verksamhet som kan jämställas med ovan nämnda verksamhet

Tillstånd för skatteupplag beviljas för upplag, lokaler eller områden som är i tillståndssökandens besittning och kan övervakas av tullmyndigheten och som lämpar sig för och kommer att användas för sådan verksamhet som avses ovan. I skatteupplaget kan bara sådan verksamhet bedrivas som tillståndet har beviljats för. Tillståndssökanden ska ha ett godtagbart och motiverat behov att driva ett skattupplag. Tillstånd att hålla skatteupplag beviljas inte för den del av ett upplag som används som lager eller plats för minutförsäljning av punktskattepliktiga produkter, som serveringslokal eller för liknande ändamål.

Tillstånd att verka som registrerad mottagare beviljas personer som i sin affärsverksamhet tar emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland.

Tillstånd att verka som registrerad avsändare beviljas personer som i sin affärsverksamhet avsänder punktskattepliktiga produkter efter att dessa övergått till fri omsättning.

Tillstånd att verka som skatterepresentant beviljas en person som en distansförsäljare i en annan medlemsstat har befullmäktigat att i Finland verka som sin skatterepresentant för produkter som distansförsäljaren sålt på distans.

Övriga villkor för beviljande av tillstånd
Övriga villkor för beviljande av tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare och skatterepresentant är att

 • sökanden enligt vad som utretts anses vara tillförlitlig
 • sökanden anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar för den verksamhet som avses i tillståndet och att sökanden inte försatts i konkurs
 • sökanden har uppnått myndig ålder och att hans handlingsbehörighet inte har begränsats, om sökanden är en fysisk person
 • sökanden ställt sådan säkerhet som avses i 28 § i punktskattelagen för betalning av punktskatterna.

Ansökan (VEROH 1300r)

En ansökan om att bli godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, skatterepresentant eller registrerad avsändare görs med VEROH 1300r. Ansökan ska skickas till adressen: Skatteförvaltningen/punktbeskattning, PB 20, 00052 SKATT. Det är skäl att lämna in ansökan i god tid innan den tilltänkta verksamheten börjar för att handläggningstiden ska bli tillräcklig lång. Den genomsnittliga handläggningstiden är ca tre månader, men det lönar sig också att vara beredd på en längre handläggningstid.

I början av ansökan ska man ange om det är fråga om ett nytt tillstånd eller om en ändring av ett gällande tillstånd. I ansökan ska man specificera vilka produkter som omfattas av ansökan. Med en och samma ansökan kan man ansöka om flera olika tillstånd, t.ex. tillstånd att verka som godkänd upplagshavare och tillstånd att verka som registrerad avsändare.

I ansökan finns ett fält där man ska ange en e-postadress för EMCS-meddelanden. Detta fält ska fyllas i av tillståndssökanden som i sin verksamhet använder eller kommer att använda sig av EMCS-systemet. Till den e-postadress som anges i detta fält skickas meddelanden från EMCS-systemet bl.a. när sökanden har mottagit ett elektroniskt ledsagardokument (e-AD).

I ansökan sätts ett kryss i en eller flera punkter som beskriver sökandens affärsverksamhett. Närmare beskrivning av företagets verksamhet anges i punkten Beskrivning av sökandens punktskattepliktiga verksamhet. Beskrivningen kan innehålla t.ex. följande uppgifter som är väsentliga med tanke på ansökan:

 • är det fråga om t.ex. egen tillverkning, anskaffning från EU-länder eller tredje länder
 • till vem säljs produkter (restauranger/innehavare av utskänkningstillstånd, partiaffärer, industriföretag osv.)
 • vilka typer av skattefria leveranser företaget har (t.ex. flyttningar mellan skatteupplag, försäljning till diplomater, industrin eller för export)
 • tillverkarens korta beskrivning av tillverkningsprocessen
 • hur och varifrån kommer man (andra än tillverkare) att anskaffa produkter
 • är det fråga om uthyrning av lagerutrymmen till andra
 • i fråga om agerande som skatterepresentant som utsetts av en distansförsäljare: hur beställs, transporteras, distribueras produkterna i Finland osv.
 • andra uppgifter som är väsentliga med tanke på beviljande av tillstånd.

Punkten Ytterligare uppgifter

 • I en ändringsansökan anges i denna punkt vilken ändring som söks och hur sökandens verksamhet skiljer sig från den tidigare verksamheten
 • Om ansökan gäller tillståndet att verka som skatterepresentant vid distansförsäljning, ska man i denna punkt ange namn, kontaktuppgifter och hemstat för det företag som utsett skatterepresentanten. Dessutom ska man till ansökan bifoga avtalet om utnämningen till skatterepresentant vid distansförsäljning.
 • Andra ytterligare uppgifter som är av betydelse för ansökan.

Ansökan ska förses med sökandens officiella underskrift, dvs. sökandens (företagets) namn och den persons (de personers) underskrift och namnförtydligande som har rätt att teckna firman. Vilka personer som i företaget har rätt att teckna firman framgår av handelsregisterutdraget.

Bilagor till ansökan

Till ansökan bifogas

 • fullmakt, om ett ombud anlitas.

Med separata blanketter lämnas en redogörelse för

 • punktskattepliktiga produktmängder (VEROH 1303r-1306r)
 • bokföringssystemet (VEROH 1301r)

Vid ansökan om tillstånd att verka som godkänd upplagshavare ska man för varje utrymme som är avsett som skatteupplag också lämna

 • redogörelse för utrymmen avsedda som skatteupplag (VEROH 1302r)
 • planritning över upplaget där utrymmet som är avsett som skatteupplag är tydligt avgränsat (planritningens storlek A4 eller A3)
 • hyreskontrakt, on utrymmet är hyrt.

Uppskattning av punktskattepliktiga produktmängder (VEROH 1303r-1306r)

Godkända upplagshavare, registrerade mottagare, registrerade avsändare och skatterepresentanter fyller i skilda blanketter för uppskattning av produktmängderna. Om man ansöker om tillstånd för godkänd upplagshavare och tillstånd för registrerad avsändare, ska man således fylla i två olika blanketter för uppskattning av produktmängderna.

Uppskattningen ska avse produktmängderna under ett (kalender)år. Om verksamheten börjar mitt under året, kan mängderna uppskattas kalkylmässigt som om verksamheten hade pågått redan sedan början av året. Mängderna som uppges i samband med ansökan gäller också för följande kalenderår om ändring av tillståndet inte söks till följd av ändrade mängder.

Till följd av EMCS-systemet som den 1 april 2010 börjar användas vid flyttning av punktskattepliktiga produkter ska man för viner, tobaksprodukter och flytande bränslen i blanketten också ange sammanlagda mängder för dessa produktgrupper. Mängderna ska dock också anges skilt för varje produkt.

I fråga om tobaksprodukter ska man beakta att cigarrer och cigariller anges i sitt eget fält i styck men i fältet för den sammanlagda mängden tobaksprodukter är deras enhet tusen stycken (1000 st). Om man t.ex. beräknar att man under kalenderåret tar emot 250 cigarrer under uppskovsförfarandet, är andelen cigarrer i den sammanlagda mängden tobaksprodukter 0,25.

Redogörelse för sökandens bokföringssystem (VEROH 1303r-1306r)

Enligt punktskattelagen ska godkända upplagshavare för punktbeskattningen ha sådan bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som tillverkats, bearbetats, lagrats, tagits för eget bruk och mottagits, helt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i ett skatteupplag samt de kvantiteter av produkter som avsänts och frisläppts för konsumtion från upplaget, de kvantiteter av produkter som tagits emot vid direkt leverans samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatt och övervakning av beskattningen. Bokföringsmaterialet för skatteupplaget ska förvaras i Finland. Skatteupplaget ska inventeras regelbundet och verifikationerna över inventeringen ska förvaras i samband med skatteupplagets bokföring.

Registrerade mottagare och skatterepresentanter ska föra sådan bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som tagits emot, innehafts, flyttats och sålts samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatten och övervakning av beskattningen.

Godkända upplagshavare och registrerade mottagare ska i kronologisk ordning också förvara sådana dokument som följt med produkter som tagits emot under uppskovsförfarandet och som inte har registrerats i EMCS- systemet.

Registrerade avsändare ska föra sådan bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som avsänts under uppskovsförfarandet samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatten och övervakning av beskattningen.

Bokföringsmaterialet, vilket inkluderar såväl verifikat som ledsagar- och säkerhetsdokument med bilagor, samt andra uppgifter och dokument som behövs för beskattningen, t.ex. recept och produktförteckningar, ska förvaras i fyra kalenderår. Bokföringsmaterialet i maskinläsbar form omfattas av samma förvaringsskyldigheter som materialet i pappersform. Om materialet finns både i läsbar skriftlig form och i ett maskinläsbart datamedium ska det förvaras i båda formerna under den tid som föreskrivs ovan.

Bara godkända upplagshavare kan tillverka varor i skatteupplaget. Om sökanden inte har tillverkningsverksamhet, besvarar han bara de frågor som gäller affärs- och lagerbokföring (delarna A och B). Om tillverkning förekommer, ifylls också punkterna som gäller bokföring av tillverkning (del C).

Del A Affärsbokföring

(ifylls av godkända upplagshavare, registrerade mottagare, registrerade avsändare och skatterepresentanter)

Punkterna 1–3

I dessa punkter ska man ange var sökandens affärsbokföring handhas och vem som är bokförare / svarar för bokföringen. Man ska också ange var bokföringsutskrifterna och -verifikationerna förvaras och var de arkiveras.

Del B Lagerbokföring

(ifylls av godkända upplagshavare)

4. Punkt 4

Här ska man ange om sökandens lagerbokföring upprättas på traditionellt vis i pappersform eller om den görs med dator, t.ex. med ett kalkylprogram som man planerat för eget bruk eller med hjälp av ett program för lagerbokföring som köpts från utomstående leverantörer. Om lagerbokföringen upprättas med ett färdigt program, ska sökanden ange programmets namn och tillverkare.

Punkterna 5–7

I dessa punkter anges person- och kontaktuppgifter för den person som har hand om lagerbokföringen och för dennes ersättare.

Platsen där lagerbokföringen förvaras, dvs. där bokföringsuppgifterna vid behov kan granskas, ska också anges.

8. Punkt 8

Här ska man ange på basis av vilka verifikationer de affärstransaktioner som nämns i punkten registreras i lagerbokföringen. Med eget bruk avses att produkter tas ut för den skattskyldiges egen konsumtion. Eget bruk och produktprover beskattas på samma sätt som produkter som frisläppts för konsumtion. Med export avses leveranser till länder utanför gemenskapen och med proviantering leveranser av produkter till fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik så att produkterna kommer att säljas eller förbrukas ombord på fartygen. Annan skattefri leverans avser leverans eller användning av punktskattepliktiga produkter för ändamål som enligt lagstiftningen om punktbeskattning är skattefria. Om någon av de punkskattepliktiga eller punktskattefria leveranser som nämns i denna punkt inte ingår i sökandens verksamhet, anges ”Förekommer inte” vid affärstransaktionen i fråga. I fråga om de verifikationer som registreringarna baserar sig på ska man också ange verifikationens förvaringsplats (skatteupplag, kontor, revisionsbyrå osv.). Tullen behöver denna uppgift bl.a. för planering av kontrollåtgärder.

Punkterna 9–14

Med dessa punkter vill tullen reda ut hur ofta sökandens lagerbokföring uppdateras och vilka uppgifter (och på vilken nivå) som finns i den.

I punkt 10 ska sökanden ange huruvida uppgifter om uppläggningar på skatteupplaget, uttag ur skatteupplaget och returneringar till skatteupplaget kan fås per affärstransaktion och produkt. Tullmyndigheten behöver skilda uppgifter om skattefria leveranser som skett som flyttningar mellan upplag, som exportleveranser, som proviantering och som andra skattefria leveranser.

Inventarieskillnaderna i punkt 13 omfattar också svinn på grund av att produkterna gått sönder eller på grund av annat samt förstöring av produkter osv. En detaljerad redogörelse för svinn och förstöring ska alltid bifogas till bokföringen för att säkerställa eventuell skattefrihet för händelsen. Sökanden skickas i samband med registreringen separata anvisningar om punktbeskattningen av svinn och förstörda produkter.

Del C Bokföring över tillverkning

(ifylls av godkända upplagshavare)

Punkterna 15–19

I dessa punkter vill tullen få uppgifter om hur sökandens bokföring över tillverkningen är organiserad. Om bokföringen av tillverkningen sköts med ett färdigt bokföringsprogram, ska bokföringsprogrammets namn och tillverkare anges i punkt 15.

I punkt 16 beskrivs bokföringen i korthet: uppföljning och bokföring i samband med olika arbetsmoment (råvaruanvändning, tillverkning, tappning osv.). Sker uppföljningen per tillverkningssats? Vem registrerar och på basis av vilka verifikationer?

20. Punkt 20

Sökandens eller en av denna befullmäktigade persons (t.ex. bokförare) underskrift.

Ändringar i tillståndet

Ändring till gällande tillstånd söks med samma ansökningsblankett. Då ska man i punkten för ytterligare uppgifter ange vilka ändringar som söks. Till ansökan bifogas bara utredningar som gäller ändringen i fråga samt handelsregisterutdraget och ev. fullmakt. En uppskattning av produktmängderna ska också bifogas om det gått mer än tre månader då tillståndet senast förnyats.

Om en godkänd upplagshavare ansöker om flyttning av skatteupplaget till en ny adress eller om utvidgning av upplaget, ska en redogörelse för utrymmen avsedda som skatteupplag, planritningen över upplaget samt vid behov hyreskontraktet bifogas till ansökan. I ansökan ska också anges om det gamla skatteupplaget blir i kraft som sådant eller om någon del av det gamla upplaget på samma adress tas ur bruk. Ange också hur mycket tid som behövs för flyttningen från det gamla upplaget till ett nytt, dvs. hur länge man vill att tillståndet för det gamla upplaget är i kraft samtidigt som tillståndet för det nya upplaget.

Om tillstånd söks för en ny produktgrupp, ska ansökan åtföljas av en uppskattning av punktskattepliktiga produktmängder.

Ändringar i bolagsform och andra företagsarrangemang förutsätter vanligen att en ansökan om ett helt nytt tillstånd lämnas in. På myndighetens begäran ska godkända upplagshavare, registrerade mottagare, skatterepresentanter eller registrerade avsändare fylla i blanketten Redogörelse för den sökandes bokföringssystem också i samband med ansökan om ändring.

Anmälningsskyldighet under tillståndets giltighetstid

I tillståndsbeslutet förpliktas tillståndshavaren att omedelbart till Skatteförvaltningen skriftligen anmäla om väsentliga ändringar skett i adressuppgifter, FO-nummer, verksamhetens omfattning eller i andra uppgifter som lämnats i ansökan. Ändringarna anmäls med samma ansökningsblankett till vilken utredningar gällande ändringen ska bifogas.

När de produktmängder som anges i tillståndsbeslutet ändras ska ansökningsblanketten åtföljas av en uppskattning av punktskattepliktiga produktmängder.

Om ändringen endast gäller ändrade produktmängder, kan ändringen av uppskattningen av produktmängderna anmälas med VEROH 1315r.