Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anmälningsanvisning – Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga 2020

Denna anvisning gäller både postbeskrivningen (VSRAERIE och VSOSVYHT) och blankett 7809r.

Innehål

Nytt i år
När och hur ska anmälan lämnas?
Så här korrigerar du årsanmälan
Begränsad skattskyldighet
Uppgifter om betalaren
Uppgifter om prestationstagaren
 Mottagarens namn och adressuppgifter (7-11)
 Mottagarens finska personbeteckning, FO-nummer eller födelsetid (12)
 Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer i hemviststaten (13)
 Hemviststatens landskod (14)
 Prestationsslag (16)
 Belopp på vilket källskatt uttagits eller förskottsinnehållning verkställts (17)
 Uttagen källskatt/förskottsinnehållning (18)
 Källskatteavdrag (21)
 Uttagen sjukförsäkringspremie (24)
 Pension som återkrävts (26)
 Förlustbelopp (27)
 Prestationens ISIN-kod eller produktnamn (097)
 Transaktionskod (049)

Nytt i år

Följande nya prestationsslag har lagts till årsanmälan:

C8 Ränta som betalats på aktiesparkonto
E7 Ränta som betalats på aktiesparkonto
E8 Dividend som betalats till den slutliga mottagaren och på vilken källskatt har tagits ut eller inte har tagits ut på basis av ett källskattekort
J2 Förlust från sparlivförsäkring
J3 Förlust från kapitaliseringsavtal
J4 Förlust från tidsbunden frivillig pensionsförsäkring
J5 Förlust från vissa försäkringar på vilken ett särskilt beskattningsförfarande tillämpas

Den nya punkten Förlustbelopp har lagts till årsanmälan.

När och hur ska anmälan lämnas?

Betalaren ska lämna årsanmälan om de prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga. Anmälan ska lämnas om exempelvis pensioner, skattepliktiga sociala förmåner, dividender och räntor.

Årsanmälan ska lämnas in oavsett om källskatt eller förskottsinnehållning tagits ut på prestationen i Finland. Anmälan ska lämnas in exempelvis om sådana till begränsat skattskyldiga betalda ränteinkomster som i allmänhet är skattefria enligt 9 § i inkomstskattelagen.

Årsanmälan ska lämnas senast 1.2.2021.

Årsanmälan kan lämnas elektroniskt via Ilmoitin eller Apitamo/ApitamoPKI-gränssnitt eller på Skatteförvaltningens webblanketter. Årsanmälan kan också lämnas in på utskrivbara pappersblanketter.

Uppgifterna ska lämnas elektroniskt om årsanmälan gäller 5 eller flera prestationstagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Läs mera om anmälningssätten på sidan Så här lämnar du in årsanmälan.

Korrigering av årsanmälan

En ny anmälan med samma identifikationsuppgifter ersätter alltid den tidigare anmälan. Samma mottagare kan ha en enda anmälan med samma identifikationsuppgifter. Om någon av identifikationsuppgifterna är fel måste du nollställa uppgiften och lämna en ny uppgift.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

 • Postkod
 • Prestationsslag
 • Betalningsår
 • Betalarens beteckning
 • Mottagarens finska personbeteckning eller FO-nummer
 • Mottagarens födelsetid
 • Mottagarens efternamn eller företagets hela namn
 • Mottagarens alla förnamn
 • Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer (TIN) i hemviststaten
 • Bosättningsstatens landskod
 • Kontoförvaltarens FO-nummer
 • Prestationens ISIN-kod eller produktnamn

Läs mer om hur man korrigerar årsanmälan.

Begränsad skattskyldighet

En person är begränsat skattskyldig om hen inte bor i Finland. Ett samfund är begränsat skattskyldigt om det inte grundats enligt finländsk lagstiftning eller om dess registrerade hemvist inte är Finland.

Läs mer om allmänt och begränsat skattskyldighet.

Uppgifter om betalaren

När det gäller dividender ska uppgifter om betalaren alltid också anges i sammandraget VSOSVYHT/7812Y/7812.

Uppgifter om prestationstagaren

Betalningsår

Betalningsåret är det kalenderår under vilket prestationen har betalats eller mottagaren har kunnat lyfta dividenden eller överskottet.

Ytterligare information om anmälan av dividender och överskott finns i anvisningen Förskottsinnehållning på dividender och uppgifter som ska lämnas till Skatteförvaltningen. Anvisningen gäller också begränsat skattskyldiga.

Mottagarens namn och adressuppgifter (7-11)

Prestationstagarens namn och adress i den utländska hemviststaten ska anges i sin helhet. Ange företagets namn i sin helhet (7). Fysiska personers efternamn (7) och förnamnen (8) anges i olika punkter.

Hemviststaten är den stat där inkomsttagaren har sin stadigvarande bostad och familj. Hemviststat för andra än fysiska personer är den stat där företagets verkliga ledning finns.

Det är viktigt att ange den utländska adressen också när du anmäler dividender och räntor. För att betalaren ska kunna använda lägre skattesatser ska betalaren ha mottagarens specifikationsuppgifter (10 § i den s.k. källskattelagen eller lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst).

En källskatt på 30 % ska tas ut om betalaren eller det kontoförande institut som sköter utbetalningen eller institutets representant inte före utbetalningen känner till inkomsttagarens namn, hemviststat, adress samt födelsetid om mottagaren är en fysisk person. Om det enda man känner till om mottagaren av en förvaltarregisterdividend innan den betalas ut är den skatteavtalsenliga hemviststaten (prestationsslag E3) ska du i punkten ange landskoden för den skatteavtalsenliga staten och den utländska förvaltarens uppgifter i punkten för namn och adress.

Närmare instruktioner för prestationsslag C6 finns i anvisningen under Prestationsslag (16) > Räntor > Ränta för vars vidkommande det inte lämnas några uppgifter om slutlig mottagare.

Läs mer om beskattningen av räntor och royaltyer som betalats till begränsat skattskyldiga.

Mottagarens finska personbeteckning, FO-nummer eller födelsetid (12)

Om mottagaren är en fysisk person ska du ange hens finländska personbeteckning i formatet ddmmåå-NNNK. Om en sådan inte finns ska du ange födelsedatumet i formatet ddmmåååå. Den finländska personbeteckningen är dock en obligatorisk uppgift för prestationsslagen RE, B1–B0 och P4–P7.

Om ett företag har ett finländskt FO-nummer ska du ange det (på blanketten i kolumnen finsk personbeteckning). Du kan ange ett FO-nummer endast för prestationsslagen C2–C6, D1 och E1–E5. FO-numret är en obligatorisk uppgift för prestationsslag E3 om mottagaren har införts i registret över utländska egendomsförvaltare (Foreign Custodian Register) och har ett finskt FO-nummer. Ange FO-numret i formatet 0123456-2bb.

Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer i hemviststaten (13)

Ange skatteregistreringsnumret som den utländska hemviststaten tilldelat (= Tax Identification Number eller TIN) om du har uppgiften.

Närmare instruktioner för prestationsslag C6 finns i anvisningen under Prestationsslag (16) > Räntor > Ränta för vars vidkommande det inte lämnas några uppgifter om slutlig mottagare.

Hemviststatens landskod (14)

Ange landskoden för mottagarens hemviststat. Observera att hemviststaten för en begränsat skattskyldig inte kan vara Finland (FI).

Om prestationsslaget är E3 eller C6 och du inte vet hemviststaten, ange XX i stället för landskoden.

Kontrollera landskoderna enligt ISO 3166 (www.iso.org).

Du kan också kontrollera landskoderna för skatteavtalsstaterna i förteckningen över gällande skatteavtal.

Prestationsslag (16)

Ange prestationsslagets kod. Om du har betalat olika slags prestationer till samma mottagare ska du lämna en separat årsanmälan för varje prestationsslag.

Pensioner

B1 Arbetspension som betalats ut av ett offentligt samfund (ej intjänad i rörelseverksamhet)
B2 Annan prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen (t.ex. arbetspension, avträdelsepension eller olycksfallspension)
B3 Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än arbetspension
B4 Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. själv eller av arbetsgivaren tecknade pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring)
B5 Pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet
B7 Annan pension än sådana som avses i punkt B1–B5 eller B8 (t.ex. pension som grundar sig på trafikförsäkring och annan riskförsäkring)
B8 Köpt pension som utgör kapitalinkomst (bl.a. själv tecknade pensioner som grundar sig på en individuell pensionsförsäkring)
B9 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent
B0 Pension eller annan prestation som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

Förmåner

Förmåner är exempelvis studiepenning, arbetslöshetsersättning och föräldraersättning.

AE Förmån (källskattepliktig)

Ange AE som prestationsslag för förmånen om källskatt tagits ut på den.

RE Förskottsinnehållningspliktig förmån till begränsat skattskyldig

Ange RE som prestationsslag för förmånen om förskottsinnehållning tagits ut på förmånen enligt ett skattekort för begränsat skattskyldiga.

Räntor

C2 Depositionsränta
C3 Ränta på masskuldebrevslån eller betald eftermarknadsgottgörelse
C4 Årlig intäkt av placeringsfond
C5 Annan ränta
C6 Ränta för vars vidkommande det inte lämnas några uppgifter om slutlig mottagare

Ange depositionsräntorna alltid med prestationsslag C2.

I fråga om räntor på masskuldebrevslån och eftermarknadsgottgörelser som har betalats till en begränsat skattskyldig kan i stället för prestationsmottagaren anmälas individualiseringsuppgifter om det rapporterande finansinstitut i en deltagande stat eller det rapporterande amerikanska finansinstitut enligt FATCA-avtalet mellan Finland och Förenta staterna som har det finansiella konto där de medel finns på basis av vilka räntorna eller eftermarknadsgottgörelserna har betalats.

Ange då det rapporterande finansinstitutets namn, adress i hemviststaten och GIIN-nummer. Om numret saknas ska du ange skatteregistreringsnumret i hemviststaten samt landskoden för räntetagarens hemviststat. Med finansinstitut avses här det institut där räntetagaren förvarar sitt masskuldebrevslån på ett finanskonto.

C7 Upplupen ränta på tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande

C8 Ränta som betalats på aktiesparkonto

Övriga prestationer

D1 Annan prestation (t.ex. stipendium, livförsäkringsersättning e.d.)
D2 Annan avkastning från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande

Dividender och överskott från andelslag

Använd följande prestationsslag också när medel har delats ut från en fond för fritt eget kapital.

Närmare information om beskattningen av begränsat skattskyldigas dividender och källbeskattningen hittar du i anvisningen Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga.

E1 Direktinvesteringsdividend enligt moder-dotterbolagsdirektivet eller skatteavtalet
E2 Dividend då aktien är förvaltarregistrerad men i årsanmälan lämnas uppgifter om den slutliga dividendtagaren, dvs. ägaren
E3 Dividend då aktien är förvaltarregistrerad men man tillämpar det s.k. förenklade förfarandet och i årsanmälan lämnas uppgifter om den registrerade kontoförvaltaren, eller man lämnar inte den slutliga dividendtagarens uppgifter och tar ut allmän källskatt.

Om man har tagit ut allmän källskatt och den slutliga mottagarens uppgifter inte lämnas ska du ange den utländska egendomsförvaltarens namn och adress.

FO-numret är en obligatorisk uppgift om egendomsförvaltaren införts i registret över utländska egendomsförvaltare (Foreign Custodian Register) och har ett finskt FO-nummer.

Om källskatten på dividenden har återbetalats ska du ange den endast med prestationsslag E5.

E4 Andra dividender eller överskott från andelslag än de ovan nämnda
E5 Till den slutliga mottagaren betald dividend vars källskatt utbetalaren har återbetalat

Ange i samband med prestationsslag E5 endast det belopp av källskatten som återstår efter återbäringen.

E6 Dividend från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande

E7 Ränta som betalats på aktiesparkonto

E8 Dividend som betalats till den slutliga mottagaren och på vilken källskatt har tagits ut eller inte har tagits ut på basis av ett källskattekort
Prestationsslag E8 används i situationer där källskatt tagits ut eller man avstått från att ta ut källskatt på basis av ett källskattekort redan vid betalningstidpunkten, eller om betalningen rättats under betalningsåret men efter dividendbetalningen.

Förluster

J2 Förlust från sparlivförsäkring
J3 Förlust från kapitaliseringsavtal
J4 Förlust från tidsbunden frivillig pensionsförsäkring
J5 Förlust från vissa försäkringar på vilken ett särskilt beskattningsförfarande tillämpas (ISkL 35 b 5 mom.)

Prestationer som grundar sig på ett långsiktigt sparavtal

Intäkter under spartiden

Intäkterna under spartiden kan utgöra dividend, ränta, överlåtelsevinst e.d. Ange inkomstslagets prestationsslag (C7, D2 eller E6) som prestationsslag för intäkterna under spartiden.

Om prestationsslaget för dividendintäkterna är E6 ska intäkterna också anges i sammandraget av dividender VSOSVYHT/7812Y/7812.

Prestationer som grundar sig på ett långsiktigt sparavtal

Använd följande prestationsslag för sådana prestationer som betalats efter att ett avtal om långsiktigt sparande gått ut. I fråga om prestationsslagen P6 och P7 ska du ange prestationsbeloppet utan förhöjning.

P4 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst
P5 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst
P6 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent
P7 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

Anmälan av betalningar på konton för långsiktigt sparande

Anmäl betalningar som en sparare gjort årligen enligt ett avtal om långsiktigt sparande med årsanmälan 948/71/2009 (premier för frivilliga pensionsförsäkringar som tagits av privatpersoner och inbetalningar som grundar sig på långsiktiga sparavtal). Uppgifterna kan lämnas endast elektroniskt.

Belopp på vilket källskatt uttagits eller förskottsinnehållning verkställts (17)

Ange inkomstbeloppet (t.ex. pension eller dividend) på vilket källskatten eller förskottsinnehållningen tagits ut eller på vilket skatten skulle ha tagits ut, om inte ett skatteavtal, ett direktiv eller lagen skulle hindra beskattningen.

Prestationsbeloppet för prestationsslag B9, B0, P6 och P7 ska anges utan förhöjning, dvs. någon förhöjningsprocent enligt prestationsslaget beräknas inte. Skatteförvaltningen beräknar förhöjningen i samband med den slutliga beskattningen.

Uttagen källskatt eller verkställd förskottsinnehållning (18)

Ange den uttagna källskatten eller förskottsinnehållningen. Lämna punkt 18 blank om betalaren de facto inte tagit ut skatten och redovisat den till Finland.

Källskatteavdrag (510 euro/månad eller 17 euro/dag) (21)

Ange det sammanlagda beloppet av avdrag som under hela året gjorts på betalningen enligt 6 § i källskattelagen. Ange källskatteavdraget endast om prestationsslaget är AE eller D1.

Från den totala inkomsten görs ett avdrag om 510 euro per månad från det totala beloppet av en sådan inkomst på vilken källskatten är 35 %. Från inkomst som flutit in under kortare tid än en månad dras av 17 euro per dag. Avdraget kan dock inte vara högre än inkomsten. Avdraget förutsätter att den skattskyldige visar upp ett källskattekort till utbetalaren av prestationen.

Uttagen sjukförsäkringspremie (24)

Ange den försäkrades sjukförsäkringspremie som tagits ut på prestationen endast om personen är försäkrad i Finland och ingen förskottsinnehållning verkställts på prestationen på basis av ett skattekort för begränsat skatteskyldiga.

Pension som återkrävts (26)

Ange beloppet på återkrävd pension om pensionen ursprungligen utbetalats under år 2019 eller tidigare och en del av pensionen återkrävts.

Förlustbelopp (27)

Ange förlustbeloppet (gäller de nya prestationsslagen J2, J3, J4 och J5).

När du deklarerar förlust ska du ange 0 i punkten Belopp på vilket källskatt uttagits eller förskottsinnehållning verkställts (17).

Prestationens ISIN-kod eller produktnamn (097)

Du kan anmäla prestationens ISIN-kod eller produktnamnet elektroniskt (VSRAERIE).
Uppgiftens längd får vara högst 25 tecken. Om namnet är för långt ska det förkortas antingen i början eller slutet så att det på bästa sätt identifierar fonden eller prestationen. När man korrigerar uppgiften, ska man kontrollera att namnet i det korrigerade materialet är detsamma som i det ursprungliga materialet.
Om det är fråga om en förvaltarregistrerad dividend ska du efter ISIN-koden eller produktnamnet lägga till numret på den rad som individualiserar anmälan. I stället för ISIN-koden eller produktnamnet kan du också ange någon annan individualiserande uppgift, exempelvis radnumret.

Transaktionskod (049)

Koden individualiserar en affärstransaktion där prestationen betalas t.ex. till en dividend- eller räntemottagare. Koden skapas i värdepapperscentralens värdeandelssystem, varför den inte anmäls med en pappersanmälan.

Sidan har senast uppdaterats 21.7.2020