Anmälan, distributionsskyldighet gällande biobränslen – Distributör av trafikbränslen, ifyllningsanvisning

Sida 1

Anmälarens namn och adress

Företagets namn enligt handelsregistret och adressen till företagets driftställe eller personens namn och adress.

Anmälningsperiod

Föregående kalenderår.

FO-nummer  

Företagets företags- och organisationsnummer, anges i formen 1236567-8.

Totalt energiinnehåll          

Det totala energiinnehållet i MJ (megajoule) som anges på andra sidan.

Skyldighet som ska fullgöras

Den mängd i MJ som företaget i fråga om distributionsskyldigheten ska fullgöra själv eller som ska fullgöras av andra distributörer på företagets vägnar.

Skyldighet som fullgjorts

Den mängd i MJ som fullgjorts i fråga om skyldigheten.

Skyldighet som uppfyllts %

Bioandel som uppfyllts/totalt energiinnehåll anges i procent.

Överskriden skyldighet

Överskriden skyldighet för ifrågavarande år (från slutet av sista sidan) i MJ.

Datum och underskrift

Datum då anmälan upprättas samt underskrift av den person som befullmäktigats att underteckna anmälan.

Den som fyllt i anmälan – namn, telefon och e-post

Personens namn, telefonnummer och e-postadress samt eventuellt faxnummer.

Sida 2

Motorbensin

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för bensin alltid är 0).

Bioetanol (uppfyller inte RES-kriterierna)             

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för bioetanol som inte uppfyller kriterierna är 0).

Bioetanol R

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för bioetanol som uppfyller kriterierna är densamma som energiinnehållet).

Bioetanol T, dubbelt räknad

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för dubbelt räknad bioetanol är dubbelt så stor som energiinnehållet).

bio-MTBE (uppfyller inte RES-kriterierna)

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som är 0).

bio-MTBE R

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (där bioandelen som godkänns för MTBE är 22 %).

bio-MTBE T, dubbelt räknad

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (där bioandelen som godkänns för MTBE är 22 % – för dubbelt räknad MTBE godkänns dubbel bioandel).

bio-TAME (uppfyller inte RES-kriterierna)

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som är 0).

bio-TAME R

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (där bioandelen som godkänns för TAME är 18 %).

bio-TAME T, dubbelt räknad           

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (där bioandelen som godkänns för TAME är 18 % – för dubbelt räknad TAME godkänns dubbel bioandel).

bio-ETBE (uppfyller inte RES-kriterierna)

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ.

bio-ETBE R

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (där bioandelen som godkänns för ETBE är 37 %).

bio-ETBE T, dubbelt räknad             

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (där bioandelen som godkänns för ETBE är 37 % - för dubbelt räknad ETBE godkänns dubbel bioandel).

bio-TAEE (uppfyller inte RES-kriterierna)

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som är 0).

bio-TAEE R

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (där bioandelen som godkänns för TAEE är 29 %).

bio-TAEE T, dubbelt räknad              

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (där bioandelen som godkänns för TAEE är 29 % - vid dubbelt räknad TAEE godkänns dubbel bioandel).

Biobensin (uppfyller inte RES-kriterierna)

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för biobensin som inte uppfyller kriterierna är 0).

Biobensin  R

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för biobensin som uppfyller kriterierna är densamma som energiinnehållet).

Biobensin T, dubbelt räknad            

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för dubbelt räknad biobensin är dubbelt så stor som energiinnehållet).

Dieselolja      

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för diesel alltid är 0).

Dieselolja para

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för diesel alltid är 0).

Biodiesel (uppfyller inte RES-kriterierna)

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som är 0).

Biodiesel R   

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för biodiesel är densamma som energiinnehållet).

Biodiesel T, dubbelt räknad           

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för biodiesel är dubbelt så stor som energiinnehållet).

Syntetisk biodiesel (uppfyller inte RES-kriterierna)

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som är 0).               

Syntetisk biodiesel R

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för syntetisk biodiesel är densamma som energiinnehållet).         

Syntetisk biodiesel T

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som för syntetisk biodiesel är dubbelt så stor som energiinnehållet).

Biometanol (uppfyller inte RES-kriterierna)

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ (som är 0).

Biometanol R           

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ.

Biometanol T, dubbelt räknad         

Den mängd i liter som levererats till konsumtion, dess energiinnehåll i MJ, den skyldighet som uppkommit i MJ och den skyldighet som fullgjorts i MJ.

Sida 3

Övriga drivmedel

Om andra biodrivmedel än de som listats ovan på sidan 2 levereras till konsumtion, anges dessa drivmedel, bioandelarna och värmevärdena i den här tabellen.

Biogas

Biogas som uppfyller hållbarhetskriterierna och som levererats för transportändamål.

Biogas, dubbelt räknad

Dubbelt räknad biogas som uppfyller hållbarhetskriterierna och som levererats för transportändamål.

Drivmedel som anmälaren själv levererat till konsumtion totalt          

Den sammanlagda mängden bensin, diesel och biodrivmedel som ovan räknats ut skilt.

Skyldighet som ska fullgöras

Den mängd som företaget ska fullgöra själv anges.

Skyldighet som anmälaren själv fullgjort

Den mängd som företaget har fullgjort själv anges.

Skyldighet som andra har fullgjort (bolagsvis)

Ifall distributören har ett avtal med ett eller flera andra bolag om fullgörande av distributörens skyldighet med de drivmedel som det andra bolaget levererar till konsumtion, ska distributören ange den skyldighet som det andra bolaget fullgjort på distributörens vägnar. Distributören behöver inte specificera vilka biodrivmedel det andra bolaget har levererat till konsumtion, utan det räcker att ange energiinnehållet. Ifall distributören har avtal med flera bolag ska uppgifterna anges bolagsvis.

Skyldighet som anmälaren fullgjort på andras vägnar (bolagsvis)

Ifall distributören har ett avtal med ett eller flera andra bolag om fullgörande av det andra bolagets skyldighet med de biodrivmedel som distributören själv levererar till konsumtion, ska distributören ange den skyldighet som distributören fullgjort på det andra bolagets vägnar. Distributören behöver inte specificera vilka biodrivmedel som distributören har levererat till konsumtion, utan det räcker att ange energiinnehållet. Ifall distributören har avtal med flera bolag ska uppgifterna anges bolagsvis.

Skyldighet som ska fullgöras totalt             

Skyldighet som ska fullgöras + Skyldighet som anmälaren fullgjort på andras vägnar

Skyldighet som överförts från föregående år

Det här dras av från mängden för ”Skyldighet som ska fullgöras” ovan. Om överskridandet för föregående år är större än den skyldighet som behövs, nollställs den överblivna andelen.

Kvarvarande skyldighet

Om överskridandet för föregående år inte har täckt hela skyldigheten, syns här den andel av skyldigheten som ska fullgöras genom leveranser under anmälningsåret eller anskaffningar från andra.

Skyldighet som fullgjorts totalt 

Distributören anmäler den skyldighet som distributören fullgjort totalt samt totalmängden som andra har fullgjort på distributörens vägnar.

Överskriden skyldighet

Distributören anger den överskridna skyldigheten som kan beaktas i följande års anmälan. Denna räknas ut enligt följande "Skyldighet som fullgjorts totalt” – ”Kvarvarande skyldighet".