Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anmälan om utbetalda stipendier 2019

Anvisningar för årsanmälan 3927r

Anvisningen gäller webblanketten och postbeskrivningen. Uppgifterna måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2018. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Allmänt

Betalaren av understöd, stipendium eller hederspris ska lämna uppgifter om utbetalningarna till Skatteförvaltningen. Uppgifter ska lämnas både om skattepliktiga och om skattefria prestationer på minst 1 000 euro. Uppgifter lämnas bara om prestationer till fysiska personer.

Om understödet har beviljats en arbets- eller forskningsgrupp, ska anmälan lämnas skilt för varje gruppmedlem.

Om en enskild person har ansökt om understöd och han eller hon använder understödet för att anställa en medhjälpare, utgör medhjälparens andel av understödet skattepliktig löneinkomst för medhjälparen.

Understöd till begränsat skattskyldiga ska anmälas med årsanmälningsblankett 7809r med prestationsslag D1.

Så här lämnar du in årsanmälan

Uppgifterna lämnas in före utgången av januari året efter utbetalningsåret.

Korrigering av årsanmälan

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifter finns på skatt.fi, i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna.

När du korrigerar en årsanmälan ersätter den nya anmälan alltid den tidigare. Det kan finnas bara en anmälan som har samma mottagare och samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

 • Postkod (endast om årsanmälan lämnas in i filformat)
 • Betalningsår
 • Kod för prestationsslag
 • Utbetalarens FO-nummer
 • Uppgiftslämnarens FO-nummer (om uppgiften har anmälts i den ursprungliga anmälan)
 • Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
 • Mottagarens namn (om uppgiften har anmälts i den ursprungliga anmälan)
 • Stipendiets eller understödets betalningsdag
 • Understödets slag
 • Grunden för beviljande av stipendiet
 • Stipendiets identifierare (om uppgiften har anmälts i den ursprungliga anmälan)
 • Utbetalarens namn (om uppgiften har anmälts i den ursprungliga anmälan)

Anvisningar för ifyllning

Uppgifter om betalaren och uppgiftslämnaren

Om betalaren anges namn, FO-nummer och betalningsår. Ange dessutom om utbetalaren är ett offentligt samfund.

Om uppgifterna lämnas av någon annan än betalaren av understödet ska du ange uppgiftslämnarens FO-nummer.

Ange alltid uppgiftslämnarens FO-nummer om understödsbetalaren är utländsk och inte har finskt FO-nummer.

Dessutom ska man ange namnet på en kontaktperson som ger mer information om årsanmälan samt dennes telefonnummer.

Uppgifter om mottagaren

Om mottagaren anges förnamn, efternamn och personbeteckning.

Prestationsslag

Prestationsslaget är ”återbetalning/återindrivning av understöd” då understödets mottagare har återbetalt eller av understödets mottagare har återindrivits ett betalt understöd eller en del av det, och understödets utbetalare inte kan allokera återbetalningen till ett visst understöd. Detta prestationsslag används inte om den återkrävda andelen har dragits av från ett understöd som utbetalats senare under samma år.

Uppgifter om understödet

Ange understödets slag, grunden för understödets beviljande (huvudsakligt användningsändamål), om understödet har kunnat sökas allmänt samt om det finns ett anställningsförhållande mellan betalaren och mottagaren.

Betalningsdag

Ange alltid betalningsdagen. Betalningar av samma understöd till en och samma mottagare på olika dagar anmäls i första hand som en årlig totalsumma. Som betalningsdag anges då årets sista dag. Vid behov kan uppgifterna också lämnas per betalningsdag. Om olika understöd betalas samma dag till samma mottagare, ska betalningarna specificeras med hjälp av uppgifter i fältet Understödets identifierare.

Understöd

Ange beloppet av utbetalt understöd.
Om understöd har återindrivits, ange det återkrävda beloppet antingen

 • genom att fylla i det återkrävda beloppet med prestationsslaget ”återbetalning/återindrivning av understöd”, eller
 • genom att dra av beloppet från sådant understöd som har betalats samma år.

Identifieringskod

Diarienumret på ansökan eller annan intern identifierare som understödets betalare har använt och vid behov kan använda för att kontrollera utbetalningsuppgifter mm. i sina egna arkiv eller databanker.

Stipendiets användningsändamål

I denna punkt kan man ge en fritt formulerad utredning om understödets användningsändamål.

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2019