Anmälan om understöd 2018

Anvisningar för årsanmälan 3927r

Anvisningen gäller webblanketten och postbeskrivningen. Uppgifterna måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2018. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Allmänt

Betalaren av understöd, stipendium eller hederspris ska lämna uppgifter om utbetalningarna till Skatteförvaltningen. Uppgifterna ska lämnas om både skattepliktiga och skattefria utbetalningar på minst 1 000 euro. Uppgifter lämnas endast om sådana belopp som har betalats till fysiska personer.

Om understödet har beviljats en arbets- eller forskningsgrupp, ska anmälan lämnas skilt för varje gruppmedlem.

Om en enskild person har ansökt om understöd och han eller hon använder understödet för att anställa en medhjälpare, utgör medhjälparens andel av understödet skattepliktig löneinkomst för medhjälparen.

Understöd till begränsat skattskyldiga uppges med årsanmälningsblankett 7809r med prestationsslag D1.

Så här lämnar du in årsanmälan

Uppgifterna lämnas in före utgången av januari året efter utbetalningsåret.

Korrigering av årsanmälan

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna.

Korrigeringen av årsanmälningar ändras. I det nya korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan som har samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

  • Postkod (endast om årsanmälan lämnas in i filformat)
  • Betalningsår
  • Kod för prestationsslag
  • Utbetalarens FO-nummer
  • Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
  • Understödets betalningsdag
  • Understödets slag
  • Grunden för beviljande av understödet

Ifyllning

Uppgifter om betalaren och uppgiftslämnaren

Om betalaren anges FO-nummer och betalningsår. Ange dessutom om utbetalaren är ett offentligt samfund.

Om uppgifterna lämnas av någon annan än betalaren av understödet, ange uppgiftslämnarens FO-nummer.

Ange alltid uppgiftslämnarens FO-nummer om understödsbetalaren är utländsk och inte har ett finskt FO-nummer.

Dessutom ska man ange namnet på kontaktperson som ger mer information för årsanmälan samt dennes telefonnummer.

Uppgifter om mottagaren

Om mottagaren uppges förnamn, efternamn, och personbeteckning.

Prestationsslag

Prestationsslaget är "återbetalning/återindrivning av understöd" då understödets mottagare har återbetalt eller av understödets mottagare har återindrivits ett betalt understöd eller en del av det, och understödets utbetalare inte kan allokera återbetalningen till ett visst understöd. Detta prestationsslag används inte om den återkrävda andelen har dragits av från ett understöd som utbetalats senare under samma år.

Uppgifter om understödet

Ange understödets typ, grunden för understödets beviljande (huvudsakligt ändamål), om understödet har kunnat sökas allmänt samt om det finns ett arbetsförhållande mellan betalaren och mottagaren.

Betalningsdag

Uppge alltid betalningsdagen. Om samma understöd har betalats i flera rater under samma år, uppge det sammanlagda beloppet. Som betalningsdag anges då årets sista dag. I annat fall anges understödets faktiska betalningsdag.

Understöd

Ange beloppet av utbetalt understöd.
Om understöd har återindrivits, ange den återkrävda summan antingen

  • genom att fylla i det återkrävda beloppet med prestationsslaget "återbetalning/återindrivning av understöd", eller
  • genom att dra av beloppet från sådant understöd som har betalats samma år.

Identifierare

Diarienumret på ansökningen eller annan intern identifierare som understödets betalare har använt och vid behov kan använda för att kontrollera utbetalningsuppgifter mm. i sina egna arkiv eller databanker.

Understödets ändamål

I denna punkt kan man ge en fritt formulerad utredning om understödets bruksändamål.