Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om betalda stipendier, anvisning 2020

Understödets utbetalare ska lämna uppgifter om de understöd och stipendier som utbetalats till fysiska personer till Skatteförvaltningen. Understöd ska anmälas om betalningarna till samma person är minst 1 000 euro om året.

Anmäl i denna årsanmälan endast sådana understöd och stipendier som beviljats för studier, vetenskaplig verksamhet eller konstutövning och som kan vara skattefri inkomst för mottagaren. Dessa understöd definieras i detalj i inkomstskattelagen (82 §). Understöd och stipendier som har beviljats för andra ändamål utgör i allmänhet helt skattepliktig förvärvsinkomst oavsett vem som har beviljat dem, och de anmäls inte i denna årsanmälan.

Anmäl i denna årsanmälan också hederspris för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet.

Understödsmottagaren kan dela ut understöd vidare till mottagare (t.ex. personer eller arbetsgrupper) som den ursprungliga beviljaren av understödet har nämnt. Om medel används för att anställa annan personal är den andel inte understöd utan skattepliktig löneinkomst. Löneutbetalaren ska anmäla sådana betalningar till inkomstregistret.

Läs mer om beskattning av understöd

Lämnande av årsanmälan

Lämna uppgifterna före utgången av januari året efter utbetalningsåret. Anmälan för 2020 ska dock vara framme först 1.2.2021. Detta beror på att den 31 januari 2021 är söndag. Om den 31 januari infaller på en lördag eller en helgdag flyttas sista inlämningsdag för anmälan till följande vardag. Lämna uppgifterna elektroniskt på en webblankett eller i filformat (postbeskrivning VSAPURAE). Om mottagaren av understödet är begränsat skattskyldig ska du fylla i årsanmälan 7809r och ange det med prestationsslag D1.

Vem ska lämna årsanmälan om understöd?

Årsanmälan ska lämnas av den som beviljar och betalar understödet. Årsanmälan ska lämnas om understöd som fysiska personer beviljats, även om understödet till exempel betalats på ett forskningsinstituts konto. Det saknar alltså betydelse på vilket konto understödet betalas.

I vissa fall betalas understödet på ett forskningsinstituts konto, även om det beviljats enskilda forskare eller andra mottagare. Då ska endast den organisation som beviljat understödet lämna årsanmälan. Ett forskningsinstitut är inte understödets betalare, även om det förmedlar understödet till enskilda mottagare. Forskningsinstitutet är endast en förmedlare av understöd eller en kontoförvaltare och ska i en sådan situation inte lämna årsanmälan.

Om forskningsinstitutet dock betalar understöd vidare i form av lön, ska det anmäla lönen till inkomstregistret.

Detaljerade anvisningar för ifyllande

Uppgifter om betalaren 

Ange betalarens namn, FO-nummer och betalningsår. Med betalare av understöd avses en part som beviljar och betalar understödet.

Ange också om utbetalaren är ett offentligt samfund (t.ex. staten och kommunerna). Notera att till exempel privatekonomiska föreningar och stiftelser samt universitet och högskolor inte är offentliga samfund.

Ange vem som vid behov kan ge ytterligare information om årsanmälan (kontaktpersonens namn och telefonnummer).

Ange dessutom uppgiftslämnarens FO-nummer, om betalaren är utländsk och inte har finskt FO-nummer.

Uppgifter om mottagaren

Ange prestationsmottagarens för- och efternamn samt personbeteckning. Med mottagare av understöd avses den person som understödet beviljats.

Om mottagaren av understödet är begränsat skattskyldig ska du fylla i årsanmälan 7809r och ange det med prestationsslag D1.

Prestationsslag

Ange ”återbetalning/återindrivning av understöd” som prestationsslag om mottagaren av understödet har återbetalat understöd för tidigare år eller om understödet eller en del av det har återindrivits.

Använd inte detta prestationsslag om den återkrävda andelen har dragits av från ett understöd som betalats ut under samma år. Ange endast beloppet av understöd, från vilket den återindrivna andelen avdragits.

Understöd

Ange beloppet av understöd som betalats. Understöd ska anges i årsanmälan för betalningsåret.

Betalningsdag

Ange alltid betalningsdagen. Betalningar av samma understöd till en och samma mottagare på olika dagar anmäls i första hand som en årlig totalsumma. Som betalningsdag anges då årets sista dag. Vid behov kan du också lämna uppgifterna per betalningsdag, dvs. lämna en egen specifikation av varje betalningsdag.

Om olika understöd betalas samma dag till samma mottagare, ska betalningarna specificeras med hjälp av uppgifter i fältet Understödets identifierare.

Understödets slag

Projektstipendium

Projekt- eller kostnadsstipendium som beviljats för vissa projekt, arbeten eller forskningsprojekt.

Underhållsstipendium/arbetsstipendium

Avsett för finansiering av levnadskostnader samt för att trygga och förbättra arbetsförutsättningarna. Till exempel studie- eller biblioteksstipendium.

Hederspris

Hederspris beviljas i efterhand, medan stipendier och andra understöd i allmänhet beviljas på förhand. En förutsättning för hederspris är att det beviljats för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet.

Skattepliktiga pris relaterade till olika slags tävlingar, lotterier eller evenemang är inte hederspris i denna bemärkelse. Anmäl dem till inkomstregistret i anmälan om löneuppgifter enligt inkomstregistrets anvisningar.

Träningsstipendium till en toppidrottare

Undervisningsministeriet använder detta slag av understöd för skattefria träningsstipendier ur statsmedel som betalas till toppidrottare som ministeriet utsett (ISkL 82 § 1 mom. 4 punkten).

Övriga understöd och stipendier för idrott utgör skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren oavsett vem som har beviljat dem. Anmäl inte dem i denna årsanmälan. Anmäl understöd och stipendier som anses som arvode för idrottare till inkomstregistret i anmälan om löneuppgifter enligt anvisningarna för inkomstregistret.

Annan

Välj i första hand något av alternativen ovan som slag av understöd. Använd alternativet Annan endast i undantagsfall (t.ex. stipendier för studieframgång).

Orsaken till understödets beviljande

Studier

Understöd eller stipendium som beviljats för studier, till exempel för utbytesstudier eller studieframgång.

Vetenskaplig forskning eller erkänsla för vetenskaplig verksamhet

Understöd, stipendium eller hederspris som beviljats för vetenskaplig verksamhet, till exempel underhållsstipendium för avhandling.

Konstnärlig verksamhet eller erkänsla för konstnärlig verksamhet

Understöd, stipendium eller hederspris som beviljats för konstnärlig verksamhet, till exempel underhållsstipendium för konstutställning.

Erkänsla för allmännyttig verksamhet

Hederspris som erhållits för allmännyttig verksamhet, till exempel hederspris för exemplariskt agerande.

För att täcka kostnader

Ange För att täcka kostnader som orsak till understödet alltid när ett projektstipendium helt och hållet är avsett för att täcka kostnader för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet.

Annan

Välj som orsak till understödets beviljande i första hand något av alternativen ovan. Använd alternativet Annan endast i undantagsfall (t.ex. biblioteksunderstöd eller träningsstipendium för toppidrottare).

Understödet kan sökas allmänt

Ange om vem som helst har kunnat söka stipendiet.

Arbetsförhållande

Ange om det finns ett arbetsförhållande mellan betalaren och mottagaren av understödet.

Om understödet beviljas av mottagarens arbetsgivare och är ersättning för utfört arbete, är det i allmänhet fråga om lön även om ersättningen betalas som ”understöd”. Lön anmäls inte i årsanmälan utan ska anmälas i anmälan om löneuppgifter enligt anvisningarna för inkomstregistret.

Arbetsgrupp

Ange om understödet har beviljats en arbetsgrupp. Till exempel om understödet har beviljats för vissa forskningsändamål och flera medlemmar i en forskningsgrupp deltar i forskningen är det fråga om understöd som en forskningsgrupp beviljats. Ange understödet för varje gruppmedlem i en separat specifikation i årsanmälan.

Om understödet har beviljats en arbetsgrupp och det inte finns information om hur det fördelats inom arbetsgruppen, ska du som mottagare ange sökanden av understödet eller arbetsgruppens ansvariga person. Nämn också att understödet har beviljats en arbetsgrupp. En person som angetts som mottagare av understödet (t.ex. arbetsgruppens ansvariga person) ska vid behov korrigera sin förhandsifyllda skattedeklaration, om hela understödet inte är tillgängligt för hen.

Understödets identifierare

Ange diarienummer eller en annan motsvarande intern beteckning som betalaren av understödet använder och enligt vilket betalaren vid behov kan kontrollera utbetalningsuppgifter och andra uppgifter i sitt arkiv eller datalager.

Understödets användningssyfte

Ange användningssyftet med understödet med egna ord.

Rättelse av årsanmälan och identifieringsuppgifter

Om en årsanmälan rättas ersätter den nyaste anmälan alltid den föregående. Endast en anmälan med samma identifieringsuppgifter kan gälla för samma mottagare av understöd. Om fel förekommer i identifieringsuppgifterna, ska den felaktiga specifikationen raderas varefter en ny specifikation med felfria uppgifter ska lämnas in.

Identifieringsuppgifterna i denna årsanmälan är

 • postkod • (endast i anmälan i filformat)
 • betalningsår
 • kod för prestationsslag
 • betalarens FO-nummer
 • anmälarens FO-nummer (om uppgiften anmälts i den ursprungliga anmälan)
 • mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
 • mottagarens namn (om uppgiften anmälts i den ursprungliga anmälan)
 • betalningsdag för understödet
 • understödets slag
 • orsak till understödets beviljande
 • mottagarens identifierare (om uppgiften anmälts i den ursprungliga anmälan)
 • betalarens namn (om uppgiften anmälts i den ursprungliga anmälan)

Ta del av den detaljerade korrigeringsanvisningen: Så här korrigerar du årsanmälan 

Sidan har senast uppdaterats 2.12.2020