Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Årsanmälan om betalda stipendier, anvisning 2020

Betalaren av understöd, stipendium eller hederspris ska lämna uppgifter om utbetalningarna till Skatteförvaltningen. Uppgifter ska lämnas både om skattepliktiga och om skattefria prestationer på minst 1 000 euro.

Anmäl endast de prestationer som har betalats till fysiska personer.

Om understödet har beviljats en arbets- eller forskningsgrupp, ska anmälan lämnas skilt för varje gruppmedlem.

Om en enskild person har ansökt om understöd och han eller hon använder understödet för att anställa en medhjälpare, utgör medhjälparens andel av understödet skattepliktig löneinkomst för medhjälparen.

Läs mer om beskattning av understöd

Så här lämnar du in årsanmälan

Lämna uppgifterna före utgången av januari följande år. Årsanmälan för år 2020 ska dock vara framme först 1.2.2021. Detta beror på att den 31 januari 2021 är söndag. Om den 31 januari infaller på en lördag eller en helgdag flyttas sista inlämningsdag för anmälan till följande vardag. Lämna uppgifterna elektroniskt på en webblankett eller i filformat (postbeskrivning VSAPURAE). Om mottagaren av understödet är begränsat skattskyldig ska du fylla i årsanmälan 7809r och ange det med prestationsslag D1.

Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

När du korrigerar en årsanmälan ersätter den nya anmälan alltid den tidigare. Samma mottagare kan ha en enda anmälan med samma identifikationsuppgifter. Om någon av identifikationsuppgifterna är fel måste du nollställa uppgiften och lämna en ny uppgift.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

 • postkod (endast om årsanmälan lämnas in som fil)
 • betalningsår
 • kod för prestationsslag
 • utbetalarens FO-nummer
 • uppgiftslämnarens FO-nummer (om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)
 • mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
 • mottagarens namn (om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)
 • stipendiets eller understödets betalningsdag
 • understödets slag
 • grunden för beviljande av understödet
 • understödets identifierare (om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)
 • utbetalarens namn (om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifter finns på skatt.fi, i anvisningen Korrigering av årsanmälningar.

Detaljerad anvisning

Uppgifter om betalaren och uppgiftslämnaren

Ange betalarens namn, FO-nummer och betalningsår. Ange också om utbetalaren är ett offentligt samfund. Ange dessutom uppgiftslämnarens FO-nummer i följande fall:

 • om uppgifterna lämnas av någon annan än betalaren av understödet
 • om betalaren är utländsk och har inte finskt FO-nummer.

Ange också namnet på en kontaktperson som ger mer information om årsanmälan samt dennes telefonnummer.

Uppgifter om mottagaren

Ange prestationsmottagarens för- och efternamn samt personbeteckning.

Prestationsslag

Ange ”återbetalning/återindrivning av understöd” som prestationsslag om mottagaren av understödet har återbetalat eller understödet eller en del av det har återindrivits av mottagaren och utbetalaren kan inte allokera återbetalningen till ett visst understöd. Detta prestationsslag används inte om den återkrävda andelen har dragits av från ett understöd som betalats ut senare under samma år.

Uppgifter om understöd

Ange understödets slag, grunden för understödets beviljande (huvudsakligt användningsändamål), uppgiften om understödet har kunnat sökas allmänt samt om det finns ett anställningsförhållande mellan betalaren och mottagaren.

Betalningsdag

Ange alltid betalningsdagen. Betalningar av samma understöd till en och samma mottagare på olika dagar anmäls i första hand som en årlig totalsumma. Som betalningsdag anges då årets sista dag. Vid behov kan du också lämna uppgifterna per betalningsdag.

Om olika understöd betalas samma dag till samma mottagare, ska betalningarna specificeras med hjälp av uppgifter i fältet Understödets identifierare.

Understöd

Ange beloppet av understöd som betalats.

Om understödet har återkrävts, ange det återkrävda beloppet med prestationsslaget Återbetalning/återindrivning av understöd. Alternativt kan du dra av det återkrävda beloppet från sådant understöd som har betalats samma år.

Identifieringskod

Ange understödets diarienummer på ansökan eller annan intern identifierare som betalaren har använt och vid behov kan använda för att kontrollera utbetalningsuppgifter mm. i arkiv eller databanker.

Stipendiets användningsändamål

Ge en fritt formulerad utredning om understödets användningsändamål.