Utländskt samfunds ansökan om källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst (blankett 6211r), blankettanvisning

Du hittar blanketten på blankettsidan.

Denna blankettanvisning är avsedd för situationer där ett utländskt samfund ansöker om källskattekort för dividend-, ränte- eller royaltyinkomst. Om ansökan om källskattekort gäller övriga inkomster, såsom arbetsersättning, använd blankett 6202.

Du kan också ansöka om ett källskattekort elektroniskt. Ett utländskt samfund eller deras ombud kan skicka ansökan via Skatteförvaltningens e-tjänsten. Skatteförvaltningen accepterar också massansökningar via Ilmoitin.fi tjänsten. En massansökan görs i XML form, och filen innehåller ansökningar för flera sökande. Du kan också använda de här ifyllningsanvisningarna när du skicka information elektroniskt.

Läs mer om skickande av elektroniska ansökningar om källskattekort.

Samfundet kan uppvisa källskattekortet för betalaren innan inkomsten betalas ut. Då tar betalaren ut rätt belopp av källskatt på inkomsten redan vid utbetalningen. Genom att visa upp källskattekortet kan samfundet begära att kontoförvaltaren redan under betalningsåret rättar källskatten, om för mycket källskatt har tagits ut på dividend-, ränte- eller royaltyinkomsten. Samfundet behöver inte i någotdera fallet ansöka om återbäring av källskatt efter utbetalningsåret.

Källskattekort beviljas i regel för det innevarande kalenderåret.

Vilka bilagor behövs till ansökan?

När du ansöker om källskattekort för dividend-, ränte- eller royaltyinkomst ska du till ansökan bifoga följande handlingar:

  • Ett intyg över att samfundet äger aktier i ett finskt bolags, exempelvis en av banken eller värdepappersförmedlaren bestyrkt portföljrapport av vilken sökandens finska aktieinnehav framgår. Intyget ska vara så färskt som möjligt och utfärdat under det år för vilket källskattekort ansöks.
  • Ett intyg över samfundets hemviststat för det innevarande året eller i undantagsfall ett annat officiellt registreringsintyg
  • En närmare beskrivning på vilka grunder samfundet ansöker om källskattekort samt motivering till källskatteprocenten (läs punkterna 3.6–3.7 i blankettanvisningen)
  • Fullmakt, om ett ombud representerar samfundet.

Du kan även behöva andra bilagor till ansökan om källskattekort. Vilka bilagor som behövs beror på vilka grunder du ansöker om källskattekort. Vi rekommenderar att du till ansökan om källskattekort bifogar samma bilagor som du skulle bifoga till en ansökan om återbäring av källskatt (se blankettanvisningen för blankett 6163r). Du kan även bifoga andra dokument som kan komma till nytta vid behandlingen av ansökan.

Obs. Även om samfundet tidigare beviljats ett källskattekort eller samfundets ansökan om återbäring av källskatt tidigare godkänts, måste du i ansökan ange en motivering till den ansökta källskattesatsen.

Språket på källskattekortet

Uppgifterna i källskattekortet är på finska, svenska och engelska. Välj en finskspråkig, svenskspråkig eller engelskspråkig ansökningsblankett enligt det språk på vilket du vill ha eventuella utredningsbegäranden samt en detaljerad motivering till källskattekortet.

Kom ihåg dessa

Uppgifterna på ansökningsblanketten läses optiskt, dvs. skannas och omvandlas till digitalt format. Därför är det inte tillåtet att lägga till stämplar, text eller andra markeringar runt QR-koden som finns på ansökningsblanketten.

Du kan skriva ut ansökningsblanketten antingen som en- eller tvåsidig och om du vill kan du även fylla i den för hand.

Ange i varje fält på blanketten bara de uppgifter som den punkten är avsedd för. Anteckna till exempel adressen så att postadressen, postnumret och postkontoret anges i var sitt fält. Du kan också lämna uppgifterna (t.ex. adress- eller bankuppgifter) med en dekal på blanketten, bara dekalen inte går över fältets kanter. Ett undantag är sökandens officiella namn: i fältet som är reserverat för det får texten eller dekalen vid behov gå över blankettfältets kanter.

Skicka din ansökan till adressen som anges i övre kanten på blanketten. Du kan också lämna ansökan till ett av Skatteförvaltningens kontor, exempelvis till Södra Finlands företagsskattecentral på adressen Skatteförvaltningens registratur, Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors.

Så här fyller du i blanketten

1 Uppgifter om sökanden

1.1 Sökandens officiella namn

Skriv sökandens namn i dess officiella form, dvs. så som det är skrivet på sökandens hemortsintyg eller i ett annat officiellt dokument.

1.2–1.3 Skatteregistreringsnummer eller annan registreringsbeteckning i hemviststaten

Uppge även samfundets skatteregistreringsnummer i hemviststaten. Om hemviststaten inte gett ett skatteregistreringsnummer för samfundet ska du meddela om detta med en fritt formulerad tilläggsutredning och fylla i punkt 1.3 någon annan registerbeteckning som hemviststaten gett.

1.4–1.6 Adress

Om samfundet inte har ett ombud skickar Skatteförvaltningen källskattekortet och eventuella utredningsbegäranden till den adress som du uppger vid den här punkten. Ange postadress, postnummer och postkontor i respektive fält. Om sökandens postadress inte finns i dennes hemviststat, fyll i postadressens stat i punkt 1.6.

1.7–1.8 Hemviststat

Här ska du ange samfundets hemviststat. Hemviststaten ska vara samma stat som beviljade samfundets hemvistintyg eller något annat registreringsintyg.

Du ska också alltid ange hemviststatens landskod (punkt 1.8). Observera att hemviststaten för en begränsat skattskyldig inte kan vara Finland (FI).

Använd landskoder enligt standarden ISO 3166 (www.iso.org). Du kan kontrollera landskoden på sidan Gällande skatteavtal. Observera dock att på förteckningen finns endast de länder med vilka Finland har ett giltigt skatteavtal.

1.9–1.10 Sökandens juridiska form

I punkt 1.9 ska du ange samfundets juridiska form. Du kan skriva den juridiska formen på språket i den sökandes hemviststat, exempelvis ”fond commun de placement (FCP)”. Du ska ange den juridiska formen så exakt som möjligt.

Ange dessutom i punkt 1.10 hurdant samfund sökanden är. Du kan välja endast ett alternativ. Om inget av alternativen passar för sökanden ska du välja ”9 annan”

Exempel: Den sökande är en placeringsfond enligt fondföretagsdirektivet. Den mer exakta juridiska formen i hemviststaten är ”fond commun de placement (FCP)”. Skriv i punkt 1.9 ”fond commun de placement” och välj i punkt 1.10 alternativet ”5 fondföretag som avses i  fondföretagsdirektivet (fond)”.

1.11–1.12 Offentligt noterat eller onoterat

Ett bolag är offentligt noterat om någon av dess aktieserier är offentligt noterad och handeln sker på en reglerad marknad som övervakas av en myndighet. Kryssa för den rätta punkten i enlighet med om sökanden är ett offentligt noterat eller ett onoterat bolag då ansökan görs. Om bolaget är offentligt noterat, ange i punkt 1.12 sökandens ISIN-kod. Lämna punkten blank om sökanden inte har en ISIN-kod.

1.13 Sökanden är en huvudfond för en paraplyfond

Fyll i den här delen endast om sökanden hör till en så kallad paraplyfond. Kryssa för ”Ja” om sökanden är huvudfonden för en paraplyfond. Kryssa för ”Nej” om sökanden är en delfond för en paraplyfond.

Om sökanden är en huvudfond för en paraplyfond men du vill att det i källskattekortet antecknas de delfonder på vilkas dividendinkomster källskattekortet ska tillämpas, kryssa för punkten ”Till ansökan har det bifogats en lista över delfonderna” och bifoga till ansökan en lista över delfonderna.

Läs mera om hur en paraplyfond ansöker om källskattekort i slutet av den här anvisningen Paraplyfondernas ansökningar om källskattekort.

1.14 Har sökanden ett fast driftställe i Finland

Den här blanketten är huvudsakligen avsedd för utländska samfund som inte har fast driftställe i Finland. Om sökanden har ett fast driftställe i Finland och inkomsterna hänförs till detta fasta driftställe, ska inkomsterna och den uttagna källskatten på dem deklareras på inkomstskattedeklarationen 6U. Läs mer om fast driftställe i inkomstbeskattningen.

2 Uppgifter om det befullmäktigade ombudet

När sökanden har ett ombud skickar Skatteförvaltningen eventuella utredningsbegäranden till den adress som du meddelar i den här punkten. Om sökanden representeras av flera ombud ska du i den här punkten ange uppgifterna om det ombud till vars adress sökanden vill ha utredningsbegäranden, även om ansökan skulle ha undertecknats av ett annat ombud. Om du vill att källskattekortet skickas till det ombud som angetts i den här delen, kryssa för ”Ja” i punkt 2.6 Källskattekortet skickas till ombudet.

Bifoga till ansökan också den fullmakt som har getts åt ombudet och kryssa för punkt 2.8. Undertecknaren av fullmakten ska ha firmateckningsrätt för samfundet.

2.2 Ombudets identifierare

Ombudets identifierare är inte en obligatorisk uppgift, men den kan användas för att specificera alla källskattekortsansökningar från ett visst ombud. Med hjälp av identifieraren kan ombudet exempelvis kontrollera i vilken behandlingsfas ansökan är. Ombudets identifierare kan vara till exempel ett FO-nummer, skatteregistreringsnummer (TIN) som ett annat land beviljat eller en beteckning som en annan myndighet har beviljat.

3 Uppgifter som gäller ansökan om källskattekort

3.1–3.2 Har sökanden ett tidigare källskattekort?

Om samfundet redan tidigare har beviljats ett källskattekort, ska du kryssa för ”Ja” och uppge beslutsnumret på källskattekortet i punkt 3.2.

3.3–3.4 Har sökanden ett tidigare beslut om återbäring av källskatt?

Om samfundet har ett tidigare beslut om återbäring av källskatt ska du kryssa för ”Ja” och i punkt 3.4 anteckna numret på beslutet till den tidigare ansökan.

3.5 Har de i den tidigare ansökan presenterade omständigheterna förändrats?

Om samfundet tidigare har fått ett källskattekort eller beslut om återbäring på källskatt ska du anteckna ”Ja” eller ”Nej” i punkten på basis av om de i samfundens tidigare ansökningar angivna omständigheterna har förändrats. Om svaret är ”Ja” ska du till ansökan bifoga en noggrannare beskrivning av hur omständigheterna har förändrats, exempelvis om en namnändring eller lagändring i hemviststaten.

Som förändring i omständigheterna betraktas också ändringar i den finska lagstiftningen, exempelvis ändring av lagen om placeringsfonder som tillämpas från början av 2020. Se närmare anvisningar i slutet av blankettanvisningen: Hur ändringen i lagen om placeringsfonder inverkar på källskattekortsförfarandet.

3.6 För vilken tidsperiod söks källskattekort?

Källskattekort beviljas i regel för det innevarande kalenderåret. Om du ansöker om källskattekort för exempelvis dividendinkomst som fås 2020, ska du fylla i 1.1.2020–31.12.2020 i denna punkt.

3.7–3.8 Grund för ansökan och källskattesats

Markera på vilka grunder du ansöker om källskattekort. Om ansökan baserar sig på ett skatteavtal mellan samfundets hemviststat och Finland ska du kryssa för alternativet ”på grundval av skatteavtal mellan sökandens hemviststat och Finland”. Av intyget över samfundets hemviststat ska det framgå att samfundet är skattskyldigt i sin hemviststat på det sätt som skatteavtalet avser.

Om samfundet åberopar de grundläggande friheterna inom EU, såsom kapitalets fria rörlighet eller etableringsfriheten, och anser att samfundet blir diskriminerat vid källbeskattningen ska du kryssa för alternativet ”med hänsyn till EU-rätten”. Kryssa för det här alternativet också om sökandens yrkande baserar sig på ett EU-direktiv. Ange noggrannare motivering på en fritt formulerad bilaga.

I andra fall ska du kryssa för alternativet ”av annan orsak”. Ange noggrannare motivering på en fritt formulerad bilaga.

Kom ihåg att även ange vilken skattesats som söks för källskattekortet. Skriv procenten i punkt 3.7 med siffror, exempelvis 0 eller 15.

3.9–3.11 Uppgifter om den finländska prestationsbetalaren

Om du ansöker om källskattekort endast för en viss dividend-, ränte- eller royaltyinkomst, ska du fylla i den finländska betalarens namn och FO-nummer.

Om du ansöker om källskattekort för flera utbetalare ska du kryssa för ”Ja” i punkt 3.11. Då antecknas ”Offentligt noterade finländska bolag” som utbetalare i källskattekortet.

3.12 Uppgifter om inkomsten

I denna punkt ska du ange om du ansöker om källskattekort för dividend-, ränte- eller royaltyinkomster.

4 Aktielån och inkomstens egentliga förmånstagare

Fyll i dessa punkter endast om inkomsten redan har betalats. Kryssa för ”Ja” eller ”Nej” i punkterna 4.1–4.4 enligt inkomstens typ och den sökandes situation.

Dividendinkomst

4.1 Är sökanden inkomstens faktiska förmånstagare?

Kryssa för ”Ja” i punkt 4.1 om sökanden är den faktiska förmånstagaren för de dividender som nämnts i ansökan och aktierna inte är en del av ett avtalsarrangemang.

4.2–4.3 Har aktierna varit en del av ett låne- eller avtalsarrangemang?

Kryssa för ”Ja” i punkterna 4.2–4.3 om aktierna eller en del av aktierna som avses i ansökan om källskattekort är t.ex. en del av en totalavkastningsswap, en futur eller ett annat derivatarrangemang eller om aktierna har lånats eller de varit en del av något annat avtalsarrangemang. Om du kryssade för ”Ja” i punkt 4.2 eller 4.3 ska du bifoga ett avtal om låne- eller avtalsarrangemang och en fritt formulerad redogörelse för på vilka grunder sökanden anser sig vara den faktiska förmånstagaren för dividenden.

4.4. Har sökanden rätt till aktierna?

Om du kryssar ’för ”Nej” i punkt 4.4 ska du till ansökan bifoga en motivering till varför sökanden trots detta ska beviljas ett källskattekort.

Ifall du är osäker kan du lämna blankt i dessa punkter.

Ränte- eller royaltyinkomster

Kryssa för ”Ja” i punkt 4.1 om sökanden är den faktiska förmånstagaren för de räntor eller royaltyer som nämnts i ansökan. Bifoga vid behov en fritt formulerad redogörelse för på vilka grunder sökanden anser sig vara den faktiska förmånstagaren för de inkomster som ansökan avser. Du kan lämna blankt i punkterna 4.2–4.4.

Kontaktuppgifter för den person som ger mer information

I den här punkten ska du fylla i antingen ombudets kontaktuppgifter eller kontaktuppgifterna för en annan person som representerar sökanden. Fyll i kontaktuppgifterna för den person som Skatteförvaltningen kan kontakta i frågor som gäller ansökan.

Intyg över hemviststat eller registrering som en myndighet i sökandens hemviststat har utfärdat

Bifoga till ansökan ett hemvistintyg eller registreringsintyg som adresserats till sökanden och kryssa för punkt ”Till ansökan har bifogats ett intyg över hemviststat eller registrering som en myndighet i sökandens hemviststat har utfärdat”. Om samfundet av någon orsak inte får ett intyg över hemviststat eller registrering av myndigheterna ska du inte kryssa för punkten utan i stället bifoga en fritt formulerad tilläggsutredning över varför samfundet inte har fått ett intyg över hemviststat eller registrering.

Ytterligare information till placeringsfonder

Bifoga motivering av källskattesatsen till ansökan om källskattekort. En utländsk placeringsfond kan t.ex. begära om att bli likställd med en finländsk placeringsfond för vilken motsvarande dividender skulle vara skattefria. I ansökan ska motiveras hur den utländska placeringsfondens rättsliga drag och verksamhet kan likställas med en motsvarande finländsk fond.

Hur ändringen i lagen om placeringsfonder inverkar på källskattekortsförfarandet

Riksdagen godkände i februari regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den (RP 243/2018). Bestämmelserna i lagändringen tillämpas fr.o.m. 1.1.2020. Lagreformen preciserar begreppen placeringsfond och specialplaceringsfond. Förutsättningarna för placeringsfonders och specialplaceringsfonders skattefrihet har också preciserarat i inkomstskattelagen (ISkL) samt i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (källskattelagen).

Lagändringen inverkar också på hur placeringsfonder som ansöker om källskattekort ska bedömas när de jämförs med finländska fonder. Därför ska placeringsfonden lämna en redogörelse för hur villkoren i lagen för skattefrihet uppfylls fast fonden året innan skulle ha getts ett källskattekort och ett godkänt beslut om återbäring av källskatt.

Ytterligare information om beskattningen av utländska placeringsfonder och förutsättningarna för skattefrihet finns i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Om beskattningen av placeringsfonder och bestämmelserna i 20 a § i ISkL.

Paraplyfondernas ansökningar om källskattekort

Med en paraplyfond avses en fond som delar upp sig på flera underandelsserier eller delfonder men dock så att delfonderna juridiskt är en del av huvudfonden. Juridiskt finns det alltså bara en fond. I förhållande till utomstående är paraplyfond en enda juridisk helhet.

Från och med 1.1.2020 kan även finländska placeringsfonder ha delfondstrukturer och förutsättningarna för skattefrihet bedöms utgående från delfondnivån. Lämna ansökan i delfondens namn om du ansöker om källskattekort eftersom du anser att sökanden ska jämställas med en finländsk placeringsfond som är befriad från skatt. Bifoga till ansökan en separat redogörelse för att sökanden hör till paraplyfondens delfond.

Obs. Om du ansöker om källskattekort enligt ett skatteavtal eller någon annan grund ska du lämna ansökan i det samfunds namn som hemvistintyget är beviljat på. Bifoga en separat redogörelse för om sökanden hör till paraplyfondens huvudfond eller delfond.