8A Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund, anvisningar för ifyllningen

Med blankett 8A görs en s.k. värdejämförelse för värdepapper som hör till bolagets andra tillgångar än omsättnings- och investeringstillgångar. För dessa värdepapper jämförs de icke-avskrivna anskaffningsutgifterna och jämförelsevärdena (f.d. beskattningsvärdena). Värdena måste jämföras eftersom det värde som är större används vid beräkningen av nettoförmögenheten och således också vid beräkningen av det matematiska värdet för aktierna för år 2017.

Jämför värdena på alla offentligt noterade värdepapper, andelar i placeringsfonder och icke-noterade aktier.

Jämförelsevärdet för offentligt noterade värdepapper är 70 % av slutkursen på bolagets bokslutsdag. Sök gamla börskurser på adressen www.nasdaqomxnordic.com > Aktier > Historiska kurser. Där kan du söka kursuppgifter enligt respektive bolags bokslutsdag.

Jämförelsevärdet för andelar i placeringsfonder är 70 % av det gängse värdet vid utgången av kalenderåret.

Jämförelsevärdet för en icke-noterad aktie framgår av bolagets beskattningsbeslut.

Exempel: Om samfundets räkenskapsperiod går ut 1.1–30.9.2017 använd i värdejämförelsen av icke-noterade aktier värdepapperets jämförelsevärde för år 2016. Om samfundets räkenskapsperiod går ut senare (1.10–31.12.2017) använd i jämförelsen det beskattningsvärde som har fastställts för år 2017.

Jämförelsevärdet för andra än offentligt noterade aktier och beskattningsvärdet för sådana andelar i andelslag som hör till jordbruket
Aktiens årliga jämförelsevärden finns på sidan Andra offentliga uppgifter

Anvisning för pdf-tabellen:
Öppna tabellen, klicka på musens andra och välj Sök (Find) eller använd tangentkombinationen Ctrl + F.
Skriv FO-numret eller bolagets namn i sökrutan
Klicka på knappen Sök för att få fram den punkt i webbläsaren där FO-numret eller namnet finns.

Jämförelsevärdet för en icke-noterad utländsk aktie beräknas på motsvarande sätt som för värdet på inhemska aktier, dvs. på basis av det utländska bolagets nettoförmögenhet.

Som jämförelsevärde för lägenhetsaktier som anskaffats före 1.1.2006 används beskattningsvärdet för 2005. Något särskilt jämförelsevärde har inte fastställts för lägenhetsaktier som anskaffats 1.1.2006 eller därefter. I dessa fall anges också i kolumnen Jämförelsevärde den anskaffningsutgift som inte avskrivits i inkomstbeskattningen.

Beskattningsvärden på bostads- och fastighetsaktier för år 2005

Också icke-noterade masskuldebrev, optionsrätter och andelar i andelslag saknar ett särskilt jämförelsevärde. Ange också i dessa fall i kolumnen Jämförelsevärde den anskaffningsutgift som inte avskrivits i inkomstbeskattningen.

Räkna ut de icke-avskrivna anskaffningsutgifterna och jämförelsevärdena skilt för varje tillgångsslag och anteckna dem i respektive punkt, dvs. Anläggningstillgångar sammanlagt, Finansieringstillgångar sammanlagt samt Övriga långfristiga placeringar (ISkL) sammanlagt.

Räkna ut det sammanlagda beloppet av alla anskaffningsutgifter som inte avskrivits i beskattningen och ange summan i punkt "Anskaffningsutgifter som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen sammanlagt". Ange summan av jämförelsevärdena i punkt "Jämförelsevärden sammanlagt".

För alla värdepapper som hör till anläggnings- eller finansieringstillgångar samt övriga långfristiga placeringar (s.k. ISkL-förvärvskälla) anges i förmögenhetsuträkningen på skattedeklaration 6B antingen jämförelsevärdet eller den anskaffningsutgift som avskrivits vid inkomstbeskattningen. Anskaffningsutgiften eller jämförelsevärdet anges beroende på vilket av beloppen i punkt Sammanlagt (Anskaffningsutgifter som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen sammanlagt eller Jämförelsevärden sammanlagt) är större. Välj det högre värdet och överför anläggningstillgångarnas andel av värdet till blankett 6B i uträkningen av förmögenhet/förmögenhetsuträkningen, delen 9 Tillgångar, punkt Värdepapper som utgör anläggningstillgångar, mellansumman för de värdepapper som utgör finansieringstillgångar till punkt Värdepapper som utgör finansieringstillgångar och mellansumman för de värdepapper som hör till de övriga långfristiga placeringarna till punkt Värdepapper.