7A specifikation av samfunds resultat från personlig förvärvskälla, blankettanvisning 2017

Samfund deklarerar med blankett 7A specifikationer av intäkter och kostnader som ingår i samfundets personliga förvärvskälla.

Inkomster som ingår i den personliga förvärvskällan beskattas i tillämpliga delar enligt inkomstskattelagen (ISkL).

Icke-ömsesidiga fastighetsbolag deklarerar i regel alla sina intäkter och kostnader med denna blankett.

Verksamhet som hör till den personliga förvärvskällan kan vara exempelvis

  • uthyrning av en fastighet eller aktielägenhet som inte hör till näringsverksamheten
  • passivt värdepappersinnehav
  • utlåning av bolagets penningmedel till delägare (uttagning av ränta)
  • skogsbruk som inte hör till näringsverksamheten.

Dessutom ska samfund deklarera med blankett 7A vinster och förluster som uppkommit vid överlåtelse av tillgångar som ingår i samfundets personliga förvärvskälla. Överlåtelseförlusterna anges inte som kostnad i den personliga förvärvskällan, utan de får dras av från överlåtelsevinster under samma skatteår och de fem följande åren (ISkL 50 §).

På blanketten anges också alla avskrivningar på tillgångarna i den personliga förvärvskällan.

Intäkterna och kostnaderna i den personliga förvärvskällan anges på blankett 7A och de behöver inte specificeras på blankett 6B i punkterna 6 intäkter av näringsverksamhet och 7 kostnader för näringsverksamhet

2 Specifikation av intäkter och kostnader

Hyresintäkter från fastigheter och aktielägenheter

Hyresinkomster från sådana fastigheter och aktielägenheter som inte ingår i bolagets näringsverksamhet.

Hyresinkomster från sådana fastigheter och aktielägenheter som inte ingår i näringsverksamheten ingår i den personliga förvärvskällan.

En fastighet eller aktielägenhet anses ingå i den personliga förvärvskällan om den inte uteslutande eller huvudsakligen används för ändamål som direkt eller indirekt främjar näringsverksamheten.

Dividendintäkter och överskott (specificera på blankett 73)

Dividendintäkter som anses höra till samfundets personliga förvärvskälla.

Ibland kan ett samfund äga värdepapper som är avsedda som passiva tillgångar. Om samfundet har ägt värdepapperen under en lång tid och de inte är föremål för handel kan de anses höra till samfundets personliga förvärvskälla.

Läs mer: Förvärvskälla för värdepappersplacering

Specificera dividendintäkterna på blankett 73.

Dividendintäkter, skattepliktig andel (NärSkL 6 a §)

Den skattepliktiga andelen av dividendintäkterna.

Skatteplikten för dividenderna bestäms enligt NärSkL 6 a § oberoende av i vilken förvärvskälla dividenderna anses ingå.

Räntor på delägarlån Räntan på ett lån som samfundet gett sin delägare.
Vinstandelar från sammanslutningar

I bokföringen:

Vinstandelar från sammanslutningar såsom de har bokförts.

Vinstandelar från sammanslutningar utgör skattefri inkomst.

Inkomstandelen av en sammanslutning utgör skattepliktig inkomst för sammanslutningsdelägarna; andelen räknas ut enligt 16 § och 16 a § i inkomstskattelagen.

I beskattningen: Den skattepliktiga andelen av inkomstandelarna

Ange i denna punkt inkomstandelarna från inhemska sammanslutningar som beskattas enligt ISkL 16 § samt inkomstandelarna från sådana utländska sammanslutningar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar som beskattas enligt ISkL 16 a §.

Om uppgifter om beskattningsbara inkomstandelar inte för närvarande är tillgängliga, lämna punkten blank. Du kan korrigera skattedeklarationen efteråt om du vet inkomstandelens faktiska belopp först efter att du lämnat in deklarationen.
Minskning av reserver

I bokföringen:

Minskning av avsättningar och skattemässiga reserver enligt bokföringen.

I beskattningen:

Skattepliktig andel av minskningen av avsättningar och reserver.

Specificera de bokförda reserverna på blankett 62.
Övriga intäkter Övriga intäkter som ska beskattas enligt inkomstskattelagen.
Övriga skattepliktiga intäkter (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod) Skattepliktiga intäkter som inte ingår i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod.
Skatteåterbäring

Skatteåterbäring som bokförts som intäkt i resultaträkningen.

Ange i denna punkt också samfundsräntan som betalats på skatteåterbäringen. Samfundsräntan är skattefri inkomst.
Övriga skattefria intäkter i resultaträkningen

Det sammanlagda beloppet av övriga skattefria intäkter som ingår i resultaträkningen.

Skattefria intäkter är t.ex. fusionsvinster (NärSkL 52 b §).

Avgifter för anslutning till el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät utgör skattefri inkomst om avgifterna återbärs till betalaren. Anslutningsavgifter som kan överföras på tredje man utgör däremot skattepliktig inkomst och antecknas inte här (den nya NärSkL 6 § 1 mom. 3 punkten).

I denna punkt anges också de överlåtelsevinster som erhållits från slitbara lösa anläggningstillgångar som intäktsförts indirekt (NärSkL 30 §).
Intäkter sammanlagt

Räkna ihop intäkterna och överför summan till del 4 ”Resultatet eller förlusten från den personliga förvärvskällan” i punkt ” Intäkter och beskattningsbara överlåtelsevinster sammanlagt”. 

2 Kostnader

Avskrivningar

Avskrivningar som samfundet under räkenskapsperioden gjort på tillgångar som hör till den personliga förvärvskällan.

Sådana avskrivningar enligt plan och ändringar i avskrivningsdifferensen som belastar resultatet i bokföringen.

Ange avskrivningarna också på blankett 62. Överför det sammanlagda beloppet av avskrivningar och avskrivningsdifferens från blankett 62 till den här punkten.

Läs mer i anvisningen för blankett 62.

Avskrivningar på tillgångar i den personliga förvärvskällan uppges inte särskilt på blankett 6B.

Avskrivningar – avdragbar andel

Uppge den andel av avskrivningarna i den personliga förvärvskällan som får dras av i beskattningen.

Anskaffningsutgifterna på nyttigheter som används för förvärv av inkomst dras av genom årliga avskrivningar.  Avskrivningarna genomförs i tillämpliga delar enligt NärSkL 33 § (ISkL 114 §).

Övriga kostnader som hänför sig till uthyrningen Övriga kostnader för uthyrningen, såsom kostnader för värme och elektricitet samt fastighetsskatt.
Direkta skatter

Inkomstskatt som har tagits upp som kostnad i resultaträkningen. I denna punkt anges således skatter som enligt prestationsprincipen hänför sig till räkenskapsperioden - inte bara de förskottsskatter som betalats under räkenskapsperioden.

Fastighetsskatten anges inte här, eftersom den får dras av i beskattningen
Skatteförhöjningar

Alla skatteförhöjningar är icke-avdragsgilla utgifter oberoende av vilken skatt gäller.

Ange i denna punkt också samfundsräntan som ska betalas samt beloppet av skattetillägg, förseningsränta och försummelseavgift. Även dessa är icke-avdragbara kostnader.

Fusionsförlust Fusionsförlust (NärSkL 52 b §).
Övriga kostnader som inte kan dras av Ange här övriga eventuella kostnader som inte får dras av i beskattningen
Ökning av reserver

I bokföringen:

Det belopp i bokföringen varmed reserverna har ökats. Specificera reserverna på blankett 62.

I beskattningen: Avdragbar andel

Den del av reserverna som får dras av i beskattningen.
Övriga avdragbara kostnader (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)

Sådana kostnader som är avdragbara i beskattningen men som inte ingår i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod.

I denna punkt anges t.ex. arbetsrelaterade dividender. Dividender från andra än offentligt noterade bolag utgör förvärvsinkomst om grunden för dividendutdelningen är en arbetsinsats som dividendtagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort (ISkL 33 b § 3 mom., läs mer i anvisningen Beskattning av dividend som baserar sig på arbetsinsatsen, Dnr 1103/32/2009).
Kostnader som hänför sig till övriga intäkter Kostnader som hänför sig till de övriga intäkterna i den personliga förvärvskällan.
Kostnader sammanlagt

Räkna ihop intäkterna och överför summan till del 4 ”Resultatet eller förlusten från den personliga förvärvskällan” i punkt ”Kostnader sammanlagt”. Överlåtelseförluster anges inte som kostnad i den personliga förvärvskällan.

3 Överlåtelsevinster och -förluster

Vinsten och förlusten av egendomsöverlåtelse räknas ut så att man från vederlaget drar av det sammanlagda beloppet av icke-avskriven anskaffningsutgiften och utgifterna för förvärvande av vinst (ISkL 46 §).
Överlåtelsevinster sammanlagt

Överlåtelsevinster som uppstått under räkenskapsperioden vid överlåtelse av tillgångar som ingår i samfundets personliga förvärvskälla.

Specificera överlåtelsevinsterna i del 5 ”Specifikation av överlåtelsevinster och -förluster”.

Överlåtelseförluster sammanlagt (dras av från överlåtelsevinsterna under de fem följande åren - ISkL 50 §)

Uppge överlåtelseförlusterna som uppkommit under skatteåret.

Överlåtelseförluster dras av från motsvarande överlåtelsevinster som ingår i den personliga förvärvskällan. Avdraget görs under det skatteår då vinst uppstått och de fem följande åren allteftersom vinst uppstår (ISkL 50 §).

Överlåtelseförluster antecknas inte bland kostnaderna i den personliga förvärvskällan.

Överlåtelseförlust som fastställts under tidigare år

Överlåtelseförluster i samfundets personliga förvärvskälla som fastställts för tidigare år.

Du kan kontrollera samfundets tidigare fastställda förluster exempelvis i tidigare års beskattningsbeslut.

Överlåtelseförlusterna får dras av från motsvarande överlåtelsevinster under samma skatteår och de fem följande skatteåren (ISkL 50 §).

Du får inte dra av förluster som ingår i en förvärvskälla från sådana vinster som ingår i en annan förvärvskälla.

Skattepliktiga överlåtelsevinster  (överför till del 4 punkt Intäkter och beskattningsbara överlåtelsevinster sammanlagt)

Samfundets skattepliktiga överlåtelsevinster.

Skattepliktiga överlåtelsevinster räknas ut så att man från skatteårets överlåtelsevinster drar av de förluster från tidigare år som ännu inte dragits av samt skatteårets förlust.

Om de sammanlagda överlåtelseförlusterna är större än överlåtelsevinsterna, lämna punkten tom och fyll i punkten Överlåtelseförlust som ska fastställas.

Till sist överför överlåtelsevinsten i denna punkt också till del 4 ”Resultatet eller förlusten från den personliga förvärvskällan” i punkt ”Intäkter och beskattningsbara överlåtelsevinster sammanlagt”.

Överlåtelseförlust som ska fastställas (inkludera inte i resultatet eller förlusten av den personliga förvärvskällan)

Uppge samfundets överlåtelseförlust som ska fastställas för skatteåret.

Förlusten som ska fastställas ska inte anges som kostnad som ingår i den personliga förvärvskällan.

4 Resultatet/förlusten från den personliga förvärvskällan

 

Resultatet eller förlusten får du genom att dra av kostnaderna från det sammanlagda beloppet av intäkterna och de skattepliktiga överlåtelsevinsterna i den personliga förvärvskällan.

Överlåtelseförluster anges inte som kostnad i den personliga förvärvskällan. Enligt 50 § i inkomstskattelagen (ISkL) får förlust som uppkommit vid överlåtelse av egendom dras av endast från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom. Avdrag beviljas för skatteåret och de fem följande åren allteftersom vinst uppstår.

5 Specifikation av överlåtelsevinster och -förluster (egendom enligt ISkL)

Specificera de överlåtelsevinster och överlåtelseförluster enligt inkomstskattelagen som uppstått under räkenskapsperioden.

Nyttighet som överlåtits: uppge vilken nyttighet överlåtelsen gäller.

Överlåtelsepris: uppge försäljningspriset på den överlåtna nyttigheten.

Anskaffningsutgift: uppge den icke-avskrivna anskaffningsutgiften på nyttigheten

Till utgifter för förvärvande av vinst räknas exempelvis arvode till en fastighetsförmedlare och andra direkta kostnader för köpet (ISkL 46 §).

Beloppet av överlåtelsevinst eller -förlust räknas ut så att man från överlåtelsepriset drar av den icke-avskrivna anskaffningsutgiften och utgifterna för förvärvande av vinsten.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken